Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 oktober 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2010 numac 2010003576 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 6 december 2009, nr. 2, wordt eervol ontslag uit hun ambt verleend aan de hierna volgende ambtenaren : Administratie der directe belastingen - De he(...) Administratie van de btw, registratie en domeinen Sector der registratie en domeinen (Buitend(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2010 numac 2010009841 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2010 is de heer Rogiest, Ch., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Gent. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekkin type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2010 numac 2010009840 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 november 2009, in werking tredend op 31 oktober 2010 's avonds, is de heer De Coster, D., griffier bij het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aansp Bij koninklijk besluit van 27 augustus 2010, in werking tredend op 31 oktober 2010 's avonds, i(...) type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010012245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de voorbereidende vorming tot de job van hardsteenarbeiders type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010012255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de inspanningen inzake vorming en de financiering van FOPAS voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010012266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het opleidingsCV type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010012267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de beroepsherinschakeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2010 numac 2010024371 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 augustus 2010 wordt de heer Hallez, Serge, afdelingshoofd bij de Federale wetenschappelijke instellingen « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », met ingang van 1 augustus 2010, e De heer Hallez, Serge, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 augustus 2010, zijn aanspraken op een (...) type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de ecocheques in de ondernemingen waarvan hoofdactiviteit bestaat in het inplanten en onderhouden van parken en tuinen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot vaststelling van de bijdragen aan het Vlaams sociaal en waarborg fonds type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de bevordering van de tewerkstelling en de vorming van de werknemers behorende tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2010, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor werklieden, betreffende het sociaal akkoord, luik arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005 betreffende het bedrag en de toekennings- en uitkeringsmodaliteiten van de aanvullende voordelen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen" type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 1987 houdende wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven" type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vastlegging van het juridisch kader van de patronale bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor de werklieden van de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten" type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapcommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de werkgeversbijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de Vlaamse beschutte werkplaatsen" type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tewerkstelling en vorming van de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de vaststelling van de vergoeding van de werkgever voor het gebruik door de werknemer van persoonlijke vervoersmiddelen om dienstredenen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005 betreffende de organisatie van de opleidings- en tewerkstellingsstelsels voor de jaren 2005 tot 2009 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2010 numac 2010205095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen voor beroepsactiviteit. - Benoemingen Bronzen penning Koninklijk besluit van 17 februari 2009 De heer Misson Alain, Namen De heer Petitjean Bernard, Vilvoorde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/10/2010 numac 2010011383 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 5 oktober 2010, genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 23 maart 1977 PR/002-0621-01 : Thermo socket VG PRODUCTS L8-003 PR/002-0637-01 : Onvormer 12V-230V type ministerieel besluit prom. 04/10/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010035754 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de kosten van het alternatief en de gebruikswaardendaling na de instelling van de maatregel, vermeld in artikel 2, § 4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot uitvoering van het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut type ministerieel besluit prom. 31/08/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010205191 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het percentage van de anciënniteitsontwikkeling voor de wijziging van de subsidie voor de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning voor 2010

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/10/2010 numac 2010000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken College van provinciegouverneurs ingesteld bij artikel 131bis van de provinciewet. - Bericht voorgeschreven door artikel 15 van het huishoudelijk reglement Bij toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 september 1988 type bericht prom. -- pub. 13/10/2010 numac 2010018349 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV « La Compagnie de Ripain » heeft de nietigverklaring Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 197.359/XIII-5650. Voor de Hoofdgriffier, G(...) type bericht prom. -- pub. 13/10/2010 numac 2010018350 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Kamal Rrhioui heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 197.468/XIII-5661. Voor de Hoofdgriffier, G(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/10/2010 numac 2010003559 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 510 van 10 augustus 2010 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 13/10/2010 numac 2010003562 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 511 van 10 september 2010 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 13/10/2010 numac 2010003560 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 651 van 20 augustus 2010 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 13/10/2010 numac 2010003561 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 311 van 15 september 2010 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 13/10/2010 numac 2010003563 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 652 van 20 september 2010 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

verslag

type verslag prom. -- pub. 13/10/2010 numac 2010000541 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verslag van de activiteiten van het College van provinciegouverneurs van 1 september 2009 tot en met 31 augustus 2010 A. SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE VAN PROVINCIEGOUVERNEURS Nederlandse taalgroep : - Mevr. C. (...)

document

type document prom. -- pub. 13/10/2010 numac 2010205257 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers externe communicatie. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers externe communicatie (niveau A) voor SELOR (AFG10035) werd afgesloten op 7 oktober 2010. Er zi(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2010 numac 2010011362 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijke besluiten van 18 augustus 2010 werden in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd in de klasse A2 tot de titel van attaché : met ingang van 1 janu - Mevr. Annelies De Mulder; - de heer Jonas Marlein; met ingang van 1 maart 2010 en met rang(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2010 numac 2010205096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2009 werd de heer De Vlieger Joannes te Dendermonde tot Ridder in de Kroonorde benoemd. Gouden Palmen der Kroonorde Koninklijk besluit van 17 februari 2009 De heer D De heer Dewilde Raymond, Schilde De heer Heirbaut Etienne, Hamme De heer Windey Jozef, Hamme

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/10/2010 numac 2010205208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van de heer Adrien Tinsy De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)
^