Etaamb.openjustice.be
Decreet van 15 juli 2021
gepubliceerd op 28 juli 2021

Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie om de vergaderingen van de organen op afstand mogelijk te maken

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021203701
pub.
28/07/2021
prom.
15/07/2021
ELI
eli/decreet/2021/07/15/2021203701/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 JULI 2021. - Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie om de vergaderingen van de organen op afstand mogelijk te maken (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.Artikel L1122-2 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, gewijzigd bij het decreet van 8 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005203371 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 08/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005203372 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "De vergadering van de raad wordt overeenkomstig de artikelen L6511-1 tot L6511-3 georganiseerd. ".

Art. 2.In artikel L1123-20 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 8 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005203371 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 08/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005203372 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "Het gemeentecollege mag alleen beraadslagen en besluiten, wanneer meer dan de helft van zijn fysiek of op afstand aanwezig is. "; 2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "De vergadering van het college wordt overeenkomstig de artikelen L6511-1 tot L6511-3 georganiseerd.".

Art. 3.In artikel L1231-5 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011988 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op een sterker bestuur en een sterkere transparantie in de uitvoering van de openbare mandaten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 4 worden de woorden "fysiek aanwezig is" vervangen door de woorden "fysiek of op afstand aanwezig is, overeenkomstig de artikelen L6511 tot L6511-3"; 2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidend als volgt: "De vergadering van de beheersorganen van het bedrijf worden overeenkomstig de artikelen L6511-1 tot L6511-3 georganiseerd.".

Art. 4.Artikel L1522-4 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011988 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op een sterker bestuur en een sterkere transparantie in de uitvoering van de openbare mandaten sluiten, wordt aangevuld met een paragraaf 8, luidend als volgt : " § 8. De vergadering van het bestuurscomité van de projectvereniging wordt overeenkomstig de artikelen L6511-1 tot L6511-3 georganiseerd. ".

Art. 5.In artikel L1522-5, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 19 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006202524 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek II, vierde deel, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 19/07/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006027137 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2019, worden de woorden "fysiek aanwezig is" vervangen door de woorden "fysiek of op afstand aanwezig is, overeenkomstig de artikelen L6511-1 tot L6511-3".

Art. 6.In artikel L1523-10 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011988 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op een sterker bestuur en een sterkere transparantie in de uitvoering van de openbare mandaten sluiten, worden volgende de wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "fysiek aanwezig is" vervangen door de woorden "fysiek of op afstand aanwezig is, overeenkomstig de artikelen L6511-1 tot L6511-3". 2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidend als volgt: " § 4.De vergadering van de beheersorganen van de intercommunale wordt overeenkomstig de artikelen L6511-1 tot L6511-3 georganiseerd. ".

Art. 7.Artikel L1523-13, § 1, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011988 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op een sterker bestuur en een sterkere transparantie in de uitvoering van de openbare mandaten sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "De bijeenkomst van de algemene vergadering van de intercommunale wordt overeenkomstig de artikelen tot L6511-1 tot L6511-3 georganiseerd. ".

Art. 8.Artikel L2212-11 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/01/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013200922 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 31/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013200921 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van bepaalde bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "De vergadering van de raad wordt overeenkomstig de artikelen tot L6511-1 tot L6511-3 georganiseerd. ".

Art. 9.In artikel L2212-12, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "niet de meerderheid van de leden aanwezig is" vervangen door de woorden "niet de meerderheid van de leden fysiek of op afstand aanwezig is".

Art. 10.In artikel L2212-46 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 8 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005203371 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 08/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005203372 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het zesde lid, worden de woorden "aanwezig is" vervangen door de woorden "fysiek of op afstand aanwezig is, overeenkomstig de artikelen L6511-1 tot L6511-3";2° het artikel wordt aangevuld met een lid luidend als volgt: "De vergadering van het college wordt overeenkomstig de artikelen tot L6511-1 tot L6511-3 georganiseerd.".

Art. 11.In artikel L2223-5 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011988 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op een sterker bestuur en een sterkere transparantie in de uitvoering van de openbare mandaten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 4, worden de woorden "fysiek aanwezig is" vervangen door de woorden "fysiek of op afstand aanwezig is, overeenkomstig de artikelen L6511-1 tot L6511-3";2° er wordt een paragraaf 5 ingevoegd, luidend als volgt: " § 5.De vergadering van de beheersorganen van het bedrijf wordt overeenkomstig de artikelen L6511-1 tot L6511-3 georganiseerd. ".

