Etaamb.openjustice.be
Decreet van 25 mei 2007
gepubliceerd op 19 juni 2007

Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu, energie en openbare werken

bron
vlaamse overheid
numac
2007035897
pub.
19/06/2007
prom.
25/05/2007
ELI
eli/decreet/2007/05/25/2007035897/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 MEI 2007. - Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu, energie en openbare werken (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu, energie en openbare werken. HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK II. - Afvalstoffen

Art. 2.Artikel 24 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, vervangen bij het decreet van 20 april 1994, wordt opgeheven.

Art. 3.In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV, afdeling 5, bestaande uit artikelen 25 tot en met 31, gewijzigd bij de decreten van 20 april 1994 en 13 juli 2001, vervangen door wat volgt : « Afdeling 5. - Dierlijk afval

Art. 25.Het is verboden zich op een andere wijze van dierlijk afval te ontdoen dan overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen betreffende het beheer van afvalstoffen ter aanvulling of uitvoering van de Verordening, vermeld in het vorige lid.

Art. 26.In afwijking van het bepaalde in artikel 17, § 2, en behoudens in de gevallen die uitdrukkelijk bepaald zijn door de Vlaamse Regering, zijn de voortbrengers van dierlijk afval ertoe gehouden die afvalstoffen alleen te melden aan een inrichting die erkend is voor de ophaling ervan.

Behoudens in de gevallen die uitdrukkelijk bepaald zijn door de Vlaamse Regering, is alleen de verwijdering van dierlijk afval door afgifte aan een erkende inrichting toegestaan.

Art. 27.Dierlijk afval wordt opgehaald en verwerkt door de hiertoe erkende of geregistreerde inrichtingen. De Vlaamse Regering bepaalt de regels betreffende de erkenning en registratie.

In de door de Vlaamse Regering bepaalde gevallen kunnen de toezichthoudende ambtenaren zo nodig besluiten dat dit afval kan of moet worden verwijderd door verbranding of begraving.

De erkende inrichtingen melden jaarlijks aan de OVAM de ophalingen die ze ter uitvoering van deze bepaling hebben verricht.

Art. 28.De Vlaamse Regering wijst de categorieën van voortbrengers van dierlijk afval aan, die ertoe gehouden zijn een overeenkomst te sluiten voor de ophaling van dat dierlijk afval met een erkende inrichting als vermeld in artikel 27, eerste lid.

Als niet voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, wordt dit afval door de erkende inrichting opgehaald tegen vergoeding per prestatie. In de erkenning kan de bevoegde overheid de maximumtarieven bepalen die in een dergelijk geval mogen worden toegepast.

De ophaling van dierlijk afval, als het dode landbouwdieren betreft, bij andere personen dan vermeld in het eerste lid, geschiedt kosteloos. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaronder de erkende inrichtingen voor die prestaties worden vergoed door het Vlaamse Gewest.

Aanvullend op de vergoedingen vermeld in het derde lid, kan de Vlaamse Regering een vergoeding toekennen voor andere handelingen van beheer van dierlijk afval. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaronder de in het kader van beheer van dierlijk afval verrichte prestaties worden vergoed lastens het Vlaamse Gewest. »

Art. 4.Artikelen 29, 30 en 31 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 20 april 1994, worden opgeheven.

Art. 5.In artikel 47, § 2, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 22 december 2006, wordt de tweede streep vervangen door wat volgt : « - brandbare afvalstoffen : afvalstoffen met een gloeiverlies > 10 % en een TOC-gehalte > 6 %; ». HOOFDSTUK III. - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Art. 6.In artikel 7, eerste lid, van het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » worden de woorden « het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Wonen; » vervangen door de woorden « het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; ».

Art. 7.Artikel 8 van het decreet van 21 april 2006 houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 8.In hetzelfde decreet worden in artikel 11, eerste en tweede lid, en in artikel 12, eerste lid, de woorden « de gedelegeerd bestuurder » telkens vervangen door « het hoofd van het Agentschap ». HOOFDSTUK IV. - GRB-recuperatie

Art. 8.In artikel 12 van het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), gewijzigd bij het decreet van 21 april 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden « en het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door het Agentschap » geschrapt;2° er wordt een § 3 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 3.In de door de Vlaamse Regering bepaalde gevallen, worden de aangeboden grootschalige geografische gegevens door het Agentschap aan een kwaliteitscontrole onderworpen. Onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald door de Vlaamse Regering, betaalt de betrokken persoon een vergoeding aan het Agentschap die de kosten dekt van die kwaliteitscontrole. » HOOFDSTUK V. - Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen

Art. 9.Artikel 5 van het decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 5.GIS-Vlaanderen bestaat uit het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, alle intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid, alle publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, alle privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, alle Vlaamse openbare instellingen, de provincies en de gemeenten, hierna de deelnemers aan GIS-Vlaanderen te noemen. » HOOFDSTUK VI. - Werkmaatschappijen elektriciteit

Art. 10.Aan artikel 2 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2003, 10 juli 2003 en 30 april 2004, wordt een 35° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 35° werkmaatschappij : de privaatrechtelijke vennootschap waarin de netbeheerder participeert of de publiekrechtelijke rechtspersoon die participeert in de netbeheerder, die in naam en voor rekening van de netbeheerder belast is met de exploitatie van zijn net en de toepassing van openbaredienstverplichtingen. »

Art. 11.Aan artikel 3 van hetzelfde decreet, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt een § 2 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 2. Als een netbeheerder voor de exploitatie van het distributienet en de toepassing van openbaredienstverplichtingen een beroep wil doen op een werkmaatschappij, moet voorafgaandelijk een toestemming verkregen worden van de reguleringsinstantie. In dat geval moet deze werkmaatschappij voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 4, § 3.

