Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 05 juni 2009
gepubliceerd op 28 juli 2009

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de la Santé" ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009203298
pub.
28/07/2009
prom.
05/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUNI 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de la Santé" (Waalse Gezondheidscommissie) ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet


De Waalse Regering, Gelet op het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, inzonderheid op artikel 54;

Gelet op het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 april 2009 tot uitvoering van de artikelen 3 en 36 tot 133 van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, inzonderheid artikel 3;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 november 2003 tot uitvoering van het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent;

Overwegende dat artikel 46 van het kaderdecreet van 6 november 2008 bepaalt dat de leden van de verschillende vaste commssies benoemd worden met inachtneming van de volgende voorwaarden : 1° de leden van de vaste commissies hebben minstens vijf jaar ervaring in minstens één van de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de vaste commissie vallen en waarin zij benoemd zijn of actief zijn, met name in federaties, verenigingen, instellingen of diensten die werkzaam zijn in het kader van de materies toegekend aan de vaste commissie waarin zij benoemd zijn;2° om het evenwicht van de binnen een commissie vertegenwoordigde sectoren te vrijwaren, worden de leden verdeeld in functie van de verschillende materies die binnen elke vaste commissie worden behandeld;3° een specifieke vertegenwoordiging van de begunstigden van de diensten en instellingen, alsook van de representatieve werknemersorganisaties van de sectoren wordt gewaarborgd binnen elke commissie in functie van de bevoegdheden die haar worden toegekend; Overwegende dat artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 16 april 2009 gedeeltelijk voorziet in de toepassing van de criteria van artikel 46 van het kaderdecreet van 6 november 2008 de "Commission wallonne de la Santé" betreft;

Gelet op de kandidaturen die voor de "Commission wallonne de la Santé" in ontvangst zijn genomen ingevolge een openbare kandidatenoproep bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 april 2009 en gesloten op 14 mei 2009;

Overwegende dat de Waalse Regering onder de ontvangen kandidaturen een ruime keuzemogelijkheid heeft in zoverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de voorwaarden gesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 en bij het desbetreffende uitvoeringsbesluit van 16 april 2009;

Gelet op de kandidatuur van Dr. Michel Martin;

Overwegende dat Dr. Michel Martin zijn activiteit van geneesheer-psychiater sinds vierendertig jaar in de ambulante sector uitoefent, dat hij sinds 1996 ondervoorzitter is van de "Conseil régional des services de santé mentale" (Gewestelijke raad van de dienst voor geestelijke gezondheidszorg);

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Françoise Gérard;

Overwegende dat Mevr. Françoise Gérard sinds meer dan tien jaar de functie van administratief directrice uitoefent binnen een dienst voor geestelijke gezondheidszorg in Eigenbrakel;

Gelet op de kandidatuur van de heer Robert Goret;

Overwegende dat de heer Robert Goret sinds dertig jaar de functie van administratief directeur uitoefent binnen de dienst voor geestelijke gezondheidszorg van de provincie Namen en lid is van de "Conseil régional des services de santé mentale";

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Marie-Paule Giot;

Overwegende dat Mevr. Marie-Paule Giot sinds meer dan tien jaar de functie van administratief directrice uitoefent binnen de diensten voor geestelijke gezondheidszorg van het O.C.M.W. van Charleroi;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Francine Lange;

Overwegende dat Mevr. Francine Lange de functie van administratief directrice uitoefent binnen de dienst voor geestelijke gezondheidszorg van Seraing-Ougrée, dat ze meer dan dertig jaar ervaring heeft in de sector en bestuurster is van de "Association des pouvoirs organisateurs des services de santé mentale" (Vereniging van de inrichtende machten van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg);

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Maryse Valfer;

Overwegende dat Mevr. Maryse Valfer de functie van administratief directrice uitoefent binnen de diensten voor geestelijke gezondheidszorg van Jolimont en bestuurster-voorzitster is van de "Association des pouvoirs organisateurs des services de santé mentale";

Gelet op de kandidatuur van de heer Stéphane Luisetto;

Overwegende dat de heer Stéphane Luisetto oprichter en sinds 1994 directeur van het centrum "Ellipse" is, dat hij sinds 2005 voorzitter is van de commissie verslavingen van het Waalse Gewest en dat zijn kandidatuur door Santhea voorgedragen wordt;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Demeter;

