Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 03 december 2004
gepubliceerd op 30 maart 2005

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005200630
pub.
30/03/2005
prom.
03/12/2004
ELI
eli/besluit/2004/12/03/2005200630/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 DECEMBER 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), gewijzigd bij de decreten van 11 juli 2002, 8 mei 2003, 19 november 2003 en 3 maart 2004, inzonderheid op de artikelen 429, 431 en 436;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 september 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 8 november 2004;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groepen van de inrichtende machten van 18 oktober 2004;

Gelet op het overleg met de representatieve studentenverenigingen erkend op gemeenschapsniveau van 8 oktober 2004;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van het Onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs van 20 oktober 2004;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat artikel 429, eerste lid, van het decreet van 20 december 2001 bepaalt dat een Raad van beroep ingesteld moet worden door de Regering voor de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen en dat een beroep bij het bestuur aanhangig zou kunnen worden gemaakt en behandeld zou moeten worden binnen de vastgestelde termijnen;

Gelet op het advies nr. 37.784/2 van de Raad van State, gegeven op 17 november 2004, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, tot wier bevoegdheid het statuut van het onderwijspersoneel behoort;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2004, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een raad van beroep ingesteld voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen, hierna « de raad van beroep » genoemd.

Art. 2.De Raad van beroep wordt samengesteld uit : 1° vijf werkende leden en tien plaatsvervangende leden als vertegenwoordigers van de inrichtende machten van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen;2° vijf werkende leden en tien plaatsvervangende leden als vertegenwoordigers van de representatieve verenigingen van de personeelsleden van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen, aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd binnen de Nationale Arbeidsraad;3° een voorzitter en twee plaatsvervangende voorzitters gekozen onder de in actieve dienst zijnde of in ruste gestelde magistraten;4° een secretaris en een adjunct-secretaris aangesteld onder de ambtenaren van de betrokken Algemene Directie Onderwijs.

Art. 3.De leden van de raad van beroep worden benoemd voor vier jaar.

Hun mandaat loopt ten einde : 1° bij ontslag;2° wanneer de vereniging die het betrokken lid voorgedragen heeft om zijn vervanging vraagt;3° bij overlijden. Elk lid waarvan het mandaat beëindigd wordt, wordt binnen de drie volgende maanden vervangen. Het plaatsvervangende lid zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Art. 4.§ 1. De verdeling van de mandaten toegekend aan de representatieve verenigingen van de personeelsleden wordt onderhandeld door de verantwoordelijken van deze verenigingen vóór elke hernieuwing van de raad van beroep.

Een mandaat wordt nochtans verzekerd aan elke representatieve vereniging. § 2. In afwijking van § 1 gebeurt de verdeling van de effectieve mandaten die toegekend worden aan de representatieve verenigingen van de personeelsleden bij de eerste aanstelling als volgt : - Algemeen Belgisch Vakverbond : 1 mandaat; - Algemeen Christelijke Vakverbond : 3 mandaten; - Algemene Centrale der Liberale vakbonden van België : 1 mandaat.

Art. 5.Er wordt aan de voorzitter van de raad van beroep een vast bedrag van 50 EUR toegekend per vergadering die hij bijwoont, alsook de terugbetaling van de vervoerkosten die gelijk is aan een vervoerbewijs met de spoorwegen in eerste klasse.

Art. 6.Het mandaat van de leden van de commissie wordt gratis uitgeoefend. De vergoedingen voor reis-en verblijfkosten kunnen nochtans hen worden toegekend volgens de reglementaire bepalingen die terzake worden toegepast.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 8.De Minister tot wier bevoegdheid het Statuut van het personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 december 2004.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Ambtenarenzaken en Sport, Cl. EERDEKENS

^