Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 december 1997
gepubliceerd op 23 december 1997

Koninklijk besluit tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022909
pub.
23/12/1997
prom.
08/12/1997
ELI
eli/besluit/1997/12/08/1997022909/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 DECEMBER 1997. Koninklijk besluit tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 207bis, ingevoegd bij de wet van 20 december 1995;

Gelet op het advies uitgebracht op 25 november 1996 door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging;

Gelet op het advies uitgebracht op 2 december 1996 door de Algemene Raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In alle indexclausules die van toepassing zijn of zullen zijn in de overeenkomsten of akkoorden, bedoeld in de artikels 42 en 50 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, worden de honoraria gekoppeld aan de waarde, van toepassing in het kalenderjaar ervóór, van het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer van de maand juni en de indexcijfers der drie voorafgaande maanden.

Deze bepaling is niet van toepassing op de overeenkomsten die gesloten worden met de diensten en instellingen bedoeld in artikel 34, 11°, 12° en 18° van dezelfde gecoördineerde wet.

Art. 2.Onder het gezondheidsindexcijfer wordt verstaan de prijsindex, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij artikel 90 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen.

Art. 3.De in artikel 1 bedoelde koppeling treedt in de plaats van de koppeling voorzien in de indexclausules die in bedoelde overeenkomsten of akkoorden van toepassing zijn voor 1998.en de volgende jaren.

Art. 4.§ 1. De in artikel 1 bedoelde koppeling treedt eveneens in de plaats van de koppeling voorzien in de indexclausules die zijn opgenomen voor de verstrekkingen die volgen uit de toepassing van artikel 23, § 2, eerste lid, van hogervernoemde gecoördineerde wet. § 2. De in artikel 1 bedoelde koppeling treedt eveneens in de plaats van de koppeling voorzien in de indexclausules die door Ons of door Onze Minister die sociale zaken onder zijn bevoegdheid heeft, werden vastgelegd voor alle andere honoraria, prijzen of tegemoetkomingen die volgen uit de toepassing van hogervernoemde gecoördineerde wet.

Art. 5.De in artikel 1 bedoelde koppeling treedt eveneens in de plaats van de koppeling voorzien in de indexclausules die zijn opgenomen in de door Ons genomen besluiten tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, of tot vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in geval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een revalidatiecentrum, of van om het even welk ander honorarium of welke prijs, van toepassing in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Art. 6.Vanaf 1 januari van elk jaar kunnen de aldus in de artikelen 1 tot 5 gekoppelde honoraria, prijzen, aandelen of tegemoetkomingen aangepast worden aan de evolutie van de in artikel 1 bedoelde waarde van de gezondheidsindex tussen 30 juni van het tweede jaar ervoor en 30 juni van het jaar ervoor. De verhouding die deze evolutie uitdrukt wordt tot op vier cijfers na de komma afgerond, naar boven indien het vijfde cijfer minstens 5 is, zoniet naar beneden.

Art. 7.De indexvolumes die volgen uit de toepassing van dit besluit zijn globaal te beschouwen voor een partiële jaarlijkse begrotingsdoelstelling.

Onder indexvolume wordt de nominale toename verstaan van de tussenkomst van de verzekering voor geneeskundige verzorging, zoals deze volgt uit de in artikel 6 bedoelde aanpassing, berekend op de in artikel 40, § 3 van hogervermelde gecoördineerde wet voorziene partiële jaarlijkse begrotingsdoelstellingen, vóór deze aanpassing.

Art. 8.Dit besluit is voor de eerste keer van toepassing op de indexeringen die vanaf 1 januari 1998 worden doorgevoerd.

Art. 9.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 december 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

^