Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 29 juni 2017
gepubliceerd op 17 juli 2017

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de « Conseil économique et social de Wallonie » .

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017203745
pub.
17/07/2017
prom.
29/06/2017
ELI
eli/besluit/2017/06/29/2017203745/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017202830 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene Vergadering van de "Conseil économique et social de Wallonie" sluiten tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de « Conseil économique et social de Wallonie » (Sociaal-economische raad van Wallonië).


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 25 mei 1983 houdende wijziging, wat betreft de "Conseil économique régional pour la Wallonie" (Gewestelijke economische raad voor Wallonië), van de kaderwet van 15 juli 1970 houdende organisatie van de planning en economische decentralisatie en tot oprichting van een "Conseil économique et social de la Région wallonne" (Sociaal-economische raad van het Waalse Gewest), inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen, inzonderheid op de artikelen 2, 3 en 4;

Overwegende dat de Raad, in een schrijven van 1er juni 2017, mededeelt dat het ABVV verzoekt om de vervanging van een van zijn vertegenwoordigers, met name mevr. Mireille Schoffers;

Overwegende dat de mandaten van de leden van de "Conseil économique et social de Wallonie", voortvloeiende uit het besluit van 11 mei 2017 en met een duur van 4 jaar krachtens het decreet van 25 mei 1983, in mei 2021 vervallen;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 2 van het decreet van 25 mei 1983, wanneer het mandaat van een lid voor de vervaldatum eindigt, de aangewezen plaatsvervanger de duur van het nog te lopen mandaat voleindigt;

Dat het evenwicht bedoeld in artikel 3 van het decreet van 27 mei 2014 wordt nageleefd daar de Algemene vergadering nu uit 33 mannen en 17 vrouwen samengesteld is;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, b), 1°, van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017202830 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene Vergadering van de "Conseil économique et social de Wallonie" sluiten tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de "Conseil économique et social de la Région wallonne" wordt Mevr. Mireille Schoffers vervangen door Mevr.

Eve-Marie Niessen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 29 juni 2017 De Minister-President, P. MAGNETTE .

^