Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 19 oktober 2017
gepubliceerd op 31 oktober 2017

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de leden van de « Commission wallonne des Personnes handicapées » , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017205657
pub.
31/10/2017
prom.
19/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 OKTOBER 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009203295 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne des personnes handicapées" ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009203298 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de la Santé" ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009203293 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de l'Action sociale" ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009203294 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne des aînés" ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009203296 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de l'Intégration des Personnes étrangères ou d'Origine étrangère " ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009203297 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de la Famille" ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot aanwijzing van de leden van de « Commission wallonne des Personnes handicapées » (Waalse commissie voor gehandicapte personen), ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet


De Waalse Regering, Gelet op het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, op artikel 62;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen sluiten tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de raadgevende organen in de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009201871 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de krachtens artikel 138 van de Grondwet geregelde aangelegenheden inzake sociale actie en gezondheid sluiten tot uitvoering van de artikelen 3 en 36 tot 133 van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het Waalse wetboek van sociale Actie en gezondheid;

Overwegende dat de Raad inzake strategie en prospectief onderzoek van het « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles » (Waals agentschap voor gezondheid, sociale bescherming, handicap en gezinnen) niet operationeel is en dat de « Commission wallonne des Personnes handicapées » (Waalse commissie voor gehandicapte personen) moet kunnen blijven werken in afwachting van de werkelijke oprichting van deze Raad inzake strategie;

Overwegende dat mevr. Thérèse Kempeneers, die de VZW « Inclusion » vertegenwoordigt, haar loopbaan heeft beëindigd;

Gelet op de aanvraag ontvangen door de VZW « Inclusion » om mevr.

Kempeneers te kunnen vervangen door de heer Thomas Dabeux, die de functies van mevr. Kempeneers binnen de VZW heeft overgenomen;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2.Mevr. Thérèse Kempeneers, wordt vervangen door de heer Thomas Dabeux, als gewoon lid van de « Commission wallonne des Personnes handicapées » (Waalse commissie voor gehandicapte personen) voor de verenigingen die erkend zijn als zijnde representatief voor de gehandicapte personen en hun gezin.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 4.De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 19 oktober 2017.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. GREOLI

^