Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 september 2013
gepubliceerd op 01 oktober 2013

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juni 2001 tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024339
pub.
01/10/2013
prom.
02/09/2013
ELI
eli/besluit/2013/09/02/2013024339/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 SEPTEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001022411 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten sluiten tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, het artikel 35sexies, ingevoegd bij de wet van 19 december 1990 en gewijzigd bij de wet van 10 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III sluiten houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, de artikelen 3 en 4, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 februari 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/1996 pub. 05/06/1997 numac 1997022130 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten tot vaststelling van de erkenningmodaliteiten van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 juni 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001022411 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten sluiten tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten, gedeeltelijk vernietigd bij het arrest nr. 182.107 van de Raad van State van 16 april 2008;

Gelet op de adviezen van de Raad van de Tandheelkunde, gegeven op 9 februari 2010 en 30 maart 2010;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 15 juni 2010.;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 13 november 2012;

Gelet op het advies 53.405/2 van de Raad van State, gegeven op 17 juni 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de indexeringsformule van de vergoeding aan kandidaat tandartsen dezelfde is als deze voor de indexaanpassing van de vergoeding aan de stagemeesters van de kandidaat tandartsen;

Overwegende dat door het gebruik van dezelfde formule de uniformiteit van de indexeringen van deze vergoedingen verzekerd wordt, Besluit :

Artikel 1.In artikel 5, § 1, van het ministerieel besluit van 11 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001022411 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten sluiten tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten, worden in de plaats van de eerste twee leden, vernietigd bij arrest nr. 182.107 van de Raad van State van 16 april 2008, de als volgt luidende leden ingevoegd : "Om zijn erkenning te behouden is de tandarts-specialist ertoe gehouden zich uitsluitend aan de uitoefening van zijn specialiteit te wijden, met de bedoeling o.a. een ruime ervaring te kunnen opdoen en zijn deskundigheid ter zake op het hoogste niveau te kunnen in stand houden en updaten.

Het begrip van exclusiviteit heeft betrekking op de persoon en niet op de plaats.".

Art. 2.In artikel 8 van hetzelfde besluit, wordt 4°, vervangen bij het ministerieel besluit van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007022497 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juni 2001 tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten sluiten, vervangen als volgt : "4° ervoor zorgen dat de kandidaat-specialist een indexeerbare bruto vergoeding krijgt van minimaal 17.507,45 euro tijdens het eerste stagejaar, minimaal 19.841,78 euro tijdens het tweede stagejaar, minimaal 22.176,1 euro tijdens het derde stagejaar en minimaal 24.510,42 euro tijdens het vierde stagejaar.

Deze vergoeding wordt op 1 juli van elk jaar aangepast op grond van de evolutie, tussen 30 juni van het voorlaatste jaar en 30 juni van het vorige jaar, van de waarde van de gezondheidsindex, bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 december 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022909 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging sluiten tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.".

Brussel, 2 september 2013.

Mevr. L. ONKELINX

^