Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 oktober 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017013832 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Afgevaardigde van de Minister van Begroting bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017040797 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "H. Gynaecologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017040796 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017040800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "H. Gynaecologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206198 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206197 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 21 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206202 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programma's 01 van de organisatieafdelingen 15 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

decreet

type decreet prom. 19/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013914 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de bijzondere toestand van de studenten die het ingangs- en toelatingsexamen voor de studie van de eerste cyclus in de geneeskunde en de eerste cyclus in de tandheelkunde hebben afgelegd en die zich voor het academiejaar 2017 - 2018 voor de studie diergeneeskunde wensen in te schrijven type decreet prom. 19/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017013920 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende maatregelen voor de vergemakkelijking van de toepassing van de voorrangsregeling inzake bekwaamheidsbewijzen zoals bepaald bij het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs type decreet prom. 19/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013961 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties voor de uitoefening van ambten van het onderwijzend personeel in de inrichtingen voor voorschools, lager en secundair gewoon en gespecialiseerd onderwijs, kunstonderwijs, onderwijs voor sociale promotie en niet universitair hoger onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 19/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de voortzetting van de loopbaan na de leeftijd van het rustpensioen van het onderwijzend, wetenschappelijk, administratief en technisch personeel van de hogescholen, de hogere kunstscholen en de universiteiten type decreet prom. 19/10/2017 pub. 16/11/2017 numac 2017031486 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de culturele bescherming van het boek type decreet prom. 19/10/2017 pub. 25/01/2018 numac 2017206710 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 23 januari 2017 ter bevordering van het toerisme met betrekking tot de algemene en specifieke exploitatievoorwaarden voor toeristische verblijven en de classificatie ervan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2017 pub. 26/10/2017 numac 2017013795 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vervanging van een lid van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017013817 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een standaardmodel van plaatsbeschrijving met indicatieve waarde type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017013818 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een rooster van indicatieve huurprijzen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017013905 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van de erkenning van de inrichting "Oceanic" gelegen Tombergstraat 193, te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe als handelszaak voor vissen aan de heer Vanderschrieck, Marc, in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017205655 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 1015 van het Reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 19/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017205658 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2017 tot benoeming van de leden van het Strategisch comité van de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi » type besluit van de waalse regering prom. 19/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017205656 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 2015 betreffende de samenstelling en de werking van het Waarnemingscentrum voor de Handel en van de Beroepscommissie voor de handelsvestigingen type besluit van de waalse regering prom. 19/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017205690 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de visverloven type besluit van de waalse regering prom. 19/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017205657 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de leden van de « Commission wallonne des Personnes handicapées » , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 19/10/2017 pub. 09/11/2017 numac 2017205761 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende vaststelling van de rechten en retributies voor de uitvoering van de maatregelen getroffen in verband met de controle van de productie en de afzet van zaaizaden en pootgoed

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 19/10/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017206158 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de basisdotatie en de bijkomende dotaties ter uitvoering van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 20 december 2001 houdende toekenning van toelagen aan plaatselijke besturen die geco's tewerkstellen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013698 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 62bis tot wijziging van de omzendbrief GPI 62 van 14 februari 2008 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 19/10/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017206384 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de kunstcommissie van de Duitstalige Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 19/10/2017 pub. 12/02/2018 numac 2018200576 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 23 januari 2017 ter bevordering van het toerisme met betrekking tot de algemene en specifieke exploitatievoorwaarden voor toeristische verblijven en de classificatie ervan. - Erratum

document

type document prom. 19/10/2017 pub. 28/02/2018 numac 2018200999 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 juli 2006 betreffende de opname van gehandicapten in woonressources type document prom. 19/10/2017 pub. 09/04/2018 numac 2018201003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 11 juni 2015 tot aanwijzing van de leden van de jeugdcommissie van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 19/10/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018201000 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de conferenties van dienstverrichters van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven

erratum

type erratum prom. 19/10/2017 pub. 21/09/2018 numac 2018204704 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende vaststelling van de verschuldigde rechten en retributies voor de uitvoering van de maatregelen getroffen in verband met de controle van de productie en de afzet van zaaizaden en pootgoed. - Erratum
^