Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 juni 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030694 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beslissing van het Comité, bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, betreffende de erkenning van de aanslag in Stockholm op 7 april 2017 als terrorisme

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017030482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 29/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030651 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3ter op de spoorlijn nr. 134, baanvak Mariembourg - Couvin, gelegen te Frasnes-lez-Couvin, ter hoogte van de kilometerpaal 3.055 type ministerieel besluit prom. 29/06/2017 pub. 20/07/2017 numac 2017030670 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 3.612.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten type ministerieel besluit prom. 29/06/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030788 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/06/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017204351 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de mindervaliden een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen type ministerieel besluit prom. 29/06/2017 pub. 24/01/2018 numac 2018200273 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit van de Waalse Regering houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake beroepsopleiding, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken1; 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille

decreet

type decreet prom. 29/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017203667 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het vaststellen van de aanknopingsfactoren tot vaststelling van het personele toepassingsgebied van de wettelijke en reglementaire bepalingen van de deelentiteiten, de budgettering en verrekening van de voor de deelentiteiten betaalde gezinsbijslagen en de effectieve invoering van gemeenschappelijke wijzigende bepalingen voorgesteld door het Beheerscomité van FAMIFED type decreet prom. 29/06/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017203925 bron waalse overheidsdienst Decreet met het oog op de wijziging van artikel L4142-7 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 29/06/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204072 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en het decreet van 5 maart 2008 houdende oprichting van het "Agence wallonne de l'air et du climat" (1)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/06/2017 pub. 05/07/2017 numac 2017030423 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 november 2002 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/06/2017 pub. 05/07/2017 numac 2017030422 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 januari 2016 tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie bevoegd voor het betaald educatief verlof bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017030462 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oprichting van Brussel Stedenbouw & Erfgoed

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017030495 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Raad van beroep ingesteld bij artikel 12 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 maart 2017 tot vaststelling van de wijze waarop de adviezen en de machtigingen bedoeld in de paragrafen 4 en 4bis van artikel 1 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht moeten worden verstrekt

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017030598 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1027 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030597 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1732 van het College van De Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommisie van 7 februari 2002 houdende reglementering inzake parcourskosten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/06/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017030617 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 1 december 2016 tot toekenning van een subsidie van 3.500.000,00 EUR aan de Brusselse gemeenten voor het jaar 2016 om voor een deel de terugbetaling te dekken van de woon-werk verplaatsingskosten van hun personeelsleden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/06/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017030616 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 5.500.000,00 EUR aan de Brusselse gemeenten voor het jaar 2017 om voor een deel de terugbetaling te dekken van de woon-werkverplaatsingskosten van hun personeelsleden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/06/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017030618 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 3.000.000 EUR aan de Brusselse gemeenten om het statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen te promoten van het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en van de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017040370 bron brussels hoofdstedelijk gewest 366 b5 en Sectie B, nr. 366 z4, gelegen te Etterbeek, Luchtmachtlaan type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017040379 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende hernieuwing van zes mandaten van door het Parlement voorgedragen leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017203745 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de « Conseil économique et social de Wallonie » . type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017203743 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de afvaardigingen van de Waalse Regering bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Maas en bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Schelde type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 27/07/2017 numac 2017203969 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204071 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot vaststelling van de personeelsformatie van het «*****» type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017204142 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, voor wat betreft de certificering van installateurs van individuele zuiveringsystemen type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 27/07/2017 numac 2017203970 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017204357 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verscheidene besluiten met het oog op de uitvoering van het decreet van 16 februari 2017 houdende wijziging van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en verscheidene bepalingen betreffende de adviesverlenende functie type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017204356 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verscheidene besluiten met het oog op de uitvoering van het decreet van 16 februari 2017 houdende wijziging van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie en verscheidene bepalingen betreffende de adviesverlenende functie type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017204384 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de modaliteiten voor de overplaatsing van de personeelsleden in het kader van de hervorming van de adviesverlenende functie

erratum

type erratum prom. 29/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030600 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. - Erratum

document

type document prom. 29/06/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017204723 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot goedkeuring van het studieprogramma van boekhouder type document prom. 29/06/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017204725 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de programma's van de opleiding tot ondernemingshoofd traiteur-banketaannemer en kapper (Q50/2017) type document prom. 29/06/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017204724 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de opleidingsprogramma's expediteur , producent en monteur van ramen uit aluminium en/of pvc (S09/2017) en bandenspecialist (U23/2017)
^