Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 juni 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019013402 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 06/06/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019013428 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type wet prom. 06/06/2019 pub. 23/02/2021 numac 2021040252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019011219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019012692 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013128 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot invoering van een optiestelsel voor verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019013156 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019013190 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2019 type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013230 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 mei 2019 tot wijziging van het reglement van de Nationale Bank van België van 21 december 2012 betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013246 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de gemeenschappelijke Sociale Dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen voor het begrotingsjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019013318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot organisatie van het administratief en financieel beheer van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Centrale dienst voor Duitse Vertalingen type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019013329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013358 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2015 houdende uitvoering van artikel 47/7, § 3 en 47/8 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013567 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een **** blauwe kaart die de onderdanen van derde landen machtigt tot het verblijf met het oog op een hooggekwalificeerde baan type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019030499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2012 betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019030501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de woonplaats en de werkplaats van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019030502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de toepassing van de koppeling van de lonen en vergoedingen aan de index op 1 januari 2019 type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030531 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst als bijlage bij het koninklijk besluit van 18 april 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de rechthebbende thuis type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019030540 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de logopedisten type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019030602 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de omschrijving van het territoriaal ambtsgebied van bepaalde politiezones ingevolge de vrijwillige samenvoeging van gemeenten binnen het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019040749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het sectoraal pensioenstelsel ingericht in de subsectoren voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019041242 bron federale overheidsdienst justitie en regie der gebouwen Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019201237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vaststelling van het vaste bedrag van de eindejaarspremie, ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2013 inzake de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019201246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de vaststelling van het percentage van de bijdragen tot bijkomende financiering van de tweede pensioenpijler voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019201247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de subsector voor goederenvervoer en goederenbehandeling te land voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019201305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de bedienden type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019201303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de bedienden type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019201425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2017 betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers die hebben gewerkt in een zwaar beroep met of zonder nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019201423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019201504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot wijziging van het reglement van het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid dat gevoegd is als bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2018 betreffende het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders van de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, houdende de verlenging van bepalingen van het akkoord van sociale vrede 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2016, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2017, houdende loon- en arbeidsvoorwaarden, Nederlands taalgebied type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de werknemers - financiële tussenkomst van het SFAL type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019202133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de sociale voordelen voor de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de tegemoetkoming van het fonds voor bestaanszekerheid in geval van langdurige ziekte type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019202149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar mits 35 jaar loopbaan voor werknemers met een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende een algemeen sectoraal kaderakkoord met het oog op een algemeen beleid inzake het verminderen en voorkomen van stress, burn-out, agressie en andere psychosociale risico's op het werk en het bevorderen van re-integratie en de mogelijkheden voor progressieve werkhervatting na ziekte of ongeval type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019202381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende een algemeen sectoraal kaderakkoord met het oog op een algemeen beleid inzake het verminderen en voorkomen van stress, burn-out, agressie en andere psychosociale risico's op het werk en het bevorderen van re-integratie en de mogelijkheden voor progressieve werkhervatting na ziekte of ongeval type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019202902 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de praktische nadere regels volgens dewelke de bepalingen van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme van toepassing zijn op de slachtoffers en de rechthebbenden die niet de Belgische nationaliteit bezitten en die niet hun gewone verblijfplaats in België hadden op het moment van het schadelijke feit type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 22/09/2020 numac 2020042965 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot invoering van een optiestelsel voor verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 02/04/2024 numac 2024002305 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot organisatie van het administratief en financieel beheer van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Centrale dienst voor Duitse Vertalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 24/04/2020 numac 2020030587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een **** blauwe kaart die de onderdanen van derde landen machtigt op het grondgebied van het Rijk te verblijven met het oog op een hooggekwalificeerde baan. - **** vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019013193 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het influenzavirus type H3 tegen te gaan type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013195 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van het bemiddelingsorgaan in uitvoering van artikel 24 