Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 juni 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type wet prom. 11/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007022987 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging, wat de vaststelling van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid na de leeftijd van 65 jaar betreft, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007002094 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007002105 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007002103 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007003204 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 154bis , derde lid, en 2751, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007003245 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 19/06/2007 numac 2007003313 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen en andere diverse type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007003317 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007003325 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor de toekenning van een korting voor de verwerving van een voertuig met een maximale uitstoot van 115 gram COainfera2bendinferb per kilometer en van een dieselvoertuig standaard uitgerust met een roetfilter type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2007 numac 2007009587 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-Generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 25 april 2007 wordt, met ingang van 1 september 2007, eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Lhote, Victor, at Hij wordt ertoe gemachtigd zijn aanspraak op pensioen te doen gelden en is ertoe gemachtigd de eret(...) type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007011307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 1 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard en tot wijziging van artikel 276 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes en procedures inzake tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieven, de jaarverslagen, de boekhouding, de kostenbeheersing, betreffende de inkomensverschillen van de beheerders en de objectieve indexeringsformule bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007011313 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de beheerders bedoeld in de wet van 12 april 1965 actief op het Belgisch grondgebied voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersinstallaties voor opslag van aardgas en voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersinstallaties voor LNG, alsook voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersnetten voor de capaciteit bestemd voor doorvoer, noodzakelijk om de ontwikkeling op lange termijn van deze installaties toe te laten type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007015092 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1993 houdende oprichting van de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2007 numac 2007015086 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur. - Personeel. - Aanduidingen Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 en met ingang van 1 mei 2007, werd de heer Rietjens, Paul, aangeduid als titularis van een managementfunctie N-1 in de functie van directeur-generaal Jur Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 en met ingang van 1 juli 2007 wordt de heer Regibeau, J(...) type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007022808 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de toelage voor het jaar 2007 toegekend aan de erkende geïntegreerde diensten voor thuisverzorging overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van geïntegreerde diensten voor thuisverzorging alsook de voorwaarden voor het toekennen van deze toelage type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007022886 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007201591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen (1) type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007201600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant (1) type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007201715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vermindering van het vereist gemiddeld minimum aantal werknemers tot vijf krachtens artikel 10, § 2, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007011306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur van APETRA type ministerieel besluit prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007011308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007011309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk « APETRA » type ministerieel besluit prom. 10/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007022826 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 april 2005 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007022894 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Stagecommissie van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voor de personeelsleden van niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. 07/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007031236 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van de BVBA Hulp in Huishouden Brussel als inschakelingsonderneming

arrest

type arrest prom. 05/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007003326 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies type arrest prom. 05/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007003327 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren type arrest prom. 31/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007031251 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit houdende regeling van de lottrekkingen voorzien bij de gedeeltelijke vernieuwing van een islamitisch comité en bij de staking van stemmen na een nieuwe stemming type arrest prom. -- pub. 19/06/2007 numac 2007201852 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 75/2007 van 10 mei 2007 Rolnummer 4060 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 442bis van het Strafwetboek, gesteld door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Antwerpen. Het samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Martens, R. Henneuse, M. (...) type arrest prom. -- pub. 19/06/2007 numac 2007201853 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 74/2007 van 10 mei 2007 Rolnummer 4056 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 8, § 1, van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie, zoals van toepas Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P(...)

decreet

type decreet prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035750 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 27/04/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035775 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 3 februari 1998 houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen type decreet prom. 16/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035796 bron vlaamse overheid Decreet tot oprichting van de strategische adviesraad internationaal Vlaanderen type decreet prom. 25/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035897 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu, energie en openbare werken

beschikking

type beschikking prom. 19/04/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007031173 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003 type beschikking prom. 19/04/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007031175 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Conventie nr. 161 betreffende de bedrijfsgezondheidsdiensten, aangenomen te Genève op 25 juni 1985 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 71e zitting type beschikking prom. 19/04/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007031178 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Conventie nr. 155 betreffende de veiligheid en gezondheid van werknemers en hun werkomgeving, aangenomen te Genéve op 22 juni 1981 door de internationale arbeidsconferentie tijdens haar 67ste zitting type beschikking prom. 19/04/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007031179 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Conventie nr. 142 betreffende de rol van beroepskeuzevoorlichting en beroepsopleiding bij de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen, aangenomen te Genève op 23 juni 1975 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 60e zitting

