Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 december 2013
gepubliceerd op 23 december 2013

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3/1 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022639
pub.
23/12/2013
prom.
15/12/2013
ELI
eli/besluit/2013/12/15/2013022639/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3/1 van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten betreffende het generatiepact


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Artikel 3 van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten betreffende het generatiepact heeft een bonussysteem ingevoerd dat een stimulans moest zijn voor de zelfstandigen die hun beroepsbezigheid voortzetten door hen bijkomende rechten toe te kennen.

Artikel 4 van de wet van 13 november 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/11/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011022402 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot verlenging van de pensioenbonus voor werknemers en zelfstandigen type wet prom. 13/11/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011014313 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 8 oktober 2010 tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de uitvoering van de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren sluiten heeft dat systeem verlengd tot de pensioenen die uiterlijk ingaan op 1 december 2013.

Om het stimulerend karakter van de bonus te versterken tot het voortzetten van de beroepsbezigheid en om het systeem aan te passen aan de hervorming van de vervroegde rustpensioenen, wordt een nieuw systeem inzake bonus ingevoerd vanaf 1 januari 2014.

Hiervoor is de voormelde wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten aangevuld met een artikel 3/1.

Dit ontwerp voert het vermeld artikel 3/1 uit en stelt de toekennings- en betalingsvoorwaarden van de bonus vast, alsook de aard en het bedrag ervan. Het stelt ook de voorwaarden vast waaronder de regels van kracht voor het huidige systeem van toepassing blijven op de na 31 december 2013 toekenbare bonussen.

De wil van de wetgever bestaat erin het systeem van de bonus in de drie wettelijke pensioenregelingen te harmoniseren. Er moet echter vastgesteld worden dat het systeem van de bonus zoals voorzien in de regeling voor werknemers en gebaseerd op effectief gewerkte dagen, als dusdanig niet kan getransponeerd worden naar de regeling voor zelfstandigen.

Het bewijs van de beroepsbezigheid als zelfstandige wordt geleverd door de betaling van een kwartaalbijdrage voor het kwartaal in de loop waarvan de activiteit wordt uitgeoefend.

Zelfs wanneer de activiteit slechts gedurende één dag wordt uitgeoefend, is de zelfstandige onderworpen gedurende het gehele kwartaal in de loop waarvan hij die activiteit uitoefent en is hij gehouden tot de betaling van een kwartaalbijdrage.

In antwoord op het advies 54.027/1 dat door de Raad van State werd gegeven op 12 november 2013 werd een voorafgaand onderzoek gerealiseerd inzake de behoefte om een evaluatie uit te voeren van de impact op de duurzame ontwikkeling met toepassing van de wet van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 bron diensten van de eerste minister 5 MEI 1997 Wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling sluiten betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Door het feit dat het nieuwe bonussysteem op dezelfde doelstellingen als het huidige systeem is gericht, maar de bonus transparanter, financieel gezonder en meer in lijn met de doelstelling ervan maakt, heeft dit onderzoek uitgewezen dat een evaluatie van de impact niet nodig is.

COMMENTAAR VAN DE ARTIKELEN

Artikel 1.Dit artikel bepaalt wat wordt verstaan onder « wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten », « wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten », « wet van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2012 pub. 25/02/2013 numac 2013022073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie en houdende vaststelling van een overgangsregeling met betrekking tot de hervorming van het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen type wet prom. 21/12/2012 pub. 05/07/2013 numac 2013000442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie en houdende vaststelling van een overgangsregeling met betrekking tot de hervorming van het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen. - Duitse vertaling sluiten », « koninklijk besluit van 30 januari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/1997 pub. 10/05/2013 numac 2013000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten », « koninklijk besluit van 25 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997003294 bron ministerie van financien Koninklijk besluit genomen met toepassing van artikelen 2 en 3, § 1, 2° en § 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, houdende wijziging van artikel 216 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997022332 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen om de toegang tot de regeling inzake verzekering voor geneeskundige verzorging te veralgemenen en te versoepelen, in het bijzonder voor de sociaal- economisch achtergestelde groepen, ter uitvoering van de art VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat U ter goedkeuring wordt voorgelegd, vindt zijn w(...) sluiten », « koninklijk besluit van 25 februari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007022425 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van titel II, hoofdstuk I van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot uitvoering van de wet van 7 december 2005 tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 tot vaststelling van de normen voor de bepaling van de in aanmerking komende kosten en het aandeel, bedoeld in artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007012077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 07/03/2007 numac 2007022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad en de oprichting van Medische Commissies bij het Fonds voor de beroepsziekten en tot bepaling van het bedrag van de vergoedingen en presentiegelden toegekend aan de voorzitter en de leden van deze verschillende organen type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007003099 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007007078 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties sluiten », « koninklijk besluit nr. 38 », « algemeen reglement », « bonus », « kwartaal van beroepsbezigheid als zelfstandige », « vervroegd rustpensioen », « referteperiode ».

