Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 oktober 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017013791 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2017 is machtiging verleend aan mevrouw **** **** **** Ma, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behouden(...) Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2017 is machtiging verleend aan de heer **** ****,(...) type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type wet prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017090310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2017 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand oktober 2017, 105.41 punten bedraagt, tegeno De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013412 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017013525 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Toekenning van het hogere **** aan hoofdofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1900 van 31 augustus 2017, wordt het hogere **** verleend aan de hierna vermelde hoofdofficieren: **** Aan majoors **** ****-***** luitenant-kolonels vlieger **** S. en **** ****. **** majoors van het vlieg(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017013532 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 1901 van 31 augustus 2017, worden de bepalingen betreffende kapitein-commandant ****. **** van het koninklijk besluit ****. 1610 van 2 februari 2017, betreffende de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017013536 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Oud-strijder Bij koninklijk besluit ****. 1902 van 31 augustus 2017 : De Medaille van de **** met bronzen staafje met inschrift van de jaartallen "1940-1945" wordt aan de heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017013545 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 1903 van 31 augustus 2017 : De Medaille van de ****-strijder met zilveren staafje met inschrift van de jaartallen "1940-1945" wordt de heren ****. ****, ****. ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017013553 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering van een officier Bij koninklijk besluit ****. 1914 van 31 augustus 2017, wordt kapitein-commandant ****. **** op pensioen gesteld op 1 januari 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017013558 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1916 van 31 augustus 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017013564 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1917 van 31 augustus 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017013570 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Toekenning van het hogere stafbrevet aan een hoofdofficier Bij koninklijk besluit nr. 1920 van 31 augustus 2017, wordt het hogere stafbrevet verleend aan majoor J-P. Stevens. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 31/10/2017 numac 2017013745 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot bepaling van de berekening en de inningswijze van de boete. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 31/10/2017 numac 2017013747 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017013755 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1923 van 31 augustus 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017013758 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 1924 van 31 augustus 2017, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen C. Huysmans definitief op pensioen gesteld op 1 september 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017013764 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Aanstelling. - Ontslag uit het ambt. - **** Bij koninklijk besluit ****. 1925 van 10 september 2017: Wordt luitenant-kolonel **** ****. **** **** op 22 juli 2017, tijdens de uitoefening van het Wordt luitenant-kolonel **** ****. **** **** op 30 september 2017 ontslagen uit het ambt ****(...) type koninklijk besluit prom. 07/12/2016 pub. 31/10/2017 numac 2017013766 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding op gedematerialiseerde wijze van onderhandse huurcontracten tot de formaliteit van de registratie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017013831 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oproep tot kandidaatstelling voor plaatsvervangend voorzitter van de Commissie "Kunstenaars" Krachtens het koninklijk besluit van 26 juni 2003 houdende de organisatie en de werking van de Commissie "Kunstenaars" bekendgemaakt De Koning benoemt, op gezamenlijk advies van de Ministers die de Sociale Zekerheid, de Werkgelegenh(...) type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013786 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het ****, met betrekking tot de invoering van het gegeven betreffende de uitreiking van een **** **** voor ****, vluchtelingen en vreemdelingen die niet als staatloze of vluchteling erkend zijn en geen **** kunnen bekomen bij hun eigen nationale overheid of bij een **** instantie. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017013872 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en aanwijzing van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, dat in werkin Bij hetzelfde besluit, wordt de heer STRAETMANS Koen, aangewezen in de hoedanigheid van voorzitter (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017013875 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, wordt met ingang van 1 augustus 2017, Meneer Clément COLTELLARO, benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij de Algemene directie Veiligheid en Preventie van de Federal type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017031301 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale orden Bij koninklijk besluit ****. 1905 van 31 augustus 2017 : Worden bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 21 juli 2017 : Landmacht generaal-majoors : **** **** **** generaal-majoor van het vliegwezen **** ****. Wordt bevorderd tot Officier in de ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017031305 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 1910 van 31 augustus 2017, wordt de kandidaat-reserveofficier ****. de ****, op 1 december 2016 aangesteld in de graad van onderluitenant in het **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017031314 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 1919 van 31 augustus 2017, wordt mevrouw Anna Walscharts, op 1 oktober 2017 eervol ontslag uit haar ambt van aalmoezenier eerste klasse van de katholieke eredienst, verleend, met aanspraa Zij wordt de toestemming verleend om de titel van het laatst uitgeoefende ambt eershalve te voeren.(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017031341 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het **** Kruis Bij koninklijk besluit ****. 1908 van 31 augustus 2017 : Het **** Kruis van 1 **** klasse wordt verleend aan de volgende militairen op datum van 21 juli Landmacht luitenant-kolonel **** **** ****. kapitein-commandant **** ****. ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017031372 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** functie. - Ontslag uit het ambt **** koninklijk besluit ****. 1913 van 31 augustus 2017: **** **** ****. **** **** op 1 september 2017 ontslagen uit het ambt van ordonnansofficier van de Koning. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017031374 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1921 van 31 augustus 2017, wordt kapitein-commandant vlieger ****. **** op pensioen gesteld op 1 februari 2018. type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017204153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 3 september 2017 Worden benoemd: Officier in de Orde van Leopold: De heer Daniel PEETERS Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Gent Hij zal he Hij neemt vanaf 8 april 2016 zijn rang in de Orde in. Bij hetzelfde koninklijk besluit worden be(...) type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017205328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017205654 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 oktober 2017, - is Mevr. Van Steenwinkel S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, op haar verzoek, ontlast uit haar functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in dez - die in werking treden op de datum van de eedaflegging, zijn aangewezen tot het mandaat van federa(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017205663 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2017, wordt met ingang van 1 februari 2018, a De heer Pierre GIELEN wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017205673 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 oktober 2017, - is de heer Gaudius P., rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank voor een termij - is de heer De Troy W., rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aan(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013483 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is ter versterking van de missie van de "Democratic Control of Armed Forces " in TUNESIE type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013484 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is ter versterking van de missie "EUDEL/LIBI"" type ministerieel besluit prom. 06/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013633 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen type ministerieel besluit prom. 06/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten type ministerieel besluit prom. 23/08/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013753 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de aangifteformulieren voor tijdelijke afwezigheid bedoeld in artikel 18, &****; 2, eerste en derde lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het ****. - **** vertaling type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013785 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van attesten bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 11/09/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013784 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische **** voor **** kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en ****, afgeleverd aan vreemde onderdanen. - **** vertaling type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017013834 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2017, wordt Mevrouw Elisabeth Willemart, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om in de hoedanigheid van gastlector aan de Université catholique de L type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017013838 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2017, wordt de heer Gregory DELANNAY, Hoofdgriffier van de Raad van State, ertoe gemachtigd om een mandaat van deeltijds assistent aan de "Université type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017013876 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vervoersleidingen van zuurstof. - Vervoersvergunning B323-4207 nv Air Liquide Industries Belgium Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2017 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning B323-2570 van 27 december 1994 voor vervoer van zuurstof