Overwegende dat Mevr. Nicole Demeter sinds 2000 belast is met verslavingsproblemeen, dat ze sinds 2009 directrice is van de sector geestelijke gezondheidszorg van intercommunale IOSL en sinds 2002 lid is van de "Conseil régional des services de santé mentale de la Région wallonne";

Gelet op de kandidatuur van Laurence Meire;

Overwegende dat Laurence Meire instaat voor de coördinatie van de VZW Symbiose, die als gespecialiseerde dienst erkend is, en dat ze voor dezelfde VZW de functie van voorzitster van RASAC uitoefent;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Claire Trabert;

Overwegende dat Mevr. Claire Trabert huisarts is en binnen de VZW FlyTOX eerstelijnswerk inzake verslavingen verricht;

Gelet op de kandidatuur van de heer Olivier Martin;

Overwegende dat heer Olivier Martin, psycholoog, sinds 2000 binnen het "centre de télé-accueil" (teleonthaalcentrum) van Luxemburg actief is en er directeur van is sinds 2007;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Rosalba Borriello;

Overwegende dat Mevr. Rosalba Borriello, psycholoog, sinds 1986 de functie van directrice van het "centre de télé-accueil" van Charleroi uitoefent en bestuurster van de federatie van de teleonthaalcentra is;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Anne Delvenne;

Overwegende dat Mevr. Anne Delvenne coördinatrice is van het "Relais social urbain" (Stedelijk sociaal contactpunt) van Verviers en dat ze ook instaat voor de coördinatie van de acties en van het personeel van het "Relais santé" (Contactpunt voor gezondheidsaangelegenheden) van Verviers;

Gelet op de kandidatuur van de heer Yvon Henry;

Overwegende dat de heer Yvon Henry coördinator van het "Relais social du pays de Liège" is;

Gelet op de kandidatuur van de heer Patrick Jadoulle;

Overwegende dat de heer Patrick Jadoulle dokter in de geneeskunde is, dat bij de "Maison médicale La Glaise" in Charleroi werkt en thans lid is van de "Commission d'agrément des associations de santé intégrée" (Commissie voor de erkenning van de geïntegreerde gezondheidsverenigingen);

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Coralie Ladavid;

Overwegende dat Mevr. Coralie Ladavid maatschappelijk assistente is, dat ze bij de "Maison médicale Le Gué" werkt en thans plaatsvervangend lid van de "Commission d'agrément des associations de santé intégrée" is;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Bérangère Rousso;

Overwegende dat Mevr. Bérangère Rousso instaat voor het onthaal bij de "Collectif santé de Charleroi Nord";

Gelet op de kandidatuur van de heer Didier Giet;

Overwegende dat de heer Didier Giet actief is als huisarts in een ASI, dat hij voorzitter van de "ASI Centre de santé intégrée des Carrières" en uittredend ondervoorzitter van de "Commission d'agrément des associations de Santé intégrée" is;

Gelet op de kandidatuur van de heer Steven Desmet;

Overwegende dat de heer Steven Desmet voorgedragen wordt door de "FCSD", één van de voornaamste federaties inzake de coördinatie van de thuiszorg en -diensten;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Agnès Schiffino;

Overwegende dat Mevr. Agnès Schiffino voorgedragen wordt door de "FASD", één van de voornaamste federaties inzake de coördinatie van de thuiszorg en -diensten;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Anita Gancwajch;

Overwegende dat Mevr. Anita Gancwajch voorgedragen wordt door de "Fédération des C.P.A.S. de l'UVCW", één van de voornaamste federaties inzake de coördinatie van de thuiszorg en -diensten;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Isabelle Vanhorick;

Overwegende dat Mevr. Isabelle Vanhorick voorgedragen wordt door de "FCSD", één van de voornaamste federaties inzake de coördinatie van de thuiszorg en -diensten;

Gelet op de kandidatuur van de heer Edgard Peters;

Overwegende dat de heer Edgard Peters voorgedragen wordt door de "FASD", één van de voornaamste federaties inzake de coördinatie van de thuiszorg en -diensten;

Gelet op de kandidatuur van de heer Claude Decuyper;

