Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013057 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de handel in menselijke organen en betreffende het niet-bestraffingbeginsel voor slachtoffers van mensenhandel type wet prom. 22/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019013125 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen wat het politionele informatiebeheer betreft type wet prom. 22/05/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019013426 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentaal plat, gedaan te Londen op 14 oktober 2005 (2) type wet prom. 22/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019030551 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, teneinde de wachttijd op te heffen type wet prom. 22/05/2019 pub. 04/04/2022 numac 2022031398 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de handel in menselijke organen en betreffende het niet-bestraffingbeginsel voor slachtoffers van mensenhandel. - Duitse vertaling type wet prom. 22/05/2019 pub. 03/10/2022 numac 2022041759 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen wat het politionele informatiebeheer betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop het gebruik van vaste en tijdelijk vaste camera's door de politiediensten wordt aangegeven type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012785 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012874 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de vereffenaar van het Pensioenfonds voor de wettelijke pensioenen van Brussels International Airport Company type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012875 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 6, § 3, tweede lid, van de wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van studieperioden voor de berekening van het pensioen type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012998 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden die het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vertegenwoordigen bij de Nationale Raad voor de Productiviteit type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019013159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2020 tot 2026 in de Belgische zeegebieden type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 18/06/2019 numac 2019041155 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019041158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), § 1, I, 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019041159 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, m), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 18/06/2019 numac 2019041213 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige personeelsleden van de Regie der Gebouwen naar de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van titel 3 betreffende jongeren op het werk en titel 4 betreffende stagiairs van boek X van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019202462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groenteconserven die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202637 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202638 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202641 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2015 tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202639 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202640 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019202659 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019202679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het sociaal akkoord publieke sector dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 02/04/2020 numac 2020040769 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 23/05/2022 numac 2022020848 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop het gebruik van vaste en tijdelijk vaste camera's door de politiediensten wordt aangegeven. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige lijstnamen voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012945 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de oproepingsbrief voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014414 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het FIVA en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019041151 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019041160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019042318 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de energieprestatie van een systeem van externe warmtelevering type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019202093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen" type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 12/11/2019 numac 2019205176 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven in het kader van de subsidies toegekend door de Waalse Overheidsdienst Economie, Werk en Onderzoek inzake landbouwberoepsopleiding en tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 januari 2016 betreffende de beroepsopleiding inzake landbouw