De netbeheerder vraagt de toestemming van de reguleringsinstantie binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde termijn. De Vlaamse Regering stelt de procedure vast voor het onderzoek en het verlenen van de toestemming.

Een distributienetbeheerder kan voor de exploitatie van het distributienet en de toepassing van openbaredienstverplichtingen op ieder ogenblik slechts een beroep doen op één werkmaatschappij gedurende de door de netbeheerder bepaalde en door de reguleringsinstantie aanvaarde periode. Die periode kan in ieder geval niet langer zijn dan de duur, bepaald bij zijn aanwijzing, en is hernieuwbaar.

Als een netbeheerder al voor 1 juli 2007 een beroep doet op een werkmaatschappij voor de exploitatie van het distributienet en de toepassing van openbaredienstverplichtingen, brengt hij de reguleringsinstantie hiervan op de hoogte binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde termijn. De reguleringsinstantie onderzoekt of de werkmaatschappij in kwestie voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 4, § 3, en verleent in voorkomend geval de toestemming. »

Art. 12.Aan artikel 4 van hetzelfde decreet, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, worden een § 2 en een § 3 toegevoegd, die luiden als volgt : « § 2. De voorwaarden voor beheersmatige en juridische onafhankelijkheid, vermeld in § 1, 4°, hebben betrekking op de activiteiten van de netbeheerder, de deelneming van andere ondernemingen in de netbeheerder, de deelneming van de netbeheerder in andere ondernemingen, de verhouding van de netbeheerder tot derden, het bestuursorgaan van de netbeheerder, het orgaan dat belast is met de dagelijkse leiding van de netbeheerder en de personeelsleden van de netbeheerder. § 3. De Vlaamse Regering stelt, na advies van de reguleringsinstantie, de voorwaarden vast waaraan de werkmaatschappijen moeten voldoen. Die voorwaarden hebben in ieder geval betrekking op : 1° de voorwaarden vermeld in §§ 1 en 2 van dit artikel;2° de (mede)zeggenschap van de netbeheerder over de werkmaatschappij. »

Art. 13.In artikel 6 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 1° worden tussen de woorden « van de netbeheerder » en de woorden « die de onafhankelijkheid van het beheer » de woorden « of de werkmaatschappij » ingevoegd;2° in 2° worden tussen de woorden « van de netbeheerder » en de woorden « aan zijn verplichtingen » de woorden « of de werkmaatschappij » ingevoegd.

Art. 14.In artikel 7, § 2, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 19 mei 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « De netbeheerder kan » vervangen door de woorden « De netbeheerder en de werkmaatschappij kunnen »;2° in het tweede lid wordt de zin « De overige netbeheerders kunnen geen andere activiteiten ondernemen inzake de productie van elektriciteit, dan de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling in productie-installaties waarvan hij op 1 oktober 2006 eigenaar is, en die aangesloten zijn op het distributienet dat door hem beheerd wordt. » vervangen door de zin « De overige netbeheerders en de werkmaatschappijen kunnen geen andere activiteiten ondernemen voor de productie van elektriciteit, dan de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling in productie-installaties waarvan de netbeheerder op 1 oktober 2006 eigenaar is, en die aangesloten zijn op het distributienet dat door hen beheerd wordt. »; 3° de woorden « van zijn eigen verbruik en/of zijn netverliezen » worden vervangen door de woorden « van het eigen verbruik van de netbeheerder en/ of de werkmaatschappij en/of de netverliezen ».

Art. 15.In artikel 9 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « De netbeheerder onthoudt » worden vervangen door de woorden « De netbeheerder en de werkmaatschappij onthouden »;2° de zin « De persoonlijke en commerciële gegevens die hij verwerft van de afnemers bij de uitoefening van zijn taken, moet hij strikt vertrouwelijk behandelen.» wordt vervangen door de zin « De persoonlijke en commerciële gegevens die zij verwerven van de afnemers bij de uitoefening van hun taken, moeten zij strikt vertrouwelijk behandelen. »

Art. 16.In artikel 10, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de eerste zin worden tussen de woorden « De personeelsleden van de netbeheerder » en de woorden « zijn gebonden door het beroepsgeheim » de woorden « en van de werkmaatschappij » ingevoegd;2° in de tweede zin worden tussen de woorden « op grond van hun functie bij de netbeheerder » en de woorden « in het kader van de uitvoering van hun taken » de woorden « of de werkmaatschappij » ingevoegd. HOOFDSTUK VII. - Werkmaatschappijen gas

Art. 17.Aan artikel 3 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt, gewijzigd bij het decreet van 22 december 2006, wordt een 38° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 38° werkmaatschappij : de privaatrechtelijke vennootschap waarin de netbeheerder participeert of de publiekrechtelijke rechtspersoon die participeert in de netbeheerder, die in naam en voor rekening van de netbeheerder belast is met de exploitatie van zijn net en de toepassing van openbaredienstverplichtingen. »

Art. 18.Aan artikel 4 van hetzelfde decreet, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt een § 2 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 2. Als een aardgasnetbeheerder voor de exploitatie van het aardgasdistributienet en de toepassing van openbaredienstverplichtingen een beroep wil doen op een werkmaatschappij, moet voorafgaandelijk een toestemming verkregen worden van de VREG. In dat geval moet deze werkmaatschappij voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 5, § 3. De aardgasnetbeheerder vraagt de toestemming van de VREG binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde termijn. De Vlaamse Regering stelt de procedure vast voor het onderzoek en het verlenen van de toestemming.

Een aardgasnetbeheerder kan voor de exploitatie van het aardgasdistributienet en de toepassing van openbaredienstverplichtingen op ieder ogenblik slechts een beroep doen op één werkmaatschappij gedurende de door de aardgasnetbeheerder bepaalde en door de VREG aanvaarde periode. Die periode kan in ieder geval niet langer zijn dan de duur, bepaald bij zijn aanwijzing, en is hernieuwbaar.