Overwegende dat de heer Claude Decuyper voorgedragen wordt door de federatie "ACCOORD", één van de voornaamste federaties inzake de coördinatie van de thuiszorg en -diensten;

Gelet op de kandidatuur van de heer Alain Dugauquier;

Overwegende dat de heer Alain Dugauquier sinds 2000 secretaris-generaal van de "I.S.P.P.C." is en thans voorzitter is van de "Conseil wallon des établissements de soins" (Waalse raad van de verzorgingsinrichtingen) waaarvan hij lid is sinds de oprichting ervan;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Véronique Bauffe;

Overwegende dat Mevr. Véronique Bauffe d.d. leidend ambtenaar van het psychiatrisch ziekenhuis "Le Chêne aux Haies" is;

Gelet op de kandidatuur van de heer Yves Smeets;

Overwegende dat de heer Yves Smeets sinds 1994 directeur-generaal van Santhea is en dat hij lid van de "CWES" is sinds de oprichting ervan;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Stéphanie De Simone;

Overwegende dat Mevr. Stéphanie De Simone sinds 2001 directrice-generaal van het "C.H.B.A.H." en thans lid van de "CWES" is;

Gelet op de kandidatuur van de heer Jean-Louis Toussaint;

Overwegende dat de heer Jean-Louis Toussaint directeur van het "C.H.R." van Namen is, alsook lid van de "CWES" sinds de oprichting ervan;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Chantal Bouchez;

Overwegende dat Mevr. Chantal Bouchez sinds 2004 directrice-generaal van het "C.H.U. Ambroise Paré" is en thans de Regering bij de "CWES" vertegenwoordigt;

Gelet op de kandidatuur van de heer Jean-Claude Dormont;

Overwegende dat de heer Jean-Claude Dormont adjunct-directeur van het "CHU Tivoli" in La Louvière is;

Gelet op de kandidatuur van de heer Stéphane Rillaerts;

Overwegende dat de heer Stéphane Rillaerts sinds 2000 directeur-generaal van "RHMS" en sinds 2001 lid van de "CWES" is;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Michelle Dusart;

Overwegende dat Mevr. Michelle Dussart dokter in de geneeskunde en sinds 2007 geneesheer-directeur van het "C.H.R. La Citadelle" is;

Gelet op de kandidatuur van de heer Eric Fievez;

Overwegende dat de heer Eric Fievez sinds 1982 verschillende functies in het ziekenhuismilieu heeft uitgeoefend en dat hij sinds 2008 directeur-generaal van de intercommunale ISOSL is;

Gelet op de kandidatuur van de heer Pierre Smiets;

Overwegende dat de heer Pierre Smiets de directeur van de "fédération des institutions hospitalières" (federatie van de ziekenhuisinstellingen) en uittredend ondervoorzitter van de "Conseil wallon des établissements de soins" is;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Françoise Rooman;

Overwegende dat Mevr. Françoise Rooman lid van de raad van bestuur van de "FIH" en directrice-generaal van het "Centre hospitalier Tubize-Nivelles" is;

Gelet op de kandidatuur van de heer Jean-Claude Frogneux;

Overwegende dat de heer Jean-Claude Frogneux ondervoorzitter van de "FIH" is, alsook directeur-generaal van het "hôpital psychiatrique du Beau Vallon" en van de psychiatrische verzorgingstehuizen Jasmins en Tamaris, voorzitter van de "initiatives d'habitations protégées l'Espoir", schatbewaarder van de "plate-forme namuroise de concertation en santé mentale";

Gelet op de kandidatuur van de heer Alain Javaux;

Overwegende dat de heer Alain Javaux voorzitter van de "Fih" en directeur-generaal van de groep "Centre hospitalier Chrétien" is;

Gelet op de kandidatuur van de heer Christian Denée;

Overwegende dat de heer Christian Denée lid van de raad van bestuur en voorzitter van "Conseil sectoriel des hôpitaux généraux" van de "FIH" is, alsook directeur-generaal van de VZW "Providence des Malades", uittredend lid van de "Conseil wallon des établissements de soins";

Gelet op de kandidatuur van de heer Pierre Tempels;

Overwegende dat de heer Pierre Tempels directeur-generaal van het "centre hospitalier de Wallonie Picarde" en uittredend lid van de "Conseil wallon des Etablissements de soins" is;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Danièle Martin;

