Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 december 2003
gepubliceerd op 24 december 2003

Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003003565
pub.
24/12/2003
prom.
15/12/2003
ELI
eli/besluit/2003/12/15/2003003565/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 (1), inzonderheid artikel 13, § 1;

Gelet op Richtlijn 92/79/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de onderlinge aanpassing van de belastingen op sigaretten (2), inzonderheid artikel 2, gewijzigd bij Richtlijn 2002/10/EG van de Raad van 12 februari 2002 (3) en artikel 2bis, ingevoegd bij Richtlijn 1999/81/EG van de Raad van 29 juli 1999 (4);

Gelet op de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (5), inzonderheid artikel 3, § 2, b), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 april 2000 (6), bekrachtigd door de wet van 26 juni 2002 (7); bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001 (8), bekrachtigd door de wet van 26 juni 2002 (9) en bij het koninklijk besluit van 27 december 2002 (10), bekrachtigd door de Programmawet van 5 augustus 2003 (11);

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, gegeven op 15 december 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 december 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 4 december 2003;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat dit besluit tot doel heeft de specifieke bijzondere accijns op sigaretten te verhogen teneinde de totale accijns in overeenstemming te brengen met de voorschriften van artikel 2 van Richtlijn 92/79/EEG; dat deze wijziging zo spoedig mogelijk moet worden doorgevoerd rekening houdende met de verhogingen van de kleinhandelsprijs van sigaretten; dat deze beslissing tevens werd genomen in het kader van het opstellen van de begroting voor het jaar 2004; dat dit nieuwe tarief in werking moet treden op 1 januari 2004; dat in die omstandigheden, dit besluit zonder uitstel moet worden genomen;

Gelet op het advies van de Raad van State, nr. 36.250/2 gegeven op 12 december 2003, bij toepassing van artikel 84, lid 1, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3, van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 april 2000, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2002; bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2002 en bij het koninklijk besluit van 27 december 2002, bekrachtigd door de Programmawet van 5 augustus 2003 wordt paragraaf 2, b), voorlopig vervangen als volgt : « b) bijzondere accijns : 12,9720 EUR per 1 000 stuks. »

Art. 2.§ 1. Voor de Belgische fiscale kentekens voor sigaretten die op 1 januari 2004, te 0 uur, voorhanden zijn in de inrichtingen van de marktdeelnemers in gefabriceerde tabak is een aanvullende specifieke bijzondere accijns verschuldigd ten bedrage van 1,1160 EUR per 1 000 stuks. § 2. De in § 1 bedoelde aanvullende specifieke bijzondere accijns is evenwel niet verschuldigd voor de ongebruikte fiscale kentekens die de belanghebbenden niet meer kunnen gebruiken, op voorwaarde dat deze voor nieuwe kentekens worden omgeruild. § 3. De in § 2 bedoelde omruiling geschiedt tegen betaling van het verschil in fiscaliteit tussen de om te ruilen en de in ruil gevraagde fiscale kentekens. § 4. De Minister van Financiën bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten van dit artikel.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004.

Art. 4.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 december 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota (1) Belgisch Staatsblad van 21 september 1977.(2) Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr.L 316 van 31 oktober 1992. (3) Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr.L 46 van 16 februari 2002. (4) Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr.L 211 van 11 augustus 1999. (5) Belgisch Staatsblad van 16 mei 1997.(6) Belgisch Staatsblad van 29 april 2000.(7) Belgisch Staatsblad van 5 juli 2002.(8) Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2001.(9) Belgisch Staatsblad van 20 juli 2002.(10) Belgisch Staatsblad van 31 december 2002. (11) Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2003.

^