Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 juni 2007
gepubliceerd op 19 juni 2007

Koninklijk besluit tot vermindering van het vereist gemiddeld minimum aantal werknemers tot vijf krachtens artikel 10, § 2, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007201715
pub.
19/06/2007
prom.
03/06/2007
ELI
eli/besluit/2007/06/03/2007201715/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot vermindering van het vereist gemiddeld minimum aantal werknemers tot vijf krachtens artikel 10, § 2, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, inzonderheid op artikel 10, vervangen bij de wet van 11 juli 2006;

Gelet op het advies nr. 1.575 van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 21 november 2006;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, gegeven op 21december 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 21 maart 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 22 maart 2007;

Gelet op het advies nr. 42.621/1 van de Raad van State, gegeven op 19 april 2007 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Met toepassing van artikel 10, § 2, tweede lid van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen wordt het aantal werknemers bedoeld in artikel 10, § 2, eerste lid, verminderd tot vijf.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2007.

Het is van toepassing op ondernemingen waarvan de sluitingsdatum, bepaald overeenkomstig of krachtens artikel 3 van de voornoemde wet van 26 juni 2002, zich situeert na de datum van diens inwerkingtreding.

Art. 3.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juni 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota's Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 26 juni 2002, Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2002 Wet van 3 juli 2005, Belgisch Staatsblad van 19 juli 2005 Wet van 23 december 2005, Belgisch Staatsblad van 30 december 2005.

Wet van 11 juli 2006, Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2006.

Wet van 27 december 2006, Belgisch Staatsblad van 28 december 2006.

^