Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 06 juni 2019
gepubliceerd op 30 augustus 2019

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie »

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019203884
pub.
30/08/2019
prom.
06/06/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017202830 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene Vergadering van de "Conseil économique et social de Wallonie" sluiten tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie » (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 25 mei 1983 betreffende de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, sociale en milieuraad van Wallonië), artikel 2, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 27 oktober 2011 en 18 oktober 2018;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen, de artikelen 2, 3 en 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017202830 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene Vergadering van de "Conseil économique et social de Wallonie" sluiten tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie » (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 oktober 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018205816 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het aantal leden van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" die aan elke federatie of elk netwerk van milieuverenigingen toegewezen worden sluiten tot bepaling van het aantal leden van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, sociale en milieuraad van Wallonië) die aan elke federatie of elk netwerk van milieuverenigingen toegewezen worden;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019200242 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de federaties of netwerken van milieuverenigingen binnen de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" sluiten tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de federaties of netwerken van milieuverenigingen binnen de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, sociale en milieuraad van Wallonië);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2019 tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie » (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië);

Overwegende dat, bij besluit van de Waalse Regering van 20 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019200242 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de federaties of netwerken van milieuverenigingen binnen de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" sluiten tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de federaties of netwerken van milieuverenigingen binnen de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, sociale en milieuraad van Wallonië), 6 leden die de genoemde federaties of netwerken van verenigingen vertegenwoordigen, werden aangewezen;

Overwegende dat de Raad, in een schrijven van 7 februari 2019, meldt dat de " UWE " verzoekt om de vervanging van één van zijn vertegenwoordigers, de heer Thierry Castagne;

Overwegende dat de Raad, in een schrijven van 27 februari 2019, meldt dat de " FWA " verzoekt om de vervanging van één van zijn vertegenwoordigers, de heer Yvan Hayez;

Overwegende dat de Raad, in een schrijven van 28 februari 2019, meldt dat de "FGTB " verzoekt om de vervanging van één van zijn vertegenwoordigers, de heer Nico Cué;

Overwegende dat de Raad, in een schrijven van 14 februari 2019, meldt dat de "SNI" verzoekt om de vervanging van één van haar vertegenwoordigers, mevr. Catherine Boulanger;

Overwegende dat de Raad, in een schrijven van 10 april 2019, meldt dat de "CSC" verzoekt om de vervanging van één van haar vertegenwoordigers, mevr. Myriam Ben Hamida;

Overwegende dat de mandaten van de leden van de "Conseil économique et social de Wallonie", voortvloeiende uit het besluit van 11 mei 2017 en met een duur van 4 jaar krachtens het decreet van 25 mei 1983, in mei 2021 vervallen;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 2 van het decreet van 25 mei 1983, wanneer het mandaat van een lid voor de vervaldatum eindigt, de aangewezen plaatsvervanger de duur van het nog te lopen mandaat voleindigt;

Overwegende dat het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2019 tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie » (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië), gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 21 maart 2019 en 18 april 2019, de bepalingen van het decreet van 25 mei 1983 betreffende de modaliteiten voor de aanwijzing van de leden van de « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie » (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië) niet naleeft; dat deze fout zo spoedig mogelijk moet worden rechtgezet om de rechtszekerheid te waarborgen;

Op de voordracht van de Minister-President;

Na beraadslaging, Besluit:

Artikel 1.In artikel 1, a), van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017202830 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene Vergadering van de "Conseil économique et social de Wallonie" sluiten tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie » (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië), worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in punt 1°, worden de woorden "de heer Thierry Castagne" vervangen door de woorden "de heer Dominique Demonte";b) in punt 3°, worden de woorden "mevr.Catherine Boulanger" vervangen door de woorden "de heer Jean-Luc Vasseur"; c) in punt 4°, worden de woorden "de heer Yvan Hayez" vervangen door de woorden "de heer Alain Masure".

Art. 2.In artikel 1, b), van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017203745 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de « Conseil économique et social de Wallonie » . sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in punt 1°, worden de woorden "de heer Nico Cué" vervangen door de woorden "de heer Hillal Sor";b) in punt 2°, worden de woorden "mevr.Myriam Ben Hamida" vervangen door de woorden "mevr. Isabelle Meerhaeghe".

Art. 3.Artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017203745 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de « Conseil économique et social de Wallonie » . sluiten, wordt aangevuld met een punt c), luidend als volgt: "c) leden voorgedragen door de federaties of netwerken van milieuverenigingen: 1° leden voorgedragen door "Inter Environnement Wallonie": - de heer Roland Moreau; - de heer Olivier Guillitte; - mevr. Céline Tellier; - mevr. Juliette Boulet; 2° leden voorgedragen door "Réseau Idées": - de heer Jean-François Rixen; - mevr. Joëlle van den Berg.".

Art. 4.Het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2019 tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie » (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië), gewijzigd door de besluiten van de Waalse Regering van 21 maart 2019 en 18 april 2019, wordt ingetrokken.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 6.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 6 juni 2019.

De Minister-President, W. BORSUS .

^