Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021
gepubliceerd op 29 oktober 2021

Koninklijk besluit houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2021042995
pub.
29/10/2021
prom.
28/10/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 OKTOBER 2021. - Koninklijk besluit houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 14 augustus 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie type wet prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie. - Duitse vertaling sluiten betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie, artikelen 4, § 1, eerste lid, 5, § 1 en 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/2020 pub. 28/10/2020 numac 2020010455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 28/10/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020015932 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de afkondiging van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie;

Gelet op het overleg van 20 en 24 oktober 2021 bedoeld in artikel 4, § 1, eerste lid, van de wet van 14 augustus 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie type wet prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie. - Duitse vertaling sluiten betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie;

Gelet op het overleg van 26 oktober 2021 binnen het Overlegcomité;

Gelet op de vrijstelling van de regelgevingsimpactanalyse, bedoeld in artikel 8, § 2, 1°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 oktober 2021;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 27 oktober 2021;

Gelet op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, gegeven op 28 oktober 2021;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het niet mogelijk is te wachten op het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State binnen een verkorte termijn van vijf werkdagen (desgevallend verlengd tot acht werkdagen indien de adviesaanvraag wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering, hetgeen in de praktijk een termijn van ongeveer twee weken impliceert), onder meer omwille van de noodzaak om maatregelen te overwegen die gegrond zijn op epidemiologische resultaten die sterk evolueren en waarvan de laatste de maatregelen hebben gerechtvaardigd die werden beslist tijdens het Overlegcomité dat is bijeengekomen op 26 oktober 2021; dat werd overwogen om de federale fase te beëindigen, maar dat de wijziging in de epidemische situatie van de laatste dagen vereist dat deze toch wordt aangehouden gelet op het feit dat de voorwaarden bedoeld in artikel 2, 3°, van de wet van 14 augustus 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie type wet prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie. - Duitse vertaling sluiten betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie zijn vervuld in het licht van deze wijziging; dat de epidemische noodsituatie zodoende moest worden afgekondigd, en dat de maatregelen in dit koninklijk besluit moeten worden genomen teneinde het hoofd te bieden aan de ongunstige epidemiologische context; dat de maatregelen die werden beslist tijdens voormeld Overlegcomité één samenhangend geheel vormen; dat de maatregelen reeds in werking treden op de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, en dit om een juridisch vacuüm te vermijden na het afkondigen van de epidemische noodsituatie;

Overwegende het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, artikel 2, dat het recht op leven beschermt;

Overwegende het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, artikel 191, dat het voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de actieve voorbereiding van zulke potentiële crisissen verankert; dat dit beginsel inhoudt dat, wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om dringende en voorlopige maatregelen te nemen;

Overwegende artikel 6, 1. c) en e) van de Verordening (EU) Nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

Overwegende de Grondwet, artikel 23;

Overwegende de Aanbeveling (EU) Nr. 2020/1475 van de Raad van 13 oktober 2020 betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de COVID-19-pandemie;

Overwegende de Aanbeveling (EU) Nr. 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking;

Overwegende de Verordening (EU) Nr. 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19 vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren;

Overwegende de Verordening (EU) Nr. 2021/954 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) ten aanzien van onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven of wonen tijdens de COVID-19-pandemie;

Overwegende het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten2 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano;

Overwegende de wet van 9 oktober 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010439 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano (1) sluiten houdende instemming met het voormelde samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten2;

Overwegende het Samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers komende van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België;

Overwegende de wet van 8 april 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021030911 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers komende van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België sluiten houdende de instemming met het voormelde samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021;

Overwegende het samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen;

Overwegende de wet van 20 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/06/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021042381 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen sluiten houdende de instemming met het voormelde samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021;

Overwegende het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België;

Overwegende de wet van 20 juli 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021032013 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF, en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België sluiten houdende de instemming met het voormelde samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2003 pub. 13/02/2003 numac 2003022125 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 31/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003014034 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1998 houdende havenstaatcontrole en wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. 31/01/2003 pub. 04/02/2003 numac 2003000081 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale toelage ten behoeve van de boventallige politiezones sluiten tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen;

Overwegende het koninklijk besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019202679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het sociaal akkoord publieke sector dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers sluiten betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen;

Overwegende het ministerieel besluit van 13 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten0 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;

Overwegende de protocollen bepaald door de bevoegde ministers in overleg met de betrokken sectoren;

Overwegende de verklaring van de WHO omtrent de karakteristieken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid en het sterfterisico;

Overwegende de kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een pandemie door de WHO op 11 maart 2020;

Overwegende dat de WHO op 16 maart 2020 het hoogste dreigingsniveau heeft uitgeroepen aangaande het coronavirus COVID-19 dat de wereldeconomie destabiliseert en zich snel verspreidt over de wereld;

Overwegende de inleidende toespraak van de directeur-generaal van de WHO van 12 oktober 2020 die aangaf dat het virus zich voornamelijk verspreidt tussen nauwe contacten en aanleiding geeft tot opflakkeringen van de epidemie die onder controle zouden kunnen worden gehouden door middel van gerichte maatregelen;

Overwegende de verklaring van de directeur-generaal van de WHO Europa van 15 oktober 2020, die onder meer aangaf dat de overdracht en besmettingsbronnen plaatsvinden in de huizen, binnen in publieke plaatsen en bij de personen die de zelfbeschermingsmaatregelen niet correct naleven;

Overwegende de verklaring van de directeur-generaal van de WHO Europa van 29 april 2021, die aangaf dat individuele en collectieve gezondheidsmaatregelen dominante factoren blijven bij het bepalen van het verloop van de pandemie; dat we ons bewust moeten zijn van het feit dat vaccins alleen de pandemie niet zullen beëindigen; dat in de context van de pandemie het een combinatie van vaccins en krachtige gezondheidsmaatregelen is die ons de duidelijkste weg naar het normale biedt;

Overwegende de verklaring van de directeur-generaal van de WHO Europa van 20 mei 2021, die aangaf dat het aantal besmettingen en doden daalt maar dat waakzaamheid geboden blijft; dat in de komende maanden de toegenomen mobiliteit, fysieke interacties en bijeenkomsten kunnen leiden tot meer overdracht in Europa; dat indien de sociale maatregelen worden versoepeld, de inspanningen op het gebied van testing en sequencing, isolatie, tracering van contacten, quarantaine en vaccinatie moeten worden verdubbeld om de situatie onder controle te houden en ervoor te zorgen dat de tendensen in dalende lijn blijven gaan; dat noch de testing, noch het toedienen van vaccins een vervanging is voor het naleven van maatregelen zoals het behouden van een afstand houden en het dragen van mondmaskers in openbare ruimten of in de inrichtingen van de gezondheidszorg;