Als een aardgasnetbeheerder al voor 1 juli 2007 een beroep doet op een werkmaatschappij voor de exploitatie van het aardgasdistributienet en de toepassing van openbaredienstverplichtingen, brengt hij de VREG hiervan op de hoogte binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde termijn. De VREG onderzoekt of de werkmaatschappij in kwestie voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 5, § 3, en verleent in voorkomend geval toestemming. »

Art. 19.Aan artikel 5 van hetzelfde decreet wordt een § 3 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 3. De Vlaamse Regering stelt, na advies van de VREG, de voorwaarden vast waaraan de werkmaatschappijen moeten voldoen; deze hebben in ieder geval betrekking op : 1° de voorwaarden vermeld in §§ 1 en 2;2° de (mede)zeggenschap van de aardgasnetbeheerder over de werkmaatschappij.»

Art. 20.In artikel 7 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 1° worden tussen de woorden « van de aardgasnetbeheerder » en « die de onafhankelijkheid van » de woorden « of de werkmaatschappij » ingevoegd;2° in 2° worden tussen de woorden « grove tekortkoming van de aardgasnetbeheerder » en « aan zijn verplichtingen » de woorden « of de werkmaatschappij » ingevoegd.

Art. 21.In artikel 8, § 1bis, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 19 mei 2006, worden de woorden « De netbeheerder kan » vervangen door de woorden « De aardgasnetbeheerder en de werkmaatschappij kunnen ».

Art. 22.In artikel 10 van hetzelfde decreet worden de woorden « De aardgasnetbeheerder onthoudt » vervangen door de woorden « De aardgasnetbeheerder en de werkmaatschappij onthouden » en wordt de zin « De persoonlijke en commerciële gegevens die hij van de afnemers verwerft bij de uitoefening van zijn taken, moet hij strikt vertrouwelijk behandelen. » vervangen door de zin « De persoonlijke en commerciële gegevens die ze van de afnemers verwerven bij de uitoefening van hun taken, moeten ze strikt vertrouwelijk behandelen. »

Art. 23.In artikel 11, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de eerste zin tussen de woorden « De personeelsleden van de aardgasnetbeheerder » en de woorden « zijn gebonden door het beroepsgeheim » worden de woorden « en van de werkmaatschappij » ingevoegd;2° in de tweede zin tussen de woorden « op grond van hun functie bij de aardgasnetbeheerder » en de woorden « in het kader van de uitvoering van hun taken » worden de woorden « of de werkmaatschappij » ingevoegd.

Art. 24.In artikel 7, § 2, eerste lid, van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt worden tussen de woorden « een netbeheerder, een aardgasnetbeheerder, » en de woorden « een houder van een leveringsvergunning, een tussenpersoon, » de woorden « een werkmaatschappij » ingevoegd. HOOFDSTUK VIII. - Aansluiting van productie-installaties van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling op het distributienet voor elektriciteit

Art. 25.In het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, het laatst gewijzigd bij decreet van 30 juni 2006, wordt een artikel 25quinquies ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Artikel 25quinquies.De aanvrager van een nieuwe aansluiting op het distributienet voor een productie-installatie van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling draagt de kosten voor de aansluiting op het distributienet.

De kosten voor de aanleg van de elektrische leidingen over de eerste duizend meter op het openbaar domein tussen het distributienet en de productieinstallatie zijn in dat geval ten laste van de distributienetbeheerder voor zover het aansluitingsvermogen van die productie-installatie niet hoger is dan 5 MVA. De aanvrager van de aansluiting draagt alle overige kosten bij een nieuwe aansluiting van een productie-installatie van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling op het distributienet.

De kosten, vermeld in het tweede lid, die ten laste van de netbeheerder gelegd worden, worden beschouwd als kosten ten gevolge van de openbaredienstverplichtingen van de netbeheerder als netbeheerder. » HOOFDSTUK IX. - Aansluiting van productie-installaties van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling op het aardgasdistributienet

Art. 26.In het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt, gewijzigd bij de decreten van 5 juli 2002, 30 april 2004, 19 mei 2006, 30 juni 2006 en 22 december 2006, wordt een artikel 22bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Artikel 22bis.De aanvrager van een nieuwe aansluiting op het aardgasdistributienet voor een productie-installatie van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling draagt de kosten voor de aansluiting op de aardgasleiding.

De kosten voor de aanleg van de aardgasleidingen over de eerste duizend meter op het openbaar domein tussen het aardgasdistributienet en de productie-installatie zijn ten laste van de aardgasnetbeheerder voor zover de aansluitingscapaciteit van die productie-installatie niet hoger is dan 2 500 m3/h. De aanvrager van de aansluiting draagt alle overige kosten bij een nieuwe aansluiting van een productieinstallatie van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling op het aardgasdistributienet.

De kosten, vermeld in het tweede lid, die ten laste van de netbeheerder gelegd worden, worden beschouwd als kosten tengevolge van de openbaredienstverplichtingen van de netbeheerder als netbeheerder. » HOOFDSTUK X. - Wijzigingen in het Elektriciteitsdecreet wat betreft sanctiebepalingen inzake openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik en betreffende informatie over en sensibilisering voor het elektriciteitsverbruik en de elektriciteitskosten van de eindafnemers

Art. 27.Aan artikel 2 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2003, 10 juli 2003 en 30 april 2004, worden een 36° tot en met een 40° toegevoegd, die luiden als volgt : « 36° actieverplichting : een door de Vlaamse Regering aan de netbeheerders in het kader van een openbaredienstverplichting opgelegde REG-actie; 37° financieringsverbintenis : een door de Vlaamse Regering aan de netbeheerders in het kader van een openbaredienstverplichting opgelegde verplichting tot het financieren van rationeel energiegebruik;38° middelenverplichting : een door de Vlaamse Regering aan de netbeheerders in het kader van een openbaredienstverplichting opgelegde verplichting om een deel van hun budget te besteden aan eigen REG-acties;39° REG-actieplan : actieplan voor de bevordering van het rationeel energiegebruik;40° Vlaams Energieagentschap : het agentschap, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap, het Vlaams Energieagentschap.»