Dit artikel voegt in zijn punt 10° eveneens een weerlegbaar vermoeden van betaling in van de bijdragen die betrekking hebben op de twee kwartalen voorafgaand aan de ingangsdatum van het pensioen voor de sociaal verzekerden die in orde zijn met de betaling van de bijdragen voor de voorafgaande periode; dat laat de administratie toe om de bonus met betrekking tot de bedoelde kwartalen vlugger te kunnen toekennen en berekenen.

Artikel 1, 10°, bepaalt eveneens op welke datum de regularisatie van bijdragen die niet betaald waren op de ingangsdatum van het rustpensioen, een invloed kan hebben op het bedrag van de bonus.

Artikel 2.Dit artikel bakent het toepassingsgebied van dit besluit af.

Het voorliggende bonussysteem is van toepassing op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 januari 2014 en enkel voor de tijdvakken gepresteerd vanaf 1 januari 2014.

Het voorliggende besluit voorziet echter ook de nodige maatregelen opdat de zelfstandigen, die op 31 december 2013 reeds voldeden aan de voorwaarden om de bonus te verkrijgen zoals bedoeld in artikel 3 van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, bij het opnemen van hun rustpensioen na 31 december 2013 de bonus verkrijgen volgens de voorwaarden en modaliteiten vastgelegd door voormeld artikel 3 en door het koninklijk besluit van 25 februari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007022425 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van titel II, hoofdstuk I van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot uitvoering van de wet van 7 december 2005 tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 tot vaststelling van de normen voor de bepaling van de in aanmerking komende kosten en het aandeel, bedoeld in artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007012077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 07/03/2007 numac 2007022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad en de oprichting van Medische Commissies bij het Fonds voor de beroepsziekten en tot bepaling van het bedrag van de vergoedingen en presentiegelden toegekend aan de voorzitter en de leden van deze verschillende organen type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007003099 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007007078 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties sluiten, voor de prestaties verricht vóór 1 januari 2014.

Artikel 3.Dit artikel stelt de toekenningsvoorwaarden van de bonus vast.

Een bonus wordt toegekend voor elk kwartaal van beroepsbezigheid als zelfstandige gelegen in de referteperiode, gedekt door de betaling in hoofdsom en toebehoren van de bijdragen die verschuldigd zijn in het kader van het sociaal statuut voor zover deze berekend werden op het minimuminkomen voor een zelfstandige in hoofdberoep of worden geacht erop berekend te zijn geweest.

Wanneer de referteperiode aanvangt op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op dat waarin de zelfstandige de leeftijd van 65 jaar bereikt, zal de bonus maar toegekend worden indien de zelfstandige een loopbaan van minstens 40 kalenderjaren bewijst.

Het bedrag van de bonus dat toegekend wordt per kwartaal verhoogt in functie van de duur waarmee de ingang van het rustpensioen wordt uitgesteld ten opzichte van de eerst mogelijke datum waarop het pensioen kan ingaan.

De kwartalen van de referteperiode gelegen vóór 1 januari 2014 worden meegeteld om het bonusbedrag per kwartaal te bepalen.

Voorbeeld : een zelfstandige, geboren op 15 februari 1950, bewijst op zijn 60 jaar een beroepsloopbaan van 35 jaren maar zet zijn beroepsbezigheid verder tot 28 februari 2015 en wenst zijn pensioen te bekomen op 1 maart 2015.

