Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 december 2010
gepubliceerd op 24 januari 2011

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009022
pub.
24/01/2011
prom.
19/12/2010
ELI
eli/besluit/2010/12/19/2011009022/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, artikel 84;

Gelet op het Wetboek van Koophandel, artikel 49, § 1, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1989 en 21 oktober 1997;

Gelet op het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, artikel 8bis ingevoegd bij de wet van 22 december 1989;

Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, artikelen 88ter § 1, 2°, 93undecies B, § 4, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005 en de programmawet van 27 december 2006 en 93undecies C, § 3, ingevoegd bij de programmawet van 20 juli 2006;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikelen 421bis, § 1, 2°, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2006, 442bis, § 4, gewijzigd bij de wetten van 22 december 1998 en 10 augustus 2005 en 442quater, § 3, ingevoegd bij de programmawet van 20 juli 2006;

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, artikel 10, gewijzigd bij de wetten van 23 september 1985 en 8 augustus 1997;

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, d), gewijzigd bij de wet van 14 februari 1961;

Gelet op de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, artikelen 18, vijfde lid, en 21, § 11, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994 en gewijzigd bij de wet van 5 maart 1999;

Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007, artikel 6, § 2, 1°.

Gelet op de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en de exploitatie van niet -levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat, artikel 4, gewijzigd bij de wet van 22 april 1999;

Gelet op de wet van 11 april 1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse Internationale Akten inzake de zeevaart, artikel 15, achtste lid;

Gelet op de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, artikel 4, § 1, 3°;

Gelet op de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991, artikel 78, § 2, 1°, gewijzigd bij de wetten van 24 maart 2003, 24 augustus 2005 en 2 mei 2007;

Gelet op de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, artikel 33;

Gelet op de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 79, 4°, Gelet op de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen, artikel 74, § 1, 3°, gewijzigd bij de wet van 30 december 2009;

Gelet op de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 94, 8°;

Gelet op de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten, artikel 16, eerste lid, 8°;

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, artikelen 1, § 1, tweede lid, en 2, tweede lid;

Gelet op de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, artikel 164, vierde lid, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1999, 24 december 2002 en 13 december 2006;

Gelet op de protestwet van 3 juni 1997, artikelen 8, tweede lid, en 11, gewijzigd bij de wet van 22 juni 1998;

Gelet op de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten, artikel 14;

Gelet op de faillissementswet van 8 augustus 1997, artikelen 6, gewijzigd bij de wet van 4 september 2002, en 7;

Gelet op de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling, artikel 65;

Gelet op de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen, artikelen 3, 4, § 1, en 5, § 1;

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 6, § 2;

Gelet op de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen, artikelen 11, § 3, 15, § 2, en 19, § 3;

Gelet op de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, artikel 31;

Gelet op de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, artikelen 6, §§ 2 en 3, 35, § 3, 36, § 3, 65, tweede lid, en 69, zesde lid, gewijzigd bij de wet van 11 juli 2006;

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, artikelen 10, § 8, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2007, 31, § 4, 75, § 1, 9°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2003 en 117bis, eerste lid, 1°, ingevoegd bij de wet van 15 oktober 2008;

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, artikel 3;

Gelet op de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, artikelen 21, § 3 en 23, § 4;

Gelet op de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, artikelen 16, § 4, vierde lid, 26, § 4, vierde lid, 27, 65 en 77;

Gelet op de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, artikel 3, eerste lid, 5°;

Gelet op de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, artikelen 71, § 2, 76, § 2, 80, § 2, en 87, § 2;

Gelet op de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, artikel 40;

Gelet op de wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop, artikel 35, § 4;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, artikelen 26, § 1, 3°, e), 53, § 2, 4°, e), en 66 § 2, 4°, d);

Gelet op het gecoördineerd koninklijk besluit van 10 november 1967 nr. 62 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten, artikel 13, vijfde lid, gewijzigd bij de wetten van 7 april 1995 en 2 augustus 2002;