van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme wat de Cel Burgerslachtoffers van Oorlog en Terrorisme van de Federale Pensioendienst betreft type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013213 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend met betrekking tot het in dienst nemen en het ontslaan van het contractueel personeel type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015412 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende het opfokken en houden van dieren beoogd door de rubrieken 01.20 tot 01.39, 92.53.01 en 92.53.02 type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015413 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de waterwinningen, waterboringen, putuitrustingen en installaties voor de bevoorrading of de proeven voor de kunstmatige bevoorrading van een grondwaterlaag type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015411 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een algemeen aanvraagformulier voor milieuvergunningen en unieke vergunningen type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015415 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de inrichtingen beoogd door de richtlijn inzake industriële emissies type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015414 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de installaties voor de sortering en de verzameling, de voorbehandeling, de verwijdering of de nuttige toepassing van afvalstoffen type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015417 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de centra voor technische ondergraving type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015416 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende het beheer van de industriële, Non-Seveso-risico's type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015418 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de afvalverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallaties bedoeld bij rubriek 90.24 type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015421 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de zwembaden type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015419 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de installaties en activiteiten die broeikasgassen uitstoten type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015420 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de composteringsinstallaties wanneer de hoeveelheid opgeslagen materiaal groter is dan of gelijk is aan 500 m3 type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015424 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de energie-efficiëntie type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015422 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de biomethaniseringsinstallaties bedoeld bij rubriek 93.23.15 type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015423 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende een beheersplan van de onverkochte voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015425 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de brandstofverdeelinstallaties voor de bevoorrading van motorvoertuigen met gasvormige alternatieve brandstof bedoeld bij rubriek 50.50.04.01 type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015428 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de installaties voor het beheer van afval van winningsindustrieën type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015426 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de groeven type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015427 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de aanvragen van lozingen van afvalwater uit openbare zuiveringsstations type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015429 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende genetisch gemanipuleerde of pathogene organismen type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015431 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de stookinstallaties type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015432 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de windmolenparken bedoeld bij de rubrieken 40.10.01.04.02 en 40.10.01.04.03 type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015430 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de verwerking van grond en natuursteenachtige stoffen als bedoeld in de rubrieken 14.91, 90.28.01 of 90.28.02 type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015437 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de structuur en inhoud van de veiligheidsstudies bedoeld bij artikel 61, § 2 en § 3 type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015434 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de overdracht type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015436 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier met het oog op de informatie betreffende de criteria voor de bepaling van de begrippen belangrijke implicatie, aanzienlijke verhoging en wijziging, en wijziging van procedés als bedoeld bij artikel 61, § 4 type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015435 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier voor het aanvragen en voorstellen van aanvullingen of wijzigingen van de bijzondere exploitatievoorwaarden van een inrichting type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015438 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier dat de inhoud van de nota betreffende de identificatie van de gevaren bepaalt als bedoeld bij artikel 61, §§ 1 en 3 type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 13/03/2020 numac 2020030221 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het influenzavirus type H3 tegen te gaan. - Duitse vertaling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2019 pub. 18/06/2019 numac 2019013194 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 2 juli 2015 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/06/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013387 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 06/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013440 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot oprichting van het elektronische uitwisselingsplatform voor gezondheidsgegevens tussen de gezondheidsactoren behorende tot de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019013757 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen voor wat betreft sommige bepalingen inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019030659 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter goedkeuring van het beheerplan van het Brusselse Zoniënwoud

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/06/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019042659 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de regels voor de werking, de beraadslaging en de organisatie van het college van de Waalse gouverneurs type besluit van de waalse regering prom. 06/06/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019042658 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter vastlegging van het statuut van gewestelijke ontvangers en de wijze van inning van de bijdragen in de kosten van de gewestelijke ontvangsten type besluit van de waalse regering prom. 06/06/2019 pub. 16/08/2019 numac 2019203712 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 maart 2013 betreffende de uitzonderlijke toekenning van subsidies aan publiekrechtelijke personen en niet-commerciële instellingen voor de uitvoering van werken voor een verbeterde energieprestatie en het rationeel energiegebruik in de gebouwen en het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2018 betreffende de uitzonderlijke toekenning van subsidies aan scholen voor de uitvoering van werken voor de verbetering van de energieperformantie en het rationeel energiegebruik in de gebouwen ("UREBA exceptionnel PWI") type besluit van de waalse regering prom. 06/06/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019203884 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie »
^