Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 05 juni 2009
gepubliceerd op 28 juli 2009

Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne des aînés" ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009203294
pub.
28/07/2009
prom.
05/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUNI 2009. - Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne des aînés" (Waalse commissie voor ouderen) ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet


De Waalse Regering, Gelet op het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, inzonderheid op artikel 64;

Gelet op het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 april 2009 tot uitvoering van de artikelen 3 en 36 tot 133 van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 november 2003 tot uitvoering van het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 46 van het kaderdecreet van 6 november 2008 de benoeming van de leden van de verschillende vaste commissies met inachtneming van de volgende voorwaarden gebeurt : 1° de leden van de vaste commissies hebben een ervaring van minstens vijf jaar in minimum één van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegheid van de vaste commissie waarin ze benoemd worden of zijn actief met name in verbonden, verenigingen, instellingen of diensten die in het kader van de aangelegenheden toegekend aan de vaste commissie waarin ze benoemd worden, werken;2° om het evenwicht van de binnen een commissie vertegenwoordigde sectoren te behouden, worden de leden verdeeld naar gelang van de verschillende aangelegenheden die binnen elke vaste commissie worden behandeld;3° een bijzondere vertegenwoordiging van de begunstigden van de diensten en instellingen alsmede van de representatieve organisaties van de werkemers uit de sectoren wordt gewaarborgd binnen elke commissie naar gelang van de aangelegenheden die haar worden toegekend; Overwegende dat artikel 8 van het besluit van de Waalse Regering van 16 april 2009 de toepassing van de criteria van artikel 46 van het kaderdecreet van 6 november 2008 gedeeltelijk bepaalt, wat betreft de "Commission wallonne des aînés";

Gelet op de kandidaturen die voor de "Commission wallonne des aînés" ten gevolge van een openbare oproep tot de kandidaten verricht via het Belgisch Staatsblad van 28 april 2009 en afgesloten op 14 mei 2009 in ontvangst zijn genomen;

Overwegende dat de Waalse Regering, onder de in ontvangst genomen kandidaturen, de ruimste keuzemogelijkheid behoudt in zoverre de geselecteerde kandidaten de voorwaarden bepaald bij het kaderdecreet van 6 november 2008 en bij het uitvoeringsbesluit ervan van 16 april 2009 vervullen;

Gelet op de kandidatuur van de heer Pierre Rondal;

Overwegende dat de heer Pierre Rondal tot einde 2008 de functie van directeur-generaal van de intercommunale voor ouderen van Luik heeft uitgeoefend en dat hij voorzitter is van de "Conseil wallon du troisième âge" (Waalse Raad voor de derde leeftijd) sinds de oprichting ervan in 1999;

Gelet op de kandidatuur van de heer André Henreaux;

Overwegende dat de heer André Henreaux over een ervaring van verschillende jaren in de sector van de hulpverlening aan ouderen beschikt;

Gelet op de kandidatuur van de heer Jean-Marc Poullain;

Overwegende dat de heer Jean-Marc Poullain over een ervaring van verschillende jaren in de sector als raadsheer en deskundige beschikt;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Kathy Stinissen;

Overwegende dat Mevr. Kathy Stinissen directrice is van het departement sociale actie van het Rode Kruis;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Dominique Blondeel;

Overwegende dat Mevr. Dominique Blondeel medevoorzitster is van de VZW "Infor Homes Wallonie';

Gelet op de kandidatuur van de heer Christian Dhanis;

Overwegende dat de heer Christian Dhanis lid is van de VZW "Infor Homes Wallonie';

Gelet op de kandidatuur van de heer Michel Vigand;

Overwegende dat de heer Michel Vigand lid is van de "CGSP";

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Nathalie Lionnet;

Overwegende dat Mevr. Nathalie Lionnet lid is van de "CGSP";

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Anne-Marie Meunier;

Overwegende dat Mevr. Anne-Marie Meunier lid is van de "CSC";

Gelet op de kandidatuur van de heer Philippe Delbascourt;

Overwegende dat de heer Philippe Delbascourt lid is van de "CSC";

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Isabelle Vanhorick;

Overwegende dat Mevr. Isabelle Vanhorick lid is van de Federatie van de verenigingen van thuisdiensten;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Martine Demanet;

Overwegende dat Mevr. Martine Demanet lid is van de Federatie thuishulp en -verzorging;

Gelet op de kandidatuur van de heer Patrick Pietquin;

Overwegende dat de heer Patrick Pietquin lid is van de "UCP, Mouvement social des aînés";

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Anne Jaumotte;

Overwegende dat Mevr. Anne Jaumotte lid is van de "UCP, Mouvement social des aînés";

Gelet op de kandidatuur van de heer Gilbert Lonnoy;

Overwegende dat de heer Gilbert Lonnoy lid is van de "Commission wallonne des pensionnés et prépensionnés de la FGTB";

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Renée Coene;

Overwegende dat Mevr. Renée Coene lid is van de VZW "Espace Seniors";

Gelet op de kandidatuur van de heer André Bertouille;

Overwegende dat de heer André Bertouille lid is van de "Ligue libérale des pensionnés";

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Corinne Rosier;

Overwegende dat Mevr. Corinne Rosier lid is van de "Ligue libérale des pensionnés";

Gelet op de kandidatuur van de heer Freddy Falez;

Overwegende dat de heer Freddy Falez lid is van de socialistische ziekenfondsen;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Mireille Piette;

Overwegende dat de Mevr. Mireille Piette lid is van de socialistische ziekenfondsen;

