Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 april 1997
gepubliceerd op 18 juni 1997

Koninklijk besluit genomen met toepassing van artikelen 2 en 3, § 1, 2° en § 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, houdende wijziging van artikel 216 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
ministerie van financien
numac
1997003294
pub.
18/06/1997
prom.
25/04/1997
ELI
eli/besluit/1997/04/25/1997003294/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 APRIL 1997. Koninklijk besluit genomen met toepassing van artikelen 2 en 3, § 1, 2° en § 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, houdende wijziging van artikel 216 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, inzonderheid op de artikelen 2 en 3, 1, 2° en 2; Gelet op de wet tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, gecoördineerd op 24 december 1996, inzonderheid op de artikelen 48 tot 59;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 december 1996;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 10 januari 1997;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Gelet op de gecoördineerde wetten op de Raad van State, inzonderheid op het artikel 3bis;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 216, 2°, van het Wetboek van de inkomsten-belastingen 1992, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wet van 6 juli 1994, vervallen de woorden" de plaatselijke handelsvennootschap en de gewestelijke of beroepsverenigingen van die vennootschappen, die tot uitvoering van het statuut van de Nationale Kas voor het Beroepskrediet krediet voor ambachtsoutillage mogen verstrekken, alsmede voor, geschrapt.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van het aanslagjaar verbonden aan het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de Federale Participatiemaatschappij minder dan 50 % zal bezitten van de stemrechten met betrekking tot de al dan niet kapitaalvertegenwoordigende effecten van de Nationale Kas voor het Beroepskrediet. Elke wijziging die vanaf 31 januari 1997 in de datum van afsluiting van de jaarrekening wordt aangebracht heeft geen gevolgen voor de toepassing van artikel 1.

Art. 3.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 april 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Ph. MAYSTADT

^