Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 16 april 2009
gepubliceerd op 28 april 2009

Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de krachtens artikel 138 van de Grondwet geregelde aangelegenheden inzake sociale actie en gezondheid

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009201871
pub.
28/04/2009
prom.
16/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/16/2009201871/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 APRIL 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de krachtens artikel 138 van de Grondwet geregelde aangelegenheden inzake sociale actie en gezondheid


De Waalse Regering, Gelet op het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, inzonderheid op de artikelen 36 tot 137;

Gelet op artikel 10 van het decreet van 19 juni 1989 houdende organisatie van de erkenning en de toekenning van toelagen aan de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten;

Gelet op artikel 4 van het decreet van 29 maart 1993 betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan geïntegreerde gezondheidsverenigingen;

Gelet op artikel 11bis, § 2, van het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling;

Gelet op artikel 14, tweede lid, van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen;

Gelet op de artikelen 9, 25 en 31 van het decreet van 4 april 1996 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg;

Gelet op de artikelen 10 en 13 van het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst;

Gelet op de artikelen 4, § 2, en 6 van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden;

Gelet op de artikelen 24 en 31 van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de centra voor levens- en gezinsvragen;

Gelet op artikel 10 van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de hulpverlening aan rechtsonderhorigen;

Gelet op artikel 5 van het decreet van 13 juni 2002 betreffende de organisatie van de verzorgingsinstellingen;

Gelet op de artikelen 9 en 15, § 1, van het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale insluiting;

Gelet op artikel 8 van het decreet van 27 november 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de hulp- en zorgverleningsnetwerken en diensten gespecialiseerd in verslavingen;

Gelet op de artikelen 13 en 14 van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de opvang van, het verschaffen van een onderkomen aan en de begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen;

Gelet op de artikelen 8 en 15 van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten "Espaces-Rencontres" (Ontmoetingsruimten);

Gelet op het besluit van 10 juli 2003 tot oprichting van een "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes" (Waalse raad voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen), gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 17 november 2008;

Gelet op het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 5 november 1987 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van en voor de toekenning van toelagen aan de centra voor teleonthaal voor personen in psychologische crisistoestand, gewijzigd bij het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 20 maart 1991 en bij de besluiten van de Waalse Regering van 13 december 2001 en 22 januari 2004;

Gelet op het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 16 december 1988 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van toelagen aan deze diensten, gewijzigd bij de besluiten van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 24 december 1990 en 13 juli 1992 en bij de besluiten van de Waalse Regering van 6 april 1995, 25 april 1996, 23 juli 1998, 17 december 1998, 8 april 2000, 19 juli 2001, 3 december 2001, 29 januari 2004, 22 april 2004, 15 april 2005, 9 maart 2006, 13 juli 2006, 24 mei 2007, 22 november 2007 en 26 juni 2008;

Gelet op het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 26 juni 1989 tot uitvoering van het decreet van 19 juni 1989 houdende organisatie van de erkenning en de toekenning van toelagen aan de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdienstverlening;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 1999 betreffende de erkenning en de evaluatie van geïntegreerde gezondheidsverenigingen alsook de aan die verenigingen toegekende toelagen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 maart 2007 tot uitvoering van het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 1996 tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en van de vergoedingen voor reiskosten en andere kosten verleend overeenkomstig het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2000;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 1996 tot uitvoering van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 23 mei 2001 en 22 april 2004;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 10 januari 2008 betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de hulpdiensten i.v.m. de activiteiten van het dagelijks leven;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de integratiehulp voor gehandicapte jongeren, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 22 april 2004, 28 september 2006, 1 maart en 21 juni 2007;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 28 september 2006, 1 maart en 1 juni 2007;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 7 november 1996 tot uitvoering van het decreet van 4 april 1996 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 17 april 1997, 4 oktober 2001, 13 december 2001 en 22 januari 2004;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de "Conseil wallon du troisième âge", gewijzigd bij de besluiten van 6 mei 1999, 13 januari 2000, 18 juli 2000, 11 januari 2001, 22 maart 2001 13 december 2001, 7 maart 2002, 4 juli 2002, 2 september 2002, 22 mei 2003, 15 januari 2004, 28 juli 2004, 22 december 2005, 7 juli 2006, 22 mei en 27 november 2008;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 1998 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de centra voor levens- en gezinsvragen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 22 oktober 1998, 22 februari, 11 oktober, 8 november en 13 december 2001, 9 oktober 2003 en 23 december 2004;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 18 april 2001 betreffende de hulpverlening aan rechtsonderhorigen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 2 mei 2002, 22 april 2004, 22 november 2007 en 5 februari 2009;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de bijzondere erkenning van de rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra voor bejaarden, psychiatrische verzorgingstehuizen en geïntegreerde diensten voor thuisverzorging;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 tot uitvoering van het decreet van 27 november 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de hulp- en zorgverleningsnetwerken en diensten gespecialiseerd in verslavingen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2008;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de sociale contactpunten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 9 december 2004;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor sociale insluiting;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de opvang van, het verschaffen van een onderkomen aan en de begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2008;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2005 tot toepassing van het decreet van 29 april 2004 betreffende de organisatie van het medisch-sanitair vervoer;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2004 tot uitvoering van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten "Espaces-Rencontres";

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 december 2008;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 12 december 2008;

Gelet op de adviezen uitgebracht door de "Conseil économique et social de la Région wallonne" (Sociaal-economische raad van het Waalse Gewest), de "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes" (Waalse raad voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen), de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Hoge raad van de Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest), de "Commission d'agrément des Centres de coordination de soins et de services à domicile" (Erkenningscommissie voor de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten), de "Commission consultative wallonne des services Espaces-Rencontres" (Waalse adviescommissie voor de diensten "Ontmoetingsrumten"), de "Commission consultative wallonne de l'aide sociale aux justiciables" (Waalse adviescommissie voor sociale hulpverlening aan de rechtsonderhorigen), het "Comité d'accompagnement des Centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère" (Comité voor de begeleiding van de regionale centra voor de integratie van buitenlandse personen of personen van buitenlandse herkomst, de "Commission d'agrément et d'avis des services d'insertion sociale" (Erkennings- en adviescommissie voor de sociale insluitingsdiensten), het "Comité d'accompagnement des Centres de planning et de consultation familiale et conjugale" (Begeleidingscomité voor de centra voor gezins-en levensvragen), het "Comité d'accompagnement des Centres de télé-accueil" (Begeleidingscomité voor de teleonthaalcentra), de "Conseil régional des Services de santé mentale" (Regionale raad van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg), de "Conseil wallon des établissements de soins" (Waalse raad van de zorginrichtingen), de "Conseil wallon du troisième âge" (Waalse raad voor de derde leeftijd), de "Commission consultative en matière d'assuétudes" (Adviescommissie inzake verslavingen), de "Conseil consultatif wallon des personnes handicapées" (Waalse adviesraad voor gehandicapte personen), de "Commission d'agrément des associations de santé intégrée" (Erkenningscommissie voor de geïntegreerde gezondheidsverenigingen) en de "Commission d'agrément et d'avis des centres d'accueil pour adultes" (Erkennings- en adviescommissie voor de onthaalcentra voor volwassenen);

Gelet op het verzoek om adviesverlening dat op 12 december 2008 aan het beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" (Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) is gericht overeenkomstig artikel 35 van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen;

Overwegende dat geen advies is uitgebracht binnen de voorgeschreven termijn;

Gelet op artikel 35 van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen;

Gelet op het advies nr. 49.110/4 van de Raad van State, gegeven op 3 april 2009, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit besluit regelt krachtens artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, van de Grondwet.

