Etaamb.openjustice.be
Wet van 13 november 2011
gepubliceerd op 23 november 2011

Wet tot verlenging van de pensioenbonus voor werknemers en zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022402
pub.
23/11/2011
prom.
13/11/2011
ELI
eli/wet/2011/11/13/2011022402/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

13 NOVEMBER 2011. - Wet tot verlenging van de pensioenbonus voor werknemers en zelfstandigen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 6 van het koninklijk besluit van 12 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006022555 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact type koninklijk besluit prom. 12/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006022592 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juli 2005 tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd sluiten tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : « Het formulier dat verstuurd wordt aan de toekomstige gepensioneerde wijst op het bestaan, de voorwaarden voor toekenning en het dagbedrag (voor de werknemers) en het kwartaalbedrag (voor de zelfstandigen) van de pensioenbonus. »

Art. 3.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 1 februari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/02/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007022158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een pensioenbonus sluiten tot instelling van een pensioenbonus wordt het getal « 2012 » vervangen door het getal « 2013 ».

Art. 4.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 februari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007022425 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van titel II, hoofdstuk I van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact sluiten tot uitvoering van titel II, hoofdstuk I van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact wordt het getal « 2012 » vervangen door het getal « 2013 ».

Art. 5.De Koning kan de bij deze wet aangebrachte wijzigingen opnieuw wijzigen, aanvullen of ongedaan maken bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 13 november 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Pensioenen en Grote Steden, M. DAERDEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK _______ Nota (1) Zitting 2010-2011. Kamer van volksvertegenwoordigers.

Stukken. - Wetsvoorstel van Mevr. Becq c.s., 53-1411, nr. 1. - Amendementen, 53-1411, nr. 2. - Verslag, 53-1411, nr. 3. - Tekst verbeterd door de commissie, 53-1411, nr. 4. - Amendementen ingediend in de plenaire vergadering, 53-1411, nr. 5. - Amendement, 53-1411, n r. 6.- Aanvullend verslag namens de commissie, 53-1411, nr. 7. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 53-1411, nr. 8.

Integraal Verslag. - 14 juli 2011.

Zitting 2011-2012.

Senaat.

Stukken. - Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat, 5-1169, nr. 1.

^