Overwegende de verklaring van de directeur-generaal van de WHO Europa van 10 juni 2021, waarin wordt benadrukt dat ondanks de over het algemeen gunstige ontwikkeling van de epidemische situatie in Europa, de vaccinatiegraad van de bevolking, en in het bijzonder de bevolking die vanwege haar leeftijd of co-morbiditeitsfactoren risico loopt, niet een niveau heeft bereikt waarmee elk risico nu zou zijn uitgesloten; dat het bijgevolg noodzakelijk is voorzichtig te blijven om een nieuwe opflakkering van de epidemie te voorkomen; dat er nog steeds een beroep wordt gedaan op de individuele verantwoordelijkheid van de burgers, in het bijzonder wat betreft de eerbiediging van de social distancing;

Overwegende de verklaring van de directeur-generaal van de WHO Europa van 1 juli 2021, waarin wordt benadrukt dat door het bestaan van nieuwe varianten - in het bijzonder de verontrustende Delta-variant -, de nog steeds ontoereikende vaccinatiegraad, en de toename van het aantal reizen, een risico bestaat op een nieuwe besmettingsgolf in de Europese regio; dat derhalve een beroep wordt gedaan op de verantwoordelijkheid van burgers, vakantiegangers en reizigers, met name wat betreft de noodzaak zich te laten vaccineren;

Overwegende de verklaring van de directeur-generaal van de WHO Europa van 30 augustus 2021, waarin wordt benadrukt dat door het bestaan van de meer besmettelijke Delta-variant, de versoepelingen in de gezondheidsmaatregelen, en de toename van het aantal reizen, er sprake is van een stijging in het aantal besmettingen; dat dit gepaard gaat met een toenemende druk op de ziekenhuizen en een toename in het aantal sterfgevallen; dat het bijgevolg van belang is standvastig te zijn in het hanteren van verschillende beschermingsmaatregelen, waaronder vaccinaties en mondmaskers;

Overwegende het advies van de Hoge Gezondheidsraad van 9 juli 2020;

Overwegende de epidemiologische update van de RAG van 20 oktober 2021;

Overwegende de adviezen van de Groep van Experts voor Managementstrategie van COVID-19 (GEMS) van 20 en 24 oktober 2021, waarvan ook deskundigen deel uitmaken in de zin van artikel 4, § 1, eerste lid van de wet van 14 augustus 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie type wet prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie. - Duitse vertaling sluiten betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie; dat in deze adviezen wordt uiteengezet welke maatregelen moeten worden genomen en waarom; dat het noodzakelijk, geschikt en proportioneel karakter van de maatregelen genomen in dit koninklijk besluit uit deze adviezen blijkt; dat de essentiële elementen van deze adviezen op hoofdlijnen worden hernomen in de hierna volgende overwegingen;

Overwegende het geconsolideerde advies opgesteld door het Commissariaat COVID-19 op 25 oktober 2021, op basis van het advies van de RAG van 20 oktober 2021 dat werd besproken in de RMG, en op basis van de adviezen van de GEMS van 20 en 24 oktober 2021;

Gelet op het advies van de minister van Volksgezondheid gegeven op 27 oktober 2021;

Overwegende het epidemiologisch bulletin van Sciensano van 28 oktober 2021;

Overwegende dat het daggemiddelde van de nieuwe vastgestelde besmettingen met het coronavirus COVID-19 in België over de voorbije zeven dagen aanzienlijk gestegen is tot 5691 bevestigde positieve gevallen op 24 oktober 2021;

Overwegende dat op 27 oktober 2021 in totaal 1379 patiënten getroffen door COVID-19 worden behandeld in de Belgische ziekenhuizen; dat op diezelfde datum in totaal 255 patiënten worden behandeld op de diensten van de intensieve zorg;

Overwegende dat de incidentie op 24 oktober 2021 over een periode van 14 dagen 543 op 100.000 inwoners bedraagt; dat het reproductiegetal op basis van de nieuwe hospitalisaties 1,242 bedraagt;

Overwegende dat de toenemende druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-COVID-19-zorg noopt tot een opschaling vanaf 2 november 2021 naar fase 1A van het ziekenhuisnoodplan;

Overwegende dat de vaccinatiegraad van de totale bevolking op 25 oktober 2021 74% bedraagt en dat 15% van de bevolking die in aanmerking komt om te worden gevaccineerd noch geheel noch gedeeltelijk werd gevaccineerd;

Overwegende de urgentie en het risico voor de volksgezondheid dat het coronavirus COVID-19 met zich meebrengt voor de bevolking;

Overwegende dat het coronavirus COVID-19 een infectieziekte is die meestal de longen en luchtwegen treft; dat het coronavirus COVID-19 wordt overgedragen van mens op mens via de lucht; dat de overdracht van de ziekte lijkt plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond en de neus;

Overwegende dat dit besluit drie soorten maatregelen bevat; dat het respectievelijk gaat om sterke aanbevelingen zonder strafrechtelijke sancties, minimumvoorschriften die op verschillende plaatsen of in verschillende activiteitensectoren moeten worden nageleefd (of preventieve maatregelen die op elke betrokken onderneming, vereniging of dienst zijn afgestemd) en bepaalde dwingende, maar noodzakelijke maatregelen in een beperkt aantal domeinen (gebruik van een luchtkwaliteitsmeter op bepaalde plaatsen, het internationaal reizen of het dragen van een masker op een beperkt aantal plaatsen of in een beperkt aantal inrichtingen);

Overwegende dat de hygiënemaatregelen essentieel blijven, bijvoorbeeld voor wat betreft een bijzondere aandacht voor hygiëne bij niezen en hoesten, handhygiëne en het desinfecteren van gebruikt materiaal;

Overwegende dat nog steeds een beroep wordt gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke burger om de regels van social distancing na te leven en om alle gezondheidsaanbevelingen toe te passen; dat de regels van social distancing in het bijzonder betrekking hebben op het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen personen;

Overwegende dat telewerk opnieuw sterk wordt aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent; dat deze aanbeveling onder meer mogelijk maakt om het aantal contacten te beperken, alsook om het aantal personen in het openbaar vervoer tijdens de spitsuren te verminderen en om op die manier te vermijden dat ze niet in de mogelijkheid zijn om de regels van de social distancing na te leven;

Overwegende dat, met het oog op het faciliteren van de naleving van de regels van de social distancing, een éénrichtingsverkeersplan met afzonderlijke in- en uitgangen dient te worden opgesteld wanneer een markt of kermis meer dan 5000 bezoekers op eenzelfde moment ontvangt;