Gelet op het gecoördineerd koninklijk besluit van 10 november 1967 nr. 62 bevordering van de omloop van de financiële instrumenten, artikel 10, vijfde lid, gewijzigd bij de wetten van 7 april 1995 en 2 augustus 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 1984 betreffende het recht op werkloosheidsuitkeringen van bejaarde werknemers, artikel 2, 2°, e), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 november 1984;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 maart 1991 met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve belegging, artikel 67, 3°;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 1992 tot uitvoering van hoofdstuk III, van titel III van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de eenmalige bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, artikel, 4, § 1, 2° en 3°;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds, artikelen 21, § 1, tweede lid, 25, § 2, 2°, en 30, tweede lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 februari 2002 en 5 april 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, artikel 3, § 1, 2° en 3°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 juli 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten, artikel 14, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks, artikel 51, 3°;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, artikelen 17, § 2, eerste lid, 1° en 2°, 43, § 2, eerste lid, 1° en 2°, en 69, § 2, eerste lid, 1° en 2°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 2007; Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten, artikelen 17, § 2, eerste lid, 1° en 2°, 39, § 2, eerste lid, 1° en 2°, en 60, § 2, eerste lid, 1° en 2°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten, artikel 15, 1° en 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 326, § 3, c), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 1997 met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven, artikel 56, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 november 1998 tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten betreffende het vrijstellen van een bepaalde categorie van akten van de registratieformaliteit, artikel 1, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1998 tot vaststelling van de toegangsmodaliteiten tot de gegevens betreffende bekendgemaakte protesten van handelspapier, artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht, artikel 2, 4°;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de nadere regels voor het leggen van elektriciteitskabels die in de territoriale zee of het nationaal grondgebied binnenkomen of die geplaatst of gebruikt worden in het kader van de exploratie van het continentaal plat, de exploitatie van de minerale rijkdommen en andere niet-levende rijkdommen daarvan of van de werkzaamheden van kunstmatige eilanden, installaties of inrichtingen die onder Belgische rechtsmacht vallen, artikel 5, 6°;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juni 2003 tot uitvoering van artikel 23 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten, artikel 2, 5°;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging, artikel 72, 3°;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot de effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging, artikel 2, 20°;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds, artikel 10, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, artikelen 44 en 50, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van het element van de universele dienst inzake elektronische communicatie dat bestaat in de beschikbaarstelling van openbare telefoons, artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van de universele telefoongids, artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van het vaste geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie, artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van de universele telefooninlichtingendienst, artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen, artikelen 5, eerste lid, 18 en 19, tweede lid;

Gelet op het advies 48.014/2 van de Raad van State, gegeven op 17 mei 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Financiën, de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de Minister van Werk, de Minister van Pensioenen, de Minister van Justitie, de Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen, de Minister van Energie, de Minister voor Ondernemen en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijziging in het Wetboek van Koophandel

Artikel 1.In artikel 49, § 1, van het Wetboek van Koophandel, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1989 en 21 oktober 1997, worden de woorden « hem uitstel van betaling verleent of zijn gerechtelijk akkoord homologeert » vervangen door de woorden « het reorganisatieplan homologeert of de overdracht onder gerechtelijk gezag beveelt ». HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 2.In artikel 88ter, § 1, 2°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2006 worden de woorden « gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie ».

Art. 3.In artikel 93undecies B, § 4, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005, worden de woorden « commissaris inzake opschorting » vervangen door de woorden « gerechtsmandataris gelast met het organiseren en realiseren van een overdracht onder gerechtelijk gezag overeenkomstig artikel 60 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen ».

Art. 4.In artikel 93undecies C, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 20 juli 2006, worden de woorden « gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992

Art. 5.In artikel 421bis, § 1, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2006 worden de woorden « gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie »;

Art. 6.In artikel 442bis, § 4, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 22 december 1998 en van 10 augustus 2005, worden de woorden « commissaris inzake opschorting » vervangen door de woorden « gerechtsmandataris gelast met het organiseren en realiseren van een overdracht onder gerechtelijk gezag overeenkomstig artikel 60 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen »;

Art. 7.In artikel 442quater, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 20 juli 2006, worden de woorden « gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 4. - Wijziging in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Art. 8.In artikel 10 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij de wetten van 23 september 1985 en 8 augustus 1997, worden de woorden « gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « continuïteit van de ondernemingen ». HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen in de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