Art. 12.In artikel L5111-1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt punt 11° vervangen als volgt: "11° presentiegeld: bezoldiging die aan een lid van een instelling dat op een fysieke vergadering of een vergadering op afstand van een beheersorgaan aanwezig is, wordt toegekend voor zijn aanwezigheid op en deelname aan de volledige vergadering. ".

Art. 13.In Deel VI van hetzelfde Wetboek wordt een Boek V ingevoegd met als opschrift "Vergaderwijze van de instanties van de plaatselijke besturen".

Art. 14.In Boek V, ingevoegd bij artikel 13, wordt een enig Titel ingevoegd.

Art. 15.In de enige titel die bij artikel 14 wordt ingevoegd, wordt een enig Hoofdstuk ingevoegd.

Art. 16.In het enige Hoofdstuk dat bij artikel 15 wordt ingevoegd, wordt een artikel L6511-1 ingevoegd, dat als volgt luidt: "Art.

L6511-1. § 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt verstaan onder: 1° vergadering op afstand: de vergadering die wordt gehouden met behulp van videoconferentietechnologie, d.w.z. een conferentie die, naast de rechtstreekse transmissie van spraak en grafisch materiaal, ook de transmissie van bewegende beelden van deelnemers op afstand mogelijk maakt; 2° de uitzonderlijke situatie: de situatie waarin de gemeentelijke, provinciale of federale fase respectievelijk afgekondigd wordt door de bevoegde overheid, overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202639 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van titel 3 betreffende jongeren op het werk en titel 4 betreffende stagiairs van boek X van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019202659 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 18/06/2019 numac 2019041155 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202638 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019202679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het sociaal akkoord publieke sector dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers sluiten betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen;3° de gewone situatie: de situatie die alle andere gevallen omvat. § 2. Dit hoofdstuk moet worden toegepast met strikte inachtneming van de democratische beginselen die in dit Wetboek zijn neergelegd, met name die welke betrekking hebben op: - de eerbiediging van het openbare karakter van de debatten; - het verzoek van de leden om het woord te nemen; - de beraadslaging; - de mogelijkheid om van gedachten te wisselen door middel van verzoeken om het woord te nemen of vragen en antwoorden; de eerbiediging van de mogelijkheid om de uitoefening van het interpellatierecht bedoeld in de artikelen L1122-14 en L2212-29 te waarborgen; - het uitbrengen van stemmen. ".

Art. 17.In hetzelfde enige hoofdstuk wordt een artikel L6511-2 ingevoegd, luidend als volgt: "Art. L6511-2. § 1. De vergaderingen van de gemeenteraad, van de vergadering van de intercommunale en van de provincieraad worden, zowel in gewone als in uitzonderlijke situatie, fysiek gehouden.

In afwijking van het eerste lid kunnen in uitzonderlijke situaties vergaderingen op afstand worden gehouden. In het huishoudelijk reglement worden de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld. In de notulen wordt vermeld of de vergadering op afstand is gehouden en deze informatie wordt opgenomen in het jaarlijkse bezoldigingsverslag als bedoeld in artikel L6421-1.

In het in lid 2 bedoelde geval kan niet worden beraadslaagd en gestemd over punten die betrekking hebben op de tuchtrechtelijke situatie van een of meerdere personeelsleden en de dossiers waarvoor het horen van externe personen in het kader van een geschil vereist is, tenzij de autoriteit een uiterste termijn in acht moet nemen. § 2. Wat de algemene vergaderingen van intercommunales betreft, is, indien gebruik wordt gemaakt van een vergadering op afstand, een beraadslaging van de gemeenteraad, de provincieraad of de OCMW-raad over elk punt van de agenda overeenkomstig de bepalingen van artikel L1523-12, § 1, eerste lid, verplicht. Indien de gemeenteraad, de provincieraad of de OCMW-raad zich niet fysiek wenst te laten vertegenwoordigen, deelt hij zijn beraadslagingen onverwijld mee aan de structuur, die er rekening mee houdt wat betreft het uitbrengen van de stemmen, maar ook wat betreft de berekening van de verschillende aanwezigheids- en stemquorums. § 3. Dit artikel is ook van toepassing op: 1° de gezamenlijke vergaderingen van de gemeenteraad met de raad voor maatschappelijk welzijn bedoeld in artikel L1122-11, tweede lid;2° de vergaderingen van de commissies en adviesraden die zijn ingesteld met toepassing van de artikelen L1122-34 en L1122-35;3° de vergaderingen van de commissies, adviesraden en participatieve raden die zijn ingesteld met toepassing van de artikelen L2212-14, L2212-30 en L2212-31. § 4. De Regering bepaalt de nadere regels voor de uitvoering van dit artikel. ".