In toepassing van het koninklijk besluit van 25 februari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007022425 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van titel II, hoofdstuk I van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot uitvoering van de wet van 7 december 2005 tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 tot vaststelling van de normen voor de bepaling van de in aanmerking komende kosten en het aandeel, bedoeld in artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007012077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 07/03/2007 numac 2007022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad en de oprichting van Medische Commissies bij het Fonds voor de beroepsziekten en tot bepaling van het bedrag van de vergoedingen en presentiegelden toegekend aan de voorzitter en de leden van deze verschillende organen type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007003099 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007007078 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties sluiten, krijgt hij een bonus van 1 januari van het jaar van zijn 62e verjaardag, hetzij 1 januari 2012, tot 31 december 2013.

Krachtens het huidige besluit kan hij aanspraak maken op een bonus vanaf de eerste dag van het 4de kwartaal dat volgt op dat in de loop waarvan hij zijn vervroegd rustpensioen had kunnen opnemen, hetzij op 1 januari 2011, tot de laatste dag van het kwartaal dat voorafgaat aan dat waarin zijn pensioen ingaat, hetzij op 31 december 2014. Die bonus is echter maar verschuldigd vanaf 1 januari 2014. Daarentegen worden de 12 kwartalen tijdens de referteperiode (van 1 januari 2011 tot 31 december 2013) die gelegen zijn vóór 1 januari 2014 meegerekend om het bedrag van de bonus per kwartaal vast te stellen die moet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het bedrag van de bonus vanaf 1 januari 2014.

Het bedrag van de bonus bedraagt 163,80 euro voor ieder kwartaal van 2014 (13de tot 16de kwartaal in de referteperiode).

De zelfstandige verkrijgt een totale bonus van : (179,20 euro x 8) + (163,80 euro x 4) = 1.433,60 + 655,20 = 2.088,80 euro De bedragen van de bonus zijn gekoppeld aan de spilindex 136,09 en variëren volgens de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten.

Artikel 4.Dit artikel bepaalt dat de bonus kan pas toegekend worden vanaf de datum van de effectieve ingang van het rustpensioen.

Tevens bepaalt dit artikel dat de bonus slechts betaalbaar is in zoverre het rustpensioen betaalbaar is en daadwerkelijk uitbetaald wordt.

Dus, wanneer een van de twee echtgenoten van een gezin de uitbetaling van zijn rustpensioen verzaakt om de toekenning of het behoud van het gezinspensioen aan zijn echtgenoot toe te laten, dan zal de bonus die hij opgebouwd heeft, ook niet kunnen toegekend en uitbetaald worden zolang zijn rustpensioen hem niet uitgekeerd wordt.

Artikel 5.Dit artikel bepaalt dat de bonus een persoonlijk recht is van de gerechtigde op een rustpensioen.

Hij wordt dus enkel toegekend aan de gerechtigde op een rustpensioen zelf en kan bijgevolg niet geheel of gedeeltelijk toegekend en uitbetaald worden aan de feitelijke gescheiden echtgenoot, aan de uit de echt gescheiden echtgenoot of aan de langstlevende echtgenoot van de pensioengerechtigde behalve in de gevallen voorzien in artikel 8.

Artikel 6.Dit artikel voorziet dat er geen rekening gehouden wordt met de bonus voor de toepassing van de regels betreffende de cumulatie tussen het rustpensioen en het overlevingspensioen aangezien de bonus een van het rustpensioen onderscheiden voordeel is.

Artikel 7.Dit artikel stelt vast dat de bonus onderworpen is aan dezelfde sociale en fiscale inhoudingen als het pensioen.

Artikel 8.Dit artikel voorziet dat een bonus 'overleving' enkel nog kan toegekend worden aan de overlevende echtgenoot op basis van de prestaties van de overleden echtgenoot indien het rustpensioen van de overleden echtgenoot toegekend werd vóór 1 januari 2014.

Artikel 9.Dit artikel stelt de datum van inwerkingtreding van dit besluit vast.

Artikel 10.Dit artikel belast de Minister bevoegd voor Pensioenen en de Minister bevoegd voor de Zelfstandigen met de uitvoering van dit besluit.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE De Minister Van Pensioenen, A. DE CROO

ADVIES 54.027/1 VAN 12 NOVEMBER 2013 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT UITVOERING VAN ARTIKEL 3/1 VAN DE WET VAN 23 DECEMBER 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten BETREFFENDE HET GENERATIEPACT' Op 12 augustus 2013 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Zelfstandigen verzocht binnen een termijn van dertig dagen, verlengd tot 12 november 2013, een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot uitvoering van artikel 3/1 van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten betreffende het generatiepact'.

Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 7 november 2013.

De kamer was samengesteld uit Marnix Van Damme, kamervoorzitter, Wilfried Van Vaerenbergh en Wouter Pas, staatsraden, Marc Rigaux, assessor, en Greet Verberckmoes, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Brecht Steen, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Wilfried Van Vaerenbergh, staatsraad.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 12 november 2013. 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. Strekking en rechtsgrond van het ontwerp 2.1. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe de voorwaarden te bepalen waaronder de « nieuwe » pensioenbonus, ingevoerd bij artikel 3/1 (1) van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten `betreffende het generatiepact', kan worden toegekend vanaf 1 januari 2014 aan zelfstandigen waarvan het pensioen voor de eerste maal ten vroegste ingaat op 1 januari 2014 (2). 2.2. De definities en het temporele toepassingsgebied van de regeling zijn respectievelijk bepaald in de artikelen 1 (hoofdstuk I) en 2 (hoofdstuk II) van het ontwerp. Wat het temporele toepassingsgebied betreft, blijft voor wie recht had op de « oude » pensioenbonus en zijn arbeidsprestaties verder zet na 1 januari 2014, de « oude » pensioenbonus verworven. Voor de prestaties na 1 januari 2014 gelden uiteraard de bepalingen van het ontwerp.

Hoofdstuk III van het ontwerp is gewijd aan de toekennings- en betalingsvoorwaarden, het bedrag en de aard van de bonus. De bonus wordt toegekend voor elk kwartaal van beroepsbezigheid als zelfstandige tijdens de referteperiode (artikel 3, § 1, eerste lid).

Het bedrag van de bonus, dat stijgt naarmate de referteperiode langer is en dat wordt geïndexeerd (artikel 3, § 3), wordt geregeld in artikel 3, § 2, eerste lid, van het ontwerp. De aard van de bonus wordt geregeld in de artikelen 4, tweede lid, 5 en 6 van het ontwerp; de bonus is een persoonlijk voordeel van de gerechtigde op een rustpensioen dat niet overdraagbaar en niet deelbaar is (artikel 4, tweede lid), dat is onderworpen aan dezelfde sociale en fiscale inhoudingen als het pensioen (artikel 6) en dat niet in rekening wordt gebracht bij de toepassing van de regels betreffende de cumulatie tussen rustpensioen en het overlevingspensioen (artikel 5). Dat laatste kenmerk wordt nogmaals bevestigd door artikel 7 van het ontwerp, waaruit volgt dat de langstlevende echtgenoot geen aanspraak maakt op de bonus voor pensioenen die voor de eerste maal ingaan na 1 december 2013. 3. Het ontwerp vindt rechtsgrond in artikel 3/1 van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, waaraan wordt gerefereerd in het eerste lid van de aanhef van het ontwerp. Vormvereisten 4. Uit de bij de adviesaanvraag gevoegde stukken kan niet worden afgeleid dat met betrekking tot het ontwerp een voorafgaand onderzoek in de zin van artikel 19/1, § 1, van de wet van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 bron diensten van de eerste minister 5 MEI 1997 Wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling sluiten `betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling' heeft plaats gehad.Een dergelijk voorafgaand onderzoek is nochtans in dit geval vereist, aangezien het ontwerp niet valt onder één van de vrijstellingscategorieën bepaald in het koninklijk besluit van 20 september 2012 `houdende uitvoering van artikel 19/1, § 1, tweede lid van hoofdstuk V/1 van de wet van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 bron diensten van de eerste minister 5 MEI 1997 Wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling sluiten betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling', en zal bijgevolg alsnog moeten worden uitgevoerd.

Indien uit dat voorafgaand onderzoek bovendien zou blijken dat een effectbeoordeling vereist is in de zin van artikel 19/2 van de voornoemde wet, en als gevolg daarvan nog wijzigingen zouden worden aangebracht in de tekst van het ontwerp, dienen die wijzigingen eveneens voor advies aan de Raad van State, afdeling Wetgeving, te worden voorgelegd.

Van de nakoming van dit verplichte vormvereiste zal uiteraard ook melding moeten worden gemaakt in de aanhef van het ontwerp.

