Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 05 juni 2009
gepubliceerd op 28 juli 2009

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne des personnes handicapées" ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009203295
pub.
28/07/2009
prom.
05/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUNI 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne des personnes handicapées" (Waalse commissie voor de gehandicapte personen) ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet


De Waalse Regering, Gelet op het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, inzonderheid op artikel 62;

Gelet op het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 april 2009 tot uitvoering van de artikelen 3 en 36 tot 133 van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, inzonderheid artikel op 7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 november 2003 tot uitvoering van het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent;

Gelet op het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, inzonderheid op de artikelen 63 en 64;

Overwegende dat artikel 46 van het kaderdecreet van 6 november 2008 bepaalt dat de leden van de verschillende vaste commssies benoemd worden met inachtneming van de volgende voorwaarden : 1° de leden van de vaste commissies hebben minstens vijf jaar ervaring in minstens één van de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de vaste commissie vallen waarin zij benoemd of actief zijn, met name in federaties, verenigingen, instellingen of diensten die werkzaam zijn in het kader van de materies toegekend aan de vaste commissie waarin zij benoemd zijn;2° om het evenwicht van de binnen een commissie vertegenwoordigde sectoren te vrijwaren, worden de leden verdeeld in functie van de verschillende materies die binnen elke vaste commissie worden behandeld;3° een specifieke vertegenwoordiging van de begunstigden van de diensten en instellingen, alsook van de representatieve werknemersorganisaties van de sectoren wordt gewaarborgd binnen elke commissie in functie van de bevoegdheden die haar worden toegekend; Overwegende dat artikel 7 van het besluit van de Waalse Regering van 16 april 2009 gedeeltelijk voorziet in de toepassing van de criteria van artikel 46 van het kaderdecreet van 6 november 2008 wat de "Commission wallonne des personnes handicapées" betreft;

Gelet op de kandidaturen die voor de "Commission wallonne des personnes handicapées" in ontvangst zijn genomen ingevolge een openbare kandidatenoproep bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 april 2009 en gesloten op 14 mei 2009;

Overwegende dat de Waalse Regering onder de ontvangen kandidaturen een ruime keuzemogelijkheid heeft in zoverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de voorwaarden gesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 en bij het desbetreffende uitvoeringsbesluit van 16 april 2009;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Isabelle Dohet, voorgedragen door de VZW "ASPH", vereniging erkend als representatief van de gehandicapte personen;

Overwegende dat Mevr. Isabelle Dohet, maatschappelijk assistente bij het algemeen secretariaat van de VZW "ASPH" is;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Céline Limbourg, voorgedragen door de VZW "ASPH", vereniging erkend als representatief van de gehandicapte personen;

Overwegende dat Mevr. Céline Limbourg, maatschappelijk assistente bij het algemeen secretariaat van de VZW "ASPH" is;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Jocelyne Burnotte-Robaye, voorgedragen door de VZW "AP3", vereniging erkend als representatief van de gehandicapte personen;

Overwegende dat Mevr. Jocelyne Burnotte-Robaye, ondervoorzitster van de VZW "AP3" is;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Elisabeth Renard-Quix, voorgedragen door de VZW "AP3", vereniging erkend als representatief van de gehandicapte personen;

Overwegende dat Mevr. Elisabeth Renard-Quix, bestuurster van de VZW "AP3" is;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Thérèse Kempeneers, voorgedragen door de VZW "AFrAHM", vereniging erkend als representatief van de gehandicapte personen;

Overwegende dat Mevr. Thérèse Kempeneers, secretaris-generaal van de "AFrAHM" en van de "ANAHM" is, alsook lid van het beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" (Waals agentschap voor de integratie van de gehandicapte personen);

Gelet op de kandidatuur van de heer Freddy Hanot, voorgedragen door de VZW "APEPA", vereniging erkend als representatief van de gehandicapte personen;

Overwegende dat de heer Freddy Hanot sinds 1998 bestuurder van de VZW "APEPA" is, alsook lid van de Subregionale commissie van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" van Namen;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Cindy Gribomont, voorgedragen door de VZW "Ligue Braille", vereniging erkend als representatief van de gehandicapte personen;

Overwegende dat Mevr. Cindy Gribomont sinds 2004 directrice is van het "Centre de Formation professionnelle de la Ligue Braille" (Centrum voor Beroepsopleiding);