arrest

type arrest prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017204061 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 76/2017 van 15 juni 2017 Rolnummers 6513, 6514, 6515, 6522, 6523, 6524 en 6525 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 38, § 6, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 ma Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017204588 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 74/2017 van 15 juni 2017 Rolnummer 6420 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 90, 1°, van het Wetboek van de inkomstbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, afdeling Aarl Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 19/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de voortzetting van de loopbaan na de leeftijd van het rustpensioen van het onderwijzend, wetenschappelijk, administratief en technisch personeel van de hogescholen, de hogere kunstscholen en de universiteiten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende wijk-werken type besluit van de vlaamse regering prom. 06/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031371 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, wat betreft de subsidie voor het generatiepact en tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 betreffende de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017205655 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 1015 van het Reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 19/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017205658 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2017 tot benoeming van de leden van het Strategisch comité van de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi » type besluit van de waalse regering prom. 19/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017205657 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de leden van de « Commission wallonne des Personnes handicapées » , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013698 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 62bis tot wijziging van de omzendbrief GPI 62 van 14 februari 2008 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

erratum

type erratum prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017205641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 173 van 6 juli 2017 in de nederlandse en de franse tekst : Pagina 70907 dient te worden gelezen "De heer Steven MARCHAND, raadsheer in sociale zaken als werkne Pagina 70909 dient te worden gelezen "De heer Serge DEMARREE" in plaats van "De heer(...)

document

type document prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017205692 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken Controle van de Vastleggingen en Vereffeningen (niveau A1) voor Actiris. - Selectienummer : ANB17030 Solliciteren kan tot 20/11/2017 via www.selor.be De gedetailleerde fun(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017205745 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Medewerkers (niveau A) voor de Veiligheidsoverheid. - Selectienummer : AFG17159 Deze selectie werd afgesloten op 24 oktober 2017. Er zijn 10 laureaten. De lijst is 1 jaar geld(...) type document prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017205747 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamchefs dienst Gebouwen (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG17295 Solliciteren kan tot 14/11/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017205772 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ICT deskundige (niveau B) voor voor het Geofysish Centrum te Dourbes van het Koninklijk meteorologisch instituut. - Selectienummer : AFG17247 Solliciteren kan tot 08/12/2017 via www.selor.be De g(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017013873 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking Bij hetzelfde besluit, wordt de heer BEJJANI Gilbert, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bi(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017013874 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn m Bij hetzelfde besluit, wordt mevrouw DE GEYTER Wien, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangen(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017013907 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, dat in werk Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. GUSMAN Julie benoemd tot werkend lid bij genoemde Commissie, als(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017031317 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1918 van 31 augustus 2017, wordt mijnheer Philippe Palmers op 15 juni 2017 in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënn Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 juni 2017, met uitzondering van het tweede lid, dat (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017205664 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits-verzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Personeel. - Benoeming van een attaché sociaal inspecteur via dienststaanwijzing Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2017, wordt mevrouw Sarah Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/10/2017 numac 2017013787 bron federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Oproep tot kandidaten voor de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens De wet van 4 februari 2010 betreffende de meth Geïnteresseerden worden op de hoogte gebracht van het feit dat de bovenvermelde bestuurlijke Commis(...)
^