Onderzoek van de tekst Aanhef 5. De bepalingen waaraan wordt gerefereerd in het tweede en het zesde lid van de aanhef, strekken het ontwerp niet tot rechtsgrond en worden door het ontwerp niet gewijzigd.De verwijzing ernaar is evenmin nodig voor een goed begrip van de ontworpen regeling. Die verwijzingen worden derhalve beter uit de aanhef weggelaten.

Artikel 1 6. In artikel 1 van het ontwerp dienen de onderdelen ervan doorlopend te worden genummerd.7. In artikel 1, 8°, van het ontwerp dient te worden verwezen naar artikel 3/1 (niet : 3bis) van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten.8. In artikel 1, 11°, a), van het ontwerp dient in de Nederlandse tekst te worden geschreven « aanvangt ten vroegste op de eerste dag ». Artikel 3 9. Artikel 3, § 1, tweede lid, van het ontwerp bepaalt dat de bonus enkel verschuldigd is als de zelfstandige een loopbaan van tenminste 40 kalenderjaren bewijst. Die voorwaarde is reeds opgenomen in artikel 3/1, § 1, 2°, van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten. Aldus lijkt de bepaling te moeten worden beschouwd als een bepaling die een hogere rechtsnorm overneemt of parafraseert.

Bepalingen die enkel een hogere norm in herinnering brengen door die over te nemen of te parafraseren, horen evenwel in beginsel niet thuis in een uitvoeringsregeling, onder meer omdat daardoor onduidelijkheid dreigt te ontstaan omtrent de juridische aard van de overgenomen bepalingen en erdoor verkeerdelijk de indruk wordt gewekt dat de overgenomen regels kunnen worden gewijzigd door de overheid die de regels overneemt. Enkel wanneer het voor een goed begrip van de ontworpen regeling onontbeerlijk is dat bepalingen uit een hogere rechtsnorm worden overgenomen, kan dergelijke werkwijze worden gebillijkt, en dan enkel op voorwaarde dat de oorsprong van de betrokken regels wordt vermeld (door het aanbrengen van de vermelding « overeenkomstig artikel ... van de wet van ... ») en dat de overname correct en letterlijk gebeurt om geen onduidelijkheid te doen ontstaan omtrent de juiste draagwijdte ervan.

De stellers van het ontwerp doen er dan ook goed aan te onderzoeken of die bepaling wel echt noodzakelijk is en zo ja, de bepaling te herformuleren conform de hierboven gemaakte opmerking.

Artikel 4 10. Artikel 4 bevat zowel een toekenningsvoorwaarde van de pensioenbonus als een bepaling over de aard ervan.Het is aangewezen om voor beide bepalingen in een afzonderlijk artikel te voorzien. 11. Artikel 4, tweede lid, van het ontwerp bepaalt dat de bonus een persoonlijk voordeel van de gerechtigde op een rustpensioen is, dat niet overdraagbaar en niet deelbaar is.In artikel 6 van het voornoemde koninklijk besluit van 24 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013022549 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering, inzake de pensioenbonus van de werknemers, van artikel 7bis van de wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005 sluiten wordt met betrekking tot de bonus voor werknemers bepaald dat de bonus een persoonlijk recht is van de gerechtigde op een rustpensioen. Voor zover aan die verschillende redactie de bedoeling ten grondslag zou liggen om op dit punt een onderscheid te maken tussen de werknemers en de zelfstandigen, zal voor dit verschil uiteraard een verantwoording voorhanden dienen te zijn in het licht van het grondwettelijke beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. In het andere geval verdient het aanbeveling om de redactie van de betrokken bepalingen beter op elkaar af te stemmen. (1) Artikel 3/1 van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten `betreffende het generatiepact' werd ingevoegd bij artikel 65 van de programmawet van 28 juni 2013, Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013.(2) Voor werknemers wordt de nieuwe pensioenbonus geregeld in het koninklijk besluit van 24 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013022549 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering, inzake de pensioenbonus van de werknemers, van artikel 7bis van de wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005 sluiten `tot uitvoering, inzake de pensioenbonus van de werknemers, van artikel 7bis van de wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005'. De griffier, G. Verberckmoes.

De voorzitter, M. Van Damme.