Overwegende dat het dragen van een mondmasker een belangrijke rol speelt om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en voor de bescherming van de gezondheid van personen in bepaalde inrichtingen en in het kader van bepaalde risicovolle activiteiten; dat het dragen van een mondmasker derhalve verplicht is in deze inrichtingen en in het kader van deze activiteiten; dat het dragen van mondmaskers bovendien sterk wordt aanbevolen aan de bevolking voor elke situatie waarin de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd; dat de mondmaskerplicht niet geldt indien toepassing wordt gemaakt van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021, gelet op de bijkomende bescherming die de toepassing van dit samenwerkingsakkoord biedt; dat het bijgevolg nodig is om een mondmaskerplicht te voorzien voor de klanten op het terras van een horeca-inrichting wanneer ze de besloten ruimte van deze inrichting kortstondig betreden, voor zover de toegang tot het terras niet wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021;

Overwegende dat bepaalde bijeenkomsten, zowel binnen als buiten, nog steeds een specifieke bedreiging vormen voor de volksgezondheid en aan een aantal beperkingen dienen te worden onderworpen om het fundamentele recht op leven en gezondheid van de bevolking te vrijwaren; dat buitenactiviteiten nog steeds de voorkeur krijgen; dat in het andere geval, de ruimtes voldoende moeten worden verlucht;

Overwegende dat het gebruik van luchtkwaliteitsmeters (CO2) nodig blijkt om de bevolking te beschermen tegen de verhoogde besmettingsrisico's in bepaalde besloten inrichtingen of ruimtes, in het bijzonder in de eet- en drankgelegenheden van de horecasector, met inbegrip van de danscafés, in de inrichtingen van de sportieve sector, met inbegrip van de fitnesscentra, alsook in de inrichtingen van de evenementensector, met inbegrip van de discotheken en dancings, omdat daar, door de aard van de activiteiten die er worden uitgeoefend bijzonder veel aërosolen zich kunnen verspreiden, in het bijzonder voor wat betreft niet-gevaccineerde personen;

Overwegende dat private bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd voor een maximum van 500 personen binnen en van 750 personen buiten; dat deze aantallen evenwel kunnen worden overschreden op voorwaarde dat toepassing wordt gemaakt van de modaliteiten die gelden voor de evenementen die worden georganiseerd buiten het kader van het voormelde samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021; dat het van belang is voor het mentaal welzijn van de bevolking dat het organiseren van private bijeenkomsten niet wordt onderworpen aan al te zware beperkingen;

Overwegende dat het mogelijk is voor de organisatoren van evenementen met een publiek van minstens 200 personen binnen en van minstens 400 personen buiten om zich te beroepen op het voormelde samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021, onverminderd enerzijds de mogelijkheid voor de deelstaten, burgemeesters en gouverneurs om de toepassing ervan in dit kader te verplichten, en om deze minimumaantallen te verlagen, en anderzijds de mogelijkheid voor de organisator van een publiek toegankelijk evenement met een kleiner publiek om vrijwillig een beroep te doen op voormeld samenwerkingsakkoord, op voorwaarde dat hij de bezoekers daarvan voorafgaand informeert; dat door het Overlegcomité van 26 oktober 2021 in dit verband werd geopteerd voor uniforme drempels voor het gehele grondgebied; dat de toepassing van dit samenwerkingsakkoord het mogelijk maakt dat het beoogde evenement enerzijds in alle veiligheid kan plaatsvinden, ondanks de opheffing van bepaalde voorzorgsmaatregelen, en anderzijds dat een publiek van bepaalde omvang kan worden samengebracht precies vanwege de strikte toegangsvoorwaarden; dat voor de evenementen met een publiek van 200 personen of meer binnen en van 400 personen of meer buiten, waarbij geen toepassing wordt gemaakt van het voormelde samenwerkingsakkoord evenwel nog een aantal specifieke regels gelden, met name voor wat betreft de horeca, de social distancing en het mondmasker;

Overwegende dat het delen van een waterpijp tussen verschillende personen een verhoogd besmettingsrisico inhoudt, en om die reden niet toegelaten is in voor het publiek toegankelijke plaatsen;

Overwegende dat kinderen tot en met 12 jaar, voor wat betreft het maximum aantal toegelaten personen bij bijeenkomsten, steeds worden meegeteld, tenzij uitdrukkelijk anders wordt gesteld;

Overwegende dat, voor de toepassing van dit besluit, onder "huishouden" moet worden begrepen de personen die onder hetzelfde dak wonen; dat hiermee ook wordt gedoeld op de nieuwe gezinsvormen, zoals nieuw samengestelde gezinnen of andere situaties waarbij de betrokkenen strikt genomen niet onafgebroken onder hetzelfde dak wonen;

Overwegende dat de regels specifiek voor huishoudens steeds moeten worden toegepast rekening houdende met het recht op eerbiediging van het privéleven; dat bijvoorbeeld niet wordt verwacht van de verantwoordelijken of het personeel bij professionele horeca-activiteiten in het kader van evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen zoals bedoeld in artikel 12, § 2, van dit besluit dat zij nagaan of zij inderdaad leden van hetzelfde huishouden zijn;

Overwegende dat internationale reizen mogelijk aanleiding geven tot de verspreiding van bekende en onbekende virusvarianten en bijgevolg een snelle opvolging van de uitgevaardigde gezondheidsmaatregelen vereisen; dat bepaalde personen in het bezit moeten zijn van een vaccinatiecertificaat om naar België te mogen reizen in het kader van niet-essentiële reizen; dat dergelijke certificaten aantonen dat iemand tegen het coronavirus COVID-19 is gevaccineerd en daardoor een veilig personenverkeer mogelijk maken;

Overwegende de belemmeringen waarmee de overheden belast met de uitvoering van overnames in het kader van Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend, alsook in het kader van bilaterale overeenkomsten geconfronteerd worden;

Overwegende dat, om een gedegen opvolging en tracering van reizigers mogelijk te maken, een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) moet worden ingevuld; dat deze documenten dienen als basis om indien gewenst de nodige contacttracing of gezondheidsopvolging in te stellen door de bevoegde diensten; dat dit formulier elektronisch dient te worden ingevuld, onder meer om de laattijdige ontvangst van een testcode voor een af te nemen PCR-test en van de noodzakelijke communicatie met betrekking tot de te volgen gezondheidsmaatregelen, te vermijden; dat de vervoerder ertoe is gehouden te controleren dat alle passagiers, voorafgaand aan de boarding, een elektronisch PLF hebben ingevuld; dat bij aankomst op Belgisch grondgebied ook de luchthavenuitbater dit dient te controleren;

Overwegende dat de van kracht zijnde beperkingen, gezien de nog steeds kwetsbare gezondheidssituatie, noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de situatie opnieuw zou verslechteren en om ervoor te zorgen dat de inspanningen van de gehele bevolking en van alle betrokken sectoren, met inbegrip van de economische en de gezondheidssector, niet teniet zouden worden gedaan;

Overwegende dat bij het nemen van de huidige maatregelen in het bijzonder rekening werd gehouden met de impact van de toepassing van deze maatregelen op kwetsbare personen en groepen die, omwille van hun gezondheidstoestand of hun persoonlijke of professionele situatie, zijn blootgesteld aan een grotere moeilijkheid om de sanitaire maatregelen na te leven of te ondergaan; dat bijvoorbeeld een uitzondering wordt voorzien op de mondmaskerplicht voor wat betreft personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker of een gelaatsscherm te dragen omwille van medische redenen of een beperking;