Art. 2.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : 1° decreet : het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;2° Raad : de "Conseil wallon de l'action sociale et de la santé" (Waalse raad voor sociale actie en gezondheid) bedoeld in artikel 37 van het decreet;3° Minister : de Minister bevoegd voor Gezondheid en Sociale Actie. HOOFDSTUK II. - Samenstelling van de vaste commissies Afdeling 1. - "Commission wallonne de la santé" (Waalse

Gezondheidscommissie)

Art. 3.Overeenkomstig de artikelen 46 en 54 van het decreet is de "Commission wallonne de la santé" samengesteld uit 25 leden, met name : 1° drie op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg actieve vertegenwoordigers van de inrichtende machten en geneesheren-psychiaters van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, billijk verdeeld onder de verschillende sectoren overeenkomstig artikel 46, 2°, van het decreet;2° twee vertegenwoordigers betrokken bij het onthaal, de ambulante en/of residentiële hulpverlening of opvolging van personen die aan een verslaving lijden, van wie één voorgedragen door een federatie;3° één vertegenwoordiger van een "Relais santé" actief op het grondgebied van het Waalse Gewest;4° één vertegenwoordiger van de teleonthaalcentra voor personen die in een psychologische crisistoestand verkeren;5° twee vertegenwoordigers van de geïntegreerde gezondheidsverenigingen;6° drie vertegenwoordigers van de centra voor coördinatie van thuisverzorging en -diensten, billijk verdeeld onder de verschillende sectoren overeenkomstig artikel 46, 2°, van het decreet; 7° tien personen ter vertegenwoordiging van de verzorgingsinrichtingen bedoeld in de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, die o.a. moeten zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de sectoren bedoeld in de artikelen 2, 3, 6, 10 en 170, met uitzondering van de rust- en verzorgingshuizen en van de dagverzorgingscentra, van genoemde wet (ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, beschermde woningen, psychiatrische platforms en platforms voor palliatieve zorgverlening, geïntegreerde diensten voor thuiszorgverlening, psychiatrische verzorgingstehuizen); 8° twee personen ter vertegenwoordiging van de begunstigden van de diensten die het voorwerp van deze commissie zijn, voorgedragen door de organisaties van de ziekenfondsen;9° één vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties. Afdeling 2. - Samenstelling van de "Commission wallonne de la famille"

(Waalse Gezinscommissie)

Art. 4.Overeenkomstig de artikelen 46 en 56 van het decreet is de "Commission wallonne de la famille" samengesteld uit 15 leden, met name : 1° drie vertegnwoordigers actief op het vlak van "Espaces-Rencontres";2° vier vertegenwoordigers actief inzake levens- en gezinsvragen, voorgedragen door de centrafederaties bedoeld in artikel 33 van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de centra voor levens- en gezinsvragen;3° vijf vertegenwoordigers actief inzake hulpverlening aan de gezinnen en bejaarde personen, met name : a) drie vertegenwoordigers van de privé sector;b) twee vertegenwoordigers van de openbare sector;4° twee vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties;5° één vertegenwoordiger van de begunstigden van de diensten en instellingen bedoeld in 1° tot 3°, voorgedragen door een representatieve federatie of vereniging van de begunstigden. Afdeling 3. - Samenstelling van de "Commission wallonne de l'action

sociale" (Waalse commissie voor sociale actie)

Art. 5.Overeenkomstig de artikelen 46 en 58 van het decreet is de "Commission wallonne l'action sociale" samengesteld uit 15 leden, met name : 1° twee vertegenwoordigers van de opvangtehuizen, gekozen op voorstel van de representatieve federaties van die sector; 2° twee personen gekozen wegens hun bijzondere bevoegdheid inzake sociale insluiting, met name : - één maatschappelijke werker van een O.C.M.W.; - één maatschappelijk werker van de verenigingssector; 3° twee personen voorgedragen door de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne", op voorstel van de "Union des Villes et Communes de Wallonie" (Unie van de Steden en Gemeenten van Wallonië) en van de "Association des Provinces wallonnes" (Vereniging van de Waalse Provincies), onder wie één vertegenwoordiger van de "Fédération des C.P.A.S." (Federatie van de O.C.M.W.'s); 4° twee vertegenwoordigers van de centra voor maatschappelijke dienstverlening, van wie één onder een nationale vereniging of een ziekenfondsfederatie ressorteert; 5° twee coördinatoren van de "relais sociaux", met name : a) één coordinator van een "relais social" gelegen in een stad die meer dan 150.000 inwoners telt; b) één coordinator van een "relais social" gelegen in een stad die minder dan 150.000 inwoners telt; 6° één vertegenwoordiger van de verenigingen die de minst begunstigden vertegenwoordigen, voorgedragen door het "réseau wallon de lutte contre la pauvreté" (Waals netwerk voor armoedebestrijding);7° twee vertegenwoordigers van de erkende diensten voor sociale hulpverlening aan de rechtsonderhorigen;8° één vertegenwoordiger van een erkend referentiecentrum of een erkende schuldbemiddelingsdienst of van het "Observatoire du Crédit et de l'Endettement" (Waarnemingsdienst inzake Krediet en Schuld);9° één vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties. Afdeling 4. - Samenstelling van de "Commission wallonne de

l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère" (Waalse commissie voor de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst)