15 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3/1 van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten betreffende het generatiepact FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten betreffende het generatiepact, artikel 3/1, ingevoegd bij de wet van 28 juni 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/1997 pub. 10/05/2013 numac 2013000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie, bekrachtigd door de wet van 26 juni 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997003294 bron ministerie van financien Koninklijk besluit genomen met toepassing van artikelen 2 en 3, § 1, 2° en § 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, houdende wijziging van artikel 216 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997022332 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen om de toegang tot de regeling inzake verzekering voor geneeskundige verzorging te veralgemenen en te versoepelen, in het bijzonder voor de sociaal- economisch achtergestelde groepen, ter uitvoering van de art VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat U ter goedkeuring wordt voorgelegd, vindt zijn w(...) sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 30 januari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/1997 pub. 10/05/2013 numac 2013000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007022425 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van titel II, hoofdstuk I van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot uitvoering van de wet van 7 december 2005 tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 tot vaststelling van de normen voor de bepaling van de in aanmerking komende kosten en het aandeel, bedoeld in artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007012077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 07/03/2007 numac 2007022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad en de oprichting van Medische Commissies bij het Fonds voor de beroepsziekten en tot bepaling van het bedrag van de vergoedingen en presentiegelden toegekend aan de voorzitter en de leden van deze verschillende organen type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007003099 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007007078 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties sluiten tot uitvoering van titel II, hoofdstuk I van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten betreffende het generatiepact;

Gelet op het advies van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, gegeven op 24 januari 2013;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 29 januari 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 30 januari 2013;

Gelet op het advies nr. 54.027/1 van de Raad van State, gegeven op 12 november 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen en van de Minister van Zelfstandigen, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° « wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten » : de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten betreffende het generatiepact;2° « wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten » : de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen;3° « wet van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2012 pub. 25/02/2013 numac 2013022073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie en houdende vaststelling van een overgangsregeling met betrekking tot de hervorming van het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen type wet prom. 21/12/2012 pub. 05/07/2013 numac 2013000442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie en houdende vaststelling van een overgangsregeling met betrekking tot de hervorming van het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen. - Duitse vertaling sluiten » : de wet van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2012 pub. 25/02/2013 numac 2013022073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie en houdende vaststelling van een overgangsregeling met betrekking tot de hervorming van het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen type wet prom. 21/12/2012 pub. 05/07/2013 numac 2013000442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie en houdende vaststelling van een overgangsregeling met betrekking tot de hervorming van het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen. - Duitse vertaling sluiten houdende wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 januari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/1997 pub. 10/05/2013 numac 2013000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie en houdende vaststelling van een overgangsregeling met betrekking tot de hervorming van het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen;4° « koninklijk besluit van 30 januari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/1997 pub. 10/05/2013 numac 2013000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten » : het koninklijk besluit van 30 januari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/1997 pub. 10/05/2013 numac 2013000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie;5° « koninklijk besluit van 25 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997003294 bron ministerie van financien Koninklijk besluit genomen met toepassing van artikelen 2 en 3, § 1, 2° en § 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, houdende wijziging van artikel 216 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997022332 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen om de toegang tot de regeling inzake verzekering voor geneeskundige verzorging te veralgemenen en te versoepelen, in het bijzonder voor de sociaal- economisch achtergestelde groepen, ter uitvoering van de art VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat U ter goedkeuring wordt voorgelegd, vindt zijn w(...) sluiten » : het koninklijk besluit van 25 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997003294 bron ministerie van financien Koninklijk besluit genomen met toepassing van artikelen 2 en 3, § 1, 2° en § 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, houdende wijziging van artikel 216 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997022332 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen om de toegang tot de regeling inzake verzekering voor geneeskundige verzorging te veralgemenen en te versoepelen, in het bijzonder voor de sociaal- economisch achtergestelde groepen, ter uitvoering van de art VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat U ter goedkeuring wordt voorgelegd, vindt zijn w(...) sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 30 januari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/1997 pub. 10/05/2013 numac 2013000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie;6° « koninklijk besluit van 25 februari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007022425 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van titel II, hoofdstuk I van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot uitvoering van de wet van 7 december 2005 tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 tot vaststelling van de normen voor de bepaling van de in aanmerking komende kosten en het aandeel, bedoeld in artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007012077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 07/03/2007 numac 2007022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad en de oprichting van Medische Commissies bij het Fonds voor de beroepsziekten en tot bepaling van het bedrag van de vergoedingen en presentiegelden toegekend aan de voorzitter en de leden van deze verschillende organen type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007003099 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007007078 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties sluiten » : het koninklijk besluit van 25 februari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007022425 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van titel II, hoofdstuk I van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot uitvoering van de wet van 7 december 2005 tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 tot vaststelling van de normen voor de bepaling van de in aanmerking komende kosten en het aandeel, bedoeld in artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007012077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 07/03/2007 numac 2007022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad en de oprichting van Medische Commissies bij het Fonds voor de beroepsziekten en tot bepaling van het bedrag van de vergoedingen en presentiegelden toegekend aan de voorzitter en de leden van deze verschillende organen type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007003099 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007007078 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties sluiten tot uitvoering van titel II, hoofdstuk I, van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten betreffende het generatiepact;7° « koninklijk besluit nr.38 » : het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen; 8° « algemeen reglement » : het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen;9° « bonus » : het in artikel 3/1 van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten bedoelde voordeel dat toegekend wordt voor elk kwartaal van beroepsbezigheid als zelfstandige tijdens de referteperiode;10° « kwartaal van beroepsbezigheid als zelfstandige » : elk kalenderkwartaal waarvoor de bijdrage verschuldigd krachtens het koninklijk besluit nr.38 in hoofdsom en toebehoren betaald werd op de ingangsdatum van het rustpensioen, en waarvoor het bedrag van de voormelde bijdrage minstens gelijk is aan het bedrag van de bijdrage verschuldigd in toepassing van artikel 12, § 1, tweede lid van het koninklijk besluit nr. 38, of geacht wordt dat te zijn.

