Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 november 2011
gepubliceerd op 23 november 2011

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022400
pub.
23/11/2011
prom.
13/11/2011
ELI
eli/besluit/2011/11/13/2011022400/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 NOVEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 53, § 1, achtste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van het Verzekeringscomité, gegeven op 2 mei 2011;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 29 juni 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 27 juli 2011;

Gelet op het advies 50.265/2 van de Raad van State, gegeven op 3 oktober 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 juli 1993 en 27 april 2007, wordt de tweede zin, beginnend met de woorden « Evenwel, in geval van geneeskundige verstrekkingen verleend door algemeen geneeskundigen, bedoeld in artikel 6, eerste lid, 1°, » en eindigend met het woord « Verzekeringscomité » vervangen als volgt : « Evenwel, in geval van geneeskundige verstrekkingen verleend door algemeen geneeskundigen, geschiedt de betaling binnen de dertig dagen volgend op de dag waarop de stukken door de verzekeringsinstelling werden ontvangen, overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld door het Verzekeringscomité. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2011.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 november 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met maatschappelijke integratie, Mevr. L. ONKELINX

^