Art. 6.Overeenkomstig de artikelen 46 en 60 van het decreet is de "Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère" samengesteld uit 15 leden, met name : 1° zes leden van verenigingen die op de datum van aanwijzing van hun vertegenwoordiger sinds minstens drie jaar door het Waalse Gewest gesubsidieerd worden, met name : a) drie vertegenwoordigers voorgedragen door de "Comités d'accompagnement des plans locaux d'intégration" (Comités voor de begeleiding van de plaatselijke integratieplannen);b) drie vertegenwoordigers uit plaatselijke initiatieven;2° vier vertegenwoordigers van de Waalse sociale onderhandelingspartners, aangewezen door de "Conseil économique et social de la Région wallonne ", onder wie twee vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties van de sector; 3° twee personen voorgedragen door de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne", op voorstel van de "Union des Villes et Communes de Wallonie" en van de "Association des Provinces wallonnes", onder wie één vertegenwoordiger van de "Fédération des C.P.A.S."; 4° twee vertegenwoordigers van de gewestelijke integratiecentra;5° een lid gekozen op voordracht van de Minister bevoegd vor de integratie van de vreemdelingen of de personen van buitenlandse herkomst, wegens zijn inzonderheid wetenschappelijke bekwaamheden op dat gebied. Wat betreft de aanwijzing van de leden bedoeld in het eerste lid, 1°, zorgt de Regering voor een verscheidenheid in de vertegenwoordiging van de betrokken bevolkingsgroepen, met inachtneming van de volgende parameters : 1° het administratief statuut van de bevolkingsgroepen;2° de aanwezigheid van nieuwe migranten;3° de tot stand gebrachte integratieacties;4° de territoriale bediening van het Waalse Gewest. Afdeling 5. - Samenstelling van de "Commission wallonne des personnes

handicapées"

Art. 7.Overeenkomstig de artikelen 46 en 62 van het decreet worden de vijftien leden van de "Commission wallonne des personnes handicapées" als volgt verdeeld : 1° acht leden aangewezen uit de verenigingen die erkend zijn als zijnde representatief voor de gehandicapte personen en hun gezin;2° drie leden lid gekozen op voordracht van de Minister bevoegd voor de Integratie van de Gehandicapte Personen, wegens zijn inzonderheid wetenschappelijke bekwaamheden op het gebied van de integratie van de gehandicapte personen;3° twee vertegenwoordigers van de beheerders van diensten voor personen die met een handicap leven;4° twee vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werknemers. Afdeling 6. - Samenstelling van de "Commission wallonne des aînés"

(Waalse commissie voor ouderen)

Art. 8.Overeenkomstig de artikelen 46 en 64 van het decreet worden de vijftien leden van de "Commission wallonne des aînés" als volgt verdeeld : 1° zes leden, evenwichtig gekozen uit de verschillende sectoren overeenkomstig artikel 46, 2°, van het decreet, voor hun kennis van het beleid van de derde leeftijd of voor hun sociale, medische of culturele inzet ten gunste van de bejaarden, met uitsluiting van elke beheerder of directeur van een van een rustoord, serviceflat of dagcentrum : a) één vertegenwoordigt een organisatie ter behartiging van de belangen van de bewoners;b) twee vertegenwoordigen de representatieve organisaties van de werknemers uit de sector;c) één vertegenwoordigt de centra voor de coördinatie van thuiszorg en thuisdienstverlening;b) drie leden gekozen uit dubbeltallen die voorgedragen worden door de representatieve bejaardenorganisaties;3° twee leden gekozen uit dubbeltallen die voorgedragen worden door de ziekenfondsorganisaties;4° vier vertegenwoordigers van de beheerders van rustoorden, serviceflats en dagcentra en van de directeuren ervan, gekozen uit dubbeltallen die voorgedragen worden door de representatieve beheerdersorganisaties, of van de directeuren van de rustoorden, evenwichtig verdeeld over de verschillende sectoren. HOOFDSTUK III. - Overkoepelende bepalingen Afdeling 1. - Anwezigheidsgeld

Art. 9.Het bijwonen van de vergaderingen van de Raad, van de vergaderingen van de vaste commissies bedoeld in artikel 37 van het decreet of van de vergaderingen van de adviesverlenende commissies in verband met de beroepen bedoeld in artikel 65, § 2, van het decreet, geeft recht op een aanwezigheidsgeld waarvan het bedrag als volgt vastgelegd wordt : 1° voorzitter van de raad en de voorzitters van de commissies, indien laatstgenoemden hun voorzittersmandaat uitoefenen en niet, in voorkomend geval, dat van lid van de raad : 50 euro;2° ondervoorzitter van de raad en van de commissies, indien laatstgenoemden hun ondervoorzittersmandaat uitoefenen en niet, in voorkomend geval, dat van lid van de raad : 30 euro;3° andere leden met uitzondering van de leden die met raadgevende stem zetelen, evenals de voorzitters en ondervoorzitters in hun kader van hun mandaat van lid van de raad : 25 euro. Afdeling 2. - Secretariaat van de "Conseil wallon de l'action sociale

et de la santé", (de Vaste commissies en de Adviescommissie voor de beroepen)

Art. 10.Het secretariaat van de "Conseil wallon de l'action sociale et de la santé", de Vaste commissies en de Adviescommissie voor de beroepen wordt door Operationeel Directoraat-generaal 5 Plaatselijke Besturen, Sociale Actie en Gezondheid van de Waalse Overheidsdienst waargenomen. Afdeling 3. - Opvolging van de klachten

Art. 11.Overeenkomstig artikel 76, § 5, van het decreet maken Operationeel Directoraat-generaal 5 Plaatselijke Besturen, Sociale Actie en Gezondheid van de Waalse Overheidsdienst, evenals het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" tegen uiterlijk 30 april de verslagen inzake de klachten van het vorige kalenderjaar over aan het secretariaat van de "Conseil wallon de l'action sociale et de la santé", de Vaste Commissies en de Adviescommissie voor de beroepen.

Elke vaste commissie dient een advies in wat betreft de klachten die onder haar bevoegdheid vallen.

De "Conseil wallon de l'action sociale et de la santé" bestudeert de gezamenlijke adviezen van de vaste commissies en dient een globaal advies in over de klachten die behandeld werden tijdens het vorige kalenderjaar. HOOFDSTUK IV. - Bepalingen tot wijziging van de huidige regelgevende bepalingen Afdeling 1. - Wijziging in het besluit van de Franse

Gemeenschapsexecutieve van 5 november 1987 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van en voor toekenning van toelagen aan de centra voor tele-onthaal voor personen in psychologische crisistoestand

Art. 12.Artikel 2bis van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 5 november 1987 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van en voor toekenning van toelagen aan de centra voor tele-onthaal voor personen in psychologische crisistoestand, zoals ingevoegd bij het decreet van de Waalse Regering van 22 april 2004, wordt opgeheven. Afdeling 2. - Wijziging in het besluit van de Franse

Gemeenschapsexecutieve van 16 december 1988 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van toelagen aan deze diensten

Art. 13.Artikel 20bis van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 16 december 1988 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van toelagen aan deze diensten, zoals ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004, wordt opgeheven. Afdeling 3. - Wijzigingen in het besluit van de Executieve van de

Franse Gemeenschap van 26 juni 1989 tot uitvoering van het decreet van 19 juni 1989 houdende organisatie van de erkenning en de toekenning van toelagen aan de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdienstverlening

Art. 14.Hoofdstuk I van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 26 juni 1989 tot uitvoering van het decreet van 19 juni 1989 houdende organisatie van de erkenning en de toekenning van toelagen aan de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdienstverlening, bestaande uit de artikelen 1 tot 6, wordt opgeheven.