Voor de twee kwartalen die voorafgaan aan dit waarin het rustpensioen ingaat, worden, behoudens tegenbewijs, de bijdragen vermoed betaald te zijn op de ingangsdatum van het pensioen op voorwaarde dat alle door het sociaal verzekeringsfonds gevorderde bijdragen voor de periode voorafgaand aan deze twee kwartalen, betaald werden.

Indien op de ingangsdatum van het rustpensioen bijdragen verschuldigd blijven, kan de regularisatie van deze toestand slechts een weerslag hebben op het bedrag van de bonus ten vroegste de eerste van de maand volgend op die tijdens welke de totaliteit van de verschuldigde bedragen werd betaald. 11° »vervroegd rustpensioen » : de mogelijkheid voor de zelfstandige om vervroegd zijn rustpensioen op te nemen overeenkomstig de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden zoals voorzien in de artikelen 3, §§ 2bis en 3 en 16bis, §§ 1, 2 en 2bis van het koninklijk besluit van 30 januari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/1997 pub. 10/05/2013 numac 2013000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, in artikel 84 van de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en in de artikelen 4 en 5 van de wet van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2012 pub. 25/02/2013 numac 2013022073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie en houdende vaststelling van een overgangsregeling met betrekking tot de hervorming van het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen type wet prom. 21/12/2012 pub. 05/07/2013 numac 2013000442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie en houdende vaststelling van een overgangsregeling met betrekking tot de hervorming van het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen. - Duitse vertaling sluiten;12° « referteperiode » : het tijdvak dat : a) aanvangt ten vroegste op de eerste dag van het vierde kwartaal volgend op het kwartaal waarin de zelfstandige een vervroegd rustpensioen had kunnen opnemen en ten laatste op de eerste dag van het kwartaal volgend op datgene waarin hij de leeftijd bedoeld in artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/1997 pub. 10/05/2013 numac 2013000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten bereikt en b) eindigt op de laatste dag van het kwartaal voorafgaand aan datgene waarin het rustpensioen van de zelfstandige daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaat. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op de pensioenen van de zelfstandigen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 januari 2014.

