Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 05 juni 2009
gepubliceerd op 28 juli 2009

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de la Famille" ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009203297
pub.
28/07/2009
prom.
05/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUNI 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de la Famille" (Waalse Gezinscommissie) ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet


De Waalse Regering, Gelet op het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, inzonderheid op artikel 56;

Gelet op het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 april 2009 tot uitvoering van de artikelen 3 en 36 tot 133 van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, inzonderheid artikel op 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 november 2003 tot uitvoering van het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent;

Overwegende dat artikel 46 van het kaderdecreet van 6 november 2008 bepaalt dat de leden van de verschillende vaste commissies benoemd worden met inachtneming van de volgende voorwaarden : 1° de leden van de vaste commissies hebben minstens vijf jaar ervaring in minstens één van de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de vaste commissie vallen waarin zij benoemd of actief zijn, met name in federaties, verenigingen, instellingen of diensten die werkzaam zijn in het kader van de materies toegekend aan de vaste commissie waarin zij benoemd zijn;2° om het evenwicht van de binnen een commissie vertegenwoordigde sectoren te vrijwaren, worden de leden verdeeld in functie van de verschillende materies die binnen elke vaste commissie worden behandeld;3° een specifieke vertegenwoordiging van de begunstigden van de diensten en instellingen, alsook van de representatieve werknemersorganisaties van de sectoren wordt gewaarborgd binnen elke commissie in functie van de bevoegdheden die haar worden toegekend; Overwegende dat artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 16 april 2009 gedeeltelijk voorziet in de toepassing van de criteria van artikel 46 van het kaderdecreet van 6 november 2008 wat de "Commission wallonne de la Famille" betreft;

Gelet op de kandidaturen die voor de "Commission wallonne de la Famille" in ontvangst zijn genomen ingevolge een openbare kandidatenoproep bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 april 2009 en gesloten op 14 mei 2009;

Overwegende dat de Waalse Regering onder de ontvangen kandidaturen een ruime keuzemogelijkheid heeft in zoverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de voorwaarden gesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 en bij het desbetreffende uitvoeringsbesluit van 16 april 2009;

Gelet op de kandidatuur van de heer Etienne Leroy;

Overwegende dat de heer Etienne Leroy voorzitter is van de "Commission consultative wallonne des services Espaces-Rencontres" (Waalse adviescommissie voor de diensten Ontmoetingsruimten) en ervaring heeft als voorzitter van de "FESER", die de meerderheid van de "Espaces-Rencontres" in het Waalse Gewest groepeert;

Gelet op de kandidatuur van de heer Patrick Antoine;

Overwegende dat de heer Antoine coördinator van de "Espace-Rencontre" van Namen is en negen jaar ervaring in die functie heeft;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Fabiola Frippiat;

Overwegende dat Mevr. Frippiat directrice is van de "FILE", die een deel van de "Espaces-Rencontres" in het Waalse Gewest groepeert;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Anne Spitals;

Overwegende dat Mevr. Spitals sinds 1998 verantwoordelijk is voor "Espace-Rencontre Aurore Carlier";

Gelet op de kandidatuur van de heer Tanguy Auspert;

Overwegende dat de heer Auspert sinds 1996 stichtend voorzitter is van "Espace-Rencontre Autrement";

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Marie-Elisabeth Jezierski;

Overwegende dat Mevr. Jezierski coördinatrice van "Espace-Rencontre Oasis" is en twaalf jaar ervaring in die functie heeft;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Claudine Mouvet;

Overwegende dat Mevr. Mouvet voorgedragen wordt door de "FLCPF", één van de vier representatieve federaties van de sector van de centra voor gezins- en levensvragen;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Anne Bourtembourg;

Overwegende dat Mevr. Bourtembourg voorgedragen wordt door de "FCPC", één van de vier representatieve federaties van de sector van de centra voor gezins- en levensvragen;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Evelyne Dewolf;

