Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 mei 2019
gepubliceerd op 14 juni 2019

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019202639
pub.
14/06/2019
prom.
22/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/22/2019202639/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid van de wet van 16 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, artikel 24, § 1, eerste lid, 1°, en tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 14 van 23 oktober 1978;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen, artikel 128;

Gelet op het advies van het Beheerscomité voor de arbeidsongevallen van Fedris van 8 april 2019;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 4 april 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 5 april 2019;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 12 april 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 juni 1984, 17 januari 2007, 22 april 2012, 19 juli 2013, 16 september 2015 en 15 oktober 2017 worden de woorden "op 3,49 pct." vervangen door de woorden "op 3,26 pct.".

Art. 2.Wat de verzekering betreft, bedoeld in artikel 24, eerste lid, 1°, van de wet van 16 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de sociale reclassering van de minder-validen is de vermindering van het bedrag van de bijslag op de premie bedoeld in artikel 1 toepasselijk op de premies uitgegeven vanaf 1 januari 2020 voorzover ze betrekking hebben op de dekking van risico's gelopen na 31 december 2019.

Wanneer de premie uitgegeven vanaf 1 januari 2020 een verzekeringsperiode dekt die vóór en na deze datum loopt kan het deel dat betrekking heeft op de periode vóór 1 januari 2020 en het deel dat betrekking heeft op de periode die op die datum aanvangt, op forfaitaire wijze vastgesteld worden, rekening houdend met de respectieve duur van deze periodes.

De driemaandelijkse aangiften vermelden afzonderlijk het bedrag van de premies die aanleiding gegeven hebben tot het toepassen van de bijslag van 3,32 pct. en het bedrag van die op welke de bijslag van 3,55 pct. werd toegepast.

Art. 3.Voor de vernietigingen of ristorno's wordt hetzelfde bedrag van de bijslag op de premie toegepast als deze van de premie waarop ze betrekking hebben.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Art. 5.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK

^