Overwegende dat uit de prospectieve modellering blijkt dat het hoogtepunt inzake ziekenhuisbelasting van de vierde golf verwacht zou worden in de tweede helft van november; dat deze prospectieve modellering op het hoogtepunt van een vierde golf een belasting toont van de ICU-diensten tussen 400 en 500 COVID-patiënten, wat de continuïteit van de normale dienstverlening en reguliere niet-COVID-zorg onder druk zet; dat, zelfs als de prospectieve modellering om methodologische redenen niet verder kijkt dan midden december, het eindpunt van het model toont dat midden december de ziekenhuisbelasting nog steeds hoger zou zijn dan de huidige belasting, en we bovendien uit de eerdere golven geleerd hebben dat een normalisering van de situatie in de ziekenhuizen meerdere weken vraagt; dat de maatregelen om deze redenen worden aangenomen voor een periode van drie maanden; dat de gezondheidssituatie evenwel permanent zal worden geëvalueerd in functie waarvan nieuwe beslissingen kunnen worden genomen;

Overwegende dat, in het licht van alle bovenstaande elementen, het geheel van de maatregelen van bestuurlijke politie en de duur ervan waarin dit besluit voorziet, noodzakelijk zijn om het recht op leven en gezondheid van de bevolking te beschermen en om de verspreiding van het COVID-19 coronavirus tegen te gaan, en dat deze naar behoren in verhouding staan tot die doelstelling en tot de evolutie van de epidemiologische situatie in België, Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° "onderneming": elke natuurlijke of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft;2° "consument": elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit of activiteit van een vrij beroep vallen;3° "protocol": het document bepaald door de bevoegde minister in overleg met de betrokken sector dat de regels bevat die de ondernemingen en verenigingen van de bedoelde sector dienen toe te passen bij de uitoefening van hun activiteiten;4° "vervoerder", bedoeld in hoofdstuk 7: - de openbare of private luchtvervoerder; - de openbare of private zeevervoerder; - de binnenvaartvervoerder; - de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt; 5° "gouverneur": de provinciegouverneur of de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie;6° "huishouden": de personen die onder hetzelfde dak wonen;7° "grensarbeider": een werknemer die arbeid in loondienst verricht in een Lidstaat maar in een andere Lidstaat zijn woonplaats heeft waarnaar die werknemer in de regel dagelijks of ten minste éénmaal per week terugkeert;8° "personeelslid": elke persoon die werkt in of voor een onderneming, vereniging of dienst;9° "derde land": een land dat niet behoort tot de Europese Unie, noch tot de Schengenzone;10° "mondmasker": een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contact tussen personen te voorkomen; 11° "CERM": het instrument bedoeld door het Overlegcomité tijdens diens vergadering van 23 april 2021 dat een lokale overheid in staat stelt een analyse te maken met betrekking tot de organisatie op haar grondgebied van een bepaald evenement in de ruime zin in het licht van de geldende sanitaire maatregelen, beschikbaar op de website "COVIDeventriskmodel.be"; 12° "CIRM": het instrument bedoeld door het Overlegcomité tijdens diens vergadering van 23 april 2021 dat een lokale overheid in staat stelt een analyse te maken met betrekking tot een bepaalde infrastructuur op haar grondgebied voor de organisatie van evenementen in de ruime zin in het licht van de geldende sanitaire maatregelen, beschikbaar op de website "COVIDeventriskmodel.be/cirm"; 13° "openbare ruimte": de openbare weg en de voor het publiek toegankelijke plaatsen, met inbegrip van plaatsen die afgesloten en overdekt zijn;14° "digitaal EU-COVID-certificaat": een certificaat zoals bedoeld in de Verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren en in de Verordening (EU) 2021/954 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) ten aanzien van onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven of wonen tijdens de COVID-19-pandemie; 15° "vaccinatiecertificaat": een digitaal EU-COVID-certificaat van vaccinatie of een certificaat van vaccinatie uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden, waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld op de website "info-coronavirus.be" van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Bij gebrek aan een equivalentiebeslissing van de Europese Commissie wordt eveneens een vaccinatiecertificaat aanvaard dat werd uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie en dat minimaal de volgende informatie bevat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels: - gegevens waaruit kan worden afgeleid wie de persoon is die is gevaccineerd (naam, geboortedatum en/of ID-nummer); - gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld op de website "info-coronavirus.be" van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; - de merknaam en de naam van de fabrikant of handelsvergunningshouder van elk vaccin dat werd toegediend. Indien één van beide namen niet wordt vermeld, moet ook het lotnummer worden vermeld; - de datum van toediening van elke dosis van het vaccin die werd toegediend; - de naam van het land, van de provincie of van de regio waar het vaccinatiecertificaat werd uitgereikt; - de afgever van het bewijs van vaccinatie; 16° "testcertificaat": een digitaal EU-COVID-certificaat of een ander certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels, dat aangeeft ofwel dat een NAAT test (Nucleic Acid Amplification Test) met negatief resultaat niet meer dan 72 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd in een officieel laboratorium, ofwel dat een RAT test (Rapid Antigen Test) met negatief resultaat niet meer dan 36 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd door een professioneel;17° "herstelcertificaat": een digitaal EU-COVID-certificaat van herstel of een certificaat van herstel uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden;18° "massa-evenement": een publiek toegankelijk evenement georganiseerd in het kader van artikel 12, § 3;19° "proef- en pilootproject": een project zoals bedoeld in artikel 28;20° "private bijeenkomst": een bijeenkomst waarbij een organisator voorafgaand aan de start van de bijeenkomst door middel van individuele uitnodigingen de toegang beperkt tot een welomschreven met de organisator verbonden doelgroep die duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek;21° "discotheken en dancings": uitgaansgelegenheden die bestaan uit één of meerdere zalen waar hoofdzakelijk gedanst wordt op muziek;22° "samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021": het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, met inbegrip van alle later aangebrachte aanvullingen en wijzigingen;23° "arbeidsplaatsen": de arbeidsplaatsen zoals gedefinieerd in artikel 16, 10°, van het Sociaal Strafwetboek;24° "georganiseerd collectief vervoer": het vervoer dat vooraf georganiseerd wordt met een duidelijk traject of eindbestemming met een voertuig waar minstens 9 zitplaatsen zijn voor de passagiers, bovenop de zitplaats van de chauffeur. HOOFDSTUK 2. - Organisatie van de arbeid

Art. 2.§ 1. Telewerk is sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. Telewerk wordt verricht in overeenstemming met de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden. § 2. De ondernemingen, verenigingen en diensten bedoeld in paragraaf 1 nemen tijdig passende preventiemaatregelen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden.

Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de "Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan", die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

Deze passende preventiemaatregelen worden op het niveau van de onderneming, vereniging of dienst uitgewerkt en genomen met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Deze ondernemingen, verenigingen en diensten informeren de personen die bij hen werkzaam zijn tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hun een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.

Werkgevers, personeelsleden en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming, vereniging of dienst geldende preventiemaatregelen toe te passen. § 3. De sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn belast met het informeren en begeleiden van werkgevers en personeelsleden van de ondernemingen, verenigingen en diensten bedoeld in paragraaf 1, en overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek met het toezien op de naleving van de verplichtingen die er gelden overeenkomstig paragrafen 1 en 2.

Art. 3.Personen die zich op de arbeidsplaats bevinden, leven de verplichtingen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken na zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

Op de arbeidsplaatsen kunnen de preventieadviseurs-arbeidsartsen, evenals alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aan de betrokken personen vragen het bewijs te leveren dat zij de verplichtingen naleven zoals vastgesteld door de bevoegde overheden. HOOFDSTUK 3. - Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten

Art. 4.De ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig het protocol of de daartoe op de website van de bevoegde overheidsdienst bekendgemaakte minimale algemene regels.

In elk geval dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd: 1° de onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;2° de onderneming of vereniging stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de consumenten;3° de onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;4° de onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;5° de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden.

Art. 5.§ 1. Onder voorbehoud van paragraaf 2, dienen, bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten, de volgende minimale regels te worden nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen: 1° de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;2° de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;3° de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;4° de uitbater zorgt voor een goede verluchting;5° de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden. De bepalingen van deze paragraaf zijn niet van toepassing op de horeca-activiteiten bij: 1° dienstverlening aan huis;2° private bijeenkomsten. § 2. Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten tijdens de activiteiten bedoeld in artikel 12, § 2, dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen: 1° de regels bedoeld in paragraaf 1;2° de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij buiten voor zover de tafelgezelschappen worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;3° een maximum van acht personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld;4° enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;5° elke persoon moet aan de eigen tafel blijven zitten, onder voorbehoud van de bepalingen onder 6° en 7° en behalve voor het uitoefenen van cafésporten en kansspelen;6° buffetten zijn toegestaan;7° er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken;8° afhaalmaaltijden en -dranken kunnen worden aangeboden. In afwijking van het eerste lid, 3°, mag een huishouden een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.

De bepalingen van deze paragraaf zijn niet van toepassing op de horeca-activiteiten bij: 1° de activiteiten bedoeld in artikel 12, § 2, eerste lid, met een publiek van minder dan 200 personen;2° de activiteiten bedoeld in artikel 12, § 2, tweede lid met een publiek van minder dan 400 personen;3° de activiteiten in discotheken en dancings.

Art. 6.Het collectief gebruik van waterpijpen is verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Art. 7.§ 1. In de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen: 1° de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;2° de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;3° de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;4° de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;5° de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden. § 2. De discotheken en dancings dienen de toegang te organiseren met naleving van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

Art. 8.In de winkelcentra gelden bij het ontvangen van bezoekers minstens de volgende specifieke modaliteiten: 1° de minimale regels bedoeld in artikel 4, tweede lid;2° het winkelcentrum stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de bezoekers bij de in- en uitgang;3° het winkelcentrum vergemakkelijkt het behoud van een afstand van 1,5 meter middels het aanbrengen van markeringen op de grond en/of signalisaties.

Art. 9.In de volgende plaatsen is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht: 1° de besloten gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen behorende tot de sportieve sector, met inbegrip van de fitnesscentra;2° de besloten gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen behorende tot de evenementensector, met inbegrip van de discotheken en dancings;3° de besloten ruimten van de eet- en drankgelegenheden van de horecasector;4° de besloten ruimten van de infrastructuur waar een massa-evenement plaatsvindt met een publiek van 200 of meer personen. De meter bedoeld in het eerste lid dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien. Er dient minstens één meter aanwezig te zijn in elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd, waar wordt gerookt, waar wordt gesport, waar het evenement plaatsvindt, waar wachtrijen staan, alsook in de kleedkamers. Deze meter dient te worden geïnstalleerd op een centrale plaats, en niet naast een deur, raam of ventilatiesysteem.

De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie zoals bedoeld in het ministerieel besluit van 12 mei 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten1 houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm overschreden wordt, wordt de uitbater aanbevolen om bovendien te voorzien in een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. HOOFDSTUK 4. - Markten en organisatie van de openbare ruimte rond de winkelstraten en -centra

Art. 10.Onverminderd de artikelen 4 en 8 en onverminderd de opdrachten van de hulp- en interventiediensten, wordt de toegang tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings door de bevoegde lokale overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, op dusdanige wijze georganiseerd, zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap.

Art. 11.Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en met naleving van de volgende regels: 1° de markt- en kermiskramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;2° de markt- en kermiskramers kunnen enkel voeding of dranken aanbieden met naleving van de regels voorzien in artikel 5;3° wanneer een markt, jaarmarkt, braderij, brocante- of rommelmarkt, of kermis meer dan 5000 bezoekers op eenzelfde moment ontvangt, wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke in- en uitgangen;4° de kermiskramer ziet erop toe dat in de attractie de van toepassing zijnde social distancing gerespecteerd wordt tussen de verschillende gezelschappen;5° de geldende regels met betrekking tot de sanitaire maatregelen, zoals het desinfecteren van de handen voor de attractie en de social distancing worden door middel van affiches in de stand of attractie in herinnering gebracht. Onverminderd artikel 4 en onverminderd de opdrachten van de hulp- en interventiediensten, wordt de toegang tot de markten en de kermissen door de bevoegde lokale overheid op dusdanige wijze georganiseerd, zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap, evenals de passende preventiemaatregelen die minstens gelijkwaardig zijn aan deze van de "Gids voor de opening van de handel". HOOFDSTUK 5. - Bijeenkomsten en evenementen

Art. 12.§ 1. Private bijeenkomsten mogen binnen worden georganiseerd voor een maximum van 500 personen, onverminderd de mogelijkheid om toepassing te maken van de modaliteiten voorzien in paragraaf 2.

Private bijeenkomsten mogen buiten worden georganiseerd voor een maximum van 750 personen, onverminderd de mogelijkheid om toepassing te maken van de modaliteiten voorzien in paragraaf 2. § 2. Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, mogen binnen worden georganiseerd voor een publiek van maximum 3000 personen, onverminderd de artikelen 5, 7 en 9 en het toepasselijke protocol. Wanneer 200 of meer personen worden ontvangen, zijn zowel de medewerkers en organisatoren als het publiek verplicht een mondmasker te dragen overeenkomstig artikel 22, en moet de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid overeenkomstig artikel 13 worden verkregen.

