Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 05 juni 2009
gepubliceerd op 28 juli 2009

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de l'Intégration des Personnes étrangères ou d'Origine étrangère " ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009203296
pub.
28/07/2009
prom.
05/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUNI 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de l'Intégration des Personnes étrangères ou d'Origine étrangère " (Waalse Commissie voor de Integratie van Vreemdelingen of van Personen van Buitenlandse Herkomst) ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet


De Waalse Regering, Gelet op het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, inzonderheid op artikel 60;

Gelet op het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 april 2009 tot uitvoering van de artikelen 3 en 36 tot 133 van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, inzonderheid artikel op 6;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 november 2003 tot uitvoering van het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent;

Overwegende dat artikel 46 van het kaderdecreet van 6 november 2008 bepaalt dat de leden van de verschillende vaste commssies benoemd worden met inachtneming van de volgende voorwaarden : 1° de leden van de vaste commissies hebben minstens vijf jaar ervaring in minstens één van de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de vaste commissie vallen waarin zij benoemd of actief zijn, met name in federaties, verenigingen, instellingen of diensten die werkzaam zijn in het kader van de materies toegekend aan de vaste commissie waarin zij benoemd zijn;2° om het evenwicht van de binnen een commissie vertegenwoordigde sectoren te vrijwaren, worden de leden verdeeld in functie van de verschillende materies die binnen elke vaste commissie worden behandeld;3° een specifieke vertegenwoordiging van de begunstigden van de diensten en instellingen, alsook van de representatieve werknemersorganisaties van de sectoren wordt gewaarborgd binnen elke commissie in functie van de bevoegdheden die haar worden toegekend; Overwegende dat artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 16 april 2009 gedeeltelijk voorziet in de toepassing van de criteria van artikel 46 van het kaderdecreet van 6 november 2008 wat de "Commission wallonne de l'Intégration des Personnes étrangères ou d'Origine étrangère" betreft;

Gelet op de kandidaturen die voor de "Commission wallonne de l'Intégration des Personnes étrangères ou d'Origine étrangère" in ontvangst zijn genomen ingevolge een openbare kandidatenoproep bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 april 2009 en gesloten op 14 mei 2009;

Overwegende dat de Waalse Regering onder de ontvangen kandidaturen een ruime keuzemogelijkheid heeft in zoverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de voorwaarden gesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 en bij het desbetreffende uitvoeringsbesluit van 16 april 2009;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Aurica Uscov;

Overwegende dat Mevr. Aurica Uscov het voorzitterschap van de "Association interculturelle des Russophones de Belgique Harmonie" waarneemt sinds de oprichting ervan in 2003;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Stéphanie Rioli;

Overwegende dat Mevr. Stéphanie Rioli al talrijke jaren actief is in de sector van de vorming, meer bepaald wat betreft de personen afkomstig uit de immigratie;

Gelet op de kandidatuur van de heer Necati Celik;

Overwegende dat de heer Necati Celik betrokken is in verschillende verenigingen " SIMA ", die de integratie van de personen uit de immigratie beogen;

Gelet op de kandidatuur van de heer Sizo Zeka;

Overwegende dat de heer Sizo Zeka, vroegere woordvoerder van de mensen zonder papieren, sinds tien jaar betrokken is in verschillende Afrikaanse verenigingen die integratie beogen;

Gelet op de kandidatuur van de heer Hassan EL Amrani;

Overwegende dat de heer Hassan El Amrani, bestuurder van verschillende verenigingen, een aanzienlijke ervaring heeft opgedaan inzake de integratie van personen van Maghrebijnse herkomst;

Gelet op de kandidatuur van de heer Michel Malherbe;

Overwegende dat de heer Michel Malherbe al tweentwintig jaar verantwoordelijk is voor de "Service social des étrangers" (Sociale dienst voor buitenlanders) van Luik;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Christine Mahy;

Overwegende dat Mevr. Christine Mahy al meer dan twintig jaar actief is in de sector van de integratie in de provincie Luxemburg. Ze is voorzitster en animatrice van verschillende verenigingen die integratie beogen;

Gelet op de kandidatuur van de heer Ahmed Ahkim;

Overwegende dat de heer Ahmed Ahkim al vijftien jaar betrokken is in projecten betreffende de geïmmigreerden van de provincie Namen en dat hij sinds 2001 het "Centre de médiation des gens du voyage " leidt;

Gelet op de kandidatuur van de heer Altay A. Manco;

Overwegende dat de heer Altay A. Manco, doctor in de sociale psychologie aan de "Université de Liège", talrijke werken en publicaties op zijn naam heeft inzake de psycho-pedagogie van de sociale integratie en de psychosociologie van de immigratie;