Art. 28.In artikel 37 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 19 mei 2006 en 30 juni 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan § 1 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De administratieve geldboete, vermeld in § 1, kan enkel worden opgelegd, voor zover er geen specifieke administratieve sanctie, als vermeld in afdeling II en afdeling III, kan worden opgelegd.»; 2° § 2bis wordt opgeheven;3° in §§ 3 en 7 wordt het woord « § 2bis » geschrapt.

Art. 29.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij decreet van 30 juni 2006, wordt aan hoofdstuk X, waarvan het artikel 36 « Afdeling I - Strafrechtelijke sancties » en het artikel 37 « Afdeling II - Sancties opgelegd door de VREG » zullen vormen, een afdeling III toegevoegd, bestaande uit artikelen 37bis en 37ter, die luidt als volgt : « Afdeling III. - Sancties opgelegd door het Vlaams Energieagentschap

Artikel 37bis.§ 1. Het Vlaams Energieagentschap kan de netbeheerders verplichten tot naleving van artikel 19, 1°, f) en h), van dit decreet of de uitvoeringsbesluiten van dit decreet binnen de door het Vlaams Energieagentschap bepaalde termijn. Als een netbeheerder bij het verstrijken van die termijn in gebreke blijft, kan het Vlaams Energieagentschap een administratieve geldboete opleggen.

Die administratieve geldboete mag per kalenderdag niet lager zijn dan 1.000 euro, noch hoger zijn dan 100.000 euro, noch in totaal hoger zijn dan 2 miljoen euro of 1 procent van de omzet die de betrokken netbeheerder heeft gerealiseerd op de Vlaamse energiemarkt tijdens het laatste afgelopen boekjaar. § 2. Het Vlaams Energieagentschap kan de netbeheerder een administratieve geldboete opleggen van 10 cent per kilo wattuur te weinig bespaarde primaire energie ten opzichte van de opgelegde hoeveelheid primaire energiebesparing per categorie van afnemers. § 3. Bij niet-naleving van het REG-actieplan kan het Vlaams Energieagentschap een administratieve geldboete opleggen die niet lager is dan 1.000 euro en niet hoger dan 100.000 euro per inbreuk. § 4. Bij niet-naleving van een actieverplichting kan het Vlaams Energieagentschap aan de netbeheerder een administratieve geldboete opleggen die niet lager mag zijn dan 1.000 euro noch hoger dan 1 procent van de omzet die de betrokken overtreder heeft gerealiseerd op de Vlaamse energiemarkt tijdens het laatste afgelopen boekjaar. § 5. Bij niet-naleving van een middelenverplichting of financieringsverbintenis kan het Vlaams Energieagentschap aan de netbeheerder een administratieve geldboete opleggen die het drievoudige bedraagt van het deel van de middelenverplichting of financieringsverbintenis dat niet werd nageleefd. § 6. Als een ontwerp-REG-actieplan niet voldoet aan de voorwaarden voor vorm en inhoud die door de Vlaamse Regering werden vastgelegd, kan het Vlaams Energieagentschap de netbeheerder aanmanen om binnen een gestelde termijn de betreffende voorwaarden na te leven.

Als de netbeheerder bij het verstrijken van de termijn, vermeld in het eerste lid, in gebreke blijft, legt het Vlaams Energieagentschap een administratieve geldboete op van 1.000 euro per kalenderdag dat de termijn, vermeld in het eerste lid, wordt overschreden. § 7. Als een ontwerp-REG-rapport niet de door de Vlaamse Regering vastgelegde gegevens bevat, kan het Vlaams Energieagentschap de netbeheerder aanmanen om binnen een gestelde termijn de betreffende gegevens aan te leveren.

Als de netbeheerder bij het verstrijken van de termijn, vermeld in het eerste lid, in gebreke blijft, legt het Vlaams Energieagentschap een administratieve geldboete op van 1.000 euro per kalenderdag dat de termijn, vermeld in het eerste lid, wordt overschreden. § 8. Als een ontwerp-REG-actieplan, een definitieve lijst van acties, de reserveacties, de aanvraagformulieren of het ontwerp-REG-rapport niet tijdig worden ingediend, kan het Vlaams Energieagentschap de netbeheerder een administratieve geldboete opleggen van 1.000 euro per kalenderdag dat de opgelegde termijnen worden overschreden.

Artikel 37ter.§ 1. De betrokkene wordt van de beslissing tot het opleggen van de administratieve geldboete in kennis gesteld met een aangetekende brief met ontvangstmelding. De met redenen omklede kennisgeving vermeldt het bedrag van de administratieve geldboete, de bepalingen in de regelgeving die van belang zijn, evenals de beroepsmogelijkheid. § 2. Het Vlaams Energieagentschap beslist over de gemotiveerde verzoeken om kwijtschelding, vermindering of uitstel van betaling van de administratieve geldboeten, vermeld in artikel 37bis, die de betrokkene met een aangetekende brief tot het Vlaams Energieagentschap richt. Het verzoek schorst de bestreden beslissing.

De verzoeken, vermeld in het eerste lid, worden binnen vijftien kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de afgifte op de post van de aangetekende brief, vermeld in § 1, gericht aan het Vlaams Energieagentschap.