Gelet op de kandidatuur van de heer Claude Limage;

Overwegede dat de heer Claude Limage lid is van de socialistische ziekenfondsen;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Fabienne Strodiot;

Overwegende dat Mevr. Fabienne Strodiot lid is van de socialistische ziekenfondsen;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Susanna Argiolas;

Overwegende dat Mevr. Susanna Argiolas lid is van "SANTHEA ASBL" die de beheerders van de openbare sector en van de niet-confessionele privé-sector vertegenwoordigt;

Gelet op de kandidatuur van de heer Daniel Hasard;

Overwegende dat de heer Daniel Hasard lid is van "SANTHEA ASBL" die de beheerders van de openbare sector en van de niet-confessionele privé-sector vertegenwoordigt;

Gelet op de kandidatuur van de heer Jean-Marc Rombeaux;

Overwegende dat de heer Jean-Marc Rombeaux lid is van Federatie van de O.C.M.W.'s;

Gelet op de kandidatuur van de heer Daniel Hirsoux;

Overwegende dat de heer Daniel Hirsoux lid is van de Federatie van de O.C.M.W.'s;

Gelet op de kandidatuur van de heer Vincent Fredericq;

Overwegende dat de heer Vincent Fredericq lid is van "FEMARBEL", de Federatie van rustoorden van België, privé-sector;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Jenny Absolonne;

Overwegende dat Mevr. Jenny Absolonne lid is van "FEMARBEL", de Federatie van rustoorden van België;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Chantal Castermans;

Overwegende dat Mevr. Chantal Castermans lid is van de FIH, "Fédération des institutions hospitalières", confessionneel verenigingsleven;

Gelet op de kandidatuur van de heer Francesco Virone;

Overwegende dat de heer Francesco Virone lid is van de FIH, "Fédération des institutions hospitalières", confessionneel verenigingsleven;

Overwegende dat, wat betreft het voorzitterschap van de commissie, de heer Pierre Rondal lijkt alle kwaliteiten die voor een derlijke functie vereist worden, te hebben;

Overwegende dat, wat betreft de ondervoorzitterschappen, de heer Vincent Fredericq en Mevr. Chantal Castermans alle kwaliteiten die voor een derlijke functie vereist worden, blijken te bezitten;

Op de voordracht van de Minister-President;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128 van de Grondwet.

Art. 2.De volgende persoon wordt aangewezen als voorzitter van de "Commission wallonne des aînés" : de heer Pierre Rondal.

Art. 3.De volgende personen worden aangewezen als ondervoorzitter van de "Commission wallonne des aînés" : - de heer Vincent Fredericq; - Mevr. Chantal Castermans.

Art. 4.De volgende personen worden voor vijf jaar binnen de "Commission wallonne des aînés" aangewezen als : 1° lid;billijk verdeeld tussen de verschillende sectoren overeenkomstig artikel 46, 2°, van het decreet en gekozen voor hun kennis van het beleid van de derde leeftijd of voor hun sociale, medische of culturele inzet ten gunste van de ouderen, onder wie, met uitzondering van elke beheerder of directeur van een rustoord, van een serviceflat of van een dagopvangcentrum :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

de heer Pierre Rondal

de heer André Henreaux

de heer Jean-Marc Poullain

Mevr. Kathy Stinissen


a) één een organisatie ter behartiging van de belangen van de bewoners vertegenwoordigt :

Gewoon lid

Plaatsvervangend lid

Mevr.Dominique Blondeel

de heer Christian Dhanis


b) twee de representatieve organisaties van de werknemers uit de sector vertegenwoordigen :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

de heer Michel Vigand

Mevr.Nathalie Lionnet

Mevr. Anne-Marie Meunier

de heer Philippe Delbascourt


c) één de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdienstverlening vertegenwoordigt :

Gewoon lid

Plaatsvervangend lid

Mevr.Isabelle Vanhorick

Mevr. Martine Demanet


2° lid gekozen uit dubbeltallen die voorgedragen worden door de representatieve bejaardenorganisaties :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

de heer Patrick Pietquin

Mevr.Anne Jaumotte

Mevr. Renée Coene

de heer Gilbert Lonnoy

de heer André Bertouille

Mevr. Corinne Rosier


3° lid gekozen uit dubbeltallen die voorgedragen worden door de ziekenfondsorganisaties :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

de heer Freddy Falez

Mevr.Mireille Piette

de heer Claude Limage

Mevr. Fabienne Strodiot


4° vertegenwoordiger van de beheerders van rustoorden, serviceflats en dagopvangcentra en van de directeurs ervan gekozen uit dubbeltallen die voorgedragen worden door de representatieve organisaties van de beheerders of van de directeurs van de rustoorden, rechtvaardig verdeeld tussen de verschillende sectoren :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

de heer Daniel Hasard

Mevr.Susanna Argiolas

de heer Jean-Marc Rombeaux

de heer Daniel Hirsoux

de heer Vincent Fredericq

Mevr. Jenny Absolonne

Mevr. Chantal Castermans

de heer Francesco Virone


Art. 5.Opgeheven worden : 1° het besluit van de Waalse Regering van 15 januari 2009 tot verlenging van de mandaten van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de "Conseil wallon du troisième âge";2° het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2008 tot verlenging van het mandaat van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de "Conseil wallon du troisième âge";3° het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil wallon du troisième âge", gewijzigd bij de besluiten van 24 maart 2005, 3 mei en 14 november 2007.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2009.

Art. 7.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 5 juni 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE

^