Overwegende dat Mevr. Danièle Martin directrice is van de "clinique Notre-Dame" in Hermalle-sous-Argenteau en "Saint Elisabeth" in Heusy ( Christelijk ziekenhuiscentrum), alsook ondervoorzitster van het "plate-forme en soins palliatifs" van de provincie Luik en uittredend lid van de "Conseil wallon des établissements de soins";

Gelet op de kandidatuur van de heer Francis Pitz;

Overwegende dat de heer Francis Pitz directeur-generaal van het "hôpital Neuro-psychiatrique Saint Martin" en van de "maisons de soins psychiatriques Saint-Martin" is, dat hij voorzitter is van het "plate-forme namuroise de Concertation en santé mentale", alsook voorzitter van de "initiatives d'habitations protégées Entre-Temps et Psynergies";

Gelet op de kandidatuur van de heer Jean-Noel Godin;

Overwegende dat de heer Jean-Noël Godin adviseur is bij de "confédération belge des établissements privés de soins de santé" en bij de fédération des hôpitaux privés de Belgique" en dat hij uittredend lid van de "Conseil wallon des établissements de soins" is;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Laurence Meire;

Overwegende dat Mevr. Laurence Fétu directrice-generaal van het "Centre hospitalier de réadaptation et de psychiatrie du Brabant wallon" is;

Gelet op de kandidatuur van de heer Jean-Marc Laasman;

Overwegende dat de heer Jean-Marc Laasman directeur van de studiedienst van de socialistische mutualiteiten is;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Françoise Dewolf;

Overwegende dat Mevr. Françoise Dewolf adviseur is voor de studiedienst van de socialistische mutualiteiten;

Gelet op de kandidatuur van de heer Luc Dussolier;

Overwegende dat de heer Luc Dussolier gewestelijk directeur van de "Mutualité chrétienne Hainaut Picardie" en lid van het "Comité de l'alliance nationale des Mutualités chrétiennes" is;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Thérèse Trotti;

Overwegende dat Mevr. Thérèse Trotti secretaresse is van de "fédération nationale des associations médico-sociales", die de sociaal-medische sector van de christelijke mutualiteiten groepeert;

Gelet op de kandidatuur van de heer Guy Crijns;

Overwegende dat de heer Crijns sinds talrijke jaren de functie van vertegenwoordiger van de werknemers van de gezondheidssector uitoefent, in het bijzonder in de openbare sector, en dat hij lid van de "Commission Action et Intégration sociale" van de "CESRW" is;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Sabine Libert;

Overwegende dat Mevr. Sabine Libert gegradueerd verpleegster en vakbondsafgevaardigde is, belast voor de "CGSP", sector administratie, met o.a. materies inzake gezondheid en sociale actie, zowel op federaal als op Waals niveau, en dat ze gewoon lid "FGTB-CESRW" van de commissie "AIS" is;

Overwegende dat de heer Alain Dugauquier over al de vereiste kwaliteiten lijkt te beschikken om de functie van voorzitter uit te oefenen;

Overwegende dat Dr. Michel Martin en de heer Pierre Smiets over al de vereiste kwaliteiten lijkt te beschikken om de functie van ondervoorzitter uit te oefenen;

Op de voordracht van de Minister-President;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt overeenkomtig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 128 ervan.

Art. 2.De volgende persoon wordt als voorzitter van de "Commission wallonne de la Santé" aangewezen : - de heer Alain Dugauquier.

Art. 3.De volgende personen worden als ondervoorzitter van de "Commission wallonne de la Santé" aangewezen : - Dr. Michel Martin; - de heer Pierre Smiets.

