Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 16 december 2021
gepubliceerd op 19 januari 2022

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 december 2019 tot vaststelling van de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2021022732
pub.
19/01/2022
prom.
16/12/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


16 DECEMBER 2021. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 december 2019 tot vaststelling van de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen


Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 13/06/1997 numac 1997011194 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 15/07/1997 numac 1997015087 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1994 tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997003294 bron ministerie van financien Koninklijk besluit genomen met toepassing van artikelen 2 en 3, § 1, 2° en § 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, houdende wijziging van artikel 216 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten, en artikel 207 bis, ingevoegd bij de wet van 20 december 1995;

Gelet op de ordonnantie van 25 april 2019 houdende diverse bepalingen betreffende Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 december 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022909 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging sluiten tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 december 2019 tot vaststelling van de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen;

Gelet op het advies van de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen van Iriscare, gegeven op 13 juli 2021, op voorstel van de Commissie "Personen met een handicap" van Iriscare van 8 juli 2021, bezorgd aan de Dienst Budget, financiering en monitoring van Iriscare;

Gelet op het advies van het Algemeen Beheerscomité, gegeven op 8 juli 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën gegeven op 13 september 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 7 oktober 2021;

Gelet op de evaluatie van de impact op de respectieve situatie van vrouwen en mannen, uitgevoerd op 21 oktober 2021;

Gelet op de evaluatie vanuit het oogpunt van handistreaming, uitgevoerd op 21 oktober 2021;

Gelet op advies 70.382/1 van de Raad van State, gegeven op 24 november 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voorstel van de leden van het Verenigd College, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 december 2019 tot vaststelling van de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, luidende: "De in de bijlage aan dit besluit vermelde bedragen worden verbonden aan de spilindex 107,20 (basis 2013 = 100) en variëren conform de bepalingen van de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld."

Art. 2.In hetzelfde besluit, wordt de bijlage vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.Het koninklijk besluit van 8 december 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022909 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging sluiten tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 december 2001 en 29 januari 2002, wordt opgeheven, wat de mobiliteitshulpmiddelen betreft.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

Art. 5.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 december 2021.

Voor het Verenigd College, De Leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, A. MARON E. VAN DEN BRANDT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^