Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 april 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/12/2010 pub. 11/04/2011 numac 2011000204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 11/04/2011 numac 2011009219 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****(...) Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011, is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 11/04/2011 numac 2011009220 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 15 maart 2011, is machtiging verleend aan ***** de ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende ****(...) Bij koninklijk besluit van 15 maart 2011, is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 11/04/2011 numac 2011009225 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 16 maart 2011 is machtiging verleend aan : de heer ****, **** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de heer **** type wet prom. -- pub. 11/04/2011 numac 2011009233 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 2 maart 2011 is machtiging verleend aan : ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en ****. ****, ****, geboren te **** **** beiden wonende te ****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun ****(...) type wet prom. -- pub. 11/04/2011 numac 2011009272 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****,(...) Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011, is machtiging verleend aan de heer ****, **** (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011003133 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de raad van toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011003155 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van twee directeurs van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2011 numac 2011007037 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 8222 van 17 december 2010 : Worden bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 15 november 2010 : Landmacht Generaal-majoors De **** ****., Wordt bevorderd tot Officier in de **** op datum van 8 april 2010 : **** ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2011 numac 2011007064 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 8299 van 3 maart 2011 wordt op 1 juli 2010 ****-ter-zee **** ****. **** ontslagen uit het ambt van **** bij de **** ambassade te **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2011 numac 2011007072 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Ontslagen **** koninklijk besluit ****. 8316 van 16 maart 2011 : Worden ontslagen als militair **** aan de Koninklijke Militaire School : Op 1 augustus 2011, luitenant ****. ****. Op Bij koninklijk besluit ****. 8317 van 16 maart 2011 wordt kapitein van het vliegwezen ****. Steen op(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2011 numac 2011009191 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Justitiehuizen Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 23 juni 2010 is aan de heer Debaes, Jean, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur-directeur bij het Justitiehuis van Doornik van de Fe Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2011 numac 2011009278 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 februari 2011 is de heer Leyh, F., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om zijn ambt uit te oefenen in alle rechtbanken van eerste aanleg van het recht Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011011127 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vrijstelling van de stage van architect type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011014090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeente Rixensart en de stad Waver van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011201726 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging bestemd voor de stelsels van sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011201727 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/04/2010 pub. 11/04/2011 numac 2011000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 17/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011007074 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de onderzoeksraden voor officieren die in de loop van het jaar 2011 zullen worden samengesteld type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011009268 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2008 tot vaststelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/04/2011 numac 2011009282 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 7 april 2011, is een einde gesteld aan de opdracht van de heer Martens, F., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, om zijn ambt te ve Dit besluit treedt in werking op 11 april 2011. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/04/2011 numac 2011024068 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2008 tot benoeming van de leden van het Deontologisch Comité

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 11/04/2011 numac 2011009274 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 209.945 van de Raad van State van 21 december 2010 wordt het koninklijk besluit van 23 december 2008 houdende de benoeming van Nicolas Lambert tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Nivelles, type arrest van de raad van state prom. -- pub. 11/04/2011 numac 2011009273 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 209.944 van de Raad van State van 21 december 2010 wordt het koninklijk besluit van 16 maart 2008 houdende de benoeming van Frédéric Vigneron tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Nivelles,

decreet

type decreet prom. 18/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011035276 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 04/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011035278 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt in New York op 10 december 2008 type decreet prom. 18/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011035283 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, wat betreft de digitale bibliotheek

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011027079 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot definitieve goedkeuring van de herziening van het **** ****-Leuze-**** met het oog op de opneming van een **** bestemd om de exploitatie mogelijk te maken van een nieuwe **** op de linkeroever van de Schelde op het grondgebied van **** (**** en ****) en van **** (****-****)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011035285 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verdeling van de trekkingsrechten uit het Stedenfonds voor het jaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011035277 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011201588 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in de rechten als nieuwe opleiding van de transnationale Universiteit Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011201585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de benoeming van bijzitters van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011201589 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de pedagogie van het jonge kind als nieuwe opleiding van de Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011201590 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de pedagogie van het jonge kind als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011201591 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in het industrieel productontwerpen als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011201592 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in het retailmanagement als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011201593 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in de ergotherapeutische wetenschap als nieuwe gezamenlijke opleiding van de Universiteit Gent, de Katholieke Universiteit Leuven, de Hogeschool Gent, de HUB-EHSAL, de Katholieke Hogeschool Kempen, de Arteveldehogeschool, de Hogeschool West-Vlaanderen en de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/04/2011 numac 2011009279 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Mechelen. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2011, pagina 22600, van de aanwijzing van de heer Volckaerts, G., om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken uit te oefene

document

type document prom. -- pub. 11/04/2011 numac 2011009280 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen De aanwijzing van de heer Jonckheere, J., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 29 april 2011. type document prom. -- pub. 11/04/2011 numac 2011201744 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerder verloning en loopbaan De vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerder verloning en loopbaan (niveau B) voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (A(...) Er is 1 geslaagde.

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/04/2011 numac 2011201747 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technische en architecturale ingenieurs installatie (niveau A) voor het RIZIV (AFG11001). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 25 maart 2011. De toelaatbaarheid(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2011 numac 2011007073 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming van hulpofficieren in de basisgraad, van lagere officieren van het actief kader en tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de benoeming van hulpofficieren van het actief kader Bij konink De aangestelde onderluitenants kandidaat-hulpofficieren, van wie de namen volgen, worden op 28 dece(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2011 numac 2011201734 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 28 maart 2011 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt aan de heer DEMOOR, Patrick eervol ontslag - wordt de heer MONTEYNE, Bruno benoemd tot lid van het Beheerscomité van voornoemde Dienst, in ho(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2011 numac 2011201742 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011, wordt Mevr. MASS Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afd(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2011 numac 2011201741 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011, wordt de heer MA Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afd(...)

document

type document prom. -- pub. 11/04/2011 numac 2011022127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Overeenkomstencommissie bandagisten - verzekeringsinstellingen van 1 maart 2011 en Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 27, § 1, van de nomenclatuur van(...)
^