Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 mei 2019
gepubliceerd op 07 juni 2019

Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het sociaal akkoord publieke sector dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019202679
pub.
07/06/2019
prom.
22/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/22/2019202679/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het sociaal akkoord publieke sector dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 2 januari 2001, de artikelen 59, lid 2, 8°, 59quater, ingevoegd bij de wet van 10 december 2009, en 59octies, lid 2, ingevoegd bij de wet van 4 juli 2011 en gewijzigd bij de programmawet van 25 december 2017;

Gelet op de wet van 27 juin 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 8/7, ingevoegd bij de wet van 10 juli 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012118 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieklassificatie die is voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers sluiten tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieklassificatie die is voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018031543 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van de jaarlijkse tegemoetkoming aan de vzw "Instituut Functieclassificatie" zoals voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers sluiten tot vaststelling en uitkering van de jaarlijkse tegemoetkoming aan de vzw "Instituut Functieclassificatie" zoals voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 12 december 2018;

Gelet op het advies van de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsuitkering, gegeven op 10 december 2018;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gegeven op 22 februari 2019;

Gelet op het advies van het Beheerscomité Maribel, gegeven op 28 februari 2019;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 1 februari 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 19 april 2019;

Gelet op artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de financiële middelen die voorzien zijn in het budget binnen de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, in uitvoering van het sociaal akkoord publieke sector dat op 25 oktober 2017 werd gesloten, zo snel als mogelijk toegekend moeten worden en de bedragen bedoeld in dit besluit zo snel mogelijk aan de Fondsen voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector gestort moeten worden met het oog op de financiering van de maatregelen die vanaf 2017 worden ingevoerd;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Hoofdstuk 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 8 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012118 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieklassificatie die is voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers sluiten tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieklassificatie die is voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 8 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012118 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieklassificatie die is voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers sluiten tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieklassificatie die is voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers wordt vervangen als volgt : " koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieclassificatie die is voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de federale gezondheidssector en die op 25 oktober door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers";

Art. 2.In de artikelen 1 en 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "sociaal akkoord" vervangen door de woorden "sociaal akkoord private sector";

Art. 3.In de artikelen 3, 4 en 5 van hetzelfde besluit wordt het woord "Fonds" vervangen door de woorden "Fonds Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 330";

Art. 4.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : " Art. 6. § 1. Voor de betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord private sector van 25 oktober 2017 dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector dat door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers van de private sector, worden vanaf 2018 voor de invoering van de functieclassificatie volgende bedragen vastgesteld die verschuldigd zijn aan de in artikel 7 bedoelde werkgevers: a) in 2018 : 6.334.573 euro voor de vergoeding van de invoering van sectorale functieclassificatie in de private sector; b) in 2019 : 7.801.815 euro voor de vergoeding van de invoering van sectorale functieclassificatie in de private sector; c) vanaf 2020 : 9.269.057 euro voor de vergoeding van de invoering van sectorale functieclassificatie in de private sector; " § 1/1. Voor de betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord publieke sector van 25 oktober 2017, dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers van de publieke sector worden de volgende bedragen vastgelegd: a) In 2018 i.Een bedrag van 11.038.664 euro als tegemoetkoming onder de vorm van een eenmalige premie voor 2018 voor de werknemers, tewerkgesteld bij de in artikel 7 bedoelde werkgevers in de publieke sector en in de ziekenhuizen die onderworpen zijn aan de wet op de ziekenhuizen met uitsluiting van de zorgvoorziening voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 5, § 1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen waarin passende zorg wordt aangeboden aan patiënten van wie de gezondheidstoestand de opname of het verblijf vereisen, met als doel de gezondheidstoestand te herstellen of te verbeteren door de ziekte te bestrijden of de patiënt te revalideren.

Onder "werknemer " wordt verstaan : - de vastbenoemde medewerkers; - de medewerkers benoemd door een OCMW of door een OCMW-vereniging en tewerkgesteld in een ziekenhuis worden beschouwd als zijnde in dienst bij het OCMW; - de contractuele personeelsleden.

De premie is niet verschuldigd aan directieleden en artsen worden niet door deze premie beïnvloed.

Voor de toepassing van deze bepaling moet worden verstaan onder "directieleden" : de personen van niveau N en N-1.

Het bedrag van de eenmalige premie is vastgesteld op 236 euro bruto voor elke werknemer die op 1/1/2019 is tewerk gesteld. Dit bedrag wordt vastgesteld voor een voltijdse werknemer. Het wordt pro rata aangepast aan de arbeidstijd voor deeltijdwerkers.