Onder voorbehoud van artikel 8 blijven de bepalingen van artikel 3 van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten en van het koninklijk besluit van 25 februari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007022425 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van titel II, hoofdstuk I van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot uitvoering van de wet van 7 december 2005 tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 tot vaststelling van de normen voor de bepaling van de in aanmerking komende kosten en het aandeel, bedoeld in artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007012077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 07/03/2007 numac 2007022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad en de oprichting van Medische Commissies bij het Fonds voor de beroepsziekten en tot bepaling van het bedrag van de vergoedingen en presentiegelden toegekend aan de voorzitter en de leden van deze verschillende organen type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007003099 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007007078 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties sluiten van toepassing voor de tijdvakken die vóór 1 januari 2014 gepresteerd werden in de hoedanigheid van zelfstandige. HOOFDSTUK III. - Toekennings- en betalingsvoorwaarden en bedrag van de bonus

Art. 3.§ 1. De bonus wordt toegekend voor elk kwartaal van beroepsbezigheid als zelfstandige gelegen in de in artikel 1, 12° bedoelde referteperiode en ten vroegste vanaf 1 januari 2014.

In afwijking van het eerste lid, is de in artikel 3/1, § 1, 2° van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten bedoelde bonus, wanneer de referteperiode aanvangt op de eerste dag van het kwartaal volgend op datgene waarin de zelfstandige de leeftijd bedoeld in artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/1997 pub. 10/05/2013 numac 2013000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten bereikt, enkel verschuldigd als de zelfstandige een loopbaan van ten minste 40 kalenderjaren bewijst in de zin van artikel 3, § 3, tweede en derde lid, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/1997 pub. 10/05/2013 numac 2013000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten.

De bepalingen van artikel 3 van het koninklijk besluit van 25 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997003294 bron ministerie van financien Koninklijk besluit genomen met toepassing van artikelen 2 en 3, § 1, 2° en § 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, houdende wijziging van artikel 216 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997022332 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen om de toegang tot de regeling inzake verzekering voor geneeskundige verzorging te veralgemenen en te versoepelen, in het bijzonder voor de sociaal- economisch achtergestelde groepen, ter uitvoering van de art VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat U ter goedkeuring wordt voorgelegd, vindt zijn w(...) sluiten zijn van toepassing in geval van gemengde loopbaan. § 2. De bonus bedraagt : 1° 117 euro per kwartaal gedurende de eerste 4 kwartalen van de referteperiode;2° 132,60 euro per kwartaal van het 5e tot het 8e kwartaal van de referteperiode;3° 148,20 euro per kwartaal van het 9e tot het 12e kwartaal van de referteperiode;4° 163,80 euro per kwartaal van het 13e tot het 16e kwartaal van de referteperiode;5° 179,40 euro per kwartaal van het 17e tot 20e kwartaal gedurende de referteperiode;6° 195 euro per kwartaal vanaf het 21e kwartaal van de referteperiode. Wanneer de in artikel 1, 12° bedoelde referteperiode vóór 1 januari 2014 aanvangt, worden de kwartalen die in de referteperiode vóór 1 januari 2014 gelegen zijn meegeteld om het in het vorige lid bedoelde bonusbedrag per kwartaal te bepalen. § 3. De bedragen bedoeld in paragraaf 2 zijn gekoppeld aan spilindex 136,09 en variëren volgens de schommelingen van dat indexcijfer overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.

Art. 4.De bonus kan pas worden toegekend vanaf de datum waarop het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaat en is slechts betaalbaar wanneer het rustpensioen uitgekeerd wordt. HOOFDSTUK IV. - Aard van de bonus

Art. 5.De bonus is een persoonlijk recht van de gerechtigde op een rustpensioen.

Art. 6.De bonus wordt niet in aanmerking genomen voor de toepassing van de artikelen 108 en 109 van het algemeen reglement.

Art. 7.De bonus is onderworpen aan dezelfde sociale en fiscale inhoudingen als het pensioen. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 8.De bepalingen van artikel 5 van het koninklijk besluit van 25 februari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007022425 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van titel II, hoofdstuk I van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot uitvoering van de wet van 7 december 2005 tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 tot vaststelling van de normen voor de bepaling van de in aanmerking komende kosten en het aandeel, bedoeld in artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007012077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 07/03/2007 numac 2007022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad en de oprichting van Medische Commissies bij het Fonds voor de beroepsziekten en tot bepaling van het bedrag van de vergoedingen en presentiegelden toegekend aan de voorzitter en de leden van deze verschillende organen type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 28/02/2007 numac 2007003099 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007007078 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties sluiten zijn enkel van toepassing voor zover het rustpensioen van de overleden echtgenoot ingegaan is vóór 1 januari 2014.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 10.De Minister van Pensioenen en de Minister van Zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Pensioenen, A. DE CROO

^