Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 oktober 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013003314 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de loopbaan van de bedienden der hypotheekbewaarders type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2013 numac 2013009431 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat generaal Justitiehuizen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 wordt Mevr. Rauw Diana, Attaché, geboren te Eupen op 26 augustus 1977, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, tot de graad va Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2013 numac 2013009432 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat generaal Justitiehuizen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 wordt Mevr. Jonette Sandra, Attaché, geboren te Messancy op 5 februari 1974, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, tot de gr Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2013 numac 2013011501 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunning Bij koninklijk besluit van 19 september 2013, wordt de beslissing van het Gemeentebestuur van de Gemeente Vaux-sur-Sûre van 2 juli 2013 waarbij aan de NV Elia Asset, Keizerlaan 20, te 1000 Brussel, een wegverg type koninklijk besluit prom. 06/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013024331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2013 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor het Pesticiden programma type koninklijk besluit prom. 06/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013014546 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, van het bestuur belast met het spoorwegvervoer en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorwegvervoer type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2013 numac 2013204966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 september 2013 wordt aan de heer LEEKENS René, op het einde van de maand januari 2014, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013011483 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 19/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013011496 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie type ministerieel besluit prom. 23/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013011502 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013024338 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 02/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013024339 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juni 2001 tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten type ministerieel besluit prom. 02/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013024340 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2002 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts type ministerieel besluit prom. 02/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013024341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 mei 2001 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie, alsook van stagemeesters en stagediensten in de orthodontie type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013029520 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het refertedossier van de opleidingseenheid genoemd "Toegepaste farmacologie gespecialiseerd voor vroedvrouwen" gerangschikt in het niveau van het hoger paramedisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013029521 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Verkoopbachelor » , gerangschikt op het niveau van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013029522 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in scenografie » , gerangschikt op het niveau van het hoger onderwijs voor toegepaste kunsten voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1

decreet

type decreet prom. 17/12/2010 pub. 01/10/2013 numac 2012031681 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2011 type decreet prom. 17/12/2010 pub. 01/10/2013 numac 2012031683 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2011 type decreet prom. 17/12/2010 pub. 01/10/2013 numac 2012031685 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2010 type decreet prom. 17/12/2010 pub. 01/10/2013 numac 2012031687 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2010 type decreet prom. 19/07/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013035793 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 01/10/2013 numac 2013204974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Leuven Bij beschikking van 22 mei 2013 werd de heer René LEEKENS, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank Leuven, door de heer voorzitter van deze rechtbank aangewezen om, vanaf

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 01/10/2013 numac 2013205209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Gent Bij beschikking van 11 september 2013 werd de heer Paul VERDONCK, ere-raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Gent, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vanaf 1 j type beschikking prom. -- pub. 01/10/2013 numac 2013205210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Gent Bij beschikking van 11 september 2013 werd de heer Christian TEMMERMAN, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Gent, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vanaf 3

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013031764 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting in het kader van het beroep bij de Regering

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/12/2010 pub. 01/10/2013 numac 2012031684 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2011 type overeenkomst prom. 17/12/2010 pub. 01/10/2013 numac 2012031682 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2011 type overeenkomst prom. 17/12/2010 pub. 01/10/2013 numac 2012031688 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2010 type overeenkomst prom. 17/12/2010 pub. 01/10/2013 numac 2012031686 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2010

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 01/10/2013 numac 2013015217 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 19 september 2013 hebben H.E. Mevr. Natalie SABANADZE, Mevr. Mpeo MAHASE-MOILOA, de heer Constantin CHALASTANIS, de heer Ibrahim SORIE en de heer Vladimir NOROV de eer gehad aan de Koning, in officiële audiënt H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 01/10/2013 numac 2013031759 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 10/09/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd LAMIOT ROBIN MARYSE, gelegen quai Du Confluent 6, te 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE - FRANKRIJK, geregi De registratie draagt het nummer ENR/ DND-T/001232023. Bij de beslissing van 16/09/2013 van(...) type registratie prom. -- pub. 01/10/2013 numac 2013031760 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 12/09/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd BELGIAN SCRAP TERMINAL NV , gelegen Land Van Waaslaan 4, Haven 1201, te 913(...) De registratie draagt het nummer ENR/ DND-C/001234430. Bij de beslissing van 12/09/2013 van (...)

document

type document prom. 22/05/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013204854 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de personen die belast zijn met het toezicht op logiesverstrekkende inrichtingen, hotelinrichtingen, vakantiewoningen, gastenkamers, "Bed and Breakfasts" en kampeerterreinen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/10/2013 numac 2013204967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Leuven ter vervanging van de heer René LEEKENS De betrokken organisaties wo De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 01/10/2013 numac 2013205374 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** ****/experts voor de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid De vergelijkende selectie van **** ****/experts (niveau ****) voor de Openbare Instel(...) Er zijn 48 geslaagden.
^