Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 april 2024
gepubliceerd op 14 mei 2024

Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2024004373
pub.
14/05/2024
prom.
26/04/2024
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2024. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, de artikelen 37 en 108;

Gelet op de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid, de artikelen 8 en 9, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003000087 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen sluiten tot vaststelling van het noodplan voor crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019202679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het sociaal akkoord publieke sector dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers sluiten betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen;

Gelet op de uitzondering inzake het verrichten van de regelgevingsimpactanalyse, bedoeld in artikel 8, § 2, 1°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 maart 2024;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 14 maart 2024 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de mededeling van de afdeling Wetgeving van de Raad van State van 15 maart 2024 om de adviesaanvraag, ingeschreven op de rol van de afdeling Wetgeving van de Raad van State onder het nummer 75.900/2, van de rol af te voeren, overeenkomstig artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het koninklijk besluit van 18 april 1988Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/1988 pub. 20/07/2020 numac 2020042296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot oprichting van het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering;

Overwegende de geformuleerde aanbevelingen door de Parlementaire Onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek te Brussel;

Overwegende het Verslag van 13 september 2021 van de Bijzondere Commissie belast met het onderzoek naar de aanpak van de COVID-19-epidemie door België;

Overwegende het Verslag van 24 maart 2022 van de Parlementaire Onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de oorzaken en de evaluatie van het beheer van de overstromingen van juli 2021 in Wallonië;

Overwegende het Witboek van maart 2023 met de aanbevelingen ter verbetering van het crisisbeheer in België, opgesteld door de Commissie van deskundigen inzake crisisbeheer in uitvoering van het koninklijk besluit van 3 juni 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2022 pub. 04/07/2022 numac 2022032466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende oprichting van een commissie van deskundigen inzake crisisbeheer sluiten;

Op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het nationaal noodplan, dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd, wordt vastgesteld.

Dit plan is van toepassing bij afwezigheid van een specifiek nationaal noodplan.

Art. 2.§ 1. Het Nationaal Crisiscentrum, hierna "het NCCN" genaamd, roept de nationale veiligheidscel bijeen telkens wanneer het dit nodig acht, en in elk geval minstens eenmaal per jaar.

Het NCCN zit de vergaderingen van de nationale veiligheidscel voor en verzorgt het secretariaat. § 2. De nationale veiligheidscel is minstens samengesteld uit de volgende leden: - de directeur-generaal van het NCCN; - de directeur-generaal van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken; - de voorzitter van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken; - de voorzitter van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; - de commissaris-generaal van de Federale Politie; - de Chef Defensie van het Ministerie van Landsverdediging; - een vertegenwoordiger van het NCCN, in het kader van zijn rol inzake de alarmering van en de informatie aan de bevolking; - de voorzitter van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer; - de voorzitter van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie; - de voorzitter van de raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie.

Elk lid kan zich in de vergaderingen van de nationale veiligheidscel laten vertegenwoordigen door een naar behoren geïnformeerde en gemachtigde vertegenwoordiger, zoals door een vertegenwoordiger van zijn departementale crisiscel.

Het NCCN verzoekt om de deelname van de vertegenwoordigers van de crisiscentra van de gefedereerde entiteiten aan de vergaderingen van de nationale veiligheidscel.

De vertegenwoordigers van de andere departementale crisiscellen worden door het NCCN opgeroepen om deel te nemen aan de vergaderingen van de nationale veiligheidscel: 1° wanneer een kwestie betreffende het departement waarvoor zij bevoegd zijn op de agenda van de vergadering staat of;2° wanneer het NCCN oordeelt dat een agendapunt van de vergadering een transversale betrokkenheid van de departementale crisiscellen vereist. Het NCCN kan elke andere noodzakelijke persoon, dienst of overheid, met inbegrip van experten, oproepen om deel te nemen aan de vergaderingen van de nationale veiligheidscel. § 3. Het NCCN informeert de gouverneurs over de werkzaamheden van de nationale veiligheidscel. § 4. De leden van de nationale veiligheidscel bedoeld in paragraaf 2, eerste en tweede lid, nemen een intern reglement aan waarin de regels voor de werkwijze van de cel worden vastgelegd.

Art. 3.Tot hun eventuele wijziging moeten de verwijzingen naar het koninklijk besluit van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003000087 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen sluiten tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen, en naar zijn bijlage, in de bepalingen van de federale en de deelstatelijke wetgeving, regelgeving en ministeriële omzendbrieven begrepen worden als verwijzingen naar dit besluit en zijn bijlage.

Art. 4.In het koninklijk besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019202679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het sociaal akkoord publieke sector dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers sluiten betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de Nederlandse tekst wordt het woord "nazorgperiode" telkens vervangen door het woord "herstelperiode" en wordt het woord "nazorgbeleid" telkens vervangen door het woord "herstelbeleid";2° in artikel 2, tweede streepje, worden de woorden "in het kader van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of beheer op nationaal niveau vereisen, bedoeld in het koninklijk besluit van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003000087 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen sluiten tot vaststelling van het noodplan voor crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen" vervangen door de woorden "op gemeentelijk en provinciaal niveau in geval van een federale fase";3° in artikel 23, § 4, eerste lid, worden de woorden " koninklijk besluit van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003000087 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen sluiten tot vaststelling van het noodplan voor crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal vlak vereisen" vervangen door de woorden "koninklijk besluit van 26 april 2024 tot vaststelling van het nationaal noodplan"; 4° in artikel 23, § 4, tweede lid, worden de woorden "bedoeld in punt 4.1" vervangen door de woorden "bedoeld in punt 4.1.1"; 5° artikel 42 wordt opgeheven.

Art. 5.Het koninklijk besluit van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003000087 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen sluiten tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen wordt opgeheven.

Art. 6.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 april 2024.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. VERLINDEN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 26 april 2024.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. VERLINDEN

^