Art. 15.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 8.Operationeel Directoraat-generaal 5 : Plaatselijke Besturen, Sociale Actie en Gezondheid van de Waalse Overheidsdienst, Departement Gezondheid en medisch-sociale infrastructuren, inspecteert het Centrum dat een erkenningsaanvraag ingediend heeft, behandelt die aanvraag en maakt een voorstel tot beslissing over aan de Minister bevoegd voor het Gezondheidsbeleid. »

Art. 16.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 17.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 11.Na gemotiveerd advies van de "Commission wallonne de la santé" bedoeld in artikel 53 van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie krachtens artikel 138 van de Grondwet kan de Regering de erkenning intrekken indien het Centrum niet meer voldoet aan de bepalingen van 19 juni 1989 houdende organisatie van de erkenning en de toekenning van toelagen aan de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten. » Afdeling 4. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 27

mei 1999 betreffende de erkenning en de evaluatie van geïntegreerde gezondheidsverenigingen alsook de aan die verenigingen toegekende toelagen

Art. 18.Punt 3° van artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 1999 betreffende de erkenning en de evaluatie van geïntegreerde gezondheidsverenigingen alsook de aan die verenigingen toegekende toelagen wordt vervangen door volgende bepaling : « 3° Commissie : "Commission wallonne de la santé" bedoeld in artikel 53 van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 2008 van de Grondwet; ».

Art. 19.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 5.Als de door het bestuur behandelde aanvraag niet vergezeld gaat van alle documenten en gegevens bedoeld in artikel 4, maakt de administratie de aanvrager daarop attent binnen één maanden. Wordt daar niet binnen één maand op gewezen, dan wordt de aanvraag volledig en regelmatig geacht.

Binnen de twee maanden na ontvangst van de aanvraag stelt het bestuur een verslag over het dossier op. Die termijn wordt op vier maanden gebracht voor een eerste erkenningsaanvraag en loopt pas vanaf de dag waarop het bestuur in het bezit is van het gehele dossier.

Het bestuur maakt het dossier en het verslag erover, samen met een voorstel tot beslissing, over aan de Minister, die zich uitspreekt over de erkenningsaanvraag binnen de twee maanden te rekenen van het voorstel tot beslissing. »

Art. 20.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 8.De beslissingen tot weigering, intrekking of verlenging van de erkenning worden bij ter post aangetekend schrijven aan de aanvrager meegedeeld. »

Art. 21.Hoofdstuk III van hetzelfde besluit, samengesteld uit de artikelen 10 tot 14, wordt opgeheven. Afdeling 5. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 1

maart 2007 tot uitvoering van het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling

Art. 22.Artikel 10 van het besluit van de Waalse Regering van 1 maart 2007 tot uitvoering van het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling wordt opgeheven.

Art. 23.Artikel 27 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 27.De erkenning kan worden ingetrokken omdat het decreet of dit besluit niet worden nageleefd. »

Art. 24.Artikel 32 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 32.De erkenningsaanvraag wordt bij aangetekend schrijven gericht aan de Minister, die zich uitspreekt binnen twee maanden. De erkenning wordt verleend voor een onbepaalde periode.

Indien de opdrachten toegewezen bij het decreet of de vereisten bedoeld in artikel 31 niet worden vervuld, kan de erkenning worden ingetrokken. » Afdeling 6. - Wijziging in het besluit van de Waalse Regering van 4

juli 1996 tot vaststelling van het bedrag van de presentiegelden en van de vergoedingen voor reiskosten en andere kosten verleend overeenkomstig het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen

Art. 25.Hoofdstuk IV van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 1996 tot vaststelling van het bedrag van de presentiegelden en van de vergoedingen voor reiskosten en andere kosten verleend overeenkomstig het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, wordt opgeheven. Afdeling 7. - Wijziging in het besluit van de Waalse Regering van 4

juli 1996 tot uitvoering van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen

Art. 26.Hoofdstuk X van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 1996 tot uitvoering van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, bestaande uit de artikelen 59 tot en met 62, wordt opgeheven. Afdeling 8. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 10

januari 2008 betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de hulpdiensten i.v.m. de activiteiten van het dagelijks leven

Art. 27.Hoofdstuk II van Titel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 10 januari 2008 betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de hulpdiensten i.v.m. de activiteiten van het dagelijks leven, bestaande uit de artikelen 24 tot en met 27, wordt opgeheven.

Art. 28.Titel VI van hetzelfde besluit, bestaande uit artikel 56, wordt opgeheven.. Afdeling 9. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 19

september 2002 betreffende de integratiehulp voor gehandicapte jongeren;

Art. 29.Hoofdstuk III van Titel III van het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de integratiehulp voor gehandicapte jongeren, bestaande uit de artikelen 37 tot 40, wordt opgeheven.

Art. 30.Titel VII van hetzelfde besluit, bestaande uit artikel 84, wordt opgeheven. Afdeling 10. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van

22 april 2004 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen

Art. 31.Hoofdstuk IV van Titel III van het besluit van 22 april 2004 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen, bestaande uit de artikelen 33 tot 36, wordt opgeheven.

Art. 32.Titel VI van hetzelfde besluit, bestaande uit artikel 71, wordt opgeheven. Afdeling 11. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 7

november 1996 tot uitvoering van het decreet van 4 april 1996 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg

Art. 33.Punten 4° en 5° van artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 7 november 1996 tot uitvoering van het decreet van 4 april 1996 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg worden vervangen door volgende bepalingen : « 4° "Bestuur" : Operationeel Directoraat-generaal 5 : Plaatselijke Besturen, Sociale Actie en Gezondheid; 5° "Commissie" : "Commission wallonne de la santé" bedoeld in artikel 53 van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 2008 van de Grondwet;».

Art. 34.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "de Raad" vervangen door de woorden "de Commissie".

Art. 35.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 13.Als de door het bestuur behandelde aanvraag niet vergezeld gaat van alle documenten en gegevens bedoeld in artikel 12, maakt de administratie de aanvrager daarop attent binnen één maand. Wordt daar niet binnen één maand op gewezen, dan wordt de aanvraag volledig en regelmatig geacht.