De beslissing van het Vlaams Energieagentschap wordt binnen dertig kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de afgifte op de post van het in het eerste lid bedoelde verzoek, ter kennis gebracht van de indiener van het verzoekschrift. Met een met redenen omklede aangetekende brief, gericht aan de indiener van het verzoek, kan het Vlaams Energieagentschap de voormelde termijn eenmalig verlengen met dertig kalenderdagen. Als de beslissing niet is verzonden binnen de gestelde termijn, wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd. § 3. Binnen een termijn van negentig dagen na de betekening van de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete kan de betrokkene bij gerechtsdeurwaardersexploot, houdende dagvaarding van het Vlaamse Gewest, bij de rechtbank van eerste aanleg beroep aantekenen tegen het opleggen van de administratieve geldboete, vermeld in artikel 37bis.

Het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete, op grond van artikel 37bis, bij de rechtbank van eerste aanleg werkt schorsend. § 4. Als de betrokkene het oneens is met de berekening van de administratieve geldboete, opgelegd volgens artikel 37bis, kan hij binnen vijftien kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de afgifte op de post van de aangetekende brief, vermeld in § 1, het Vlaams Energieagentschap per aangetekende brief op de hoogte brengen van de materiële vergissingen of rekenfouten die bij de berekening gemaakt zouden zijn. Na het verstrijken van die termijn is de beslissing definitief.

Het Vlaams Energieagentschap kan zijn beslissing herroepen of het bedrag van de administratieve geldboete aanpassen indien blijkt dat er materiële vergissingen of rekenfouten gemaakt zijn. In dat geval vindt een nieuwe kennisgeving plaats. § 5. De administratieve geldboete moet worden betaald binnen zestig kalenderdagen na de kennisgeving van de definitieve beslissing. § 6. De vordering tot betaling van de administratieve geldboete verjaart na verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag waarop ze is ontstaan. § 7. De verjaring wordt gestuit op de wijze en onder de voorwaarden, bepaald in artikel 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. § 8. Als de betrokken persoon in gebreke blijft bij het betalen van de administratieve geldboete, wordt de geldboete bij dwangbevel ingevorderd. De Vlaamse Regering wijst de ambtenaren aan die gelast zijn dwangbevelen te geven en uitvoerbaar te verklaren. Die dwangbevelen worden betekend bij deurwaardersexploot met bevel tot betaling. Op het dwangbevel zijn de bepalingen van toepassing van deel V van het Gerechtelijk Wetboek houdende bewarend beslag en middelen tot tenuitvoerlegging. § 9. De opbrengst van de administratieve geldboeten, vermeld in artikel 37bis, wordt gestort in het Energiefonds, vermeld in artikel 20. » HOOFDSTUK XI.- Wijzigingen in het Aardgasdecreet wat betreft sanctiebepalingen inzake openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik en betreffende informatie over en sensibilisering voor het aardgasverbruik en de aardgaskosten van de eindafnemers

Art. 30.Aan artikel 3 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt, gewijzigd bij het decreet van 22 december 2006, worden een 39° tot en met een 42° toegevoegd, die luiden als volgt : « 39° actieverplichting : een door de Vlaamse Regering aan de aardgasnetbeheerders in het kader van een openbaredienstverplichting opgelegde REG-actie; 40° financieringsverbintenis : een door de Vlaamse Regering aan de aardgasnetbeheerders in het kader van een openbaredienstverplichting opgelegde verplichting tot het financieren van rationeel energiegebruik;41° middelenverplichting : een door de Vlaamse Regering aan de aardgasnetbeheerders in het kader van een openbaredienstverplichting opgelegde verplichting om een deel van hun budget te besteden aan eigen REG-acties;42° Vlaams Energieagentschap : het agentschap, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap, het Vlaams Energieagentschap.»

Art. 31.Aan artikel 46, § 1, van hetzelfde decreet wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De administratieve geldboete, vermeld in deze paragraaf, kan enkel worden opgelegd, voor zover er geen specifieke administratieve sanctie, als vermeld in afdeling II en afdeling III, kan worden opgelegd. »

Art. 32.In hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 5 juli 2002, 30 april 2004, 19 mei 2006, 30 juni 2006 en 22 december 2006 wordt aan hoofdstuk X, waarvan het artikel 45 « Afdeling I - Strafrechtelijke sancties » en artikelen 46 tot en met 51 « Afdeling II - Sancties opgelegd door de VREG » zullen vormen, een afdeling III toegevoegd, bestaande uit artikelen 51bis en 51 ter, die luidt als volgt : « Afdeling III. - Sancties opgelegd door het Vlaams Energieagentschap

Artikel 51bis.§ 1. Het Vlaams Energieagentschap kan de aardgasnetbeheerders verplichten tot naleving van artikel 18, 1°, f) en h), van dit decreet of van de uitvoeringsbesluiten van dit decreet binnen de door het Vlaams Energieagentschap bepaalde termijn. Als een aardgasnetbeheerder bij het verstrijken van die termijn in gebreke blijft, kan het Vlaams Energieagentschap een administratieve geldboete opleggen.

Die administratieve geldboete mag per kalenderdag niet lager zijn dan 1.000 euro, noch hoger zijn dan 100.000 euro, noch in totaal hoger zijn dan 2 miljoen euro of 1 procent van de omzet die de betrokken netbeheerder heeft gerealiseerd op de Vlaamse energiemarkt tijdens het laatste afgelopen boekjaar. § 2. Bij niet-naleving van een actieverplichting kan het Vlaams Energieagentschap aan de aardgasnetbeheerder een administratieve geldboete opleggen die niet lager mag zijn dan 1.000 euro noch hoger dan 1 procent van de omzet die de betrokken overtreder heeft gerealiseerd op de Vlaamse energiemarkt tijdens het laatste afgelopen boekjaar. § 3. Bij niet-naleving van een middelenverplichting of financieringsverbintenis kan het Vlaams Energieagentschap aan de aardgasnetbeheerder een administratieve geldboete opleggen die het drievoudige bedraagt van het deel van de middelenverplichting of financieringsverbintenis dat niet werd nageleefd.