De werkgevers van de publieke sector en de ziekenhuizen bedoeld in het eerste lid, geven aan het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector de lijst van hun werknemers die onder de federale gezondheidssector vallen, die recht hebben op de eenmalige premie 2018, evenals de reële kost van de patronale lasten per werknemer, gevalideerd in het lokale syndicale overlegcomité. ii. en bedrag van 6.900.000 euro dat als buffer kan worden aangewend indien de structurele financiering die in dit besluit wordt voorzien ontoereikend zou zijn. Dit bedrag kan door het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector als buffer worden aangewend onder de volgende modaliteiten: Als de kosten van de eenmalige premie 2018 inclusief patronale bijdragen hoger zijn dan het bedrag onder de hierboven genoemde - Indien uit de rapportering van de invoering van sectorale functieklassificatie blijkt dat het in het sociaal akkoord publieke sector van 25 oktober 2017 ter beschikking gestelde budget afwijkt van de globale kost, wordt als volgt te werk gegaan : o Indien de globale kost het ter beschikking gestelde budget overschrijdt, zal het hierdoor gecreëerde tekort vanuit de buffer gestort worden aan de werkgevers, teneinde de onderfinanciering te compenseren. o Indien de globale kost lager dan of gelijk is aan het ter beschikking gestelde budget, zal het eventueel resterende bedrag aangewend worden voor de volgende fase(n) van de implementatie, echter zonder de structurele bedragen zoals voorzien in het sociaal akkoord publieke sector van 25 oktober 2017 te overschrijden. - In geval van aanwending van deze buffer maakt het Fonds hierover binnen de 60 dagen een verslag over aan het RIZIV en vermeldt het daarbij welke maatregelen zijn genomen om de uitgaven te beperken tot de ter beschikking gestelde bedragen. iii. een bedrag van 175.000 euro dat aangewend wordt ter ondersteuning van de HR-diensten van 14 openbare ziekenhuizen die deelnemen aan een mini barema analyse die wordt georganiseerd door de IF.IC. Dit bedrag wordt verdeeld à rato van 12.500 € per ziekenhuis.

De deelnemende instellingen zijn : o Wallonie - CHR Huy - CHU Ambroise Paré/ CHP Chênes aux haies (Mons-Borinage) - CHU Liège - VIVALIA - l'hôpital psychiatrique de Bertrix o Flandre - Ziekenhuis Oost-Limburg, Genk - AZ Vesalius, Tongeren - AZ Jan Palfijn, Gent - UZ Gent - Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, Aalst o Bruxelles : HOPITAUX IRIS - IRIS SUD - BRUGMANN - SAINT-PIERRE - BORDET - HUDERF b) In 2019: voor de werkgevers zoals bedoeld in artikel 7 : 127.764 euro voor de vergoeding van de invoering van de functieklassificatie in de publieke sector. c) Vanaf 2020: voor de werkgevers zoals bedoeld in artikel 7 : 166.761 euro voor de vergoeding van de invoering van de functieclassificatie in de publieke sector. § 2. De bedragen die zijn vermeld onder § 1 en § 1/1 worden vanaf 1 januari 2019 elk jaar geïndexeerd volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 december 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022909 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging sluiten tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. ".

Art. 5.In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt het vierde lid aangevuld met de woorden "van het jaar waarop ze betrekking hebben".

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt een artikel 8/1 ingevoegd dat luidt als volgt : "

Art. 8/1.Voor 2018 zijn de volgende bepalingen van toepassing : - de storting aan het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector is niet onderworpen aan de voorwaarde dat een lokaal akkoord is gesloten op niveau van de werkgever; - de storting aan het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector, voorzien in artikel 8, lid 2, wordt uitgevoerd binnen de tien dagen na publicatie van het koninklijk besluit; - de storting aan de werknemers wordt uitgevoerd door de werkgever in de maand volgend op de maand waarin hij de middelen van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector heeft ontvangen".

Art. 7.In de Nederlandse tekst van hetzelfde besluit wordt het woord "Riziv" vervangen door het woord "RIZIV".

Hoofdstuk 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 5 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018031543 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van de jaarlijkse tegemoetkoming aan de vzw "Instituut Functieclassificatie" zoals voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers sluiten tot vaststelling en uitkering van de jaarlijkse tegemoetkoming aan de vzw "Instituut Functieclassificatie" zoals voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers

Art. 8.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018031543 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van de jaarlijkse tegemoetkoming aan de vzw "Instituut Functieclassificatie" zoals voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers sluiten tot vaststelling en uitkering van de jaarlijkse tegemoetkoming aan de vzw "Instituut Functieclassificatie" zoals voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 worden de woorden "537.662 euro" vervangen door de woorden "777.662 euro"; 2° in paragraaf 2 worden de woorden "kost zoals bedoeld in § 1" vervangen door de woorden "kost voor de tewerkstelling van 11 VTE loontrekkend administratief personeel, waarvan 1 VTE coördinator".

Art. 9.In de artikelen 3 en 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "7 VTE" vervangen door de woorden "11 VTE".

Art. 10.In de Nederlandse tekst van hetzelfde besluit wordt het woord "Riziv" vervangen door het woord "RIZIV".

Hoofdstuk 3. - Slotbepalingen

Art. 11.De hoofdstukken 1 en 2 van dit besluit treden respectievelijk in werking op 28 mei 2018 en op 2 augustus 2018.

Art. 12.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^