Gelet op de kandidatuur van de heer Kalil Nejjar;

Overwegende dat de heer Kalil Nejjar al talrijke jaren actief is inzake de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst. Hij is voorzitter van het " Carrefour des cultures " in Namen;

Gelet op de kandidatuur van de heer Papa Sene;

Overwegende dat de heer Papa Sene sinds 1991 actief is in het maatschappelijk werk dat de integratie van personen uit de immigratie beoogt, namelijk de eerst aangekomen. Hij heeft verschillende specifieke projecten opgestart;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Marie-Thérèse Ndumba;

Overwegende dat Mevr. Marie-Thérèse Ndumba agent inzake sociale insluiting is in verschillende projecten die de integratie van de geïmmigreerde vrouwen beogen;

Gelet op de kandidaturen van Mevr. Laura Beltrame en van Mevr.

Geneviève Bossu, die respectievelijk de "Union wallonne des entreprises" en de "Union des classes moyennes" vertegenwoordigen;

Overwegende dat Mevr. Laura Beltrame en Mevr. Geneviève Bossu door de "Conseil économique et social de la Région wallonne" (Sociaal-economische raad van het Waalse Gewest) aangewezen werden om de werkgevers te vertegenwoordigen;

Gelet op de kandidaturen van Mevr. Annick Thyre en van de heer Marcel Etienne, die de FGTB vertegenwoordigen;

Overwegende dat Mevr. Annick Thyre en van de heer Marcel Etienne door de "Conseil économique et social de la Région wallonne" aangewezen werden om de werknemersorganisaties van de sector te vertegenwoordigen;

Gelet op de kandidaturen van de heer Joseph Burnotte, die de CEPAG vertegenwoordigt, en van de heer Philippe Woitrin, die de CSC vertegenwoordigt;

Overwegende dat de heer Joseph Burnotte en de heer Philippe Woitrin door de "Conseil économique et social de la Région wallonne" aangewezen werden om de werknemersorganisaties van de sector te vertegenwoordigen;

Gelet op de kandidaturen van de heer Bertrand Sculier en van Mevr.

Myreine Kint, die de CSC vertegenwoordigen;

Overwegende dat de heer Bertrand Sculier en Mevr. Myreine Kint door de "Conseil économique et social de la Région wallonne" aangewezen werden om de werknemersorganisaties van de sector te vertegenwoordigen;

Gelet op de kandidaturen van Mevr. Michelle Dupuis en van Mevr.

Caroline Timarche, die de " Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne " (Hoge raad van de steden, gemeenten en provincies van het Waalse Gewest) vertegenwoordigen;

Overwegende dat Mevr. Michelle Dupuis en Mevr. Caroline Timarche door de "Union des Villes et Communes de Wallonie" (Unie van de steden en gemeenten van Wallonië) voorgedragen worden;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Noëlle Lete, die de "Association des provinces wallonnes" (Vereniging van de Waalse provincies) vertegenwoordigt;

Overwegende dat Mevr. Noëlle Lete door de "Union des Villes et Communes de Wallonie" voorgedragen wordt;

Gelet op de kandidatuur van de heer Francis Sprenghetti, die de " Fédération des C.P.A.S. " (Federatie van de O.C.M.W.'s) vertegenwoordigt;

Overwegende dat de heer Francis Sprenghetti door de "Union des Villes et Communes de Wallonie" voorgedragen wordt;

Gelet op de kandidatuur van de heer Jean-Michel Heuskin van het "Centre régional pour l'Intégration des Personnes étrangères ou d'Origine étrangère de Liège" (Gewestelijk centrum voor de Integratie van Vreemdelingen of van Personen van Buitenlandse Herkomst van Luik);

Overwegende dat de heer Jean-Michel Heuskin sinds bijna tien jaar de leiding over dat centrum waarneemt;

Gelet op de kandidatuur van de heer Pierre Anthoine van het "Centre régional d'intégration du Brabant wallon" (Gewestelijk integratiecentrum van Waals Brabant);

Overwegende dat de heer Pierre Anthoine sinds 2002 de leiding over het centrum waarneemt;

Gelet op de kandidatuur van de heer Marc Parmentier van het "Centre régional d'intégration de Charleroi";

Overwegende dat de heer Marc Parmentier sinds twintig jaar de directie en vervolgens het voorzitterschap van het centrum waarneemt;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Françoise Rondeau van het "Centre régional d'action interculturelle du Centre" (Gewestelijk centrum voor interculturele actie van het Centrum);

