Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 juli 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021021412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en strekkende tot de indeling van handelingen als klasse IV en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021021501 bron federale overheidsdienst justitie Strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 11 juli 2021, wordt de vereniging zonder winstoogmerk "Service Laïque d'Aide aux Justiciables de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles - II " met zetel te 1060 Brux Deze erkenning wordt verleend vanaf 1ste oktober 2021 voor zes jaren. Het beroep tot nietigverkl(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021021502 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 11 juli 2021, wordt de vereniging zonder winstoogmerk "Service Laïque d'Aide aux Justiciables Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 19/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021021605 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve overeenkomst van 19 mei 2021, gesloten binnen de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen, over de minimale voorwaarden die moeten opgenomen worden in de opleidingsovereenkomsten die met artsen-specialisten in opleiding worden afgesloten type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021021635 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021031962 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 juli 2021, wordt de heer Geert DE SADELAER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 15/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021031979 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Koninklijk besluit houdende aanstelling van een regeringscommissaris bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021203068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 juli 2021, wordt aan de heer CROHIN Philippe op het einde van de maand september 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt va Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021203071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 juli 2021, wordt aan de heer DI FERDINANDO Bernardo op het einde van de maand september 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021203100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 juli 2021, wordt aan mevrouw MARTIN Gisèle, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Franstalige arbeids type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021203726 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een technisch deskundige bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 18 juli 2021, word(...) Mevrouw Stoop, Marie-Christine, wordt ertoe gemachtigd haar pensioenaanspraken te laten gelden in h(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021021495 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning B323-4353 Bij ministerieel besluit van 12 juli 2021 wordt een gehele opheffing van een deel van de vervoersvergunning voor het vervoer van zuurstof door middel van leidingen met kenmerk B323-2570 va type ministerieel besluit prom. 12/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021031957 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 2017 houdende oprichting van de Commissie tot hervorming van het burgerlijk wetboek type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021032007 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Caméra Quartier VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021032008 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van MJ Bakayaro VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021032061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 08/03/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021203584 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 08/03/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021203583 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 06 van de organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 08/03/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021203585 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 10/03/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021203587 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 07 en 31 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 10/03/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021203586 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021203568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest, Boek VI, ti Bij ministerieel besluit van 20 juli 2021 is de BV Asbest Cleaning Services, Tunnelstraat 51 te 397(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021203608 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Beheerscomité Sociale Maribel voor de Overheidssector. - Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 7 juli 2021, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking: - wordt, op v - wordt aan mevrouw Fabienne COLLARO eervol ontslag verleend uit haar mandaat van lid van het Behee(...)

arrest

type arrest prom. 20/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021021582 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de KMO Centra binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid zoals gewijzigd door de besluiten van de Voorzitter van het Directiecomité van 28 juni 2016, 2 december 2016, 8 december 2017, 24 januari 2018, 11 juli 2018, 14 september 2018, 20 maart 2019, 10 juli 2019, 24 december 2019, 4 juni 2020 en 26 november 2020 type arrest prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021203207 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 49/2021 van 25 maart 2021 Rolnummer 7111 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2, 7°, van de wet van 11 april 1995 « tot invoering van het ' handvest ' van de sociaal verzekerde », gesteld door de Arbei Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021203208 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 51/2021 van 25 maart 2021 Rolnummer 7344 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 471, 472, 477, 486 tot 501, 502 en 503 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 15/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021203702 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om de vergaderingen van de organen op afstand mogelijk te maken type decreet prom. 15/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021203701 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie om de vergaderingen van de organen op afstand mogelijk te maken

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021031833 bron leefmilieu brussel Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op het artikel 68, § 1, 1°, 2° en 3° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud opdat het Konin(...) AANHEF : Overwegende de aanvraag van 8 maart 2021, waarbij de vzw Koninklijke Belgische Liga voo(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021203070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 7 juni 2021 werd de heer CROHIN Philippe, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze rechtbank aang type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021203301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 15 juni 2021 werd de heer DI FERDINANDO Bernardo, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van de

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021021599 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021021624 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 februari 2021 houdende dringende maatregelen op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid om de verspreiding van COVID-19 in te dijken. - 2e lezing type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021021625 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de procedure voor de aanvraag van toelating met het oog op de vestiging van de wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut inzake het metro- en premetronetwerk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021021626 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de vergoedingsprocedure ingevolge de vestiging van de wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut inzake het metro en premetronetwerk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021021627 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de graden van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021021628 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van het personeel van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021031873 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de eerste wijziging en aanvulling van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract - Brabant Noord - St Lazarus" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021031904 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 oktober 2019, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van de voormalige woning en het voormalig atelier van Raphaël Evald Het goed is bekend ten kadaster van Ukkel, 1 ste afdeling, sectie B, perceel 414 R 2. (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021031932 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de thematische oproep voor de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021031975 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van regels over de toekenning van steun aan de sportsector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021032009 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4 en 10 en tot invoeging van artikel 17/1 in het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2021 over het verlenen van een heropstartlening aan ondernemingen met liquiditeitsproblemen

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021203610 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 juni 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 juni 2021, heeft de vzw « Associa Die zaak, ingeschreven onder nummer 7606 van de rol van het Hof, werd samengevoegd met de zaken met(...) type bericht prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021203611 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juni 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 juni 2021, is beroep tot gedeelte Die zaak is ingeschreven onder nummer 7611 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021203679 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijken Business Analyse BuS (niveau A3) voor Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummers: AFG21179, MFG21046 Solliciteren kan tot 16/08/2021 via www.selor.be De gedetai(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaa(...)

proces-verbaal

type proces-verbaal prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021021506 bron waalse overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Landinrichtingscomité "Edingen" Uittreksel uit de notulen nr. 7 Datum: 3 me(...) Type : TEAMS-vergadering Agenda: - 1 Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering ;

erratum

type erratum prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021042680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 23/07/2021, 3de editie, pagina 76243, numac nr. 2021/203569, moet `B(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 23/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021042696 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België

erratum

type erratum prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021203724 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Productveiligheid (niveau A2) voor de FOD Economie. - Selectienummer: ANG2118. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 9 juli 2021. De uiterste i(...) Solliciteren kan tot 11/08/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021031941 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 juni 2021, wordt mevrouw Femke VAN DINGENEN tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met Bij koninklijk besluit van 29 juni 2021, wordt de heer Hans DE BIE tot rijksambtenaar benoemd i(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021021548 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Assistent dossierbeheer bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Bergen : 1. Toel(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021203069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer Philippe CROHIN De betrokken organis De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021203072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer Bernardo DI FERDINANDO De b De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021203102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van mevrouw Gisèle MARTIN De b De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021021492 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-kapiteins 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-kapiteins (hoger kader - beroeps en vrijwilligers), (...) Op 03 september 2021, in PIVO - Vlaams-Brabant (Poverstraat 75, 1731 Asse - testen in het Nederland(...) type document prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021042676 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot het indienen van een pré-kandidatuur voor de uitbating van transitiehuizen Inleiding De Ministerraad keurde op 18 november 2016 de aanpassing aan het Masterplan Gevangenissen en internering goed(...) Het gedifferentieerd detentiebeleid voorziet ook ruimte voor transitiehuizen. Dit zijn kleinschalig(...) type document prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021203676 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken Business Analyse Business Support (niveau A3) voor Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummers: ANG21232, MNG21056 Solliciteren kan tot 16/08/2021 via www.selor(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 28/07/2021 numac 2021203713 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten ICT (niveau B) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG21135 Deze selectie werd afgesloten op 19/07/2021. Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaar gel(...)
^