Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 september 2010
gepubliceerd op 13 oktober 2010

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het opleidingsCV

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010012266
pub.
13/10/2010
prom.
10/09/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBER 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het opleidingsCV (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de non-ferro metalen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het opleidingsCV.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 september 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de non-ferro metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2010 OpleidingsCV (Overeenkomst geregistreerd op 17 mei 2010 onder het nummer 99400/CO/105) A. Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de non-ferro metalen en op de werklieden die zij tewerkstellen.

Onder "werklieden" wordt verstaan : de werklieden en de werksters.

B. Voorwerp

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van artikel 22 van het protocol van nationaal sectoraal akkoord 2009-2010, zoals bekrachtigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, geregistreerd onder het nummer 92683/CO/105, en heeft tot doel een eenvoudig en suppletief model van een opleidingsCV te bepalen, zoals opgenomen als bijlage bij deze overeenkomst.

C. OpleidingsCV

Art. 3.Het model van opleidingsCV bestaat uit twee delen : - een deel 1 (zie artikel 4); - een deel 2 (zie artikel 5).

Het model van opleidingsCV wordt opgenomen als bijlage van deze collectieve arbeidsovereenkomst en maakt er integraal deel van uit.

Art. 4.In deel 1 houdt elke onderneming van elke arbeider de vanaf 1 januari 2010 of vanaf zijn indiensttreding (indien na deze datum) uitgeoefende functies én gevolgde professionele opleidingen in de onderneming (zowel formele als informele opleidingen, on the job training, bijscholingen, e.d.) bij, alsook, op vraag van de arbeider, de professionele opleidingen die vanaf 1 januari 2010 of vanaf zijn indiensttreding op zijn eigen initiatief gevolgd worden.

Deel 1 wordt door de onderneming ingevuld en bijgehouden.

Een afschrift van deel 1 wordt op uitdrukkelijk verzoek aan de arbeider overhandigd, alsook bij zijn uitdiensttreding.

Bij wijze van uitzondering en teneinde het opleidingsCV als instrument bekend te maken in de sector, wordt er per 1 januari 2011 in alle ondernemingen van de sector aan iedere arbeider voor de eerste keer een afschrift van deel 1 van het opleidingsCV overhandigd (ofwel schriftelijk, ofwel electronisch).

Op ondernemingsvlak kan een afwijkend model ontwikkeld worden. De inhoud ervan moet echter minstens overeenstemmen met het model van opleidingsCV zoals vastgelegd in deze collectieve arbeidsovereenkomst.

De syndicale delegatie heeft de bevoegdheid om deze overeenstemming met het sectoraal model na te gaan. Voor ondernemingen zonder syndicale delegatie wordt de overeenstemming nagegaan door het paritair comité.

Voor de ondernemingen die reeds langer werken met vergelijkbare systemen zoals beschreven in bovenvermelde paragraaf, doen partijen de aanbeveling om de gegevens inzake de door de arbeider gevolgde professionele opleidingen en de door de arbeider uitgeoefende functies die via het ondernemings eigen systeem reeds werden opgetekend over te nemen in deel 1 het opleidingsCV, ook al gaat die informatie verder terug in de tijd dan de datum van inwerkingtreding van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst.

Voor de ondernemingen waar de men werkt met een "employees self service" systeem waar de arbeiders terecht kunnen voor onder andere algemene personeelsinformatie, bevelen de partijen aan dat men deel 1 van het opleidingsCV online raadpleegbaar maakt zodoende dat de arbeiders permanent kennis kunnen nemen van deel 1 van opleidingsCV. Partijen raden in dit laatste geval ook aan om deel 2 van het opleidingsCV blanco ter beschikking te stellen via de ondernemingswebsite zodat de arbeiders het aldaar kunnen downloaden.

Art. 5.In deel 2 kan de arbeider zelf de uitgeoefende functies en zijn gevolgde schoolse opleidingen en professionele opleidingen invullen van vóór 1 januari 2010 en/of van vóór zijn indiensttreding (zowel formele als informele opleidingen, on the job training, bijscholingen, opleidingen gevolgd op eigen initiatief, e.d.).

Deel 2 wordt door de arbeider ingevuld en bijgehouden.

Deel 2 wordt blanco en éénmalig door de werkgever aan de arbeider overhandigd bij zijn indiensttreding. Voor de arbeiders die reeds in dienst zijn van de onderneming op 1 januari 2010 wordt deel 2 blanco overhandigd, tegelijkertijd met de eerste overhandiging van het deel 1, bedoeld in vorig artikel.

Art. 6.Partijen komen overeen om de toepassing van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst te evalueren in de loop van het vierde kwartaal 2011.

D. Slotbepalingen

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een periode van onbepaalde duur en heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Zij kan worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden wordt betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de non-ferro metalen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 september 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 september 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

^