Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 november 1996
gepubliceerd op 05 juni 1997

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022130
pub.
05/06/1997
prom.
10/11/1996
ELI
eli/besluit/1996/11/10/1997022130/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 1996. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 3bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juli 1996 en op artikel 15, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 februari 1971, 15 februari 1991, 15 maart 1995 en 5 juli 1996;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 januari 1996;

Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad nr. 1 143 van 6 februari 1996;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het besluit, inzake de onderwerping van de gerechtigden op een doctoraatsbeurs aan de sociale zekerheid voor werknemers, met ingang van 1 oktober 1996, verwijst naar de in het decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden bedoelde universitaire instellingen;

Overwegende dat betrokkenen hiervan onverwijld op de hoogte moeten worden gebracht;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juli 1996, worden de woorden « bedoeld bij artikel 25 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen » vervangen door de woorden « bedoeld bij artikel 1 van het decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden ».

Art. 2.In artikel 15, 7°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juli 1996, worden de woorden « bedoeld bij artikel 25 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen » vervangen door de woorden « bedoeld bij artikel 1 van het decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1996.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 november 1996.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

^