Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 juli 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/06/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017030662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wat betreft de begroting

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017055479 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. - Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Louwage, Claudine Robertine Mevr. Louwage, Claudine Roberti Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017020474 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag uit het ambt. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 1741 van 19 april 2017: Wordt generaal-majoor van het vliegwezen ****. **** op 31 maart 2017 ontslagen uit het ambt van **** bij de **** **** kolonel **** ****. **** op 31 maart 2017 aangewezen voor het ambt van ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017020483 bron ministerie van landsverdediging Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit nr. 1742 van 19 april 2017, wordt adjudant-majoor G. Lissens bevorderd tot Officier in de Orde van Leopold II voor de uitzonderlijke verdiensten bewezen i Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag. (...) type koninklijk besluit prom. 10/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017030412 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het uitsluiten van bepaalde categorieën van belastingplichtigen van de vrijstelling van aangifteplicht in de personenbelasting type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017030451 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1746 van 5 mei 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017030450 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1745 van 5 mei 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van niv Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017030457 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1748 van 5 mei 2017, wordt majoor van het vliegwezen S. **** op pensioen gesteld op 1 december 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017030456 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1747 van 5 mei 2017, wordt **** ****. **** op pensioen gesteld op 1 december 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017030577 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is COMITE DU LAIT asbl, Route de Herve 104, 4651 Battice, +32 G-040 "Sectorgids voor de primaire productie" . (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017030645 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière Aanstelling Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017 wordt de heer Jean-Arthur REGIBEAU, Ambassadeur van België in de Russische Federatie, in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in de Republiek Belarus, met standplaa Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 31 januari 2017 wordt de heer Pierre LABOUVERIE o(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017040441 bron federale overheidsdienst justitie Katholieke Eredienst. - Ossel. - Omvorming van twee plaatsen van kerkbedienaar in twee plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017 worden de plaatsen van kerkbedienaar ten laste bij de Schatkist bij de parochies van Sint-Gu Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 mei 2017. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017203727 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 juni 2017, - is aan de heer Janssens, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen. Het i - zijn vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 2 augustus 2017, de benoeming tot h(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017012757 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Oudergem type ministerieel besluit prom. 12/04/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017030601 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvaardiging van bepalingen met betrekking tot het indienen van aanvragen voor projectsubsidies voor de oproep 2017 `iedereen verdient vakantie' type ministerieel besluit prom. 30/10/2015 pub. 17/07/2017 numac 2017030622 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende delegatie van beslissingsbevoegdheden inzake artikel 93, § 1 en artikel 143 van het Kunstendecreet van 13 december 2013 aan het hoofd van de entiteit die bevoegd is voor de uitvoering van het Kunstendecreet type ministerieel besluit prom. 04/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040395 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit ter vastlegging van het model van aanvraagformulier voor erkenning van een laboratorium van klinische biologie

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017203818 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 1 juni 2017 in zake Yasemin Duran tegen Nuh Günalp, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 juni 2017, heeft het Hof van Beroep « Schendt artikel 806 van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre het de beoordelingsbevoegdheden van (...)

