Etaamb.openjustice.be
Decreet van 27 maart 2014
gepubliceerd op 16 april 2014

Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014202349
pub.
16/04/2014
prom.
27/03/2014
ELI
eli/decreet/2014/03/27/2014202349/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 MAART 2014. - Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.§ 1. In de zin van dit decreet wordt verstaan onder "adviesorganen", de raden, commissies, comités en andere organen, die onder welke benaming ook : 1° opgericht zijn : a) hetzij bij wet, bij besluit dat kracht van wet heeft, bij koninklijk besluit of bij ministerieel besluit;b) hetzij bij decreet van het Waals Parlement, bij besluit van de Waalse Regering of bij besluit van één of meer Ministers;2° en die, op eigen initiatief of op verzoek, voornamelijk advies verlenen aan het Waals Parlement, de Regering, één of meer Ministers. § 2. Structurele onderverdelingen van een adviesorgaan, met uitzondering van de tijdelijke werkgroepen, worden ook als adviesorganen beschouwd als ze zelf bevoegd zijn om advies te verlenen aan de instanties vermeld in 2°. § 3. De Regering bepaalt, na advies van de "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-economische raad van Wallonië), een lijst van de adviesorganen en van de structurele onderverdelingen van een adviesorgaan die binnen het toepassingsgebied van dit decreet vallen.

Om het advies bedoeld in het vorige lid te verstrekken, wint de "Conseil économique et social de Wallonie" het advies in van de adviesorganen bedoeld bij dit decreet.

De Regering bepaalt de modaliteiten voor het vaststellen, het vervolledigen en het bijwerken van deze lijst.

Art. 2.§ 1. Als één of meer mandaat(-aten) van gewoon of plaatsvervangend lid van een adviesorgaan ten gevolge van een voordrachtprocedure moet(en) worden toegekend en de voorgedragen kandidaturen het niet mogelijk maken om te voldoen aan het vereiste quorum van tweederde vermeld in artikel 3, dan zal de voordrachtprocedure bedoeld in paragraaf 2 worden toegepast. § 2. Elke voordragende instantie dient, voor elk mandaat, de kandidatuur van minstens één man en één vrouw voor te dragen.

Wanneer de in het eerste lid bedoelde verplichting niet vervuld is, verzendt de voor de benoemingen bevoegde overheid de kandidaturen naar de instantie belast met het voordragen van de kandidaturen. Als zes maanden na het vacant worden van het (de) mandaat(-aten) nog niet aan de verplichting voldaan is, kan de Regering, volgens de procedure die zij bepaalt, het (de) vacante mandaat(-aten) invullen zonder de voordrachtprocedure te volgen maar in overleg met de instantie(s) belast met de voorlegging van één of meer kandidatuur(-uren) waarvoor de verplichting niet vervuld is. § 3. Als de voordrachtprocedure op een openbare oproep tot kandidaten berust waarbij de verplichting bedoeld in artikel 3 wordt niet vervuld, kan de Regering de organisatie overwegen van een tweede oproep tot kandidaten.

Na de tweede oproep tot kandidaten kan de Regering, in voorkomend geval en volgens de procedure die zij bepaalt, het (de) vacante mandaat(-aten) invullen zonder de voordrachtprocedure te volgen, om te voldoen aan voornoemde verplichting.

Art. 3.Maximum twee derde van de leden van een adviesorgaan zijn van hetzelfde geslacht.

Dit quotum is afzonderlijk van toepassing op de effectieve en op de plaatsvervangende leden.

Art. 4.Onverminderd artikel 2 kan de Regering een afwijking verlenen als onmogelijk kan worden voldaan aan de voorwaarde vermeld in artikel 3, ofwel om functionele redenen ofwel om redenen die verband houden met de specifieke aard ervan.

De Regering bepaalt de voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen alsook de modaliteiten in verband met de afwijking en de procedure.

De afwijking wordt verleend voor de duur van het mandaat en moet opnieuw worden beoordeeld bij de hernieuwing van de mandaten binnen het adviesorgaan.

Als geen afwijking wordt verleend, beschikt het adviesorgaan over zes maanden om de voorwaarde vastgesteld bij artikel 3 te vervullen.

Art. 5.Als geen afwijking wordt verleend overeenkomstig artikel 4, kan een adviesorgaan alleen geldig beraadslagen als het conform artikel 3 samengesteld is.

Art. 6.Een evaluatierapport in verband met de toepassing van dit decreet wordt om de vijf jaar opgemaakt en onderworpen aan de Regering en aan het Parlement.

De Regering bepaalt de modaliteiten in verband met het opmaken van dit evaluatierapport; het eerste moet in 2017 worden opgemaakt.

Art. 7.De samenstelling van de adviesorganen die vóór de inwerkingtreding van dit decreet worden opgericht, wordt aangepast aan de bepaling van artikel 3, bij de eerstvolgende volledige hernieuwing van de mandaten.

Bij een hernieuwing van een of meer mandaten in afwachting van een volledige hernieuwing, wordt, zolang het quotum, vermeld in artikel 3, niet gerealiseerd is, een kandidaat van het ondervertegenwoordigde geslacht aangewezen.

Uiterlijk op 1 januari 2016 dient de samenstelling van alle adviesorganen die voor de inwerkingtreding van dit decreet werden opgericht, aangepast te zijn aan de bepaling van artikel 3.

Art. 8.Het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 20/05/2003 numac 2003027350 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen sluiten tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen wordt opgeheven.

Art. 9.Dit decreet treedt in werking op de datum bepaald door de Regering.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 27 maart 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO ___________________ (1) Zitting 2013-2014. Stukken van het Waals Parlement 1004 (2013-2014). Nrs. 1 tot 3.

Integraal verslag, plenaire zitting van 26 maart 2014.

Bespreking.

Stemming.

^