Art. 9.In artikel 18, vijde lid, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994 en gewijzigd bij de wet van 5 maart 1999, worden de woorden « een gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « een procedure van gerechtelijke reorganisatie »;

Art. 10.In artikel 21, § 11, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994 en gewijzigd bij de wet van 5 maart 1999, worden de woorden « een gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « een procedure van gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 6. - Wijziging in de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007

Art. 11.In artikel 6, § 2, 1°, van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007, worden de woorden « een gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « een gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 7. - Wijziging in de wet van 11 april 1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse Internationale Akten inzake de zeevaart

Art. 12.In artikel 15, achtste lid, van de wet van 11 april 1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse Internationale Akten inzake de zeevaart, worden de woorden « uitstel van betaling verleent of het gerechtelijk akkoord homologeert » vervangen door de woorden « uitspraak doet over de homologatieaanvraag van het reorganisatieplan of dat de overdracht onder gerechtelijk gezag beveelt, ». HOOFDSTUK 8. - Wijziging in de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken

Art. 13.In artikel 4, § 1, 3°, van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) in kleine a) worden de woorden « niet een gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « geen gerechtelijke reorganisatie »; 2°) in kleine b) worden de woorden « van gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « van een gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 9. - Wijziging in de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Art. 14.In artikel 78, § 2, 1°, bb), van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, gewijzigd bij de wetten van 24 maart 2003, 24 augustus 2005 en 2 mei 2007, worden de woorden « 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen ». HOOFDSTUK 1 0. - Wijziging in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

Art. 15.Artikel 33 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wordt opgeheven. HOOFDSTUK 1 1. - Wijziging in de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen

Art. 16.In artikel 79, 4°, van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, wordt het woord « concordaat » vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 1 2. - Wijziging in de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen

Art. 17.In artikel 94, 8°, van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, wordt het woord « concordaat » vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 1 3. - Wijzigingen in de Protestwet van 3 juni 1997

Art. 18.In artikel 8, tweede lid, van de protestwet van 3 juni 1997, gewijzigd bij de wet van 22 juni 1998, worden de woorden « 6 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « 9 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen »;

Art. 19.In artikel 11, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 22 juni 1998, worden de woorden « 6 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « 9 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen ». HOOFDSTUK 1 4. - Wijziging in de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten

Art. 20.In artikel 14 van de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten worden de woorden « 6 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « 9 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen ». HOOFDSTUK 1 5. - Wijzigingen in de faillissementswet van 8 augustus 1997

Art. 21.In artikel 6 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, gewijzigd bij de wet van 4 september 2002, worden de woorden « betreffende het gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « betreffende de continuïteit van de ondernemingen »;

Art. 22.In artikel 7 van dezelfde wet, worden de woorden « of het openbaar ministerie een gerechtelijk akkoord kunnen aanvragen » vervangen door de woorden « een gerechtelijke reorganisatie kan aanvragen of waarin de procureur des Konings, een schuldeiser of een persoon geïnteresseerd in het verwerven van alle of een deel van het bedrijf van de koopman een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag kan aanvragen. ». HOOFDSTUK 1 6. - Wijziging in de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling

Art. 23.In artikel 65 van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling, worden de woorden « van gerechtelijk akkoord door boedelafstand » vervangen door de woorden « van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag van het geheel of gedeelte van de onderneming of van de activiteiten ervan ». HOOFDSTUK 1 7. - Wijzigingen in de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen

Art. 24.In artikel 3 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) in § 1, worden de woorden « het gerechtelijk akkoord » telkens vervangen door de woorden « een procedure van gerechtelijke reorganisatie »; 2°) in § 2, worden de woorden « van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen »; 3°) in § 3, worden de woorden « het gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « de homologatie van een reorganisatieplan » en « de beslissing om de overdracht onder gerechtelijke gezag te bevelen »;

Art. 25.In artikel 4, § 1, van dezelfde wet, worden de woorden « gerechtelijk akkoord » respectievelijk vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie » en worden de woorden « het gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « de gerechtelijke reorganisatie ».