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013831 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 mei 2016 waarbij de organisatie van masters in de Engelse taal toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013920 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van een aanbestedingsprocedure voor de toewijzing van radiofrequenties bestemd voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 23/08/2019 numac 2019013968 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oprichting van meerdere inrichtingen voor gewoon secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013984 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van de school "Wal-Active" te Rebecq type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013982 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van de school "L'Ecole des Z'Amis d'Andrée Willems" te Malmédy type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013983 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van de school "L'Ecole Buissonnière" te Wauthier-Braine type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013985 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van de school "Waldorf-Steiner de Charleroi" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013987 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van de school "Les Papillons" te Manage type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013986 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van de school "La Vertu-Charleroi" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014661 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het opleidingsplan met betrekking tot de netoverschrijdende component van de basisopleiding van directeurs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014662 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 betreffende de benoeming van de leden van de werkgroepen die belast zijn met de herziening van de basiscompetenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 08/10/2019 numac 2019014663 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de opleidingsplannen voor de netcomponent van de basisopleiding van directeurs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019030598 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de artikelen 3, § 2, derde en vijfde lid, 5, § 2, 7, § 2, 26, en 144, § 4, van het decreet van 13 september 2018 tot oprichting van de Algemene sturingsdienst voor de scholen en psycho-medisch-sociale centra en tot bepaling van het statuut van de zonedirecteurs en afgevaardigden voor de doelstellingenovereenkomst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019030881 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 februari 2018 tot vaststelling van de kwalificatieprofielen van « Onderhoudstuinier », « Tuinaannemer », « Technicus onderhoud en diagnostiek wagen », « Kelner/tafelbediende restaurant » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019030742 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modelovereenkomst tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en elk erkend vertegenwoordigings- en coördinatieorgaan of WBE overeenkomstig artikel 14 van het decreet van 28 maart 2019 betreffende de Steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019030779 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs van 30 augustus 2017 betreffende het informatiedossier en het verslag over de manier waarop het lid van het onderwijzend personeel van de gesubsidieerde officiële hogescholen, dat tijdelijk in een vacant verklaarde betrekking aangeworven werd, zich van zijn opdracht heeft gekweten, genomen in uitvoering van artikel 217, § 3, van het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 23/07/2019 numac 2019030783 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs van 30 augustus 2017 betreffende het kaderarbeidsreglement bestemd voor het bestuurs-, onderwijzend, opvoedend hulppersoneel en het administratief personeel van de hogescholen van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019030880 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de kwalificatieprofielen van "Schoonheidsspecialist", "Kapper", "Mecanicien auto-onderhoud", "Polyvalent mecanicien auto-onderhoud" en "Dekker-afdichter" in het kwalificatiestelsel uitgedrukt in eenheden van leerresultaten (CPU) in het 4e, 5e en 6e jaar van het gewoon en gespecialiseerd voltijds of alternerend onderwijs van vorm 4 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041510 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de ondersteunende en specifieke opdrachten voor "Wallonie Bruxelles Enseignement" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041647 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019041705 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratieve en geldelijke statuut van het WBE-personeel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019041646 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het modelformulier dat moet worden ingediend om in aanmerking te komen voor aanvullende lestijden-leraar voor het organiseren van remediëring op vrijwillige basis, overeenkomstig artikel 154 van het decreet van 3 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs en schoolgebouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041716 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot intrekking van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 april 2019 tot toekenning van het mandaat van Coördinerend inspecteur-generaal van de Algemene inspectiedienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019042129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de overgangsregeling voor de opvangvoorzieningen, tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 mei 2019 dat de vergunning en subsidiëring regelt van kinderdagverblijven, diensten voor kinderopvang en zelfstandige onthaalouders en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 betreffende de algemene regeling van de opvangvoorzieningen, het besluit van 1 februari 2017 tot goedkeuring van het reglement van ONE betreffende de onthaalvergunningen, het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 2004 betreffende de erkenning van de opleiding en kwalificaties van het personeel van de opvangvoorzieningen, het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 september 2003 betreffende overmacht en uitzonderlijke omstandigheden, het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2003 houdende de lijst van categorieën van diensten of instellingen die van een vergunning zijn vrijgesteld en het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 houdende goedkeuring van de voorwaarden die door de ONE zijn vastgesteld krachtens artikel 18 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 tot reglementering van de opvangvoorzieningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019042134 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de kwalificatieprofielen van "Metselaar" en "Schilder-decorateur" (m/v) in het kwalificatiestelsel uitgedrukt in eenheden van leerresultaten (CPU), in het vierde, vijfde en zesde jaar van het gewoon of gespecialiseerd onderwijs met volledig leerplan of alternerend onderwijs van vorm 3 of 4 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 30/01/2023 numac 2019041862 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 februari 2018 tot betoelaging van één inrichting voor gewoon secundair onderwijs in de gemeente Rixensart

protocol

type protocol prom. 22/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019013064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord over de verdeling onder de deelstaten van de programmatie van 18 bijkomende NMR-toestellen voorzien in de addendum op het protocolakkoord van 24 februari 2014 inzake de medische beeldvorming van 5 november 2018

erratum

type erratum prom. 22/05/2019 pub. 24/02/2020 numac 2020200473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van titel 3 betreffende jongeren op het werk en titel 4 betreffende stagiairs van boek X van de codex over het welzijn op het werk. - ERRATUM
^