Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 april 2011

Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 wordt de heer Jules Messinne, Kamervoorzitter bij de Raad van State, op 31 december 2011 in ruste gesteld. Hij heeft recht op het emeritaat en wordt gemachtigd de ti

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000131
pub.
04/04/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011200682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46vicies van 21 december 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 13 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook andere vormen van arbeid met nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011200822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2011, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011200683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies quater van 21 december 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 27/04/2011 numac 2010206475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 05/04/2011 numac 2011012016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2007 betreffende de invoering en de toepassing van de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 27/04/2011 numac 2010205218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2010205230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, tot vaststelling van de banksluitingsdagen voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2013 sluiten wordt de heer Jules Messinne, Kamervoorzitter bij de Raad van State, op 31 december 2011 in ruste gesteld.

Hij heeft recht op het emeritaat en wordt gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

^