Binnen de twee maanden na ontvangst van de volledige en regelmatige aanvraag stelt het bestuur een verslag over het dossier op.

Het bestuur maakt het dossier en diens verslag samen met een voorstel tot beslissing over aan de Minister, die zich uitspreekt over de erkenningsaanvraag binnen de twee maanden te rekenen van het voorstel tot beslissing. »

Art. 36.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 15.De beslissingen tot weigering, intrekking of niet-verlenging van de erkenning worden bij ter post aangetekend schrijven aan de aanvrager meegedeeld. »

Art. 37.Artikel 21 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 21.Wanneer de Administratie vaststelt dat een erkende dienst voor geestelijke gezondheidszorg de bepalingen van het decreet of van zijn uitvoeringsbesluiten niet naleeft, verwittigt ze de Minister die kan beslissen hetzij de erkenning na advies van de Commissie in te trekken, hetzij de in artikel 26 van het decreet bedoelde toelagen te verminderen of op te schorten.

De beslissing vermeldt met name de datum van haar inwerkingtreding en haar duur en, als het om een vermindering van de toelagen gaat, het bedrag ervan.

De beslissingen tot vermindering of opschorting van de toelagen worden bij ter post aangetekende brief aan de aanvrager gezonden. »

Art. 38.Afdeling 12 van hoofdstuk II van hetzelfde besluit, die de artikelen 22 tot 25 omvat, wordt opgeheven.

Art. 39.In artikel 26 van hetzelfde besluit worden de woorden "de Raad" vervangen door de woorden "de Commissie".

Art. 40.Artikel 33 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 41.Artikel 34 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 34.Binnen twee maanden na ontvangst van de volledige aanvraag maakt de administratie een verslag over het dossier op.

De administratie maakt het dossier en haar verslag samen met een voorstel tot beslissing aan de Minister over die binnen twee maanden na het voorstel tot beslissing over de erkenningsaanvraag beslist. »

Art. 42.Artikel 35 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 35.De beslissingen tot weigering of intrekking van de erkenning worden bij ter post aangetekend schrijven aan de aanvrager meegedeeld. »

Art. 43.Artikel 37 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 37.Bij niet inachtneming van de voorwaarden van de overeenkomst bedoeld in artikel 9, derde lid, van het decreet van 4 april 1996 kan de erkenning ingetrokken worden na advies van de Commissie.

Als de erkenning ingetrokken wordt, ontvangt de instelling het door de administratie geformuleerde voorstel van besluit.

Ze beschikt over een termijn van vijftien dagen om haar geschreven argumenten bij de administratie te laten gelden.

Na afloop van die termijn wordt ze gehoord door de leidend ambtenaar van de administratie of door diens afgevaardigde, die binnen een maand na de verhoordatum een volledig verslag overmaakt aan de Commissie. » Afdeling 12. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 6

maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst

Art. 44.Het eerste lid van artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst wordt vervangen als volgt : « Wanneer wordt vastgesteld dat het Centrum de bepalingen van het decreet of de krachtens het decreet genomen bepalingen niet in acht neemt, of wanneer het zijn opdrachten niet naar behoren uitvoert, trekt de Minister de erkenning in, na advies van de "Commissie wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère" (Waalse commissie voor de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst) bedoeld in artikel 59 van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet. »

Art. 45.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 46.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden woorden ", waarvan sprake in de artikelen 7, 9 en 10," opgeheven.

Art. 47.In artikel 13 van hetzelfde besluit vervallen de woorden "na advies van het begeleidingscomité".

Art. 48.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : « De administratie stelt elke informatie die nodig is voor de vervulling van haar opdrachten ter beschikking van de "Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère" bedoeld in artikel 59 van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet.

De "Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère" brengt advies uit over het verslag aan de Waalse Regering, dat bedoeld is in artikel 4 van het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst. »

Art. 49.Hoofdstuk III van hetzelfde besluit, dat de artikelen 17 tot 21 omvat, wordt opgeheven. Afdeling 13. - Wijzigingen van het besluit van de Waalse Regering van

3 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de "Conseil wallon du troisième âge" (Waalse Raad voor de derde leeftijd)

Art. 50.In het opschrift van het besluit van de Waalse Regering van 3 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de "Conseil wallon du troisième âge" vervallen de woorden "en houdende oprichting van de "Conseil wallon du troisième âge"".

Art. 51.De eerste twee leden van artikel 8 van hetzelfde besluit worden vervangen door volgende bepaling : « Het bestuur behandelt de aanvraag en deelt het volledige dossier, voorzien van zijn opmerkingen, mee aan de "Commission wallonne des aînés" (Waalse commissie voor ouderen) bedoeld in artikel 63 van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet binnen een termijn van drie maanden na de indiening van de aanvraag vanaf het moment waarop ze volledig is.

De "Commission wallonne des aînés" brengt advies uit aan de Minister die binnen de maand beslist. »

Art. 52.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 9.Indien het bestuur aan de beheerder meedeelt dat het principieel akkoord geweigerd wordt, stelt het die beheerder ook in kennis van de modaliteiten van beroep bedoeld in de artikelen 65 en volgende van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet. »

Art. 53.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 54.In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de woorden "Conseil wallon du troisième âge" vervangen door de woorden "Commission wallonne des aînés" bedoeld in artikel 63 van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 2008 van de Grondwet".

Art. 55.Artikel 20 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 56.In artikel 21bis van hetzelfde besluit wordt § 4 opgeheven.

Art. 57.Artikel 23 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 58.Hoofdstuk XIIbis van hetzelfde besluit, dat artikel 34 omvat, wordt opgeheven. Afdeling 14. - Wijzigingen van het besluit van 18 juni 1998 tot

uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de centra voor levens- en gezinsvragen

Art. 59.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 12.Als de aanvraag die het bestuur behandelt, niet vergezeld gaat van alle documenten en gegevens bedoeld in artikel 11 wordt de aanvrager binnen één maand in kennis daarvan gesteld. Bij gebrek aan advies binnen die termijn wordt de aanvraag als volledig en regelmatig beschouwd.

Binnen één maand na ontvangst van de volledige en regelmatige aanvraag maakt het bestuur een verslag over het dossier op.

