Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 november 2011
gepubliceerd op 12 december 2011

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, B en C, II, en 32, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022416
pub.
12/12/2011
prom.
13/11/2011
ELI
eli/besluit/2011/11/13/2011022416/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 NOVEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, B en C, II, en 32, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 15 september 2009;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 15 september 2009;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 23 novembre 2009;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 24 februari 2010;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 15 maart 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 mei 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 4 juni 2010;

Gelet op advies nr 50.356/2 van de Raad van State, gegeven op 17 oktober 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 augustus 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, B, wordt de eerste toepassingsregel die volgt op de verstrekking 114030-114041 als volgt vervangen : « De verstrekking 114030-114041 kan maximaal slechts één keer per twee kalenderjaren worden aangerekend.»; 2° in § 1, C, II, wordt de eerste toepassingsregel die volgt op de verstrekking 149612-149623 als volgt vervangen : « De verstrekking 149612-149623 kan maximaal slechts één keer per twee kalenderjaren worden aangerekend.»

Art. 2.In het artikel 32, § 1, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24 en 32 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009022269 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 3, § 1, B, en C, II, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de vierde toepassingsregel die volgt op de verstrekking 588873-588884 wordt als volgt vervangen : « De verstrekkingen 588350-588361 en 588873-588884 mogen slechts éénmaal per twee kalenderjaren worden aangerekend.»; 2° in de derde toepassingsregel die volgt op de verstrekking 588895-588906 worden de woorden "per jaar" door de woorden "per kalenderjaar" vervangen;3° de volgende toepassingsregel wordt ingevoegd vóór de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 588932-588943 : « De verstrekking 588932-588943 mag slechts éénmaal per twee kalenderjaren worden aangerekend.»; 4° de volgende toepassingsregel wordt ingevoegd vóór de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 588954-588965 : « De verstrekking 588954-588965 mag tweemaal per kalenderjaar worden aangerekend tot een negatief resultaat wordt bekomen.»

Art. 3.Artikel 32, § 9, van dezelfde bijlage, vervangen door het koninklijk besluit van 4 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24 en 32 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009022269 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 3, § 1, B, en C, II, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking op 1 juli 2009.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 november 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

^