Art. 26.In artikel 5, § 1, van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) in de eerste zin, worden de woorden « tot gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « tot gerechtelijke reorganisatie » en worden de woorden « tijdelijke of definitieve » opgeheven; 2°) in de tweede zin, worden de woorden « het gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « de gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 1 8. - Wijzigingen in de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen

Art. 27.In artikel 11, § 3, 7°, van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen, worden de woorden « of gerechtelijk akkoord door boedelafstand » opgeheven;

Art. 28.In artikel 15, § 2, 7°, van dezelfde wet, worden de woorden « of gerechtelijk akkoord door boedelafstand » opgeheven;

Art. 29.In artikel 19, § 3, 7°, van dezelfde wet, worden de woorden « of gerechtelijk akkoord door boedelafstand » opgeheven; HOOFDSTUK 1 9. - Wijzigingen in de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen

Art. 30.In artikel 6 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, gewijzigd bij de wet van 11 juli 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) in § 2, worden de woorden « van een gerechtelijk akkoord, de overgang van onderneming als bedoeld in artikel 41 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « van een gerechtelijke reorganisatie, de overgang van onderneming als bedoeld in artikel 59 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen »; 2°) in § 3, worden de woorden « gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie »;

Art. 31.In artikel 35, § 3, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 11 juli 2006, worden de woorden "gerechtelijk akkoord" vervangen door de woorden "gerechtelijke reorganisatie";

Art. 32.In artikel 36, § 3, van dezelfde wet, gewijzigd bij wet van 11 juli 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) in de eerste zin, worden de woorden « van gerechtelijk akkoord overeenkomstig de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « van gerechtelijke reorganisatie overeenkomstig de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen »; 2°) in de tweede zin, worden de woorden « commissaris inzake opschorting » en « gerechtelijk akkoord » respectievelijk vervangen door de woorden « met de overdracht gelaste gerechtsmandataris » en « gerechtelijke reorganisatie »;

Art. 33.In artikel 65, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij wet van 11 juli 2006, worden de woorden « commissaris inzake opschorting » vervangen door de woorden « de met de overdracht gelaste gerechtsmandataris »;

Art. 34.In artikel 69, zesde lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 11 juli 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) in de eerste zin, worden de woorden « gerechtelijk akkoord, moet de commissaris inzake opschorting » vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie, moet de met de overdracht gelaste gerechtsmandataris »; 2°) in de tweede zin, worden de woorden « commissaris inzake opschorting » vervangen door de woorden « met de overdracht gelaste gerechtsmandataris ». HOOFDSTUK 2 0. - Wijzigingen in de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Art. 35.In artikel 10, § 8, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2007, worden de woorden "herroepen van een gerechtelijk akkoord" vervangen door de woorden "de voortijdige beëindiging van een procedure van gerechtelijke reorganisatie of van het herroepen van een plan inzake gerechtelijke reorganisatie";

Art. 36.In artikel 31, § 4, van dezelfde wet, worden de woorden "het gerechtelijk akkoord" vervangen door de woorden "de gerechtelijke reorganisatie";

Art. 37.In artikel 75, § 1, 9°, van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2003, worden de woorden "gerechtelijk akkoord" vervangen door de woorden "gerechtelijke reorganisatie"; HOOFDSTUK 2 1. - Wijziging in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties

Art. 38.In artikel 3 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, worden de woorden « 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen »; HOOFDSTUK 2 2. - Wijziging in de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen

Art. 39.In artikel 21, § 3, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, worden de woorden « een gerechtelijk akkoord na de tenuitvoerlegging van het gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « een procedure van gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 2 3. - Wijzigingen in de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles

Art. 40.In artikel 16, § 4, vierde lid, van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, worden de woorden « gerechtelijk akkoord », « een dergelijk gerechtelijk akkoord » en « het gerechtelijk akkoord » respectievelijk vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie », « een dergelijke gerechtelijke reorganisatie » en « de gerechtelijke reorganisatie »;

Art. 41.In artikel 26, § 4, vierde lid, van dezelfde wet, worden de woorden « gerechtelijk akkoord », « een dergelijk gerechtelijk akkoord » en « het gerechtelijk akkoord » respectievelijk vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie », « een dergelijke gerechtelijke reorganisatie » en « de gerechtelijke reorganisatie »;