Het bestuur maakt het dossier en zijn verslag samen met een voorstel tot beslissing aan de Minister over die binnen twee maanden na het voorstel tot beslissing over de erkenningsaanvraag beslist. »

Art. 60.Het laatste lid van artikel 13 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « De in artikel 12 bepaalde modaliteiten zijn ook toepasselijk op de aanvraag om hernieuwing van de erkenning. »

Art. 61.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 62.Het laatste lid van artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « De beslissing wordt genomen binnen twee maanden na ontvangst van het advies van de "Commission wallonne de la famille" (Waalse commissie voor het gezin) bedoeld in artikel 55 van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet. De datum van inwerkingtreding, de duur en, als het om een vermindering van de toelagen gaat, het bedrag ervan worden er o.a. in aangegeven. »

Art. 63.Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « De beslissing tot herziening, schorsing, weigering, intrekking of niet-verlenging van de erkenning wordt bij ter post aangetekend schrijven aan de aanvrager meegedeeld. »

Art. 64.In artikel 19 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 65.Het tweede lid van § 3 van artikel 20 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 66.Afdeling 12 van Hoofdstuk II van hetzelfde besluit, die artikel 25 omvat, wordt opgeheven. Afdeling 15. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van

20 december 2001 houdende uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de hulpverlening aan rechtsonderhorigen

Art. 67.Punt 4° van artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2001 houdende uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de hulpverlening aan rechtsonderhorigen wordt opgeheven.

Art. 68.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 69.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 6.De Minister beslist over de aanvraag binnen twee maanden na ontvangst van het beslissingvoorstel van het bestuur.

Van de beslissing wordt kennis gegeven aan de aanvrager bij ter post aangetekend schrijven. »

Art. 70.Het tweede lid van artikel 8 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 71.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 10.De Minister maakt zijn voorstel tot intrekking, binnen één maand na ontvangst van bedoelde opmerkingen of volgens de afloop van de termijn bedoeld in artikel 9, tweede lid, voor advies aan de "Commission wallonne de l'action sociale" (Waalse commissie voor sociale actie) bedoeld in het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet over, met de opmerkingen van de dienst. »

Art. 72.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 73.Afdeling 3 van Hoofdstuk II van hetzelfde besluit, die de artikelen 13 en 14 omvat, wordt opgeheven.

Art. 74.Het vijfde lid van § 3 van artikel 21 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 75.Hoofdstuk V van hetzelfde besluit, dat de artikelen 31 tot 34 omvat, wordt opgeheven. Afdeling 16. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van

18 december 2003 betreffende de bijzondere erkenning van de rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra voor bejaarden, psychiatrische verzorgingstehuizen en geïntegreerde diensten voor thuisverzorging

Art. 76.Punt 4° van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de bijzondere erkenning van de rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra voor bejaarden, psychiatrische verzorgingstehuizen en geïntegreerde diensten voor thuisverzorging wordt opgeheven.

Art. 77.§ 1 van artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « § 1. De tijdelijke bijzondere erkenning wordt aan de instellingen toegekend als de voorwaarden van ontvankelijkheid bedoeld in artikel 5 en in artikel 4 vervuld zijn.

De Minister kan ook het advies inwinnen van de "Commission wallonne de la santé" (Waalse commissie voor gezondheid) bedoeld in artikel 53 van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet voor de instellingen bedoeld in artikel 2, 3° en 4° van dit besluit. In dat geval wordt het dossier bijkomend overgemaakt aan de aanvrager, die over een termijn van vijftien dagen beschikt om zijn opmerkingen aan de "Commission wallonne de la santé" voor te leggen.

De Minister spreekt zich uit binnen de drie maanden die volgen op de ontvangst van het volledige dossier van de aanvraag om bijzondere erkenning. »

Art. 78.Het tweede lid van artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Het advies wordt voor advies overgemaakt aan de "Commission wallonne de la santé" bedoeld in artikel 53 van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet voor de instellingen bedoeld in artikel 2, 3° en 4° van dit besluit.

In dat geval wordt het dossier tegelijk overgemaakt aan de aanvrager, die over een termijn van vijftien dagen beschikt om zijn opmerkingen aan de "Commission wallonne de la santé" voor te leggen. »

Art. 79.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 9.De Minister beslist binnen drie maanden voor de instellingen bedoeld in artikel 2, 1° en 2° van dit besluit.

Hij spreekt zich uit binnen een termijn van drie maanden, te rekenen van de datum waarop de "Commission wallonne de la santé" advies uitbrengt voor de instellingen bedoeld in artikel 2, 3° en 4° van dit besluit. »

Art. 80.De laatste twee leden van artikel 12 van hetzelfde besluit worden vervangen door de volgende leden : « Voor de instellingen bedoeld in artikel 2, 3° en 4° van dit besluit wordt het advies voor advies overgemaakt aan de "Commission wallonne de la santé" bedoeld in het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, en aan de aanvrager, die over een termijn van vijftien dagen beschikt om zijn opmerkingen aan de "Commission wallonne de la santé" voor te leggen.

De Minister beslist binnen drie maanden voor de instellingen bedoeld in artikel 2, 1° en 2° van dit besluit. Hij spreekt zich uit binnen een termijn van drie maanden, te rekenen van de datum waarop de "Commission wallonne de la santé" advies uitbrengt voor de instellingen bedoeld in artikel 2, 3° en 4° van dit besluit. De verlenging wordt toegekend voor een verlengbare bepaalde duur of voor onbepaalde duur. »

Art. 81.Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 16.Als de administratie een voorstel tot opschorting of intrekking formuleert, geeft ze de beheerder van de verzorgingsinstelling kennis van dat voorstel, alsook van de ingeroepen motieven. Ze wijst hem erop dat hij vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving over een termijn van vijftien dagen beschikt om zijn dossier in te kijken en om zijn opmerkingen in een schrijven te laten gelden.

De administratie vult het dossier aan met de schriftelijke opmerkingen van de beheerder en met het proces-verbaal van zijn verhoor.

Daartoe roept ze de beheerder op bij ter post aangetekende brief of in een schrijven afgegeven tegen bericht van ontvangst, met opgave van de plaats en het tijdstip van het verhoor.

De oproeping vermeldt de mogelijkheid om zich door een raadsman te laten bijstaan.

De administratie stelt een verslag op en, voor de instellingen bedoeld in artikel 2, 3° en 4° van dit besluit, stuurt binnen vijftien dagen het rapport voor advies naar de "Commission wallonne de la santé" bedoeld in artikel 53 van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet.

De weigering te verschijnen of zijn verweermiddelen voor te dragen wordt in het proces-verbaal van verhoor vermeld.

De administratie deelt haar voorstel ook mee aan de betrokken burgemeesters.

De Minister doet uitspraak over de opschorting of de intrekking binnen een termijn van drie maanden, te rekenen van de datum waarop het verslag van de administratie wordt afgegeven voor de instellingen bedoeld in artikel 2, 1° en 2° van dit besluit of binnen een termijn van drie maanden, te rekenen van de datum waarop de "Commission wallonne de la santé" advies uitbrengt voor de instellingen bedoeld in artikel 2, 3° en 4° van dit besluit. »

Art. 82.Hoofdstuk VI van hetzelfde besluit, bestaande uit artikel 24, wordt opgeheven. Afdeling 17. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 3

juni 2004 tot uitvoering van het decreet van 27 november 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de hulp- en zorgverleningsnetwerken en diensten gespecialiseerd in verslavingen

Art. 83.Punt 6° van artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 tot uitvoering van het decreet van 27 november 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de hulp- en zorgverleningsnetwerken en diensten gespecialiseerd in verslavingen, wordt opgeheven.