Overwegende dat Mevr. Dewolf voorgedragen wordt door de "FCPPF", één van de vier representatieve federaties van de sector van de centra voor gezins- en levensvragen;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Liliane Del Cul;

Overwegende dat Mevr. Del Cul voorgedragen wordt door de "FPS", één van de vier representatieve federaties van de sector van de centra voor gezins- en levensvragen;

Gelet op de kandidatuur van de heer Nicolas Menschaert;

Overwegende dat de heer Menschaert voorgedragen wordt door de "FLCPF", één van de vier representatieve federaties van de sector van de centra voor gezins- en levensvragen;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Patricia Vandervlies;

Overwegende dat Mevr. Vandervlies voorgedragen wordt door de "FCPC", één van de vier representatieve federaties van de sector van de centra voor gezins- en levensvragen;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Stéphanie Andre;

Overwegende dat Mevr. Andre voorgedragen wordt door de "FCPPF", één van de vier representatieve federaties van de sector van de centra voor gezins- en levensvragen;

Gelet op de kandidatuur van de heer Patrick Solau;

Overwegende dat de heer Solau voorgedragen wordt door de "FPS", één van de vier representatieve federaties van de sector van de centra voor gezins- en levensvragen;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Marie-Claire Sepulchre;

Overwegende dat Mevr. Sepulchre voorgedragen wordt door de "FESAD", één van de vier voornaamste federaties van de sector van de erkende hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen;

Gelet op de kandidatuur van de heer Pierre Dille;

Overwegende dat de heer Dille voorgedragen wordt door de "FASD", één van de vier voornaamste federaties van de sector van de erkende hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen;

Gelet op de kandidatuur van de heer Marc Xhrouet;

Overwegende dat de heer Xhrouet voorgedragen wordt door de "FCSD", één van de vier voornaamste federaties van de sector van de erkende hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Sylviane Badard;

Overwegende dat Mevr. Badard voorgedragen wordt door de "FESAD", één van de vier voornaamste federaties van de sector van de erkende hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Séverine Lebegge;

Overwegende dat Mevr. Lebegge voorgedragen wordt door de "FASD", één van de vier voornaamste federaties van de sector van de erkende hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Isabelle Vanhorick;

Overwegende dat Mevr. Vanhorick voorgedragen wordt door de "FCSD", één van de vier voornaamste federaties van de sector van de erkende hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen;

Gelet op de kandidatuur van de heer Jean-Marc Rombeaux;

Overwegende dat de heer Rombeaux voorgedragen wordt door de "Fédération des C.P.A.S. de l'UVCW", één van de vier voornaamste federaties van de sector van de erkende hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Anita Gancwajch;

Overwegende dat Mevr. Gancwajch voorgedragen wordt door de "Fédération des C.P.A.S. de l'UVCW", één van de vier voornaamste federaties van de sector van de erkende hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Fabienne Simon : Overwegende dat Mevr. Simon voorgedragen wordt door de "Fédération des C.P.A.S. de l'UVCW", één van de vier voornaamste federaties van de sector van de erkende hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen;

Gelet op de kandidatuur van de heer Marc Parmentier;

Overwegende dat de heer Parmentier voorgedragen wordt door de "APW", ter vertegenwoordiging van een overheid die bijzonder actief is in de sociale aangelegenheden;

Gelet op de kandidatuur van de heer Christian Gentgen;

Overwegende dat de heer Gentgen voorgedragen wordt door de "FGTB", een representatieve werknemersorganisatie;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Isabelle Laloy;

Overwegende dat Mevr. Laloy voorgedragen wordt door de "CNE-CSC", een representatieve werknemersorganisatie;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Catherine Boël;

Overwegende dat Mevr. Boël voorgedragen wordt door de "FGTB", een representatieve werknemersorganisatie;

Gelet op de kandidatuur van de Mevr. Françoise Dufrasne;

Overwegende dat Mevr. Dufrasne voorgedragen wordt door de "CNE-CSC", een representatieve werknemersorganisatie;