Art. 4.De volgende personen worden voor vijf jaar binnen de "Commission wallonne de la Santé" aangewezen : 1° als inzake geestelijke gezondheidszorg actieve vertegenwoordiger van de inrichtende machten en van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg en de geneesheren-psychiaters, billijk verdeeld onder de verschillende sectoren overeenkomstig artikel 46, 2°, van het decreet :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

Dr.Michel Martin

Mevr. Françoise Gérard

de heer Robert Goret

Mevr. Marie-Paule Giot

Mevr. Francine Lange

Mevr. Maryse Valfer


2° als vertegenwoordiger betrokken bij het onthaal, de ambulante en/of residentiële hulpverlening of opvolging van personen die aan een verslaving lijden, van wie één voorgedragen door een federatie :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

de heer Stéphane Luisetto Mevr.Laurence Meire

Mevr. Nicole Demeter Mevr. Claire Trabert


3° een vertegenwoordiger van een "Relais santé" actief op het grondgebied van het Waalse Gewest :

Gewoon lid

Plaatsvervangend lid

Mevr.Anne Delvenne

de heer Yvon Henry


4° als vertegenwoordiger van de teleonthaalcentra voor personen die in een psychologische crisistoestand verkeren :

Gewoon lid

Plaatsvervangend lid

de heer Olivier Martin

Mevr.Rosalba Moriello


5° als vertegenwoordiger van de geïntegreerde gezondheidsverenigingen :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

de heer Patrick Jadoulle Mevr.Coralie Ladavid

Mevr. Bérangère Rousso de heer Didier Giet


6° als vertegenwoordiger van de centra voor coördinatie van thuisverzorging en -diensten, billijk verdeeld onder de verschillende sectoren overeenkomstig artikel 46, 2°, van het decreet :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden


de heer Steven Desmet Mevr.Agnès Schiffino de heer Claude Decuyper

Mevr. Isabelle Vanhorick de heer Edgard Peters Mevr. Anita Gancwajch


7° als vertegenwoordiger van de verzorgingsinrichtingen bedoeld in de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, die o.a. moeten zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de sectoren bedoeld in de artikelen 2, 3, 6, 10 en 170, met uitzondering van de rust- en verzorgingshuizen en van de dagverzorgingscentra, van genoemde wet (ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, beschermde woningen, psychiatrische platforms en platforms voor palliatieve zorgverlening, geïntegreerde diensten voor thuiszorgverlening, psychiatrische verzorgingstehuizen);

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

de heer Alain Dugauquier

Mevr. Véronique Bauffe

de heer Yves Smeets

Mevr. Stéphanie De Simone

de heer Jean-Louis Toussaint

Mevr. Chantal Bouchez

de heer Stéphane Rillaerts

de heer Jean-Claude Dormont

Mevr. Michelle Dussart

de heer Eric Fievez

Mevr. Laurence Fetu

de heer Jean-Noel Godin

de heer Pierre Smiets

de heer Jean-Claude Frogneux

Mevr. Danielle Martin

de heer Alain Javaux

de heer Christian Denée

Mevr. Françoise Rooman

de heer Pierre Tempels

de heer Francis Pitz


8° als vertegenwoordiger van de begunstigden van de diensten die het voorwerp van deze commissie zijn, voorgedragen door de organisaties van de ziekenfondsen; Gewone leden

Plaatsvervangende leden

de heer Jean-Marc Laasman Mevr. Thérèse Trotti

Mevr. Françoise Dewolf de heer Luc Dussolier


9° als vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties :

Gewoon lid

Plaatsvervangend lid

de heer Guy Crijns

Mevr.Sabine Libert


Art. 5.Opgeheven worden : 1° het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de "Commission d'agrément des associations de santé intégrée";2° het besluit van de Waalse Regering van 17 februari 2005 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission consultative en matière d'assuétudes", gewijzigd bij het besluit van 24 maart 2005;3° het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2002 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Conseil wallon des établissements de soins";4° het besluit van de Waalse Regering van 15 januari 2009 tot verlenging van de mandaten van de voorzitter en de leden van de "Conseil régional des services de santé mentale";5° het besluit van de Waalse Regering van 24 oktober 2002 tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de "Conseil régional des services de santé mentale", gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 24 maart 2005 en 28 februari 2008;6° het besluit van de Waalse Regering van 15 januari 2009 tot verlenging van de mandaten van de leden van de "Conseil wallon des établissements de soins";7° het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 tot benoeming van de leden van de "Conseil wallon des établissements de soins", zoals gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 24 maart en 22 september 2005 en van 9 november 2007;8° het besluit van de Waalse Regering van 15 juli 2005 tot benoeming van de leden van de Commissie van erkenning van centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2009.

Art. 7.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 5 juni 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE

^