decreet

type decreet prom. 07/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017030643 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/06/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017030617 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 1 december 2016 tot toekenning van een subsidie van 3.500.000,00 EUR aan de Brusselse gemeenten voor het jaar 2016 om voor een deel de terugbetaling te dekken van de woon-werk verplaatsingskosten van hun personeelsleden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/06/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017030616 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 5.500.000,00 EUR aan de Brusselse gemeenten voor het jaar 2017 om voor een deel de terugbetaling te dekken van de woon-werkverplaatsingskosten van hun personeelsleden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/06/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017030618 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 3.000.000 EUR aan de Brusselse gemeenten om het statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen te promoten van het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en van de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017030620 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan dat op 3 mei 2001 werd goedgekeurd betreffende de Heizelvlakte type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 3.692.763,52 euro aan de Gemeente Sint-Gillis in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 `Stadsbeleid via wijkontwikkeling' type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040416 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 1.375.938,53 euro aan de Gemeente Etterbeek in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 « Stadsbeleid via wijkontwikkeling » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040418 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 1.042.154,09 euro aan de Gemeente Koekelberg in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 « Stadsbeleid via wijkontwikkeling » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040419 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 5.959.547,54 euro aan de Gemeente Anderlecht in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 « Stadsbeleid via wijkontwikkeling » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040417 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 361.719,75 euro aan de Gemeente Jette in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 `Stadsbeleid via wijkontwikkeling' type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040420 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 1.487.812,28 euro aan de Gemeente Vorst in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 « Stadsbeleid via wijkontwikkeling » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040421 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 2.840.385,50 euro aan de Gemeente Sint-Joost-ten-Node in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 « Stadsbeleid via wijkontwikkeling » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040422 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 8.006.353,70 euro aan de Gemeente Schaarbeek in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 `Stadsbeleid via wijkontwikkeling' type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040423 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 433.183,40 euro aan de Gemeente Evere in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 « Stadsbeleid via wijkontwik-keling » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040428 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 263.996,90 euro aan de Gemeente Ukkel in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 `Stadsbeleid via wijkontwikkeling' type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040426 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 6.449.686,26 euro aan de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 `Stadsbeleid via wijkontwikkeling' type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040425 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 7.821.810,01 euro aan de Stad Brussel in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 `Stadsbeleid via wijkontwikkeling' type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040427 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 2.664.648,51 euro aan de Gemeente Elsene in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 « Stadsbeleid via wijkontwikkeling »

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017203745 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de « Conseil économique et social de Wallonie » . type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017203743 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de afvaardigingen van de Waalse Regering bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Maas en bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Schelde

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040340 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief. - Strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017203578 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 juni 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 juni 2017, heeft de openbare inste Die zaak is ingeschreven onder nummer 6678 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017203577 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 juni 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 juni 2017, heeft de vzw « Vlaams H Die zaak is ingeschreven onder nummer 6676 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017203813 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 juni 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 juni 2017, is beroep tot vernietigin Die zaak is ingeschreven onder nummer 6672 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

erratum

type erratum prom. 04/05/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017203742 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2014. - Errata

document

type document prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017203754 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A. - Attachés analyse overheidsopdrachten voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: BNG17046 Deze selectie werd afgesloten op 6 juli 2017. Er is(...) De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017203812 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige werftoezichters electromechanica (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG17192 Solliciteren kan tot 14/8/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017203853 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vertalers Frans - Engels (niveau A1), voor het Federaal Planbureau. - Selectienummer : ANG17071 Deze selectie werd afgesloten op 29/06/2017. Er zijn 2 laureaten. De lijst(...) type document prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017203872 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data-managers (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG17180 Solliciteren kan tot 7 augustus 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017030666 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2017, pagina 71534, onder de titels Personeel - Benoemingen in vast dienstverband, in de 1e alinea: moet gelezen worden als : - De heer CAUTAERT, Be - Mevr. GERARD, Hélène, op het Franse taalkader, bij de centrale diensten; - De heer KLEIN, Davi(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017030667 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationaal college van adviserend geneesheren, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 7 juli 2017, dat in wer Bij hetzelfde besluit, wordt de heer SPRUYT, Bart, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017030671 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. VERCRUYSSE, Karen, benoemd bij voornoemde Commissie, in de hoeda(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017020481 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Bibliotheek van België . - Vacature van Assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan - Vacaturenummer HRM S 2073 (Cel Elektronische bronnen) Sommige woorden in onze functiebeschrijvingen staan enkel in de ma(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. ? Het gaat om een voltijdse betrekking van een s(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017203826 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)

document

type document prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017203572 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Bij besluit van de Directeur-generaal, d.d., van 28 juni 2017, dat in werking treedt de dag waarop (...) type document prom. -- pub. 17/07/2017 numac 2017203753 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Het hof, verenigd in algemene vergadering op 7 juni 2017 heeft de heer Van der Noot, D., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van
^