Gelet op de kandidatuur van Mevr. Miroye Kizamie;

Overwegende dat Mevr. Kizamie voorgedragen wordt door de "Ligue des Familles", een representatieve gebruikersvereniging die zich kenmerkt door haar totale transversaliteit en haar pluraliteit;

Gelet op de kandidatuur van de heer Marc Eloin;

Overwegende dat de heer Eloin voorgedragen wordt door de "Ligue des Familles", een representatieve gebruikersvereniging die zich kenmerkt door haar totale transversaliteit en haar pluraliteit;

Overwegende dat de heer Marc Xhrouet over al de vereiste kwaliteiten lijkt te beschikken om de functie van voorzitter van de commissie waar te nemen;

Overwegende dat de heer Etienne Leroy en Mevr. Anne Bourtembourg over al de vereiste kwaliteiten lijken te beschikken om de functie van ondervoorzitter waar te nemen;

Op de voordracht van de Minister-President;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt overeenkomtig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 128 ervan.

Art. 2.De volgende persoon wordt als voorzitter van de "Commission wallonne de la Famille" aangewezen : de heer Marc Xhrouet.

Art. 3.De volgende personen worden als ondervoorzitter van de "Commission wallonne de la Famille" aangewezen : - de heer Etienne Leroy; - Mevr. Anne Bourtembourg.

Art. 4.De volgende personen worden voor vijf jaar binnen de "Commission wallonne de la Famille" aangewezen : 1° als vertegenwoordiger actief inzake "Espaces-Rencontres" :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

de heer Etienne Leroy

Mevr.Anne Spitals

de heer Patrick Antoine

de heer Tanguy Auspert

Mevr. Fabiola Frippiat

Mevr. Marie-Elisabeth Jezierski


2° als vertegenwoordiger actief inzake gezins- en levensvragen, voorgedragen door de centrafederaties bedoeld in artikel 33 van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de centra voor gezins- en levensvragen :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

Mevr.Claudine Mouvet

de heer Nicolas Menschaert

Mevr. Anne Bourtembourg

Mevr. Patricia Vandervlies

Mevr. Evelyne Dewolf

Mevr. Stephanie Andre

Mevr. Liliane Del Cul

de heer Patrick Solau


3° als vertegenwoordiger actief inzake hulpverlening aan gezinnen en bejaarde personen, namelijk : - drie vertegenwoordigers van de private sector :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

Mevr.Marie-Claire Sepulchre

Mevr. Sylviane Badard

de heer Pierre Dille

Mevr. Séverine Lebegge

de heer Marc Xhrouet

Mevr. Isabelle Vanhorick


- twee vertegenwoordigers van de openbare sector :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

de heer Jean-Marc Rombeaux

Mevr. Fabienne Simon

Mevr. Anita Gancwajch

de heer Marc Parmentier


4° als vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

de heer Christian Gentgen

Mevr.Catherine Boel

Mevr. Isabelle Laloy

Mevr. Françoise Dufrasne


5° als vertegenwoordiger van de rechthebbenden op de diensten en instellingen bedoeld in 1° tot 3°, voorgedragen door een federatie of een representatieve organisatie van de rechthebbenden :

Gewoon lid

Plaatsvervangend lid

Mevr.Miroye Kizamie

de heer Marc Eloin


Art. 5.Opgeheven worden : 1° het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 2005 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de "Commission consultative wallonne des services Espaces-Rencontres";2° het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2009 tot verlenging van de mandaten van de voorzitter en van de leden van het Comité voor de begeleiding van de centra voor gezins- en levensvragen;3° het besluit van de Waalse Regering van 24 oktober 2002 tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van het Comité voor de begeleiding van de centra voor gezins- en levensvragen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 24 april 2003, 3 juli 2003, 27 mei 2004 en 24 maart 2005.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2009.

Art. 7.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 5 juni 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE

^