Art. 42.In artikel 27, § 1, van dezelfde wet, worden de woorden « gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 2 4. - Wijziging in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten

Art. 43.In artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, worden de woorden « het gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « de gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 2 5. - Wijziging in de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Art. 44.In artikel 40 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) in de eerste zin, worden de woorden « gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie »; 2°) in de tweede zin, worden de woorden « het gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « de gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 2 6. - Wijziging in de wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop

Art. 45.In artikel 35, § 4, van de wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop, worden de woorden « 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen ». HOOFDSTUK 2 7. - Wijzigingen in de wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Art. 46.In artikel 26, § 1, 3°, e), van de wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) de woorden « , de met een overdracht onder gerechtelijk gezag gelaste mandatarissen » worden ingevoegd tussen de woorden « curatoren » en « of vereffenaars »; 2°) de woorden « gerechtelijk akkoord » worden vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie »;

Art. 47.In artikel 53, § 2, 4°, e), van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) de woorden « , de met een overdracht onder gerechtelijk gezag gelaste mandatarissen » worden ingevoegd tussen de woorden « curatoren » en « of vereffenaars »; 2°) de woorden « gerechtelijk akkoord » worden vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie »;

Art. 48.In artikel 66, § 2, 4°, d), van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) de woorden « , de met een overdracht onder gerechtelijk gezag gelaste mandatarissen » worden ingevoegd tussen de woorden « curatoren » en « of vereffenaars »; 2°) de woorden « gerechtelijke akkoorden » worden vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 2 8. - Wijziging in het gecoördineerd koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten

Art. 49.In artikel 13, vijfde lid, van het gecoördineerd koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten, gewijzigd bij de wetten van 7 april 1995 en 2 augustus 2002, worden de woorden « gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 2 9. - Wijziging in het koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 ter bevordering van de omloop van de financiële instrumenten

Art. 50.In artikel 10, vijfde lid, van het gecoördineerd koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 ter bevordering van de omloop van de financiële instrumenten, gewijzigd bij de wetten van 7 april 1995 en 2 augustus 2002, worden de woorden « gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 3 0. - Wijziging in het koninklijk besluit van 1 februari 1984 betreffende het recht op werkloosheidsuitkeringen van bejaarde werknemers

Art. 51.In artikel 2, 2°, e), van het koninklijk besluit van 1 februari 1984 betreffende het recht op werkloosheidsuitkeringen van bejaarde werknemers, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 november 1984, worden de woorden « onder gerechtelijk concordaat » vervangen door de woorden « in gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 3 1. - Wijziging in het koninklijk besluit van 4 maart 1991 met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve belegging

Art. 52.In artikel 67, 3°, van het koninklijk besluit van 4 maart 1991 met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve belegging, worden de woorden "gerechtelijk akkoord" vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 3 2. - Wijziging in het koninklijk besluit van 1 juli 1992 tot uitvoering van hoofdstuk III, van titel III van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de eenmalige bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen

Art. 53.In artikel 4, § 1, 2° en 3°, van het koninklijk besluit van 1 juli 1992 tot uitvoering van hoofdstuk III, van titel III van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de eenmalige bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) het 2° wordt opgeheven; 2°) in het 3° worden de woorden « gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie". HOOFDSTUK 3 3. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds

Art. 54.In artikel 21, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 april 2006, worden de woorden « om gerechtelijk concordaat » vervangen door de woorden « tot gerechtelijke reorganisatie »;

Art. 55.In artikel 25, § 2, 1°, van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 februari 2002 en van 5 april 2006, worden de woorden "gerechtelijk akkoord" vervangen door de woorden "gerechtelijke reorganisatie";

Art. 56.In artikel 30, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 april 2006, worden de woorden "gerechtelijk concordaat" vervangen door de woorden "gerechtelijke reorganisatie". HOOFDSTUK 3 4. - Wijziging in het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen

Art. 57.In artikel 3, § 1, 2° en 3°, van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 juli 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) het 2° wordt opgeheven; 2°) in het 3° worden de woorden « gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie". HOOFDSTUK 3 5. - Wijziging in het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten

Art. 58.In artikel 14, tweede lid, van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten, worden de woorden « concordaat, in der minne of gerechtelijk » vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie, door een minnelijk akkoord, door een collectief akkoord of door overdracht onder gerechtelijk gezag ». HOOFDSTUK 3 6. - Wijziging in het koninklijk besluit van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks

Art. 59.In artikel 51, 3°, van het koninklijk besluit van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks, worden de woorden "gerechtelijk akkoord" vervangen door de woorden "gerechtelijke reorganisatie". HOOFDSTUK 3 7. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken

Art. 60.In artikel 17, § 2, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 2007, worden de woorden « gerechtelijk akkoord » telkens vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie »;

Art. 61.In artikel 43, § 2, eerste lid, 1° en 2°, van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 2007, worden de woorden « gerechtelijk akkoord » telkens vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie »;

Art. 62.In artikel 69, § 2, eerste lid, 1° en 2°, van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 2007, worden de woorden « gerechtelijk akkoord » telkens vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 3 8. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten

Art. 63.In artikel 17, § 2, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 2007, worden de woorden « gerechtelijk akkoord » telkens vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie »;

Art. 64.In artikel 39, § 2, eerste lid, 1° en 2°, van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 2007, worden de woorden "gerechtelijk akkoord" telkens vervangen door de woorden "gerechtelijke reorganisatie";

Art. 65.In artikel 60, § 2, eerste lid, 1° en 2°, van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 2007, worden de woorden "gerechtelijk akkoord" telkens vervangen door de woorden "gerechtelijke reorganisatie". HOOFDSTUK 3 9. - Wijziging in het koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten

Art. 66.In artikel 15, § 2, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten, worden de woorden « gerechtelijk akkoord » telkens vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 4 0. - Wijziging in het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 67.In artikel 326, § 3, c), van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 mei 1999, worden de woorden « gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 4 1. - Wijziging in het koninklijk besluit van 18 april 1997 met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven

Art. 68.In artikel 56, § 3, van het koninklijk besluit van 18 april 1997 met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven, worden de woorden « gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 4 2. - Wijziging in het koninklijk besluit van 24 november 1998 tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten betreffende het vrijstellen van een bepaalde categorie van akten van de registratieformaliteit

Art. 69.In artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 24 november 1998 tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten betreffende het vrijstellen van een bepaalde categorie van akten van de registratieformaliteit, worden de woorden « 6 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « 9 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen ». HOOFDSTUK 4 3. - Wijziging in het koninklijk besluit van 21 december 1998 tot vaststelling van de toegangsmodaliteiten tot de gegevens betreffende bekendgemaakte protesten van handelspapier

Art. 70.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 december 1998 tot vaststelling van de toegangsmodaliteiten tot de gegevens betreffende bekendgemaakte protesten van handelspapier, worden de woorden « 6 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « 9 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen ». HOOFDSTUK 4 4. - Wijziging in het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht

Art. 71.In artikel 2, 4°, van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht, worden de woorden « van gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « van gerechtelijke reorganisatie » en worden de woorden « het gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « de gerechtelijke organisatie ». HOOFDSTUK 4 5. - Wijziging in het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de nadere regels voor het leggen van elektriciteitskabels die in de territoriale zee of het nationaal grondgebied binnenkomen of die geplaatst of gebruikt worden in het kader van de exploratie van het continentaal plat, de exploitatie van de minerale rijkdommen en andere niet-levende rijkdommen daarvan of van de werkzaamheden van kunstmatige eilanden, installaties of inrichtingen die onder Belgische rechtsmacht vallen

Art. 72.In artikel 5, 6°, van het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de nadere regels voor het leggen van elektriciteitskabels die in de territoriale zee of het nationaal grondgebied binnenkomen of die geplaatst of gebruikt worden in het kader van de exploratie van het continentaal plat, de exploitatie van de minerale rijkdommen en andere niet-levende rijkdommen daarvan of van de werkzaamheden van kunstmatige eilanden, installaties of inrichtingen die onder Belgische rechtsmacht vallen, worden de woorden « gerechtelijk akkoord » en « het gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « de gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 4 6. - Wijziging in het koninklijk besluit van 15 juni 2003 tot uitvoering van artikel 23 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten

Art. 73.In artikel 2, 5°, van het koninklijk besluit van 15 juni 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten worden de woorden « , commissaris inzake opschorting » opgeheven; HOOFDSTUK 4 7. - Wijziging in het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging

Art. 74.In artikel 72, 3°, van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging worden de woorden « gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 4 8. - Wijziging in het koninklijk besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot de effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging

Art. 75.In artikel 2, 20°, van het koninklijk besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot de effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging worden de woorden « het gerechtelijk akkoord » vervangen door de woorden « de gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 4 9. - Wijziging in het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds

Art. 76.In artikel 10, 1°, van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) de woorden « gerechtelijk akkoord » worden vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie »; 2°) de woorden « of van gerechtelijk akkoord » worden opgeheven. HOOFDSTUK 5 0. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen

Art. 77.In artikel 44 van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen, worden de woorden « commissaris inzake opschorting » vervangen door de woorden « gerechtsmandataris die met de overdracht is belast »;

Art. 78.In artikel 50, § 2, van hetzelfde koninklijk besluit, worden de woorden « gerechtelijk akkoord » en « commissaris inzake opschorting » respectievelijk vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie » en « gerechtsmandataris die met de overdracht is belast ». HOOFDSTUK 5 1. - Wijziging in het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van het element van de universele dienst inzake elektronische communicatie dat bestaat in de beschikbaarstelling van openbare telefoons

Art. 79.In artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van het element van de universele dienst inzake elektronische communicatie dat bestaat in de beschikbaarstelling van openbare telefoons, worden de woorden « gerechtelijk akkoord » telkens vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 5 2. - Wijziging in het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van de universele telefoongids

Art. 80.In artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van de universele telefoongids, worden de woorden « gerechtelijk akkoord » telkens vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 5 3. - Wijziging in het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van het vaste geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie

Art. 81.In artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van het vaste geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie, worden de woorden « gerechtelijk akkoord » telkens vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 5 4. - Wijziging in het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van de universele telefooninlichtingendienst

Art. 82.In artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van de universele telefooninlichtingendienst, worden de woorden « gerechtelijk akkoord » telkens vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 5 5. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen

Art. 83.In artikel 5, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in 1° : de woorden « gerechtelijk akkoord » worden vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie » en de woorden « dan wel gedagvaard is voor een gerechtelijk akkoord » worden opgeheven;b) in 2° : de woorden « of dagvaarding voor een gerechtelijk akkoord » worden vervangen door de woorden « tot gerechtelijke reorganisatie »;

Art. 84.In artikel 18 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden « gerechtelijk akkoord » en « krachtens een gerechtelijk akkoord » respectievelijk vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie » en « in het kader van de gerechtelijke reorganisatie »;

Art. 85.In artikel 19, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden « gerechtelijk akkoord » en « het gerechtelijk akkoord » respectievelijk vervangen door de woorden « gerechtelijke reorganisatie » en « de gerechtelijke reorganisatie ». HOOFDSTUK 5 6. - Diverse bepalingen

Art. 86.Dit besluit treedt in werking onder voorbehoud van het behoud, bij wijze van overgangsmaatregel, van de terminologie en de verwijzingen die voortvloeien uit de toepassing van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord overeenkomstig de overgangsbepaling van artikel 85 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen.

De Eerste Minister, bevoegd voor Overheidsopdrachten, de Minister bevoegd voor Financiën, de Minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, de Minister bevoegd voor Werk, de Minister bevoegd voor Pensioenen, de Minister bevoegd voor Justitie, de Minister bevoegd voor K.M.O.'s en Zelfstandigen, de Minister bevoegd voor Energie, de Minister bevoegd voor Ondernemen en de Staatssecretaris bevoegd voor Mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Werk, Mevr. J. MILQUET De Minister van Pensioenen, M. DAERDEN De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Energie, P. MAGNETTE De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

^