Artikel 51ter.§ 1. De betrokkene wordt van de beslissing tot het opleggen van de administratieve geldboete in kennis gesteld met een aangetekende brief met ontvangstmelding. De met reden omklede kennisgeving vermeldt het bedrag van de administratieve geldboete, de bepalingen in de regelgeving die van belang zijn, evenals de beroepsmogelijkheid. § 2. Het Vlaams Energieagentschap beslist over de gemotiveerde verzoeken om kwijtschelding, vermindering of uitstel van betaling van de administratieve geldboeten, vermeld in artikel 51bis, die de betrokkene met een aangetekende brief tot het Vlaams Energieagentschap richt. Het verzoek schorst de bestreden beslissing.

De verzoeken, vermeld in het eerste lid, worden binnen vijftien kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de afgifte op de post van de aangetekende brief, vermeld in § 1, gericht aan het Vlaams Energieagentschap.

De beslissing van het Vlaams Energieagentschap wordt binnen dertig kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de afgifte op de post van het in het eerste lid bedoelde verzoek, ter kennis gebracht van de indiener van het verzoekschrift. Met een met redenen omklede aangetekende brief, gericht aan de indiener van het verzoek, kan het Vlaams Energieagentschap de voormelde termijn eenmalig verlengen met dertig kalenderdagen. Als de beslissing niet is verzonden binnen de gestelde termijn, wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd. § 3. Binnen een termijn van negentig dagen na de betekening van de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete kan de betrokkene bij gerechtsdeurwaardersexploot, houdende dagvaarding van het Vlaamse Gewest, bij de rechtbank van eerste aanleg beroep aantekenen tegen het opleggen van de administratieve geldboete, vermeld in artikel 51bis.

Het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete, op grond van artikel 51bis, bij de rechtbank van eerste aanleg werkt schorsend. § 4. Als de betrokkene het oneens is met de berekening van de administratieve geldboete, opgelegd volgens artikel 51bis, kan hij binnen vijftien kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de afgifte op de post van de aangetekende brief, vermeld in § 1, het Vlaams Energieagentschap per aangetekende brief op de hoogte brengen van de materiële vergissingen of rekenfouten die bij de berekening gemaakt zouden zijn. Na het verstrijken van deze termijn is de beslissing definitief.

Het Vlaams Energieagentschap kan haar beslissing echter herroepen of het bedrag van de administratieve geldboete aanpassen als blijkt dat er materiële vergissingen of rekenfouten gemaakt zijn. In dat geval vindt een nieuwe kennisgeving plaats. § 5. De administratieve geldboete moet worden betaald binnen zestig kalenderdagen na de kennisgeving van de definitieve beslissing. § 6. De vordering tot betaling van de administratieve geldboete verjaart na verloop van vijfjaar, te rekenen vanaf de dag waarop ze is ontstaan. § 7. De verjaring wordt gestuit op de wijze en onder de voorwaarden, bepaald in artikel 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. § 8. Als de betrokken persoon in gebreke blijft bij het betalen van de administratieve geldboete, wordt de geldboete bij dwangbevel ingevorderd. De Vlaamse Regering wijst de ambtenaren aan die gelast zijn dwangbevelen te geven en uitvoerbaar te verklaren. Die dwangbevelen worden betekend bij deurwaardersexploot met bevel tot betaling. Op het dwangbevel zijn de bepalingen van toepassing van deel V van het Gerechtelijk Wetboek houdende bewarend beslag en middelen tot tenuitvoerlegging. § 9. De opbrengst van de administratieve geldboeten, vermeld in artikel 51bis, komt ten gunste van het Energiefonds, vermeld in artikel 20 van het Elektriciteitsdecreet. » HOOFDSTUK XII. - Toepassingsgebied van openbaredienstverplichtingen

Art. 33.In artikel 2 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt worden een 33° en 34° toegevoegd, die luiden als volgt : « 33° toegangshouder : persoon die een contract heeft afgesloten met een netbeheerder of de beheerder van het transmissienet met betrekking tot de toegang tot diens net via een bepaald afnamepunt; 34° toegangsregister : register, beheerd door een netbeheerder of de beheerder van het transmissienet, waarbij voor ieder afnamepunt op diens net de toegangshouder geregistreerd staat.»

Art. 34.In artikel 23 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan § 1 wordt een lid toegevoegd dat luidt als volgt : « Indien in het toegangsregister geen leverancier vermeld staat als toegangshouder voor het betrokken afnamepunt, wordt de verplichting, bedoeld in het eerste lid, voor wat de leveringen aan het betrokken afnamepunt betreft, opgelegd aan de persoon die er wel vermeld staat als toegangshouder.»; 2° in het eerste lid van § 2 worden de woorden « door een leverancier » geschrapt;3° in het eerste lid van § 2 worden de woorden « Ev gelijk is aan de totale hoeveelheid elektriciteit, uitgedrukt in MWh, die door de leverancier werd geleverd aan zijn eindafnemers in het jaar n-1 » vervangen door de woorden « Ev gelijk is aan de totale hoeveelheid elektriciteit uitgedrukt in MWh die in het jaar n-1 afgenomen werd op afnamepunten gelegen in het Vlaams Gewest waarop de betrokken persoon geregistreerd stond als toegangshouder in het toegangsregister van de betrokken netbeheerder of beheerder van het transmissienet, waarbij de afname per afname-punt wordt beperkt tot de afname tijdens de periode waarin de betrokken persoon geregistreerd stond als toegangshouder.»; 4° in het tweede lid van § 2 worden 1° en 2° vervangen door wat volgt : « 1° per afnamepunt waarop in het jaar n-1 meer dan 20 000 MWh, maar minder dan 100 000 MWh elektriciteit werd afgenomen, 25 % van het verschil tussen deze afname, uitgedrukt in MWh, en 20 000 MWh, pro rata de hoeveelheid elektriciteit die werd afgenomen op het afnamepunt gedurende de periode in het jaar n-1 waarin de betrokken persoon toegangshouder was;2° per afnamepunt waarop in het jaar n-1 meer dan 100 000 MWh werd afgenomen, 20000 Mwh vermeerderd met 50 % van het verschil tussen de afname, uitgedrukt in MWh, en 100 000 MWh, pro rata de hoeveelheid elektriciteit die werd afgenomen op het afnamepunt gedurende de periode in het jaar n-1 waarin de betrokken persoon toegangshouder was.»

