Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 maart 2011
gepubliceerd op 11 april 2011

Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging bestemd voor de stelsels van sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen voor het jaar 2011

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011201726
pub.
11/04/2011
prom.
23/03/2011
ELI
eli/besluit/2011/03/23/2011201726/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 MAART 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging bestemd voor de stelsels van sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen voor het jaar 2011


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de programmawet van 2 januari 2001, inzonderheid op artikel 66, § 13, ingevoegd bij de wet van 31 januari 2007 en gewijzigd bij wet van 22 december 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 november 2010;

Gelet op het advies van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, gegeven op 9 december 2010;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, gegeven op 16 december 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 3 maart 2011;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en van de Minister van Zelfstandigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bedragen, bedoeld in artikel 66, § 13, van de programmawet van 2 januari 2001, bestemd voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging, bedragen 2.912.369 duizend EUR voor het stelsel van sociale zekerheid voor werknemers en 293.542 duizend EUR voor het stelsel van sociale zekerheid voor zelfstandigen voor het jaar 2011.

Art. 2.De bedragen worden respectievelijk gestort aan de RSZ-globaal beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen, bedoeld in artikel 21bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken en de Minister bevoegd voor Zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 maart 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE

^