Overwegende dat Mevr. Françoise Rondeau een lange ervaring inzake sociaal-culturele animatie heeft en het centrum sinds 12 jaar leidt;

Gelet op de kandidatuur van de heer Michel Vanderkam;

Overwegende dat de heer Michel Vanderkam, socioloog, sinds meer dan 20 jaar zijn beroepsloopbaan in meerdere domeinen wijdt aan verschillende projecten, onderzoeken en samenwerkingen betreffende de personen afkomstig uit de immigratie;

Gelet op de kandidatuur van de heer Bouchaïb Samawi;

Overwegende dat de heer Bouchaïb Samawi, burgerlijk ingenieur, verschillende integratieprojecten heeft opgestart en een uitstekende kennis heeft verworven inzake de aangelegenheden betreffende de professionele integratie van de personen uit de immigratie. In die hoedanigheid heeft hij regelmatig meegewerkt aan internationale samenwerkingsprojecten;

Overwegende dat de heer Michel Vanderkam over al de vereiste kwaliteiten en de nodige ervaring lijkt te beschikken om de functie van voorzitter van de commissie uit te oefenen;

Overwegende dat Mevr. Annick Thyre en de heer Altay A. Manco over al de vereiste kwaliteiten lijken te beschikken om de functie van ondervoorzitter uit te oefenen;

Op de voordracht van de Minister-President, die met Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen belast is;

Na beraadslaging,

Artikel 1.Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 ervan.

Art. 2.De volgende persoon wordt aangewezen als voorzitter van de "Commission wallonne de l'Intégration des Personnes étrangères ou d'Origine étrangère" : de heer Michel Vanderkam.

Art. 3.De volgende personen worden aangewezen als voorzitter van de "Commission wallonne de l'Intégration des Personnes étrangères ou d'Origine étrangère" : - Mevr. Annick Thyre; - de heer Altay A. Manco.

Art. 4.De volgende personen worden voor vijf jaar binnen de "Commission wallonne de l'Intégration des Personnes étrangères ou d'Origine étrangère" aangewezen : 1° als lid van verenigingen die op de dag van de aanwijzing van hun vertegenwoordiger sinds minstens drie jaar gesubsidieerd worden door het Waalse Gewest, namelijk : a) drie vertegenwoordigers van de "Comités d'accompagnement des plans locaux d'intégration " (Comités voor de begeleiding van de plaatselijke integratieplannen), voorgedragen door die Comités :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

Mevr.Aurica Uscov

Mevr. Stéphanie Rioli

de heer Necati Celik

de heer Sizo Zeka

de heer Hassan Al Amrani

de heer Michel Malherbe


b) drie vertegenwoordigers van de plaatselijke initiatieven :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

Mevr.Christine Mahy

de heer Ahmed Ahkim

de heer Altay A. Manco

de heer Kalil Nejjar

de heer Papa Sene

Mevr. Marie-Thérèse Ndumba


2° als vertegenwoordiger van de Waalse sociale gesprekspartners aangewezen door de "Conseil économique et social de la Région wallonne", onder wie twee vertegenwoordigers van de weknemersorganisaties van de sector :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

Mevr.Laura Beltrame

Mevr. Geneviève Bossu

Mevr. Annick Thyre

de heer Marcel Etienne

de heer Joseph Burnotte

de heer Philippe Woitrin

de heer Bertrand Sculier

Mevr. Myreine Kint


3° als persoon voorgedragen door de "Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne", op voorstel van de "Union des villes et communes de Wallonie" en van de "Association des provinces wallonnes", onder wie één vertegenwoordiger van de federatie van de O.C.M.W.'s :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

Mevr. Michelle Dupuis

Mevr. Noëlle Lete

Mevr. Caroline Timarche

de heer Francis Sprenghetti


4° als vertegenwoordiger van de Gewestelijke integratiecentra :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

de heer Jean-Michel Heuskin

de heer Pierre Anthoine

de heer Marc Parmentier

Mevr.Françoise Rondeau


5° als lid dat op de voordracht van de Minister die bevoegd is voor het beleid inzake de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst gekozen wordt vanwege zijn bevoegheden, namelijk wetenschappelijke, in dat domein :

Gewoon lid

Plaatsvervangend lid

de heer Michel Vanderkam

de heer Bouchaïb Samawi


Art.5. Het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2005 tot benoeming van de voorzitter, de leden en de secretaris van het Comité voor de begeleiding van de gewestelijke centra voor de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 23 juni 2005, wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2009.

Art. 7.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 5 juni 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE

^