Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 juli 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/05/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006009432 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 161, tweede lid, 164, tweede lid, en 182, achtste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de politierechtbanken en van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006003295 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit de toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met het ontwikkelen van projecten in sommige federale overheidsdiensten, departementen en instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2006 numac 2006009531 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 juni 2006, is benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Pauporte, A., beambte bij dit parket. Dit besluit Bij ministerieel besluit van 29 juni 2006, is aan Mevr. Monjoie, B., eerstaanwezend opsteller b(...) type koninklijk besluit prom. 14/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006011301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de Openbare Instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006022489 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tussenkomstmodaliteiten van het Fonds voor de beroepsziekten in de verplaatsingskosten van de slachtoffers in het kader van de behandeling van een beroepsziekte type koninklijk besluit prom. 21/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006011307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van de klachtenbehandeling in de verzekeringssector bepaald in het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen en van het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006022490 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bepaling van de voorwaarden waarin het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten kan beslissen tot het opzetten van een pilootproject inzake preventie teneinde de verergering van rugaandoeningen te voorkomen type koninklijk besluit prom. 24/05/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006022519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de stuurgroep vermeld in de artikelen 30bis, § 2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en 401, § 1, tweede lid, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2006 numac 2006022529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wijziging op 1 mei 2006 van de bedragen van sommige sociale uitkeringen aan spilindexcijfer 116,15 Koninklijk besluit van 3 mei 2006 tot wijziging van artikel 47, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbi(...) Bijkomende bijslag voor het kind van minder dan 21 jaar dat geboren is na 1 januari 1996 en een aan(...) type koninklijk besluit prom. 12/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006022592 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juli 2005 tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 12/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006022605 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juli 2005 tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006022619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006200856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw" type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2006 numac 2006201240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende risicogroepen 2005-2006 type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2006 numac 2006201325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de betaling van de carenzdag ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2001 betreffende de betaling van de carenzdag (Vlaamse Gemeenschap) in uitvoering van het "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" van 29 maart 2000 (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2006 numac 2006201366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende aanwending en inning van de bijdrage van 0,10 pct. voor de vorming en tewerkstelling van risicogroepen, zoals vastgelegd in de wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg 2005-2006 type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2006 numac 2006201387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor uitzendkrachten" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006201741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 1978 tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006201894 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het tewerkstellen van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006201807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2000, tot vaststelling van de loonvoorwaarden van de uitzendkrachten inzake invoeginterim voor de periode gedurende dewelke deze uitzendkrachten niet ter beschikking worden gesteld van een gebruiker

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 07/05/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van het Beroepscomité inzake het vaarbewijs type ministerieel besluit prom. 08/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006014145 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/07/2006 numac 2006022327 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Intrekking Bij ministerieel besluit van 13 maart 2006, wordt de erkenning van het sociaal secretariaat « Sociaal Secretariaat voor Noord-België VZW » met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas op eigen vraag ingetrokken.

arrest

type arrest prom. -- pub. 04/07/2006 numac 2006031317 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten EVERE. - Bij besluit van 2 juni 2006 is goedgekeurd, onder voorbehoud van wijzigingen, de beslissing van 20 april 2006 waarbij de gemeenteraad van Evere de begrotingswijziging nr. 1 van de gemeentel KOEKELBERG. - Bij besluit van 6 juni 2006 wordt de beslissing van 27 april 2006 waarbij de geme(...) type arrest prom. 19/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006031323 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren

beschikking

type beschikking prom. 01/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006031306 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie ertoe strekkende criteria inzake sociaal verantwoorde investeringen op te leggen in de overheidsopdrachten voor financiële diensten van de overheden type beschikking prom. 01/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006031305 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 april 2005 (1) type beschikking prom. 01/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006031307 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 april 2005 (1)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/05/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006031302 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van de VZW's Mission locale de Forest, Atelier Groot Eiland en HUVAK/ULAC als plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006029078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 9 september 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van getuigschrift van aanvraag om inschrijving van de artikelen 80 en 88 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006201940 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap en in de opvangtehuizen van de Franse Gemeenschap voor het schooljaar 2006-2007 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006201944 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs voor het schooljaar 2006-2007 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/07/2006 numac 2006201953 bron ministerie van de franse gemeenschap Afwijking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 mei 2006 wordt aan het "Athénée royal de Thuin" toelating gegeven samen te werken met het Centrum voor Alternerend Onderwijs en Vorming georganiseerd door het &quo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006201952 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling voor het jaar 2006 van de samenstelling van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het inrichten van het voorexamen tot het paramedisch hoger onderwijs en het voorexamen tot het aanvullend secundair beroepsonderwijs afdeling "verpleging" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/05/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006201954 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/05/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006201955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van Franse Gemeenschap van 24 juni 2002 houdende benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006202119 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot de vernietiging van verkiezingsdocumenten voor de gemeenteraads-, provincieraads- en sectorraadsverkiezingen type besluit van de waalse regering prom. 22/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006202121 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de minimale toegankelijkheidsnormen bij de keuze van stemcentra en -lokalen voor de bijstand aan kiezers met het oog op de gemeenteraads-, provincieraads- en sectorraadsverkiezingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/07/2006 numac 2006031319 bron brussels hoofdstedelijk parlement Rechtscollege. - Advies Tijdens zijn vergadering van 23 juni 2006 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Mevr. Dominique Bernard, - De heer Benjamin Cadranel, - De heer Johan Huygh, - De heer Michel Kaiser, - De heer André - De heer Gérard van den Berg, - De heer Bruno Vanleemputten, - De heer Willy Wijns, - De(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 04/07/2006 numac 2006042415 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg. - Erratum In de indexcijfers gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2006 wordt volgende wijziging aangebracht : in de Franse versie wordt het voortschrijde

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 04/07/2006 numac 2006095170 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 27 juni 2006, wordt de De door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurde overdracht geldt ten(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 04/07/2006 numac 2006095172 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte De risico's onderschreven via vrije dienstverrichting van de onderneming naar Brits Deze overdracht werd in het Verenigd Koninkrijk op 22 mei 2006 door de « Court » goedgekeurd. Dez(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2006 numac 2006000430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 20 juni 2006 wordt Mevr. Pascale Vandernacht, auditeur, met ingang van 6 oktober 2006 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/07/2006 numac 2006009532 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de arbeidsrechtbank van Doornik : 1, vanaf 1 oktober 2006; - beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : 1. De kandidaturen De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...)

document

type document prom. -- pub. 04/07/2006 numac 2006003318 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 19 juni 2006, wordt aan de onderneming Belstar NV - « Kapitalisatieverrichtingen » (tak 26). Deze beslissing treedt in werking vanaf de onderhavig(...) type document prom. -- pub. 04/07/2006 numac 2006095171 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Afstand van toelating door een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 27 juni 2006, wordt de afstand vastgesteld van de toelating door de onderlinge verzeke « Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- en (...)
^