Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 22 augustus 2019
gepubliceerd op 03 september 2019

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie »

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019203894
pub.
03/09/2019
prom.
22/08/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AUGUSTUS 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017202830 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene Vergadering van de "Conseil économique et social de Wallonie" sluiten tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie » (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 25 mei 1983 betreffende de " Conseil économique, social et environnemental de Wallonie " (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië), gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 27 oktober 2011 en 18 oktober 2018;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen, de artikelen 2, 3 en 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 maart 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene Vergadering van de « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie » (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 oktober 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018205816 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het aantal leden van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" die aan elke federatie of elk netwerk van milieuverenigingen toegewezen worden sluiten tot bepaling van het aantal leden van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, sociale en milieuraad van Wallonië) die aan elke federatie of elk netwerk van milieuverenigingen toegewezen worden;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019200242 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de federaties of netwerken van milieuverenigingen binnen de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" sluiten tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de federaties of netwerken van milieuverenigingen binnen de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, sociale en milieuraad van Wallonië);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 juni 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/06/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019203884 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie » sluiten tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017202830 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene Vergadering van de "Conseil économique et social de Wallonie" sluiten tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de « Conseil économique et social de Wallonie » (Sociaal-economische raad van Wallonië);

Overwegende dat bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019200242 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de federaties of netwerken van milieuverenigingen binnen de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" sluiten tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de federaties of netwerken van milieuverenigingen binnen de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, sociale en milieuraad van Wallonië), zes leden ter vertegenwoordiging van genoemde federaties of netwerken van verenigingen aangewezen zijn;

Overwegende dat de Raad in een schrijven van 6 augustus 2019 meldt dat de "Union wallonne des entreprises" verzoekt om de vervanging van twee van zijn vertegenwoordigers, met name de heren Didier Paquot en André Lebrun;

Overwegende dat de mandaten van de leden van de "Conseil économique et social de Wallonie", voortvloeiende uit het besluit van 11 mei 2017 en met een duur van 4 jaar krachtens het decreet van 25 mei 1983, in mei 2021 zullen verstrijken;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 2 van het decreet van 25 mei 1983, wanneer het mandaat van een lid voor de vervaldatum eindigt, de aangewezen plaatsvervanger de duur van het nog te lopen mandaat voleindigt;

Op de voordracht van de Minister-President;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, a), 1°, van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017202830 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene Vergadering van de "Conseil économique et social de Wallonie" sluiten tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de " Conseil économique et social de Wallonie " (Sociaal-economische raad van Wallonië), gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 juni 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/06/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019203884 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie » sluiten, de woorden "de heer Didier Paquot" vervangen worden de woorden "de heer Samuël Saelens" en de woorden "de heer André Lebrun" door de woorden "de heer Xavier Beauvois".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 22 augustus 2019.

De Minister-President, W. BORSUS

^