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, mogen buiten worden georganiseerd voor een publiek van maximum 5000 personen, onverminderd de artikelen 5, 7 en 9 en het toepasselijke protocol. Wanneer 400 of meer personen worden ontvangen, zijn zowel de medewerkers en organisatoren als het publiek verplicht een mondmasker te dragen overeenkomstig artikel 22, en moet de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid overeenkomstig artikel 13 worden verkregen.

In geval van compartimentering van het publiek kunnen de maximale aantallen bedoeld in het eerste en tweede lid worden overschreden, mits naleving van de volgende minimale regels en de toepasselijke protocollen: 1° er is geen vermenging mogelijk van het publiek aanwezig in de verschillende compartimenten, voor, tijdens en na de activiteit;2° er wordt per compartiment een aparte in- en uitgang en sanitaire infrastructuur voorzien;3° de capaciteit van één compartiment is niet hoger dan het maximum aantal personen bedoeld in het eerste lid indien de activiteit binnen plaatsvindt, of het maximum aantal personen bedoeld in het tweede lid indien de activiteit buiten plaatsvindt;4° de capaciteit van alle compartimenten samen bedraagt niet meer dan één derde van de totale capaciteit van de infrastructuur. Deze paragraaf is niet van toepassing indien de toegang op basis van een lokaal politiebesluit of lokale politieverordening, een decreet of een ordonnantie verplicht dient te worden georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021. § 3. Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten mogen binnen worden georganiseerd voor een publiek van minimum 200 personen, en van maximum 75.000 personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en met naleving van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten mogen buiten worden georganiseerd voor een publiek van minimum 400 personen, en van maximum 75.000 personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en met naleving van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

De aankomstzone tot het massa-evenement wordt zodanig georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd.

De minimumaantallen bedoeld in het eerste en tweede lid kunnen worden gewijzigd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

In afwijking van het eerste en tweede lid, kan een massa-evenement met een publiek van minder dan 200 personen binnen of minder dan 400 personen buiten eveneens worden georganiseerd met toepassing van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021, mits de organisator de bezoekers daarvan voorafgaand informeert. § 4. De handelsbeurzen zijn toegelaten met naleving van de modaliteiten voorzien in artikel 4 en in het toepasselijke protocol.

Deze paragraaf is niet van toepassing indien de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 op basis van een decreet of een ordonnantie.

Art. 13.De bevoegde lokale overheid gebruikt het CERM en, wanneer van toepassing, het CIRM, wanneer ze een toelatingsbeslissing neemt met betrekking tot de organisatie van de activiteiten bedoeld in artikel 12, § 2, met uitzondering van: 1° de activiteiten bedoeld in artikel 12, § 2, eerste lid, met een publiek van minder dan 200 personen;2° de activiteiten bedoeld in artikel 12, § 2, tweede lid, met een publiek van minder dan 400 personen. De activiteiten bedoeld in artikel 12, § 2, eerste lid, kunnen enkel worden toegelaten voor een publiek van maximum 100% van de CIRM-capaciteit, zonder 3000 personen te overschrijden, onverminderd de mogelijkheid tot compartimentering van het publiek.

Dit artikel is niet van toepassing indien de toegang op basis van een lokaal politiebesluit of lokale politieverordening, een decreet of een ordonnantie verplicht dient te worden georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021. HOOFDSTUK 6. - Openbaar vervoer

Art. 14.Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker, vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte, in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd, overeenkomstig artikel 22.

In afwijking van het eerste lid is het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen en van alle bussen die diensten uitvoeren in het kader van het openbaar vervoer niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen mondmasker draagt.

Art. 15.De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen neemt de nodige maatregelen om een maximale naleving van de preventiemaatregelen te garanderen in het station, op het perron of een halte, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door haar wordt georganiseerd, in samenwerking met de betrokken lokale overheid en de politie. HOOFDSTUK 7. - Reizen

Art. 16.§ 1. Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking.

Reizen zoals bedoeld in bijlage 1 van dit besluit worden beschouwd als essentieel en zijn dus toegelaten.

Voor de overeenkomstig het tweede lid toegelaten reizen is de reiziger ertoe gehouden in het bezit te zijn van een attest van essentiële reis. Dit attest wordt uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is.

Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers bedoeld in het derde lid, voorafgaand aan de boarding, in het bezit zijn van dit attest. Bij gebrek aan dit attest, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de reiziger in het bezit is van dit attest.

In afwijking van het derde lid, is een attest niet vereist indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger.

Bij gebrek aan dit attest van essentiële reis of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, en indien het essentieel karakter van de reis evenmin blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. § 2. De maatregelen bedoeld in paragraaf 1 zijn niet van toepassing op de reizigers die in het bezit zijn van een vaccinatiecertificaat, noch op de personen tot en met 17 jaar die reizen met een begeleider die in het bezit is van een vaccinatiecertificaat.

Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers en begeleiders bedoeld in het eerste lid, voorafgaand aan de boarding, in het bezit zijn van een vaccinatiecertificaat. Bij gebrek aan dit vaccinatiecertificaat, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren.

Bij gebrek aan dit vaccinatiecertificaat of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit vaccinatiecertificaat, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. § 3. Onverminderd paragrafen 1 en 2 is het verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van een derde land dat op de website "info-coronavirus.be" van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als zone met heel hoog risico is aangemerkt bevonden, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België, met uitzondering van volgende toegelaten essentiële reizen: 1° de professionele reizen van vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel en zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken, mits zij in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever;2° de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post;3° de reizen van de echtgenoot, of partner van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit of zijn hoofdverblijfplaats heeft in België voor zover zij onder hetzelfde dak wonen, evenals de reizen van hun kinderen die onder hetzelfde dak wonen, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post.De feitelijke partners moeten eveneens een aannemelijk bewijs leveren van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie; 4° doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;5° doorreizen in België vanuit een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico naar het land van nationaliteit of hoofdverblijfplaats, voor zover dit land zich binnen de Europese Unie of de Schengenzone bevindt;6° de reizen om dwingende humanitaire reden, mits zij in het bezit zijn van een attest van dwingende humanitaire reden, uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post, goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken;7° de reizen van personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de nationale veiligheid, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post en goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken. Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de personen bedoeld in het eerste lid, voorafgaand aan de boarding, in het bezit zijn van dit attest of van een bewijs van toegelaten transit. Bij gebrek aan dit attest of aan een bewijs van toegelaten transit, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren.

Bij gebrek aan dit attest of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Wanneer een derde land wordt aangemerkt als zone met heel hoog risico overeenkomstig het eerste lid, treedt het inreisverbod op het Belgisch grondgebied in werking op het moment zoals aangegeven op de website "info-coronavirus.be" en ten vroegste 24 uren na de publicatie op die website. § 4. Voor de toepassing van dit besluit worden Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad beschouwd als landen van de Europese Unie.