Art. 18.In hetzelfde enige hoofdstuk wordt een artikel L6511-3 ingevoegd, luidend als volgt: "Art. L6511-3. § 1. De vergaderingen van het gemeentecollege, van het beheersorgaan van de autonome gemeentebedrijven, van het beheerscomité van de projectvereniging, van de beheersorganen van de intercommunale, van het provinciecollege en van het beheersorgaan van de autonome provinciebedrijven worden zowel in gewone als in uitzonderlijke situatie fysiek gehouden.

In afwijking van het eerste lid kunnen in gewone situaties, in ten hoogste 20 procent van de gevallen, de vergaderingen van het gemeentecollege, van het beheersorgaan van de autonome gemeentebedrijven, van het beheerscomité van de projectvereniging, van het uitvoerend bureau van de intercommunale, van het bezoldigingscomité van de intercommunale, van een beperkt bestuursorgaan van de intercommunale, van het auditcomité van de intercommunale, van het provinciecollege en van het beheersorgaan van de autonome provinciebedrijven op afstand worden gehouden. In het huishoudelijk reglement worden de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld. In de notulen wordt vermeld of de vergadering op afstand is gehouden en deze informatie wordt opgenomen in het jaarlijkse bezoldigingsverslag als bedoeld in artikel L6421-1.

In afwijking van het eerste lid kunnen in uitzonderlijke situaties de vergaderingen van het gemeentecollege, van het beheersorgaan van de autonome gemeentebedrijven, van het beheerscomité van de projectvereniging, van de beheersorganen van de intercommunale, van het provinciecollege en van het beheersorgaan van de autonome provinciebedrijven op afstand worden gehouden. In het huishoudelijk reglement worden de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld. In de notulen wordt vermeld of de vergadering op afstand is gehouden en deze informatie wordt opgenomen in het jaarlijkse bezoldigingsverslag als bedoeld in artikel L6421-1.

In de in de leden 2 en 3 bedoelde gevallen kan niet worden beraadslaagd en gestemd over punten die verband houden met de tuchtrechtelijke situatie van een of meerdere personeelsleden, dossiers waarvoor externe personen in het kader van een geschil moeten worden gehoord, het strategisch plan, beslissingen betreffende de financiële strategie, algemene bepalingen inzake personeelszaken, of het nu gaat om toegangsvoorwaarden voor betrekkingen of bezoldigingsvoorwaarden, bijzondere regels die van toepassing zijn op de plaatselijke bestuursfunctie, en de begrotingen en rekeningen.

In afwijking van het vierde lid kan in het in lid 3 bedoelde geval worden beraadslaagd of gestemd over punten die betrekking hebben op de tuchtrechtelijke situatie van een of meerdere personeelsleden en de dossiers waarvoor het horen van externe personen in het kader van een geschil vereist is, indien de autoriteit een uiterste termijn in acht moet nemen. § 2. Dit artikel is eveneens van toepassing op de overlegvergaderingen bedoeld in artikel L1122-11 van dit Wetboek en in artikel 26, § 2 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. § 3. De Regering bepaalt de nadere regels voor de uitvoering van dit artikel. ".

Art. 19.Dit decreet treedt in werking op 1 oktober 2021.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 15 juli 2021.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, J.-L. CRUCKE De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, Ch. COLLIGNON De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2020-2021. Stukken van het Waalse Parlement 625 (2020-2021) Nrs. 1 tot 8.

Volledig verslag, openbare vergadering van 15 juli 2021.

Bespreking.

Stemming.

^