Art. 35.In § 2 van artikel 25bis van hetzelfde decreet worden tussen de woorden « de Vlaamse Regering kan leveranciers aan eindafnemers, aangesloten op het distributienet of het transmissienet, » en de woorden « de verplichting opleggen », de woorden « en toegangshouders » toegevoegd. » HOOFDSTUK XIII. - Riviervisserij

Art. 36.In artikel 9 van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, vervangen bij decreet van 19 december 2003, wordt 1° vervangen door wat volgt : « 1° het visverlof waarmee kinderen beneden de volle veertien jaar en niet vergezeld van hun vader, moeder of voogd, alle dagen met één hengel mogen vissen, is gratis. Dat visverlof wordt het jeugdvisverlof genoemd. Als dat jeugdvisverlof afgegeven wordt tijdens het jaar waarin een kind veertien jaar oud wordt, blijft het geldig tot het einde van dat jaar. De op basis van het jeugdvisverlof gevangen vis moet onmiddellijk en voorzichtig vrijgelaten worden in het water van herkomst; ». HOOFDSTUK XIV. - Natuurbehoud

Art. 37.In artikel 27, § 3, van het decreet van 21 oktober 1997 op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, ingevoegd bij het decreet van 19 juli 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden « bestendige deputatie » vervangen door het woord « provincieraad »;2° in het derde lid worden de woorden « artikel 30 » vervangen door de woorden « artikel 30, § 1, »;3° er wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Een volgens artikel 30, § 2, vastgesteld afbakeningsplan van een natuurverbindingsgebied kan worden opgeheven door een gewestelijk of een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan of door afbakeningen op basis van artikelen 21 of 30, § 1.»

Art. 38.Aan artikel 30 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt een § 2 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 2. De bestendige deputatie bakent de natuurverbindingsgebieden af.

De Vlaamse Regering bepaalt de procedure. » . HOOFDSTUK XV. - Eigen Vermogen Flanders Hydraulics - samenstelling beheerscommissie

Art. 39.In artikel 6 van het decreet van 31 januari 2003 betreffende de oprichting van een Eigen Vermogen Flanders Hydraulics wordt § 2 vervangen door wat volgt : « § 2. De leden van de beheerscommissie zijn : 1° het hoofd van de cel Internationale Betrekkingen, afdeling Haven- en Waterbeleid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, die ambtshalve voorzitter van de beheerscommissie is;2° de secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, of zijn vertegenwoordiger;3° de administrateur-generaal van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, of zijn vertegenwoordiger;4° het afdelingshoofd van de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium, departement Mobiliteit en Openbare Werken;5° een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begroting, die door hem aangewezen is;6° een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, die door hem aangewezen is.»

Art. 40.In artikel 9, § 1, van hetzelfde decreet worden het eerste lid en het tweede lid vervangen door wat volgt : « Ieder jaar stelt de beheerscommissie de begroting vast van de uitgaven voor het volgende begrotingsjaar, alsmede de middelen van het EVFH om die uitgaven te dekken. Voor het indienen van de begroting volgt de beheerscommissie de nadere regelen zoals vastgesteld in de begrotingsinstructies tot de opmaak van de algemene uitgaven- en middelenbegroting.

Ieder jaar, vóór 15 maart, stelt de beheerscommissie de rekening van het EVFH van het vorige begrotingsjaar op. » HOOFDSTUK XVI. - Decreet Integraal Waterbeleid

Art. 41.In artikel 3, § 2, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid wordt een 4°bis ingevoegd, dat luidt als volgt : « 4°bis zwemwater : elk oppervlaktewater, met inbegrip van de territoriale zee waarvoor het Vlaamse Gewest bevoegd is, waarin naar verwachting een groot aantal mensen zal zwemmen, en waar zwemmen niet permanent verboden is of waarvoor geen permanent negatief zwemadvies bestaat; ».

Art. 42.In artikel 8, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « De overheid die over een vergunning, plan of programma moet beslissen » vervangen door de woorden « De overheid die moet beslissen over een vergunning, plan of programma als vermeld in § 5 »;2° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De overheid die oordeelt over de afgifte van een stedenbouwkundig of planologisch attest, vermeld in artikelen 135, § 2, en 145ter, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, dient in redelijkheid na te gaan of de aanvraag door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen de watertoets kan doorstaan.»

Art. 43.In artikel 8, § 2, van hetzelfde decreet wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « De beslissing die de overheid neemt in het kader van § 1 wordt gemotiveerd, waarbij in elk geval rekening wordt gehouden met de relevante doelstellingen en beginselen van het integraal waterbeleid. »

Art. 44.In artikel 8, § 3, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden tussen de woorden « De overheid die moet beslissen over een vergunningsaanvraag » en de woorden « kan advies vragen over » de woorden « of de overheid die in de door de Vlaamse Regering vastgestelde gevallen de watertoets toepast op de afgifte van een stedenbouwkundig of planologisch attest » ingevoegd;2° in het derde lid worden de woorden « Zolang geen plannen als bedoeld in hoofdstuk VI zijn vastgesteld of in het in § 1, tweede lid, bedoelde geval, moet de vergunningverlenende overheid bij twijfel » vervangen door de woorden « In de door de Vlaamse Regering vastgestelde gevallen moet de vergunningverlenende overheid of de overheid die oordeelt over de afgifte van een stedenbouwkundig of planologisch attest ».