Art. 84.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 7.De administratie maakt het dossier samen met een door haar opgesteld samenvattend verslag en een beslissingsvoorstel aan de Minister over uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van de documenten bedoeld in artikel 6, § 2. »

Art. 85.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de woorden "van het advies van de Commissie" vervangen door de woorden "van het beslissingsvoorstel van de administratie".

Art. 86.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 9.De aanvraag om hernieuwing van de tijdelijke erkenning wordt minstens drie maanden vóór de vervaldatum van de lopende tijdelijke erkenning bij ter post aangetekend schrijven aan de administratie gericht.

Ze bevat : 1° de beslissing van het sturingscomité in verband met de indiening van de aanvraag tot hernieuwing van de tijdelijke erkenning;2° een samenvattend nota betreffende de evoluties die zich binnen het netwerk hebben voorgedaan sinds de datum van toekenning van de tijdelijke erkenning. De administratie onderzoekt de aanvraag, stelt een samenvattend verslag en een beslissingsvoorstel op uiterlijk binnen de maand na ontvangst van de aanvraag.

De Minister beslist over de aanvraag binnen twee maanden na ontvangst van het beslissingsvoorstel.

De beslissing wordt bij ter post aangetekend schrijven aan de aanvrager meegedeeld. »

Art. 87.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 14.De administratie maakt het aanvraagdossier van de dienst samen met een door haar opgesteld syntheseverslag en beslissingsvoorstel aan de Minister over. »

Art. 88.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 15.De Minister beslist over de aanvraag binnen twee maanden na ontvangst van het beslissingsvoorstel.

De beslissing wordt bij ter post aangetekend schrijven aan de aanvrager meegedeeld. »

Art. 89.In artikel 18 van hetzelfde besluit wordt het woord "Commissie" vervangen door de woorden "Commission wallonne de la santé" bedoeld in artikel 53 van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet".

Art. 90.Hoofdstuk VI van hetzelfde besluit, bestaande uit de artikelen 20 en 21, wordt opgeheven.

Art. 91.In artikel 22 van hetzelfde besluit wordt het woord "Commissie" vervangen door de woorden "Commission wallonne de la santé" bedoeld in artikel 53 van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet.

Art. 92.In artikel 23 van hetzelfde besluit wordt het woord "Commissie" vervangen door de woorden "Commission wallonne de la santé" bedoeld in artikel 53 van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet.

Art. 93.Hoofdstuk XI van hetzelfde besluit, bestaande uit de artikelen 32 tot 38, wordt opgeheven. Afdeling 18. - Wijziging in het besluit van de Waalse Regering van 29

januari 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de sociale contactpunten

Art. 94.Artikel 10 van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de sociale contactpunten wordt opgeheven. Afdeling 19. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van

29 januari 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor sociale insluiting

Art. 95.Punt 5° van artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor sociale insluiting wordt opgeheven.

Art. 96.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 97.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 6.De Minister beslist over de aanvraag binnen twee maanden na ontvangst van het beslissingsvoorstel van de administratie.

De beslissing wordt bij ter post aangetekend schrijven aan de dienst meegedeeld. »

Art. 98.In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt het woord "Commissie" vervangen door de woorden "Commission wallonne de l'action sociale" (Waalse commissie voor sociale actie) bedoeld in artikel 57 van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet.

Art. 99.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 100.In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt het woord "Commissie" vervangen door de woorden "Commission wallonne de l'action sociale" bedoeld in artikel 57 van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet.

Art. 101.Afdeling 3 van Hoofdstuk II van hetzelfde besluit, bestaande uit de artikelen 12 en 13, wordt opgeheven.

Art. 102.Het tweede lid van artikel 25 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Onverminderd het eerste lid kan de Regering na advies of op voorstel van de "Commission wallonne de l'action sociale" bedoeld in artikel 57 van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet een jaarlijks of meerjaarlijks actieplan uitwerken waarin op prioritaire vraagstukken wordt gewezen. »

Art. 103.Hoofdstuk VIII van hetzelfde besluit, bestaande uit de artikelen 29 tot 31, wordt opgeheven. Afdeling 20. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 3

juni 2004 tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de opvang van, het verschaffen van een onderkomen aan en de begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen

Art. 104.Punt 5° van artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de opvang van, het verschaffen van een onderkomen aan en de begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen wordt opgeheven.

Art. 105.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 106.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 6.Binnen de maand na ontvangst van de volledige aanvraag, stelt de administratie een verslag op over het dossier.

De administratie deelt het dossier en haar verslag samen met een beslissingsvoorstel aan de Minister mee die over de erkenningsaanvraag beslist binnen twee maanden, te rekenen vanaf de datum van het beslissingsvoorstel.

De beslissing wordt bij ter post aangetekend schrijven aan de aanvrager meegedeeld. »

Art. 107.In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt het woord "Commissie" vervangen door de woorden "Commission wallonne de l'action sociale" bedoeld in artikel 57 van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet".

Art. 108.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 109.In artikel 13 van hetzelfde besluit wordt het woord "Commissie" vervangen door de woorden "Commission wallonne de l'action sociale (Waalse commissie voor sociale actie) bedoeld in artikel 57 van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie krachtens artikel 2008 van de Grondwet".

Art. 110.Afdeling 4 van Hoofdstuk II van hetzelfde besluit, samengesteld uit de artikelen 14 en 15, wordt opgeheven.

Art. 111.Artikel 56 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 112.Artikel 59 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 113.Hoofdstuk XI van hetzelfde besluit, bestaande uit de artikelen 61 tot 64, wordt opgeheven. Afdeling 21. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van

12 mei 2005 tot toepassing van het decreet van 29 april 2004 betreffende de organisatie van het medisch-sanitair vervoer

Art. 114.Hoofdstuk V van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2005 tot toepassing van het decreet van 29 april 2004 betreffende de organisatie van het medisch-sanitair vervoer, samengesteld uit artikel 20, wordt opgeheven. Afdeling 22. - Wijzigingen in het besluit van 28 juli 2004 tot

uitvoering van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten "Espaces-Rencontres" (Ontmoetingsruimten)

Art. 115.Punt 4° van artikel 2 van het besluit van 28 juli 2004 tot uitvoering van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten "Espaces-Rencontres" (Ontmoetingsruimten) wordt opgeheven.

