Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 juni 2006
gepubliceerd op 04 juli 2006

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juli 2005 tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006022592
pub.
04/07/2006
prom.
12/06/2006
ELI
eli/besluit/2006/06/12/2006022592/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUNI 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juli 2005 tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 33, § 1, eerste lid, 1° en 2°, vervangen bij koninklijk besluit van 18 november 1996 en gewijzigd bij de wet van 9 juli 2004 en op artikel 35, § 1;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 april 1999, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 mei 2003 en 26 juli 2005;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 oktober 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 12 april 2006;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het absoluut noodzakelijk is dat de bepalingen betreffende de inwerkingtreding worden aangepast om rekening te houden met het feit dat de aanvragen van logopedische behandeling, ingediend vanaf 1 augustus 2005 betrekking kunnen hebben op een periode voor die datum en op een hoger aantal zittingen die reeds uitgevoerd zijn op het ogenblik van de ontvangst van de aanvraag door de adviserend geneesheer. Dat het bijgevolg nodig is om een specifieke bepaling in te lassen die expliciet toelaat dat de voor 1 augustus 2005 geleverde prestaties nog een akkoord kunnen krijgen in toepassing van de oude bepalingen betreffende het aantal zittingen.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Onze Minister van Middenstand en Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 juli 2005 tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd, wordt aangevuld met het volgende lid : « Evenwel hebben de bepalingen van het artikel 1, 22° en 23° enkel uitwerking voor de individuele zittingen, uitgevoerd vanaf 1 augustus 2005 ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2005.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juni 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE De Minister van Middenstand en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

^