Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 november 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/11/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011011417 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie type wet prom. 13/11/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011014313 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 8 oktober 2010 tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de uitvoering van de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren type wet prom. 13/11/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011022402 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot verlenging van de pensioenbonus voor werknemers en zelfstandigen type wet prom. 13/11/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012011010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval type wet prom. 13/11/2011 pub. 29/06/2012 numac 2012203496 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 6 juni 2011 op het grondgebied van de provincie Limburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011000751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 2010 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 14 juli 2010 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Henegouwen, Luik, Namen en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011003383 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de door de Ministerraad goedgekeurde diverse maatregelen, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011014275 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende vervoerbare drukapparatuur type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011014284 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011022397 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, 2), en 22, § 3, van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen voor de jaren 2012, 2013 en 2014 type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011022401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 houdende toekenning van een toelage aan de representatieve patiëntenverenigingen type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011022400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011022415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 12, §§ 1, e), 4, c) en d), 5 en 6, en 17ter, A, 9°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, B en C, II, en 32, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 06/01/2012 numac 2011022455 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 12, §§ 1, e), 4, c) en d), 5 en 6, en 17ter, A, 9°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011024376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot regeling van de voorwaarden tot toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011206016 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot wijziging van artikelen 8bis en 31bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 06/09/2012 numac 2012014345 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 02/05/2013 numac 2013000288 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 15/01/2015 numac 2014014964 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende vervoerbare drukapparatur. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 28/04/2021 numac 2021041206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten. - Officieuze coördinatie in het Duits
^