Etaamb.openjustice.be
Wet van 26 juni 2002
gepubliceerd op 20 juli 2002

Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 14 juni 2001, 13 juli 2001 en 11 december 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en tot aanpassing van diverse wettelijke bepalingen aan de euro

bron
ministerie van financien
numac
2002003351
pub.
20/07/2002
prom.
26/06/2002
ELI
eli/wet/2002/06/26/2002003351/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 JUNI 2002. - Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 14 juni 2001, 13 juli 2001 en 11 december 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en tot aanpassing van diverse wettelijke bepalingen aan de euro (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK II Bekrachtiging van koninklijke besluiten in uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet

Art. 2.Het koninklijk besluit van 14 juni 2001 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wordt bekrachtigd met ingang van de dag van zijn inwerkingtreding.

Art. 3.Bekrachtigd worden met ingang van de dag van hun respectieve inwerkingtreding : 1° het koninklijk besluit van 13 juli 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid;2° het koninklijk besluit van 13 juli 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet die ressorteren onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken;3° het koninklijk besluit van 13 juli 2001 houdende uitvoering inzake de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet;4° het koninklijk besluit van 13 juli 2001 houdende uitvoering inzake justitie van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, tot wijziging van diverse bepalingen inzake de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten;5° het koninklijk besluit van 13 juli 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, wat betreft het Wetboek van vennootschappen;6° het koninklijk besluit van 13 juli 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financiën;7° het koninklijk besluit van 13 juli 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, wat de postsector betreft;8° het koninklijk besluit van 13 juli 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Economische Zaken.

Art. 4.Bekrachtigd worden met ingang van hun respectieve inwerkingtreding : 1° het koninklijk besluit van 11 december 2001 houdende uitvoering inzake het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bepaald in artikel 78 van de Grondwet;2° het koninklijk besluit van 11 december 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet die ressorteren onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken;3° het koninklijk besluit van 11 december 2001 houdende uitvoering inzake de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet;4° het koninklijk besluit van 11 december 2001 tot uniformisering van de spilindexen in de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu;5° het koninklijk besluit van 11 december 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financiën, met uitzondering van de wijzigingen aangebracht aan artikel 9, E tot G , van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen;6° het koninklijk besluit van 11 december 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Economische Zaken. Artikel 5 van het koninklijk besluit van 11 december 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financiën, wordt ingetrokken in zover het artikel betrekking heeft op artikel 9, E tot G , van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. HOOFDSTUK III Aanpassing van diverse wettelijke bepalingen aan de euro Afdeling 1

Financiën

Art. 5.In artikel 4, § 5, van de samengeordende wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, worden de woorden "50 frank" vervangen door de woorden "50 EUR".

Art. 6.In bijlage 16 bij de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur worden de bedragen "10 frank/gram" telkens vervangen door "0,2479 EUR/g".

Art. 7.In artikel 2, B , van de wet van 22 juli 1993 tot instelling van een bijdrage op de energie ter vrijwaring van het concurrentievermogen en de werkgelegenheid, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financiën, wordt het bedrag "0,3389 EUR per gigajoule" vervangen door "1,2199 EUR per MWh".

Art. 8.In artikel 7, § 1, e , i), van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie, wordt het bedrag "6,1973 EUR/ton" vervangen door "6,50 EUR/ton". Afdeling 2

Tewerkstelling en Arbeid

Art. 9.In artikel 131, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, worden de woorden "tot het hogere duizendtal" vervangen door de woorden "op de euro".

Art. 10.Het koninklijk besluit van 28 november 2001 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, met toepassing van artikel 6 van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, wordt ingetrokken. Afdeling 3

Sociale Zaken

Art. 11.In artikel 50quater van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "zonder rekening te houden met de frankgedeelten van minder dan vijftig centiemen.De frankgedeelten van vijftig centiemen of meer worden voor één frank gerekend. » vervangen door de woorden : "zonder rekening te houden met de gedeelten van een cent, indien het gedeelte 0,5 cent niet bereikt. De gedeelten van een cent die 0,5 cent of meer bereiken, worden voor een cent gerekend. »; 2° in het tweede lid wordt het woord "frank" vervangen door het woord "cent". Afdeling 4

Inwerkingtreding

Art. 12.De artikelen 5 tot 7, 9 en 11 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 8 treedt in werking de maand na die waarin deze wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad .

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 26 juni 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL De Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, R. DAEMS De Minister van Economie, Ch. PICQUE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1)Parlementaire verwijzingen.

Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 50-1712 - 2001/2002 : - Nr. 1 : Wetsontwerp. - Nr. 2 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal Verslag : 8 mei 2002.

Stukken van de Senaat : 2-1151 - 2001/2002 : - Nr. 1 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

^