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035673 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007031250 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de ambtenaren die belast worden met het opsporen en vaststellen van de overtredingen van de reglementering op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar en krachtens artikel 3.12° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer op de door de « Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035742 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035743 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035802 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035803 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de eenmalige vrijstelling van de tewerkstellingsvoorwaarde op het bedrijventerrein Noord RO in Tielt type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2006 pub. 19/06/2007 numac 2007035805 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel d.d. 13 maart 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035804 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035837 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het lokaal beleid kinderopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035845 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 oktober 2004 betreffende de subsidiëring van projecten inzake ontwikkelingseducatie type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035931 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor en de modaliteiten van recuperatie van grootschalige geografische gegevens die door of in opdracht van andere personen dan het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen zijn opgemeten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035946 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de tuchtprocedure voor de mandatarissen in uitvoering van artikelen 71 en 274 van het gemeentedecreet, artikel 21ter van de OCMW-wet en artikel 69 van het provinciedecreet

erratum

type erratum prom. 07/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007003334 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars. - Erratum type erratum prom. 14/12/2006 pub. 19/06/2007 numac 2007022819 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. - Erratum type erratum prom. -- pub. 19/06/2007 numac 2007022820 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet houdende herziening van de farmaceutische wetgeving. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 19/06/2007 numac 2007202021 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige attachés-aspiranten Medische Inspectie (niveau A) voor de FOD Justitie (AFG07006). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. DISPY, PIERRE, 1370 JODOIGNE. 2. MEST(...) 3. DEWITTE, MICHAEL, 6030 GOUTROUX (CHARLEROI). (...) type document prom. -- pub. 19/06/2007 numac 2007202020 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-veiligheidsassistenten (niveau C) voor de FOD Justitie (ANG06824). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage (2e groep) : 26. VERSTREKEN WIM, 35(...) 27. SCHUMACHER MARIO, 2320 HOOGSTRATEN. 28. KILIC, SEYFETTIN 3600 GENK. 29. VINKEN AN, 3930 (...) type document prom. -- pub. 19/06/2007 numac 2007202019 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct-veiligheidsassistenten (niveau C) voor de FOD Justitie (AFG06824). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage (2e groep) : 29. POURBAIX FREDERIC, 1030 SCHAERBEEK 32. MONETTI PIETRO, 6042 CHARLEROI 33. PREUX JEAN-LUC, 1(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2007 numac 2007015085 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur Benoeming in de vakrichting Bij koninklijk besluit van 4 mei 2007 en met ingang van 1 december 2004 wordt Mevr. François, Carine, attaché, benoemd in de klasse A2 in de vakrichting « Internationale relaties » bij de Fe type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2007 numac 2007015084 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur. - Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 april 2007 wordt Mevr. Delphine De La Vallée Poussin stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 februari 2007 met ranginneming op 1 februari 2006, in de F Bij koninklijk besluit van 26 april 2007 wordt Mevr. Séverine Geuquet stagedoend attaché in de (...)

document

type document prom. -- pub. 19/06/2007 numac 2007011296 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Interventie- en Restitutiebureau 29 mei 2007. - Machtigingen Artikel 1. In overeenstemming met de reglementaire bepalingen heeft de Raad van Bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau tijdens zijn op 29 mei 2007 geh 1. De heer Bernard Hennuy, wnd. directeur-generaal; 2. De heer Luc Lemahieu, adviseur-generaal; type document prom. -- pub. 19/06/2007 numac 2007011297 bron belgisch interventie- restitutiebureau Personeel. - Pensionering Bij besluit van de raad van bestuur van 14 maart 2007 wordt aan de heer Roland Danneels, eervol ontslag verleend uit zijn functies van directeur-generaal, met ingang van 1 juni 2007. Het is de heer Roland Danneels v Brussel, 31 mei 2007.
^