Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 december 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/12/2013 numac 2013024397 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Federaal reductieprogramma van pesticiden voor de periode 2013-2017 : verklaring naar aanleiding van de openbare raadpleging Context van de raadpleging Overeenkomstig de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor Deze verplichting vloeit voort uit het Verdrag betreffende de toegang tot informatie, de inspraak b(...) type wet prom. -- pub. 23/12/2013 numac 2013032018 bron brussels hoofdstedelijk parlement Brussels Waarborgfonds. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een lijst van kandidaten voor drie effectieve en drie plaatsvervangende mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelij Overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van de ordonnantie van 22 april 1999 tot wijziging van de wet (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013000833 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2013 het Brussels Hoofdstedelijk gewest ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel » type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013009543 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013011638 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van de procedure van offerteaanvragen aangenomen met toepassing van artikel 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 06/09/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014545 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 2011 betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en de erkenning van opleidingscentra type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014739 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor het rijden op de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014740 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van het model van legitimatiekaart voor het gebruik van personeelsleden van de spoorweginfrastructuurbeheerder die belast zijn met de vaststelling van sommige risico's voor de spoorwegveiligheid type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014736 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 21 december 2010 betreffende de met het onderhoud van spoorvoertuigen belaste entiteiten en het ministerieel besluit van 30 oktober 2008 betreffende de modaliteiten voor het indienen van een aanvraag tot machtiging voor de ingebruikneming van subsystemen van structurele aard die deel uitmaken van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem of het conventionele spoorwegsysteem type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014749 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex en van de wet van 30 augustus 2013 houdende invoeging van een titel 7/1 in de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex, voor wat betreft de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013018441 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot de vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken kan laten verrichten door zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, masters, industrieel ingenieurs of bachelors of door rechtspersonen die activiteiten beoefenen in verband met controle, bemonstering, certificering en audit type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2013 numac 2013022613 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor geriatrie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van een mandaat Bij koninklijk besluit van 4 december 2014, wordt het mandaat van de type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013022638 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37vicies/1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013022639 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3/1 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013024396 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden voor de periode 2013-2017 type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013024438 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 9ter van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 en tot aanduiding van de artikelen van de wet op de ziekenhuizen die op hen van toepassing zijn type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013024439 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013024440 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013207238 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vijfde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013207237 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2013 numac 2013207279 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 december 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer de la Serna, I., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, benoemd tot substituut-procureur Bij koninklijke besluiten van 15 december 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedafl(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013002073 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interdepartementale Stagecommissie type ministerieel besluit prom. 18/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013021134 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type ministerieel besluit prom. 16/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013024441 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor rust -en verzorgingstehuizen, voor centra voor dagverzorging en voor centra voor niet aangeboren hersenletsels type ministerieel besluit prom. 22/11/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013036151 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de voorwaarden tot het subsidiëren van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw

decreet

type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 13/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013036154 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013031987 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een herhuisvestingstoelage type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013032019 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van de vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst met elektrische voertuigen of tot uitbreiding van de vroeger toegekende vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst met een aantal elektrische voertuigen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013032024 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor bepaalde gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van Hoofdstuk V van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013036099 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 23/12/2013 numac 2013207029 bron waalse overheidsdienst Internationale betrekkingen Indeling van de diplomatieke posten van de externe loopbaan van « Wallonie-Bruxelles International » Bij besluit van de Waalse Regering van 28 november 2013 met inwerkingtreding op 1 december 2013 wordt Mevr. Fabie type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013207059 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 april 1997 betreffende de ambtenaren van het Bosbeheer type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013207061 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot afwijking van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2011 tot 30 juni 2016 vastgelegd worden type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013207064 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van een dienstuniform voor de ambtenaren ingezet voor de ambulante controle op de inning van de verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling en het eurovignet en van de herkenningstekens van de voertuigen gebruikt door die ambtenaren