Gelet op de kandidatuur van de heer Michel Magis, voorgedragen door de VZW "Ligue Braille", vereniging erkend als representatief van de gehandicapte personen;

Overwegende dat de heer Michel Magis, sinds 1992, directeur van de VZW "Ligue Braille" is;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Janine Gerard, voorgedragen door de VZW "Ligue d'aide aux infirmes moteurs cérébraux", vereniging erkend als representatief van de gehandicapte personen;

Overwegende dat Mevr. Janine Gerard, sinds 1970, bediende bij de "Ligue d'aide aux infirmes moteurs cérébraux" is;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Marie-Françoise Jamsin, voorgedragen door de VZW "APEM-T21", vereniging erkend als representatief van de gehandicapte personen;

Overwegende dat Mevr. Marie-Françoise Jamsin sinds 25 jaar bestuurster en lid van de VZW "APEM-T21" is;

Gelet op de kandidatuur van de heer Jean-Marie Huet, voorgedragen door de VZW "Association belge contre les Maladies neuro-musculaires", vereniging erkend als representatief van de gehandicapte personen;

Overwegende dat de heer Jean-Marie Huet voorzitter is van de VZW "Association belge contre les Maladies neuro-musculaires", alsook lid van het beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées";

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Frida Baudoin, voorgedragen door de VZW "Association belge contre les Maladies neuro-musculaires", vereniging erkend als representatief van de gehandicapte personen;

Overwegende dat Mevr. Frida Baudoin, secretaresse van de VZW "Association belge contre les Maladies neuro-musculaires" is;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Geneviève Tychon, voorgedragen door de VZW "Ligue belge de la Sclérose en plaques", vereniging erkend als representatief van de gehandicapte personen;

Overwegende dat Mevr. Geneviève Tychon, directrice-generaal van de VZW "Ligue belge de la Sclérose en plaques" is, alsook, sinds 2002, directrice van de dienst voor de begeleiding van personen getroffen door multiple sclerose;

Gelet op de kandidatuur van de heer Robert Gerard, voorgedragen door de VZW "RARE DISORDERS BELGIUM", vereniging erkend als representatief van de gehandicapte personen;

Overwegende dat de heer Robert Gerard voorzitter van de VZW "RARE DISORDERS BELGIUM" is;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Emilie De Smet, voorgedragen door de VZW "ALTEO", vereniging erkend als representatief van de gehandicapte personen;

Overwegende dat Mevr. Emilie De Smet bediende is bij het algemeen secretariaat van de VZW "ALTEO", dat belast is met de sector van het maatschappelijk en gezondheidsbeleid i.v.m. handicap en ziekte;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Agnès Lemoine, voorgedragen door de VZW "ALTEO", vereniging erkend als representatief van de gehandicapte personen;

Overwegende dat Mevr. Agnès Lemoine, nationale ondervoorzitster van de VZW "ALTEO" en voorzitster van de Subregionale commissie van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" van Bergen is;

Gelet op de kandidatuur van de heer Jacques Servais, directeur-generaal van "ACIS Clairval", in Barvaux-sur- Ourthe;

Overwegende dat de heer Jacques Servais van 1981 tot 1997, directeur van het "Institut Notre-Dames" in Cerexhe-Heuseux geweest is en sinds 1997, directeur is van ACIS "Clairval", in Barvaux-sur-Ourthe;

Gelet op de kandidatuur van de heer Eric Willaye;

Overwegende dat de heer Eric Willaye, doctor in de psychologie is, alsook directeur van de " Service universitaire spécialisé pour personnes avec autisme ASBL, Université de Mons-Hainaut";

Gelet op de kandidatuur van de heer Michel Mercier;

Overwegende dat de heer Michel Mercier, professor in de psychologie en in de psychologie van de gehandicapte persoon aan de UCL en de FUNDP is;

Gelet op de kandidatuur van de heer Marco Di Duca;

Overwegende dat de heer Marco Di Duca, psycholoog is en dat hij het "Centre d'étude et de formation pour l'éducation spécialisée de l'Université Libre de Bruxelles" leidt;

Gelet op de kandidatuur van de heer Sébastien Bousman;

Overwegende dat de heer Sébastien Bousman, lid van de adviesraad voor tewerkstelling en vorming en plaatsvervangend lid van het beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" alsook lid van de "Conseil consultatif wallon des personnes handicapées" is geweest;

Gelet op de kandidatuur van de heer Jean-Jacques Detraux;