Art. 116.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 117.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 6.Binnen de maand na ontvangst van de volledige aanvraag maakt het bestuur een verslag over het dossier op.

Het bestuur geeft kennis van het dossier en zijn verslag met een beslissingsvoorstel aan de Minister, die over de erkenningsaanvraag beslist binnen twee maanden vanaf het beslissingsvoorstel.

Van de beslissing wordt kennis gegeven aan de aanvrager bij ter post aangetekend schrijven. »

Art. 118.De laatste zin van artikel 8, tweede lid van hetzelfde besluit, wordt opgeheven.

Art. 119.In artikel 10 van hetzelfde besluit wordt het woord "Commissie" vervangen door de woorden "Commission wallonne de la famille (Waalse commissie voor het gezin) bedoeld in artikel 55 van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie krachtens artikel 2008 van de Grondwet".

Art. 120.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 121.In artikel 12 van hetzelfde besluit wordt het woord "Commissie" vervangen door de woorden "Commission wallonne de la famille (Waalse commissie voor het gezin) bedoeld in artikel 55 van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie krachtens artikel 2008 van de Grondwet".

Art. 122.Afdeling 3 van Hoofdstuk II van hetzelfde besluit, bestaande uit de artikelen 13 en 14, wordt opgeheven.

Art. 123.Artikel 27 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 124.Hoofdstuk VI van hetzelfde besluit, bestaande uit de artikelen 32 en 33, wordt opgeheven. Afdeling 23. - Wijzigingen in het besluit van 11 september 2008

betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren

Art. 125.De artikelen 39 en 40 van het besluit van 11 september 2008 betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren, worden opgeheven. Afdeling 24. - Wijzigingen van het besluit van 29 januari 2009 tot

uitvoering van het decreet van 3 juli 2008 betreffende de bestrijding van de mishandeling van bejaarde personen

Art. 126.De leden 3, 4 en 5 van artikel 4 van het besluit van 29 januari 2009 tot uitvoering van het decreet van 3 juli 2008 betreffende de bestrijding van de mishandeling van bejaarde personen worden opgeheven. HOOFDSTUK V. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 2003 tot oprichting van een Waalse Raad voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Art. 127.Het tweede lid van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 2003 tot oprichting van een Waalse Raad voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen wordt opgeheven.

Art. 128.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 5.De Raad verzamelt alle noodzakelijke gegevens. »

Art. 129.Het derde en het vierde lid van artikel 6 worden opgeheven.

Art. 130.Artikel 9 van hetzelfde besluit, zoals gewijzigd bij het besluit van 17 april 2008, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 9.De Raad maakt zijn adviezen en aanbevelingen aan de Waalse Regering over. »

Art. 131.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 10.De werkingsregels van de Raad worden bedoeld in § 1 van artikel 3 van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet. » HOOFDSTUK VI. - Overgangs-, slot- en diverse bepalingen

Art. 132.Opgeheven worden : 1° het besluit van de Waalse Regering van 15 juni 2000 tot vaststelling van het bedrag van de vergoedingen en de presentiegelden die toegekend worden aan de voorzitter en de leden van het begeleidingscomité van de centra voor levens- en gezinsvragen;2° het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2001 tot bepaling van het bedrag van de vergoedingen en de presentiegelden die toegekend worden aan de voorzitter en de leden van de Commissie van erkenning van de Centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten;3° het besluit van de Waalse Regering van 28 juni 2001 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie van erkenning van de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten;4° het besluit van de Waalse Regering van 23 maart 2006 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie van erkenning van de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten;5° het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 2008 tot hernieuwing van de mandaten van de voorzitter en de leden van de "Conseil consultatif wallon des personnes handicapées" (Waalse adviesraad voor gehandicapte personen);6° het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2003 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkennings- en Adviescommissie van de opvangcentra voor volwassenen;7° het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2003 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Commission consultative wallonne de l'aide sociale aux justiciables" (Waalse Adviescommissie voor hulpverlening aan rechtsonderhorigen);8° het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2002 waarbij het huishoudelijk reglement en de werking van de Commissie voor de erkenning van de verenigingen voor geïntegreerde gezondheid en van de werking;9° het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor de erkenning van geïntegreerde gezondheidsverenigingen;10° het besluit van de Waalse Regering van 9 januari 2003 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Gewestelijke raad van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg;11° het besluit van de Waalse Regering van 23 maart 2006 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Adviescommissie inzake verslavingen;12° het besluit van de Waalse Regering van 17 juni 2004 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Advies- en erkenningscommissie van de diensten voor sociale insluiting;13° het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004 betreffende het Waals Forum voor sociale insluiting; Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14° september 27 tot vastlegging van het huishoudelijk reglement van de "Conseil wallon du troisième âge" (Waalse Raad voor de derde leeftijd); 15° het besluit van de Waalse Regering van 4 september 2003 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Conseil wallon du troisième âge" (Waalse raad voor de derde leeftijd).

Art. 133.Alle vóór de installatie van de Raad en van de bij het decreet bedoelde Commissies ingediende en niet-behandelde verzoeken om advies worden onderzocht op basis van dit besluit. De in artikel 3, § 1, 10°, van het decreet bedoelde termijnen beginnen te lopen op de datum van bedoelde installatie.

Art. 134.§ 1. De artikelen 2 en 3 van het decreet, in zoverre zij van toepassing zijn op de "Conseil wallon de l'action sociale et de la santé" (Waalse raad voor sociale actie en gezondheid), de "Commission wallonne de la santé" (Waalse commissie voor gezondheid), de "Commission wallonne de la famille" (Waalse commissie voor het gezin), de "Commission wallonne de l'action sociale" (Waalse commissie voor sociale actie), de "Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère" (Waalse commissie voor de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst), de "Commission wallonne des personnes handicapées" (Waalse commissie voor gehandicapte personen), de "Commission wallonne des aînés" (Waalse commissie voor ouderen) en de "Commission d'avis sur les recours en matière d'action sociale et de la santé" (Commissie van advies voor de beroepen inzake sociale actie en gezondheid) en de artikelen 36 tot 136 van dit decreet treden in werking op 1 mei 2009. § 2. Dit besluit treedt in werking : 1° Hoofdstuk V van dit besluit vanaf de hernieuwing van de leden van de Waalse Raad voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen;2° artikel 132 vanaf de installatie van de bij dit decreet bedoelde commissies;3° alle andere bepalingen op 1 mei 2009. § 3. In afwijking van §§ 1 en 2, zetten de vóór de inwerkingtreding van het decreet en van dit besluit reeds actief adviesorganen hun opdrachten verder tot de installatie van de Raad en van de bij het decreet bedoelde commissies.

Art. 135.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 16 april 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, D. DONFUT

^