Art. 17.§ 1. Voor de reizen naar België vanuit een land dat geen deel uitmaakt van de Schengenzone is de reiziger ertoe gehouden om voorafgaand aan de reis het elektronische Passagier Lokalisatie Formulier, bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in te vullen en voor te leggen aan de vervoerder voor boarding.

De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat alle passagiers, voorafgaand aan de boarding, een elektronisch Passagier Lokalisatie Formulier hebben ingevuld. Bij gebrek aan dit formulier is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. Bij aankomst op Belgisch grondgebied wordt door de luchthavenuitbater opnieuw gecontroleerd of het elektronische Passagier Lokalisatie Formulier werd ingevuld, overeenkomstig de instructies van de bevoegde overheid.

Bij gebrek aan een ingevuld elektronisch Passagier Lokalisatie Formulier of bij valse, misleidende of onvolledige informatie hierin kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. § 2. In geval van een reis naar België vanuit een gebied in de Schengenzone is de reiziger ertoe gehouden om voorafgaand aan de reis het elektronische Passagier Lokalisatie Formulier, bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in te vullen en voor te leggen aan de vervoerder voor boarding.

De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat alle passagiers, voorafgaand aan de boarding, een elektronisch Passagier Lokalisatie Formulier hebben ingevuld. Bij gebrek aan dit formulier is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. Bij aankomst op Belgisch grondgebied wordt door de luchthavenuitbater opnieuw gecontroleerd of het elektronische Passagier Lokalisatie Formulier werd ingevuld, overeenkomstig de instructies van de bevoegde overheid. § 3. In geval van een reis bedoeld in de paragrafen 1 en 2 waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is de reiziger, van wie het verblijf in België meer dan 48 uur duurt, en het voorafgaand verblijf buiten België meer dan 48 uur duurde, er persoonlijk toe gehouden om, voorafgaand aan de reis, het elektronische Passagier Lokalisatie Formulier, bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in te vullen en te ondertekenen.

De uitzondering op de verplichting om het elektronische Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen en te ondertekenen voorzien in het eerste lid voor de reizigers waarvan de reis geen gebruik van een vervoerder inhoudt en waarvan het verblijf in België niet langer duurt dan 48 uur of waarvan het voorafgaand verblijf buiten België niet langer heeft geduurd dan 48 uur, is niet van toepassing op de personen die zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van een derde land dat als zone met heel hoog risico is aangemerkt overeenkomstig artikel 16, § 3, eerste lid. § 4. In aanvulling op de paragrafen 1, 2 en 3 is de reiziger ertoe gehouden om het bewijs van indiening van het overeenkomstig de paragrafen 1, 2 en 3 ingevulde Passagier Lokalisatie Formulier bij zich te dragen gedurende de integrale reis naar de eindbestemming in België en de daaropvolgende 48 uur. § 5. De persoonsgegevens ingezameld via het elektronische Passagier Lokalisatie Formulier in uitvoering van paragrafen 1, 2 en 3 kunnen worden opgeslagen in de Gegevensbank I bedoeld in artikel 1, § 1, 6° van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten2 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano, en worden verwerkt en uitgewisseld voor de verwerkingsdoeleinden bepaald in artikel 3 van dat samenwerkingsakkoord.

Art. 18.In geval van een reis bedoeld in artikel 17, §§ 1, 2 en 3, dient eenieder, vanaf de leeftijd van 12 jaar, die op het Belgisch grondgebied toekomt vanuit een grondgebied dat op de website "info-coronavirus.be" van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als rode zone of als zone met heel hoog risico is aangemerkt, en die geen hoofdverblijfplaats heeft in België, te beschikken over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat. Desgevallend is de vervoerder ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen, een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat voorleggen. Bij gebrek aan vaccinatie-, test- of herstelcertificaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

Bij gebrek aan een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat of bij valse, misleidende of onvolledige informatie kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De uitzondering op de verplichting om te beschikken over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat, zoals voorzien in het eerste lid voor de reizigers waarvan de reis geen gebruik van een vervoerder inhoudt en waarvan het verblijf in België niet langer duurt dan 48 uren of waarvan het voorafgaand verblijf buiten België niet langer heeft geduurd dan 48 uren, is niet van toepassing op de personen die zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van een derde land dat als zone met heel hoog risico is aangemerkt overeenkomstig artikel 16, § 3, eerste lid.

Art. 19.De verplichtingen voorzien in artikel 17, § 3 en artikel 18, zijn niet van toepassing op de reizen van de volgende categorieën van personen: 1° voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen: - de transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn; - de zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken; - de "Border Force Officers" van het Verenigd -Koninkrijk; - de grensarbeiders; 2° de leerlingen, studenten en stagiairs die minstens één keer per week naar België reizen in het kader van hun grensoverschrijdende studies of stage;3° de personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap;4° de personen die tussen België en een andere EU-lidstaat worden overgedragen in het kader van de Verordening (EU) nr.604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend, alsook in het kader van bilaterale overeenkomsten, wanneer hieromtrent tussen België en de andere EU-lidstaat op basis van wederkerigheid de nodige afspraken zijn gemaakt.

De uitzonderingen voorzien in het eerste lid, 1°, vierde streepje, 2° en 3° zijn niet van toepassing op de personen die zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van een derde land dat als zone met heel hoog risico is aangemerkt overeenkomstig artikel 16, § 3, eerste lid. HOOFDSTUK 8. - Individuele verantwoordelijkheden

Art. 20.Het wordt sterk aanbevolen aan eenieder om de regels van social distancing na te leven, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Het eerste lid is niet van toepassing: 1° op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;2° op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar;3° op personen onderling die behoren tot eenzelfde gezelschap;4° op personen onderling die elkaar thuis ontmoeten;5° tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds;6° tijdens de activiteiten bedoeld in artikel 12, § 2, eerste lid, met een publiek van minder dan 200 personen;7° tijdens de activiteiten bedoeld in artikel 12, § 2, tweede lid met een publiek van minder dan 400 personen;8° tijdens private bijeenkomsten;9° indien dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit;10° in de gevallen waar de toegang georganiseerd wordt op basis van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021, met inbegrip van de massa-evenementen;11° tijdens de burgerlijke huwelijken;12° tijdens de uitvaartceremonies;13° tijdens de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;14° tijdens de individuele uitoefening van de eredienst en de individuele uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;15° tijdens het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening.

Art. 21.Het dragen van een mondmasker om de mond en neus te bedekken, is toegestaan voor gezondheidsdoeleinden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Art. 22.§ 1. Het wordt sterk aanbevolen aan eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker wanneer het onmogelijk is om de regels van social distancing na te leven, met uitzondering van de gevallen bedoeld in artikel 20, tweede lid, 1° tot en met 10°, en onverminderd de toepassing van de paragrafen 2 en 3.

Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is in elk geval verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker op de volgende plaatsen: 1° de besloten ruimten van de plaatsen bedoeld in artikel 14;2° de besloten ruimten van het georganiseerd collectief vervoer, behalve voor wat betreft het rijdend personeel, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen mondmasker draagt;3° de inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, voor wat betreft de dienstverleners en de klanten, waarbij de dienstverlener en de klant direct fysiek contact hebben of waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd tussen de dienstverlener en de klant voor een duur van minstens 15 minuten;4° de voor het publiek toegankelijke ruimten van de ondernemingen, verenigingen en diensten bedoeld in artikel 2;5° de voor het publiek toegankelijke ruimten van de handelszaken, winkels en winkelcentra;6° de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;7° de besloten en voor het publiek toegankelijke ruimten van de inrichtingen bedoeld in artikel 7;8° de gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening;9° bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter;10° de publiek toegankelijke ruimten van overheidsgebouwen;11° de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend bedoeld in artikel 5 alsook de fitnesscentra, voor wat betreft het personeel;12° de besloten ruimten van de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend bedoeld in artikel 5, voor wat betreft de klanten op het terras wanneer ze deze besloten ruimte kortstondig betreden, voor zover de toegang tot het terras niet wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021. Het tweede lid, 1° tot en met 10°, is niet van toepassing: 1° in de gevallen waar de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021, met inbegrip van de massa-evenementen;2° tijdens de activiteiten bedoeld in artikel 12, § 2, eerste lid, met een publiek van minder dan 200 personen;3° tijdens de activiteiten bedoeld in artikel 12, § 2, tweede lid, met een publiek van minder dan 400 personen;4° tijdens de private bijeenkomsten. § 2. Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit. § 3. Wanneer het dragen van een mondmasker niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan de bepalingen van dit besluit die deze verplichting voorzien. HOOFDSTUK 9. - Onderwijs

Art. 23.In het kader van het leerplichtonderwijs, het volwassenonderwijs, het hoger onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs worden de specifieke voorwaarden voor de organisatie van lessen en scholen door de ministers van Onderwijs vastgesteld op basis van het advies van experten, rekening houdend met de gezondheidscontext en de mogelijke ontwikkelingen daarvan. Deze voorwaarden hebben onder meer betrekking op het aantal dagen aanwezigheid op school, de normen die moeten worden nageleefd met betrekking tot het dragen van een mondmasker of andere veiligheidsuitrustingen binnen de inrichtingen, het gebruik van infrastructuren, de aanwezigheid van derden en de extramurale activiteiten. Indien er op lokaal niveau bijzondere maatregelen worden genomen, stellen de ministers van Onderwijs een procedure vast.

Ook buiten de lesuren kunnen scholen of derden initiatieven nemen ter bestrijding van de leerachterstand of schooluitval volgens de protocollen die worden opgesteld door de bevoegde ministers van de Gemeenschappen. HOOFDSTUK 1 0. - Sancties

Art. 24.§ 1. Inbreuken op de maatregelen van dit besluit worden bestraft met de straffen bepaald door artikel 6, § 1 van de wet van 14 augustus 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie type wet prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie. - Duitse vertaling sluiten betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie, met uitzondering van: 1° de inbreuken bedoeld in paragraaf 2;2° de inbreuken op de maatregelen die betrekking hebben op de verplichtingen van de bevoegde lokale overheden;3° de inbreuken op de maatregelen die louter gelden als aanbeveling. § 2. Inbreuken op de maatregelen van dit besluit op de arbeidsplaatsen die betrekking hebben op de relatie tussen de werkgever bedoeld in artikel 16, 3°, van het Sociaal Strafwetboek enerzijds, en de werknemer bedoeld in artikel 16, 2°, van het Sociaal Strafwetboek anderzijds, worden bestraft overeenkomstig artikel 6, § 2, van de wet van 14 augustus 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie type wet prom. 14/08/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie. - Duitse vertaling sluiten betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie. HOOFDSTUK 1 1. - Slot- en opheffingsbepalingen

Art. 25.De lokale overheden en de overheden van bestuurlijke politie zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Wanneer de lokale omstandigheden het vereisen, nemen de gouverneurs en burgemeesters, elk voor het eigen grondgebied, maatregelen die strenger zijn ten opzichte van de maatregelen in dit besluit, overeenkomstig de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de organisatie van de mondelinge en visuele communicatie van de specifieke maatregelen genomen op het grondgebied van zijn gemeente.

Art. 26.De maatregelen voorzien in dit besluit zijn van toepassing tot en met 28 januari 2022.

Art. 27.Bepalingen van een protocol of gids die minder strikt zijn dan de regels van dit besluit worden buiten toepassing gelaten.

Art. 28.De minister van Binnenlandse Zaken kan, na gemotiveerd advies van de bevoegde ministers, de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, toelating geven om af te wijken van de regels van dit besluit gedurende proef- en pilootprojecten met uitzondering van het maximum aantal personen bedoeld in artikel 12, § 3.

De organisatie van de proef- en pilootprojecten gebeurt overeenkomstig het protocol dat werd bepaald door de bevoegde ministers en de federale Minister van Volksgezondheid houdende een kader, kalender en stappenplan voor de organisatie van proef- en pilootprojecten, zowel binnen als buiten, overeenkomstig de afspraken in het Overlegcomité ter zake.

Art. 29.Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/2020 pub. 28/10/2020 numac 2020010455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 28/10/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020015932 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt opgeheven, met uitzondering van artikel 30, eerste lid.

Tot hun eventuele wijziging moeten de verwijzingen naar het ministerieel besluit van 28 oktober 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/2020 pub. 28/10/2020 numac 2020010455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 28/10/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020015932 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, begrepen worden als verwijzingen naar dit besluit.

Art. 30.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 31.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 28 oktober 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. VERLINDEN

Bijlage bij het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 Bijlage 1. Lijst van essentiële reizen vanuit een derde land naar België toepasselijk op reizigers die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking Voor de toepassing van artikel 16, § 1, van dit besluit worden de volgende reizen als essentieel beschouwd: 1° de professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;2° de professionele reizen van grensarbeiders;3° de professionele reizen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw;4° de professionele reizen van vervoerspersoneel;5° de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair personeel, van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie;6° doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;7° de reizen om dwingende gezinsredenen, namelijk: - de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging in de zin van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; - de bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie; - de reizen in het kader van co-ouderschap (met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting); - de reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten in eerste en tweede graad; - de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten in eerste en tweede graad; 8° de professionele reizen van zeevarenden;9° de reizen om humanitaire reden (met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon);10° de reizen die studiegerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;11° de reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit.

De reizen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).

De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn). 12° de reizen van de echtgenoot of partner van een persoon die beschikt over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone die deze begeleidt, voor zover zij onder hetzelfde dak wonen, evenals de reizen van hun kinderen die onder hetzelfde daken wonen.De feitelijke partners moeten eveneens een aannemelijk bewijs leveren van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie.

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 28 oktober 2021.

Gegeven te Ciergnon, 28 oktober 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. VERLINDEN

^