Overwegende dat de heer Jean-Jacques Detraux, professor is aan de "Université de Liège de l'Unité de psychologie et de pédagogie de la personne handicapée", alsook professor aan de "Université libre de Bruxelles" en geassocieerd professor aan de "Université du Québec", in Trois-Rivières;

Gelet op de kandidatuur van de heer Michel Dupont, voorgedragen door de "UFFIPRAH" als vertegenwoordiger van de beheerders van diensten voor gehandicapte personen;

Gelet op de kandidatuur van de heer Jacques Servais, voorgedragen door de "FISSAAJ" als vertegenwoordiger van de beheerders van diensten voor gehandicapte personen;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Sognia Angelozzi, voorgedragen door de "EWETA" als vertegenwoordiger van de beheerders van diensten voor gehandicapte personen;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Christine Lefevre, voorgedragen door de "FISSAAJ" als vertegenwoordiger van de beheerders van diensten voor gehandicapte personen;

Gelet op de kandidatuur van de heer Christian Masai, voorgedragen door de "FGTB wallonne", representatieve werknemersorganisatie;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Catherine Boël, voorgedragen door de "FGTB wallonne", representatieve werknemersorganisatie;

Gelet op de kandidatuur van de heer Etienne Leclercq, voorgedragen door de "CSC", representatieve werknemersorganisatie;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Patricia Piette, voorgedragen door de "CNE-CSC", representatieve werknemersorganisatie;

Overwegende dat Mevr. Emilie Desmet over al de vereiste kwaliteiten lijkt te beschikken om de functie van voorzitster van de commissie uit te oefenen;

Overwegende dat Mevr. Isabelle Dohet en de heer Michel Mercier over al de vereiste kwaliteiten lijken te beschikken om de functie van ondervoorzitter uit te oefenen;

Op de voordracht van de Minister-President;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 ervan.

Art. 2.De volgende persoon wordt aangewezen als voorzitster van de "Commission wallonne des personnes handicapées" : Mevr. Emilie De Smet.

Art. 3.De volgende personen worden aangewezen als ondervoorzitter van de "Commission wallonne des personnes handicapées" : - Mevr. Isabelle Dohet; - de heer Michel Mercier.

Art. 4.De volgende personen worden voor vijf jaar binnen de "Commission wallonne des personnes handicapées" aangewezen : 1° als lid aangewezen onder de verenigingen erkend als representatief van de gehandicapte personen en hun gezin :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

Mevr.Isabelle Dohet

Mevr. Céline Limbourg

Mevr. Jocelyne Burnotte-Robaye

Mevr. Elisabeth Renard-Quix

Mevr. Thérèse Kempeneers

de heer Freddy Hanot

Mevr. Cindy Gribomont

de heer Michel Magis

Mevr. Janine Gerard

Mevr. Marie-Françoise Jamsin

de heer Jean-Marie Huet

Mevr. Frida Baudoin

Mevr. Geneviève Tychon

de heer Robert Gerard

Mevr. Emilie De Smet.

Mevr. Agnès Lemoine


2° de volgende personen worden op de voordracht van de Minister die voor het Gehandicaptenbeleid bevoegd is als lid gekozen vawege hun bevoegdheden, o.a. op wetenschappelijk gebied, inzake de integratie van de gehandicapte personen :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

de heer Jacques Servais

de heer Marco Di Duca

de heer Eric Willaye

de heer Sébastien Bousman

de heer Michel Mercier

de heer Jean-Jacques Detraux


3° als vertegenwoordiger van de beheerders van diensten voor gehandicapte personen :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

de heer Michel Dupont

Mevr.Sognia Angelozzi

de heer Jacques Servais

Mevr. Christine Lefevre


4° als vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

de heer Christian Masai

Mevr.Catherine Boel

de heer Etienne Leclercq

Mevr. Patricia Piette


Art. 5.Opgeheven worden : 1° het besluit van de Waalse Regering van 15 januari 2009 tot verlenging van de mandaten van de voorzitter en van de leden van de "Conseil consultatif wallon des personnes handicapées";2° het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 2008 tot verlenging van de mandaten van de voorzitter en van de leden van de "Conseil consultatif wallon des personnes handicapées";3° het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot benoeming van de voorzitter en van de leden van de "Conseil consultatif wallon des personnes handicapées", gewijzigd bij het besluit van 28 februari 2008.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2009.

Art. 7.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 5 juni 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE

^