Art. 45.In artikel 8, § 5, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° voor het eerste lid worden vier leden ingevoegd, die luiden als volgt : « De volgende vergunningen worden in ieder geval onderworpen aan de watertoets : 1° de stedenbouwkundige vergunning als vermeld in artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;2° de verkavelingsvergunning als vermeld in artikel 101 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;3° voor zover als relevant, gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag, de milieuvergunning als vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning;4° de vergunning voor een watervang als vermeld in artikel 80 van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991;5° de machtiging voor het uitvoeren van buitengewone werken van verbetering, vermeld in artikel 12 van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;6° de vergunning, vermeld in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. De volgende plannen en programma's worden in ieder geval onderworpen aan de watertoets : 1° een ruimtelijk uitvoeringsplan en een algemeen en bijzonder plan van aanleg als vermeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996;2° een plan van de nieuwe wegen en afwateringen, landschapsplan en herverkavelingsplan als vermeld in de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet;3° een inrichtingsplan inzake landinrichting als vermeld in het decreet van 21 december 1988 houdende de oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij;4° de plannen en programma's, vermeld in artikel 27, § 2, 7°, van dit decreet;5° waterhuishoudingsplannen van Polders en Wateringen als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2002 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de procedure inzake subsidiëring van deze werken;6° natuurrichtplannen als vermeld in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. De Vlaamse Regering kan in aanvulling op het eerste en tweede lid een lijst vaststellen van vergunningen, plannen en programma's die aan de watertoets moeten worden onderworpen. Ze kan ook een lijst vaststellen van subcategorieën van programma's, plannen en vergunningen waarvoor in afwijking van § 5, eerste lid, 1° en 2°, en tweede lid, 1°, geen watertoets is vereist, als die wegens de aard, omvang en locatie ervan geen schadelijk effect kunnen veroorzaken.

Als voor dezelfde activiteit verschillende vergunningen zijn vereist, kan de overheid die beslist over een vergunning voor een activiteit die al het voorwerp heeft uitgemaakt van een andere vergunning die aan de watertoets werd onderworpen, oordelen dat die watertoets volstaat in het kader van de vergunning waarover ze beslist. Voor opeenvolgende programma's, plannen en vergunningen die betrekking hebben op hetzelfde plangebied, kan de overheid die beslist over een programma, plan of vergunning, oordelen dat een eerder uitgevoerde watertoets volstaat. »; 2° in het vijfde lid wordt tussen de woorden « De Vlaamse Regering kan » en de woorden « algemene richtlijnen uitvaardigen » het woord « ook » ingevoegd.

Art. 46.In hetzelfde decreet wordt in afdeling I van hoofdstuk VII een onderafdeling Ibis, bestaande uit een artikel 51bis, ingevoegd, die luidt als volgt : « Onderafdeling Ibis. - Vaststellen en beheer van de zwemwaterkwaliteit

Artikel 51bis.Met het oog op het behoud, de bescherming en de verbetering van een bijzondere milieukwaliteit voor zwemwater en de bescherming van de gezondheid van de mens worden, overeenkomstig de Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG, door de Vlaamse Regering de volgende bepalingen vastgesteld : 1° de afbakening van zwemwateren en het bepalen van het badseizoen;2° de controle en de indeling van de zwemwaterkwaliteit;3° het beheer van de zwemwaterkwaliteit;4° het verstrekken van informatie aan het publiek, alsook de organisatie van de inspraak voor het publiek, over de zwemwaterkwaliteit.» HOOFDSTUK XVII. - Interne werking MiNa-raad

Art. 47.In artikel 2 van het decreet van 30 april 2004 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel « Strategische adviesraad » en tot wijziging van diverse andere decreten, wordt aan artikel 11.4.1 een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De raad regelt zijn werking in een huishoudelijk reglement dat ten minste de samenstelling, werking en bevoegdheden van het dagelijks bestuur bepaalt, alsook de bevoegdheden van de voorzitter en de directeur. De directeur maakt van rechtswege deel uit van het dagelijks bestuur. Noch het dagelijks bestuur, noch de voorzitter, noch de directeur kunnen worden belast met het vaststellen van een advies. » HOOFDSTUK XVIII. - Bevoegde autoriteit voor de in- en uitvoer van afvalstoffen

Art. 48.Aan artikel 10.3.3, § 2, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij het decreet van 22 april 2005, wordt een 11° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 11° het optreden als bevoegde autoriteit voor het Vlaamse Gewest in het kader van de Europese regelgeving betreffende de overbrenging van afvalstoffen. » HOOFDSTUK XIX. - Overgangsbepaling Plan-MER

Art. 49.Hoofdstuk II van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals vervangen door het decreet van 27 april 2007, is van toepassing op ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarvan de plenaire vergadering gehouden wordt zes maanden na de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk II van titel IV van het decreet van 5 april 1995, zoals vervangen door het decreet van 27 april 2007. » HOOFDSTUK XX. - Inwerkingtreding

Art. 50.Dit decreet treedt in werking op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad met uitzondering van : 1° artikel 5, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2007;2° artikel 7, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2006;3° artikel 36, dat uitwerking heeft met ingang van 27 december 2006;4° artikel 49, dat in werking treedt op 1 mei 2007. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 25 mei 2007.

De Minister-President van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, K. PEETERS _______ Nota (1) Zitting 2006-2007. Stukken. - Ontwerp van decreet, 1164 - Nr. 1. - Amendementen, 1164 - Nrs. 2 en 3. - Verslag namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie, 1164 - Nr. 4. - Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, 1164 - Nr. 5. - Tekst aangenomen door de commissies, 1164 - Nr. 6. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1164 - Nr. 7.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : vergadering van 23 mei 2007.

^