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/12/2013 numac 2013011648 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgische Mededingingsautoriteit. - Auditoraat. - Kennisgeving. Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-13/0033 : Rock Brook Op 13 december 2013, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de verkoop van bouwmaterial(...) type bericht prom. -- pub. 23/12/2013 numac 2013012279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers, werknemers-arbeiders en werknemers-bedienden. - Benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken bij arbeidsgerechten Krachtens de artikelen 202 en 216 van het Gerechtelijk Wetboek Om tot de hernieuwing van de benoemingen of tot nieuwe benoemingen zoals vermeld op bijgaande tabel(...) type bericht prom. -- pub. 23/12/2013 numac 2013014751 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht betreffende de datum waarop bepaalde verrichtingen in het kader van de hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS uitwerking hebben. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 7 november 2013 tot hervorming van d Bekendmaking bedoeld in artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 7 november 2013 tot he(...) type bericht prom. -- pub. 23/12/2013 numac 2013018503 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Vlaamse Gewest, dat woonplaats kiest bij Mrs. Paul VA Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2013. Deze zaak is ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 23/12/2013 numac 2013205928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht tot opheffing van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1070 Brussel, Ernest Blerotstraat 1, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overweegt de Koning voor te stellen om het Paritai De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK type bericht prom. -- pub. 23/12/2013 numac 2013206534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1070 Brussel, Ernest Blérotstraat 1, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overweegt d De wijziging die middels dit koninklijk besluit van 6 oktober 2008 aan het koninklijk besluit van 6(...) type bericht prom. -- pub. 23/12/2013 numac 2013206952 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 21 november 2013 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 22 november 2013, zijn b Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5750 en 5751 van de rol van het Hof, werden samengevoegd.

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/12/2013 numac 2013009562 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie - Lijst verboden websites Lijst van verboden websites in de zin van artikel 43/8, § 2, 5° van de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewi

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 23/12/2013 numac 2013003429 bron nationale bank van belgie Mededeling De Nationale Bank van België brengt ter kennis van het publiek dat haar bureaus en kassen, alsmede de loketten van de dienst Rijkskassier, op donderdag 26 december 2013 gesloten zullen zijn. Brussel, 10 december 2013.

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 04/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013207085 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van Verordening nr. 347/2013

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2013 numac 2013009553 bron federale overheidsdienst justitie Bericht Werving van kandidaat-magistraten Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het Gerechtelijk wetboek, zullen de **** en **** ****- en **** van de Hoge Raad voor de **** **** examen inzake **** is bedoeld om de voor de uitoefening van het ambt van ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2013 numac 2013018492 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Oproep tot kandidaten voor een mandaat van extern plaatsvervangend lid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid (afdeling sociale zekerheid) Overeenkomstig artikel 37, § 2 van de wet van 15 januari 1990 -(...) Het extern lid van het Sectoraal comité wordt aangewezen door de Kamer van volksvertegenwoordigers (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2013 numac 2013018494 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Oproep tot kandidaten voor een mandaat van plaatsvervangend lid van de commissie (Nederlandse taalrol) Ingevolge het ontslag van een plaatsvervangend lid (8e mandaat), zal worden overgegaan tot de aanstelling van een nieuw plaatsvervangend(...) Het lid wordt aangesteld door de Kamer van volksvertegenwoordigers voor een periode die loopt tot 2(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2013 numac 2013018493 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Oproep tot kandidaten voor een mandaat van extern plaatsvervangend lid van het sectoraal comité van het rijksregister Er zal worden overgegaan tot het vernieuwen van de mandaten van externe, plaatsvervangende leden van het Sectoraal comité(...) Deze externe leden zullen worden aangewezen door de Kamer van volksvertegenwoordigers voor een hern(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2013 numac 2013018495 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Oproep tot kandidaten voor een mandaat van extern lid van het statistisch toezichtscomité Er zal worden overgegaan tot het aanwijzen van de mandaten van de externe leden van het Statistisch Toezichtcomité opgericht binnen de Commissie voor(...) Deze externe leden zullen worden aangewezen door de Kamer van volksvertegenwoordigers voor een hern(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2013 numac 2013032017 bron brussels hoofdstedelijk parlement Stedenbouwkundig College. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor vier vacante mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dubbelt Het Stedenbouwkundig College bestaat uit negen deskundigen. De mandaten worden voor zes jaar toegek(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2013 numac 2013207301 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Toepassing van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de Rec Elke kandidatuur voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Ger(...)

document

type document prom. -- pub. 23/12/2013 numac 2013009556 bron federale overheidsdienst justitie Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2014 Art. 6. Droit - Recht - 3/4 - 1/4 - Copie - Kopie - 3/4 - 1/4 (...)
^