Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 september 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/03/2018 pub. 03/09/2019 numac 2019013993 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingvermindering voor adoptiekosten in te voeren. - Duitse vertaling type wet prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019013465 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende maatregelen inzake spoorvervoer ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid type koninklijk besluit prom. 20/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019013850 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2019 numac 2019013857 bron ministerie van landsverdediging Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit nr. 2804 van 29 juli 2019, wordt de heer Maurice Godelaine, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II "als blijk van erkentelijkheid voor dienst Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2019 numac 2019013916 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijke onderwijzend personeel. - Toelating tot de stage Bij koninklijk besluit nr. 2794 van 20 juli 2019, wordt mijnheer Yoshiyuki Nishio, master Burgerlijk werktuigkundig elektrotechnisch ingenieur, als repetitor aan de Koninklijke Militai type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2019 numac 2019013915 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2793 van 20 juli 2019, wordt kapitein-commandant vlieger J. Mullenders op pensioen gesteld op 1 november 2019 in toepassing van de samengeorden type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019013977 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan diverse V.Z.W.'s type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2019 numac 2019014013 bron ministerie van landsverdediging Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit nr. 2797 van 29 juli 2019, wordt adjudant-majoor A. Maes, bevorderd tot Officier in de Orde van Leopold II voor de uitzonderlijke verdiensten bewezen in d Zij neemt haar rang in de Orde in op de datum van vandaag. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2019 numac 2019014014 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel **** uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 2798 van 29 juli 2019: Worden ontslagen uit het ambt van militaire **** bij de Koninklijke Militaire School: Op 20 mei 2019: **** **** 2 september 2019: Kapitein-commandant **** ****. Kapitein **** ****. en **** S. Op 1(...) type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit van 17 augustus 2019 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de verpleegkundigen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2019 numac 2019014226 bron federale overheidsdienst justitie Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019 wordt de aanwijzing van de heer Eric SNOECK voor de betrekking van gerechtelijke directeur van de federale politie voor het gerechtelijk arrondissement Luik, met ingang van type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2019 numac 2019041765 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2796 van 20 juli 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2019 numac 2019041857 bron ministerie van landsverdediging **** **** in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2801 van 29 juli 2019, wordt **** ****. **** op haar aanvraag en met haar graad **** in de categorie van de beroepsofficieren van **** **** verdere bevordering neemt zij **** als luitenant op 26 september 2015. **** ****(...) type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 03/09/2019 numac 2019041720 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2019 numac 2019041866 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 2805 van 29 juli 2019, wordt majoor ****. **** op 24 augustus 2019, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van luitenant-kolonel om de functie van **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2019 numac 2019041864 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit ****. 2802 van 29 juli 2019, wordt kapitein-commandant ****. **** tijdelijk op pensioen gesteld voor een maximum duur van twee jaar op 1 augustus 2019. type koninklijk besluit prom. 17/06/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019041887 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 2018 houdende toekenning van onderscheidingen in de kroonorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/08/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019013964 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 januari 2008 houdende verschillende bepalingen betreffende de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties of die bepaalde prestaties van opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen uitvoeren type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014227 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het subsidiëringsprogramma van de werken, vermeld in artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in artikel 32duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging voor het eerste deelprogramma 2019 type ministerieel besluit prom. 10/05/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014230 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 28 april 2010 met betrekking tot de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag of het beheer van het dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipremie en K.M.O.-portefeuille type ministerieel besluit prom. 23/08/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 04/06/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014234 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type ministerieel besluit prom. 30/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014254 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de podiumkunsten

decreet

type decreet prom. 02/05/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019203887 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoering van een compensatievergoeding bij werkzaamheden op de openbare weg

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014177 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4, 5, 6, 14 en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/08/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014240 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot organisatie van een opleidingsstelsel gewijd aan het thema van de gemeenschappelijke kern voor directeurs van kleuter-, lagere en basisscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/08/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014241 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het hadnvest van de bestuurder van WBE en de toegekende vergoedingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019041940 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende zorgstrategische planning

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019041951 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering d.d. 29 juni 2017 houdende oprichting van Brussel Stedenbouw & Erfgoed

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/08/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019203894 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie » type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019203970 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 2 mei 2019 van een compensatievergoeding bij werkzaamheden op de openbare weg

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/09/2019 numac 2019014224 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De naamloze vennootschap QUINCAILLERIE CONRADT c.s. heeft Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 228.760/XV-4181. Voor de Hoofdgriffier, Cécile(...) type bericht prom. -- pub. 03/09/2019 numac 2019014223 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Olivier MAINGAIN c.s. heeft de nietigverklaring ge Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 227.359/XV-3997. Namens de Hoofdgriffier, Céci(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/09/2019 numac 2019203907 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Ministerie van Defensie: Attachés (m/v/x). - Selectienummer: BFG19052 Er zijn 4 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 26/06/2019 (datu(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

erratum

type erratum prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019030836 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de schaal van de verhogingen van het minimum van de belastbare winst voorzien in artikel 342, § 4, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in geval van niet-aangifte of laattijdige overlegging van de aangifte door een onderneming onderworpen aan de vennootschapsbelasting of de belasting der niet-inwoners. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2019 numac 2019041854 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2799 van 29 juli 2019, wordt mevrouw Nathalie Robijns, op 1 juli 2019, in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënnitei Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2019, met uitzondering van het tweede lid, dat u(...)
^